Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1
43.64 Kb.
НазваДоговір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1
Дата конвертації17.10.2012
Розмір43.64 Kb.
ТипДокументы
Зміст
2. Відомості про товар.
2.2. Стороны гарантують, що до укладення Даного Договору Сторони ніяких цивільно
2.2.1. Товари, що підлягають обміну за цим Договором, мають належний якісний стан і
3. Порядок передачі товару.
3.2. Право власності на предмети обміну виникає у Сторін, які виступають як покупці
3.3. При передачі продукції Сторона, що виступає як продавець, зобов'язана передати
3.4. Місцезнаходження товару, що підлягає обміну за цим Договором
5.1. Кожна із Сторін, що виступає в якості продавця, зобов'язана
5.1.2. Забезпечити за власний рахунок пакування товару (якщо воно передбачене)
6. Відповідальність сторін.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим
6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання
6.4. Договірні штрафні санкції за цим Договором
6.4.2. За прострочення надання товару, що підлягає обміну за цим Договором
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами .
7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим
7.5. Сторона-1 має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних
7.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
7.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування
Місцезнаходження та реквізити Сторін
...
Повний зміст
Договір міни
Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:

Сторона-1 ______________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________, діючого на підставі ___________________, з однієї

сторони, та

Сторона-2 _____________________________________________________________________

в особі ________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в

обмін на інший товар.
2. Відомості про товар.
2.1. Між Сторонами здійснюється обмін наступним товаром: ______________________

_______________________________________________________________________________

(найменування товару)

у кількості ______________________, власником якого є Сторона-1, на ___________

_______________________________________________________________________________

(найменування товару)

у кількості ______________________, власником якого є Сторона-2.

2.2. Стороны гарантують, що до укладення Даного Договору Сторони ніяких цивільно-

правових угод стосовно згаданого майна не укладали, спорів з третіми особами стосовно

товарів зазначених в п.2.1 немає.

2.2.1. Товари, що підлягають обміну за цим Договором, мають належний якісний стан і

придатні до використання (експлуатації) за цільовим призначенням, що підтверджено

попереднім оглядом Сторонами відповідної продукції. Сторони взаємно гарантують

належну якість предметів обміну.
3. Порядок передачі товару.
3.1. Предмети обміну передаються один одному за місцем знаходження майна Сторони,

що виступає як продавець, протягом 10 днів з моменту укладення Даного Договору.

3.2. Право власності на предмети обміну виникає у Сторін, які виступають як покупці,

з моменту приймання вищевказаного майна, що оформлюється актами здачі-приймання,

підписаними повноважними представниками Сторін.

3.3. При передачі продукції Сторона, що виступає як продавець, зобов'язана передати

іншій Стороні, що виступає як покупець, усі документи на предмети обміну, про що

робиться відповідна позначка та перелік у акті здачі-приймання.

3.4. Місцезнаходження товару, що підлягає обміну за цим Договором:

Сторона-1: ________________________________________________________.

Сторона-2: ________________________________________________________.
4. Доплата.
4.1. Сторони дійшли згоди, що Сторона -1 (Сторона-2) здійснює доплату за товар, який

вона одержує у розмірі __________________, у тому числі ПДВ.

4.2. Доплата має бути сплачена Стороні-2 (Стороні-1) протягом _______ з моменту

____________.
5. Права та обов’язки сторін.
5.1. Кожна із Сторін, що виступає в якості продавця, зобов'язана:

5.1.1. Надати товар, що підлягає обміну за цим Договором, у власність Сторони, що

виступає в якості покупця, та забезпечити необхідні умови для його передачи.

5.1.2. Забезпечити за власний рахунок пакування товару (якщо воно передбачене),

необхідне для того, щоб Сторона, що виступає в якості покупця, мала можливість

прийняти товар, що підлягає обміну за цим Договором.
6. Відповідальність сторін.
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть

відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’

язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,

визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання

своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання

зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для

якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів

з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4. Договірні штрафні санкції за цим Договором:

6.4.1. За прострочення прийняття товару, що підлягає обміну за цим

Договором_________________.

6.4.2. За прострочення надання товару, що підлягає обміну за цим Договором

___________________.

6.4.3. За односторонню відмову від виконання цього

Договору ________________________________.
7. Строк дії Договору та інші умови.
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами .

7.2. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для Сторін та

можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням письмового

документу. Письмовий документ із змінами та доповненнями укладається у двох

примірниках та є невід'ємною частиною Даного Договору.

7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим

Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між

Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,

визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.5. Сторона-1 має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних

засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.6. Сторона-2 має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних

засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із

сторін.

7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного

законодавства.

7.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування,

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього

Договору, втрачають юридичну силу.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
Сторона-1

Назва___________________________________________

Юридична адреса_________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку № ___________ )

ІПН _________________________________________

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон_________________________________________

Сторона-2

Назва___________________________________________

Юридична адреса_________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку № ____________ )

ІПН _________________________________________

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон_________________________________________
М.П. ________________________

М.П.________________________

Схожі:

Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconТов договір міни договір № міни цінних паперів
Сторона 1, юридична особа, що зареєстрована у відповідності із законодавством України та є платником податку на прибуток підприємств...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір пожертви Київ “ ” 200 р. Сторони: Пожертвувач
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconПопередній договір
«Сторона-2»), з іншої сторони, (далі разом – “Сторони”, а окремо – “Сторона”), керуючись статтями 3, 6, 11, 26, 91, 208, 627, 629,...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір»
«Покупець», в особі, який діє на підставі, з другої сторони, разом надалі «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір на туристичне обслуговування № м. Київ “ ” 20 р
Клієнт), що діє особисто та/або в інтересах інших туристів, які вказані нижче, з іншої сторони (в подальшому кожний окремо може також...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір на туристичне обслуговування № м. Київ “ ” 20 р
Клієнт), що діє особисто та/або в інтересах інших туристів, які вказані нижче, з іншої сторони (в подальшому кожний окремо може також...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір №25 -11/11 про надання послуг м. Київ 25 листопада 2011 г. Фізична особа-підприємець Березіна Вікторія Іванівна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №22580000000003645 від 17
«Виконавець», з однієї сторони, та, з другої сторони, що спільно іменуються Сторони, а кожен окремо як Сторона, уклали цей Договір...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р
Дп „Вугілля України”, в особі генерального директора Ященка Ю. П., діючого на підставі Статуту, що в подальшому іменується “Постачальник”,...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір № кп/07 купівлі-продажу Обладнання м. Київ “ ” 2007 року Товариством з обмеженою відповідальністю «система масових платежів україни»
Статуту, із третьої сторони, разом іменовані «Сторони», Продавець, Покупець і Лізингоодержувач, кожний окремо іменуються також «Сторона»,...
Договір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1 iconДоговір міни № c. Крюківщина, Україна “ ” 2008 року Товариство з обмеженою відповідальністю «інфініті»
Києві,, і діє на підставі Статуту Товариства нова редакція якого зареєстрована Києво – Святошинською районною державною адміністрацією...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка