Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Управління освіти вознесенської міської ради
130.24 Kb.
НазваУправління освіти вознесенської міської ради
Дата конвертації19.12.2012
Розмір130.24 Kb.
ТипРічний план

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИЛОГОПЕДИЧНИЙ ПУНКТ

Затверджено

Начальник Управління освіти
__________________ Кисільова С. В.
“_____” “ _______________ 20_____р. “


РІЧНИЙ ПЛАН НА 2011 р.
м. Вознесенськ

І.Вступ

Відповідно до Закону України “Про освіту “ на логопедичному пункті ведеться робота з дітьми, які мають вади мовлення За останні п”ять років вироблена єдина система корекційного навчання дітей з мовними порушеннями різної патології , що дало можливість вчителю- логопеду не тільки змінити змістовну сторону роботи, але і організаційно будувати її по іншому.

Основний контингент дітей , з якими проводяться заняття , складають учні 1-4 класів які моють фонетико- фонематичні вади мовлення, нерізко виражене загальне недорозвинення мови ( відхилення у формуванні всіх компонентів системи мовлення) Головним завданням корекційної роботи з дітьми є розвиток у них фонематичного слуху з метою попередження дисграфічних помилок , постановка звуків , їх автоматизація та диференціація , розвиток смислової сторони мови.

На першому етапі роботи із заїкаючими дітьми відпрацьовувалась техніка плавної мови на найбільш простих видах мовленнєвої діяльностї. Головна увага приділялась постановці діафрагмального дихання, роботі над голосом та артикуляцією. Функціональне тренування мови на першому етапі корекції заїкання завершувалась заочною екскурсією по місту у продовольчий магазин, транспорт.

На другому етапі роботи проводилось закріплення отриманих навичок в читанні прози, читанні підготовлених текстів та їх переказ.

Робота з дітьми, які мають важкі форми порушення мови (ринолалія , алалія афазія) велась індивідуально. Корекційне навчання таких дітей передбачає такі прийоми роботи які дають можливість або відновити первинне порушення , або реорганізувати збережені мовлєннєві функції.

На ранніх етапах робота проводиться при відносно пасивній участі

хворого , без пояснення йому завдань заняття, без використання схем..

На пізніх етапах відновлення мовленнєвих функцій хворого пояснювалася структура плану занять та надавалися відомості про засоби , якими можна користуватись при виконанні завдань.

Вся лікувально корекційна робота з дітьми проводилась на підставі повного нейропсихологічне обстеження із залученням невролога , отоларинголога , педіатра та інших спеціалістів.

Зміцнились зв”язки вчителів батьків з логопедом. Вони часто звертались за допомогою в тих випадках, коли діти мали труднощі в оволодінні навичками читання та письма .

У 2009 – 2010 році на логопедичному пункті перебувало 42 учня, в т. ч. 33 учня були невстигаючими . За цей період , виписано 40 учнів, які добре навчались і не мали ніяких вад у мовленні, 2 учні з важкими порушеннями мови (афазія , ринолалія) залишено на логопедичному пункті для проведення з ними корекціі мови у 2010 – 2011 навчальному році.

Однєю з важливих умов , які забезпечують роботу логопеда є стан навчально матеріальної бази логопедичного пункту. В логопедичному кабінеті систематизовано посібники , дидактичні матеріали по усуненню фонетичних, фонематичних, лексико- граматичних порушень у дітей. Він обладнаний медичним іструментарієм для постановки звуків, корекції мови. Для ознайомлення з сучасними досягненнями медичної, психолого-педагогічної , дефектологічної, логопедичної науки та практики у користуванні логопеда є комп”ютерна техніка.

ІІ розділ . Пріоритети та ц ілі навчально-виховної та лікувально – корекційної роботи
2.1.Зміст роботи з дітьми , які мають фонетико-фонематичні вади мовлення
2.1.1.Розвиток моторики артикуляційного апарату та сили голосу.

2.1.2.Виправлення вад вимови фонем.

2.1.3.Використання гри при вихованні правильної звуковимови.

2.1.4.Подолання відхилень мовленнєвого розвитку , впорядкування і формування мовних засобів , необхідних для здійснення повноцінної мовленнєвої діяльності..

2.1.5.Розвиток фонематичного слуху, виділення фонем на початку та в кінці слова, формування понять місця звуку в слові..

2.1.6.Формування мовних стереотипів фонем з поступовим переходом від простого до складного, диференціювати рухи артикуляційного апарату.

2.1.7.Використання методів постановки звуків по способу наслідування або механічним, виховуючи правильну звуковимову, опираючись на всі аналізатори звуковимови : використання спеціальних логопедичних зондів.

2.1.8.Автоматизація правильної вимови з поступовим переходом від простих складів слова до складних.

2.1.9.Диференціація близьких за артикуляцією фонем, яка проводиться на різному мовному матеріалі в усному та писемному мовленні.

2.2.Зміст роботи з дітьми , які мають нерізко виражене загальне недорозвинення мови.
2.2.1.Формування правильної звуковимови.

2.2.2.Розвиток моторики артикуляційного апарату та сили голосу.

2.2.3.Виховання правильновимови звуків.

Формування уваги на першому етапі щодо засвоєння дітьми поняття “ слово”, його лексичного та граматичного значення.

2.2.4.Перехід після засвоєння поняття “ слово” до роботи з реченням.

2.2.5.Навчання правильно будувати речення, граматично та інтонаційно оформляти його.

2.2.6.Формування зв”язної мови на другому етапі роботи - .навчання різним видам переказу, складання речення по серії картинок, по одній сюжетній картинці, по запропонованому плану.

2.2.7.Розвиток фонематичного сприймання ; уточнення понять: “слово”, “звуки”, “склади”.

2.2.8.Засвоєння складової структури мовлення з опорою на ритмічний малюнок.

2.2.9.Виділення голосних звуків, букв зі слова. Проведення структурних диктантів.
2.3.Зміст роботи із заїкаючими дітьми.

2.3.1. Детальне обстеження заїкаючих дітей. Звуковимова, граматичний лад, темп, ритм, плавність мови. Словниковий запас , характер і місце локалізації судорог.

2.3.2. Психоневрологічне обстеження . Анамнез, дані медичного огляду педіатра Заключення ЛКК та медичне обстеження лікарями - спеціалістами..

2.3.3. Дихальні та артикуляційні вправи. Психотерапія.

2.3.4. На першому етапі роботи відпрацьовувати техніку плавної мови на найбільш простих видах мовленнєвої діяльностї.

2.3.5. Постановка діафрагмального дихання . Робота над голосом.

2.3.6. Робота над артикуляцією, складові вправи.

2.3.7.Функціональне тренування мови на першому етапі корекції заїкання:

заочна екскурсія по місту , продовольчий магазин, транспорт

2.3.8. На другому етапі роботи передбачено закріплення отриманих навичок в читанні прози, читанні підготовлених текстів та їх переказ.

2.3.9. Проведення мовленнєвої зарядки, читання віршів з більш довгою строкою, робота над діалогічним мовленням.

2.3.10. Функціональне тренування мови на другому етапі корекції заїкання: складні прозаїчні тексти, діалоги.

2.3.11.На третьому етапі проводиться автоматизація навичок техніки мовлення з обов”язковим введенням їх у всі види мовленнєвої діяльності в різних життєвих ситуаціях.

2.3.12.Перехід від підготовленої форми мовлення до самостійної імпровізації.

2.3.13.Виховання психологічної стійкості в мовленнєвих труднощах після закінчення курсу лікування.
2.4. Зміст роботи з дітьми які мають важкі форми порушення мови. Алалія. Афазія.

2.4.1 Повне нейропсихологічне обстеження із залученням невролога , отоларинголога , педіатра.

2.4.2 На ранніх етапах робота проводиться при відносно пасивному участі

хворого , без пояснення йому завдань заняття, без використання схем..

2.4.3 На пізніх етапах відновлення мовленнєвих функцій хворого пояснюється структура і план заняття, засоби, якими можна користуватись при виконанні завдань.

2.4.4 Корекційне навчання передбачає такі прийоми роботи з дітьми, які дають можливість або відновити первинне порушення , або реорганізувати збережені мовлєннєві функції.

2.4.45. При будь-якій формі афазії або алалії необхідна робота над всіма сторонами мовлення , незалежно від того чи порушені первинні передумови , порушується також лексико- граматична система мовлення.

2.4.6.При всіх формах афазії та алалії послідовно розвивати у дітей навички самоконтролю за своєю мовою.

2.4.7.Збагачувати словниковий запас, постійно працювати над відновленням словесних понять, включаючи їх в різноманітні словотворення, фразеологічні звороти.

2.4.8.Поряд з подоланням порушення читання та письма працювати над комунікативною функцією мови.

2.4.9.Необхідно виявляти у хворих збереження функціональних систем, які будуть служити базою для перебудови тієї чи іншої порушеної аналізаторної системи і здійснення нею нормальної діяльності складної психічної функції.

2.4.10.Відновлювати самостійно складене висловлювання, самостійно вибрані схеми артикуляції , шляхом застосування сюжетних картинок малюнків та інше.

2.4.11.Використання розгорнутої системи зовнішніх засобів, програмуючих ту чи іншу мовленнєву діяльність з опорою на смислову сторону мови.

ІІІ. Проведення заходів

3.1.Організаційна діяльність


Зміст роботи

Дата виконання

Виконавець

Обстеження дітей з вадами мовлення та психофізичного розвитку

протягом навчального року

Будім М.Ф.

Савенко Н.В.

Складання банку даних на дітей з вадами мови та психофізичного розвитку


вересень

Будім М.Ф.

Савенко Н.В.

Складання схеми мовних порушень дітей по закладах освіти


вересень

Будім М.Ф.

Затвердження списку дітей з вадами мовлення , які зараховані для занять у Логопедичному пункті


вересень

Будім М.Ф.

Складання та затвердження графіку роботи з дітьми, які мають порушення мови


вересень

Будім М.Ф.

Обстеження та заповнення мовних карток на дітей, які зараховані до Логопедичного пункту


вересень

Будім М.Ф.

Планування роботи з дітьми, які мають вади мовлення


вересень

Будім М.Ф.

Консультування батьків, діти яких відвідують Логопедичний пункт, ПМПК


Постійно

Будім М.Ф.

Савенко Н.В.

Аналіз роботи Логопедичного пункту

( довідка на апаратну нараду)

січень, вересень

Будім М.Ф.

Забезпечення взаємозв’язку із заступниками директорів з питань проведення медико-психологічного обстеження дітей та надання допомоги таким дітям в організації навчання


протягом року

Савенко Н.В.

Забезпечення взаємозв’язку з ЦРЛ, МПМПК щодо здійснення лікувально-корекційної роботи

протягом року


Савенко Н.В.

Обстеження дітей для проходження МПМПК

за графіком МПМПК

Савенко Н.В.

Підготовка документів для обстеження дітей на засіданні МПМПК

за графіком ПМПК

Савенко Н.В.

Організація засідань МПМПК та участь у її роботі

за графіком обласної ПМПК

Савенко Н.В.

Оформлення документів на дітей за результатами МПМПК

10 днів після засідання МПМПК


Савенко Н.В.

Аналіз роботи Логопедичного пункту ( Наказ )

червень

Будім М.Ф.


Відвідування уроків учнів ЗНЗ, які відвідують Логопедичний пунктпротягом року

Будім М.Ф.


Затвердження списків учнів, які будуть в 2011-2012 році проходити лікування у Логопедичному пункті


до 01 вересня

Будім М.Ф.


Формування та затвердження списку дітей дошкільного та шкільного віку, які мають вади фізичного розвитку . Інформація у Миколаївську обласну ПМПК про контингенти дітей, які мають вади психофізичного розвитку


серпень

Савенко Н.В.

Інструктивна нарада із заступниками директорів шкіл з навчально-виховної роботи з питань обстеження дітей на ПМПК

лютий

Савенко Н.В.

Замітки в газету «День за днем» про роботу Логопедичного пункту та міської ПМПК

протягом року

Савенко Н.В.,

Будім М.Ф.3.2.Інформаційно-роз’яснювальна робота


Форма проведення

Тема

Місце проведення

Дата

Виконавець

Семінар вчителів початкових класів, медичних працівників

.

Про роботу з дітьми , які мають вади мовлення

Управління освіти

15. 01

Будім М.Ф.

Круглий

стіл з керівниками навчальних закладів

Подолання психофізичних вад дитини - наша спільна справа

Управління освіти

12.02

Савенко Н.В.

Нарада із заступниками директорів з навчально-виховної роботи

Про підготовку дітей на МПМПК

Управління освіти

20.03

Савенко Н.В.

Лекція для батьків

Вплив недоліків мови на психічний розвиток та успішність дитини.

ЗНЗ

За графіком 1 раз на квартал

Будім М.Ф.

Лекція

для

батьків

Формування мовленнєвої діяльності у дітей до 5 років.

ДНЗ

25.11

Будім М.Ф.

Статті до газети «День за днем»

Допомога дітям з порушеннями мови

Порушення мови у дітей раннього віку


газета “День за днем”

1 раз на семестр

Будім М.Ф.

Виїзні засідання ПМПК

Інформаційно-консультаційна допомога

За графіком обласної ПМПК

1 раз на тиждень

Савенко Н.В.


3.3. Зміцнення навчально- матеріальної бази


Зміст роботи

Дата

виконання

Відмітка про

виконання

Систематично поновлювати стенди “ Профілі артикуляції “.

січень

Поповнити місце для постановки звуку

серпень
Установити настінне дзеркало

лютий
Доповнити комплекти дидактичного матеріалу по нерізко вираженому загальному недорозвиненню мови у дітей.

протягом року
Поповнити матеріалом “Куточок для батьків”


лютий
Відремонтувати електроосвітлення приймальні для батьків

березень
Виготовити дидактичний матеріал для автоматизації звуку “ Р “

Червень-серпень
Придбати та установити рукомийник

серпень
Поповнювати канцтовари: зошити учн. - 30 шт, ручки - 30 шт ., папки - 20 шт., сцеплер - 1 шт., книги канцелярські - 5 шт. , папір для друку- 3 пачки.

Протягом року
Провести поточний ремонт приміщень Логопедичного пункту

червень- серпень
Поповнювати озеленення кабінету

постійно3.4. РЕЖИМ РОБОТИ ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ
ПОНЕДІЛОК - З 12 .00 ДО 13. 00

З 14. 00 ДО 17. 00

ВІВТОРОК - З 13.00 ДО 17.00
СЕРЕДА - З 13.00 ДО 17.00.
ЧЕТВЕРГ - З 13.00. ДО 17.00.
ПЯТНИЦЯ - З 13.00 ДО 17.00.

Графік

роботи з дітьми , які мають порушення мови на ІІ семестр 2010-2011 навч. рік


Дні

тижня

Порушення мови

Час проведенняПонеділок


НВЗНМ

Дистрафія

ФФН

Заїкання

ФФН-2

12.00-12.45

13.50- 14.35

14.40-15.25

15.30-16.15

16.20-17.05Вівторок

Дислалія


Ринолалія

Афазія

Логоневроз

Дислалія -2

13.00-13.45

13.55-14.20

14.25-14.50

15.00-15.45

15.50-16.35Середа

НВЗНМ


Дисграфія

ФФН

Заїкання

ФФН-2

13.00-13.45

13.50- 14.35

14.40-15.25

15.30-16.15

16.20-17.05Четверг

Дислалія


Ринолалія

Афазія

Логоневроз

Дислалія -2

13.00-13.45

13.55-14.20

14.25-14.50

15.00-15.45

15.50-16.35П”ятниця

НВЗНМ


Дисграфія

ФФН

Заїкання

ФФН-2


13.00-13.45

13.50- 14.35

14.40-15.25

15.30-16.15

16.20-17.05

Схожі:

Управління освіти вознесенської міської ради iconІнформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників
Вознесенської міської ради, рішення і рекомендації серпневих нарад педагогічних працівників міста, постанови колегії управління освіти,...
Управління освіти вознесенської міської ради iconРішення сесії про приватизацію житла Розробник (назва та реквізити відділу, управління) Перевірено: Затверджую: Начальник Управління комунальної власності Вознесенської міської ради В. П. Міняйло
Центральна, 1, І поверх Виконавчого комітету міської ради щочетверга з 14-00 до 16-00 спеціалісту відділу комунальної власності та...
Управління освіти вознесенської міської ради iconРішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення
Управління освіти Харківської міської ради (далі Управління) є виконавчим органом міської ради і функціонує при Головному управлінні...
Управління освіти вознесенської міської ради iconУправління освіти Вознесенської міської ради Науково-методичний центр Паралель
Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти було проведено науково-практичну конференцію «Навчально-методичні основи...
Управління освіти вознесенської міської ради iconНачальникам управління освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
На № від Начальникам управління освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації
Управління освіти вознесенської міської ради iconРозпорядження міського голови 12 березня 2012 року №47-р план заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей у м. Чернігові
Деснянська та Новозаводська районні у місті Чернігові ради, управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради,...
Управління освіти вознесенської міської ради iconДовідка за результатами комплексного вивчення діяльності цмспс управління освіти Кіровоградської міської ради На виконання наказу коіппо імені Василя Сухомлинського
Кіровоградської міської ради» здійснено вивчення діяльності центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти...
Управління освіти вознесенської міської ради iconЗвіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № б/н від 26. 04. 2011р. Замовник: Найменування. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради для управління освіти Ужгородської міської ради
Найменування. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради для управління освіти Ужгородської міської ради
Управління освіти вознесенської міської ради iconПлан роботи управління освіти Хмельницької міської ради та науково-методичного центру на листопад 2012 року
Підготувати питання для розгляду на розширеному засіданні колегії управління освіти Хмельницької міської ради
Управління освіти вознесенської міської ради iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Завідувачам рмк / ммк відділів / управлінь освіти райдержадміністрацій, управління освіти Чернівецької міської ради, відділу гуманітарної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка