Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Коріння та крона
188.14 Kb.
НазваКоріння та крона
Дата конвертації22.12.2012
Розмір188.14 Kb.
ТипДокументы
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

КОРІННЯ ТА КРОНА:

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
Бібліографічний список літератури

ЧЕРНІГІВ

2010

Однією з найактуальніших проблем історичної науки залишається проблема походження українського народу.

Територія України входить у той етнокультурний простір, де відбулися процеси становлення індоєвропейських, праслов’янських і слов’янських етнічних утворень.

На території України на рубежі VII –VIII ст. у результаті соціально-економічного розвитку у слов’янського суспільства відбуваються помітні зміни у його матеріальній культурі, з’являються нові культурні утворення, формуються нові племена і племінні союзи. Саме вони у своєму подальшому історичному розвитку приводять до становлення Київської Русі.

У культурі та побуті українського народу при наявності багатьох загальнонаціональних рис і в наш час зберігаються деякі особливості, у тому числі й такі, які сягають сивої давнини. Ці особливості виявляються в територіальному аспекті й зумовлені характером історичного розвитку окремих районів країни, природно-географічними умовами, взаємозв’язками з іншими народами.

Освітлюючи дану тему, ми сподіваємось, що бібліографічний список літератури сприятиме сучасному розумінню історичних витоків українського народу, які значною мірою визначають його місце в сім’ї європейських країн.

Література може бути використана у навчальній практиці. Розрахований список для вчителів загальноосвітніх закладів, викладачів і студентів вузів, широкого читацького загалу.

Укладач: бібліограф Головатенко Н. Ф.

Андрущенко, В. П. Витоки, історичний простір і час буття українства [Текст] / В. П. Андрущенко // Організоване супільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко. – К., 2006. – С. 39-43.

Ю6

А66
Андрущенко, В. П. Історична доля [Текст] : [аналіз процесу розселення українців] / В. П. Андрущенко // Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко. – К., 2006. – С. 70-74.

Ю6

А66
Антонюк, О. В. Деякі питання формування історичної самосвідомості українського народу [Текст] / О. В. Антонюк // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. ст. – К., 1996. – С. 103-114. Див. також: Укр. іст. журн. – 1993. - № 11-12. – С. 80-86.

Т3(4УКР)

І90
Багринець, В. Початок нашого родоводу [Текст] : концепція скіфо-венетського походження слов’ян / В. Багринець // Дзвін. – 1992. - № 1-2. – С. 163-166.
Балушок, В. Біля джерел українського етногенезу [Текст] / В. Балушок // Вісн. НАН України. – 1999. - № 9. – С. 35-44.
Балушок, В. Коли ж народився український народ? [Текст] / В. Балушок // Дзеркало тижня. – 2005. - № 15-16(23 квітня). – С. 26.
Балушок, В. Парадокси української етнонімії [Текст] : [термін «українці»] / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 2003. - № 1-2. – С. 40-43.
Балушок, В. Про завершальний етап етногенезу українців [Текст] : [то коли ж утворився український етнос?] / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 2003. - № 7-8. – С. 10-13.
Балушок, В. Спочатку були поляни… [Текст] : до витоків української національної самосвідомості / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 1997. - № 3-6. – С. 24-28.
Балушок, В. Чи є українці «мирними гречкосіями»? [Текст] : історичний погляд на одну з рис української ментальності / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 1998. - № 5-6. – С. 10-15.
Балушок, В. Чи є українці нащадками трипільців [Текст] / В. Балушок // Наука і сусп-во. – 2005. - № 5-6. – С. 26-31.
Балушок, В. Як русини стали українцями [Текст] / В. Балушок // Дзеркало тижня. – 2005. - № 27-28(16 липня). – С. 27.
Баран, В. Д. Біля джерел українського народу [Текст] / В. Д.Баран, Я. В. Баран // Історичні витоки українського народу / В. Д.Баран, Я. В. Баран. – К., 2005. – С. 143-151.

Т4

Б24
Баран, В. Д. Історичні витоки українського народу [Текст] / В. Д. Баран, Я. В. Баран. – К.: Генеза, 2005. – 208 с.

Т4

Б24
Баран, В. Міждисциплінарні підходи до вивчення етногенеза слов’ян [Текст] / В. Баран // Історія в шк. України. – 2006. - № 1. – С. 46-49.
Батуріна, С. Еволюція поглядів Ф. П. Шевченка щодо формування української народності [Текст] / С. Батуріна // Слов’янські обрії / ред. П. Ю. Гриценко [та ін.]. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 423-427.

Т3(4)

С48
Бебик, В. Римляни і теукри! [Текст] : [визнавалось, що древні цивілізації на території України таки були] / В. Бебик // Голос України. – 2008. - № 38(27 лютого). – С. 12-13.
Бебик, В. Теукри в Єгипті та Малій Азії [Текст] / В. Бебик // Пам’ять смтоліть. – 2008. - № 3. – С. 27-36.
Бебик, В. Христос і Нефертіті [Текст] : [трипільсько-арійська українська цивілізація] / В. Бебик // Голос України. – 2008. - № 196(15 жовтня). – С. 12-13.
Белебеха, І. Хто ми, чому ми, українці, такі? [Текст] : [до питання українського етносу] / І. Белебеха // Березіль. – 1996. - № 11-12. – С. 122-139.
Бокань, В. Походження українського народу [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України / В. Бокань, Л. Польовий. – К., 2002. – С. 9-10.

Т3(4УКР)

Б78
Борисенко, В. Етнічний склад населення України [Текст] / В. Борисенко // Українська етнологія : навч. посіб. для студ. вузів / В. Борисенко. – К., 2007. – С. 60 - 69.

Т5

У45
Вакулюк, П. Г. Історія українців [Текст] : посібник / П. Г. Вакулюк. – К.: «Бібліотека українця», 2001. – 192 с.

Т3(4УКР)

В14
Варакута, О. Національний та етнічний склад населення України [Текст] / О. Варакута // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. - № 33(вересень). – С. 8-11.
Верменич, Я. Адміністративно-територіальний устрій українських земель в історичній ретроспективі [Текст] / Я. Верменич // Історія в шк. України. – 2008. - № 7-8. – С. 60-64. Поч. див.: № 7, 2007; № 2, 2008 рр.
Вівчарик, М. М. Історичні витоки формування українського етносу й нації [Текст] / М. М. Вівчарик // Україна: від етносу до нації : навч. посіб. для студ ВНЗ / М. М. Вівчарик. – К., 2004. – С. 13-45.

Т5

В41
Вівчарик, М. М. Тенденції етнодемографічного розвитку української нації у XX - на початку XXI ст. [Текст] / М. М. Вівчарик // Україна: від етносу до нації : навч. посіб. для студ ВНЗ / М. М. Вівчарик. – К., 2004. – С. 90-111.

Т5

В41
Галичанець, М. Українська нація [Текст] : [життя нації в бронзовому віці, занепад цивілізації] / М. Галичанець // Мандрівець. – 2003. - № 2. – С. 6-22.
Географія українських і суміжних земель [Текст] Т. 1. Загальна географія / опрац. і зред. В. Кубійович. – К.: «Обереги», 2005. – 528 с., іл.

Т2

Г35
Грабовський, С. Українство на початку нового тисячоліття [Текст] : українська людина та українське буття / С. Грабовський // Нар. творчість та етнографія. – 2002. - № 4. – С. 34-43.
Грабовський, С. Українці: державна нація чи мешканці культурного гетто? [Текст] / С. Грабовський // Сучасність. – 2004. - № 7-8. – С. 86-100.
Грушевський, М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть [Текст] / М. С. Грушевський. – К.: Знання, 1991. – 240 с.

Т3(4УКР)

Г91
Грушевський, М. С. Як жив український народ [Текст] / М. С. Грушевський; худ. оформ. Ю. Кудя. – К.: Веселка, 1992. – 111 с., іл.

Т3(4УКР)

Г91
Гуржій, О. І. До питання про кількість та етнічний склад населення України у другій половині XVII ст. [Текст] / О. І. Гуржій // Укр. іст. журн. – 1993. - № 4-6. – С. 43-49.
Гуржій, О. І. Український народ [Текст] : походження, формування народності / О. І. Гуржій, В. М. Ричка // Рад. шк. – 1989. - № 12. – С. 28-33.
Гуржій, О. І. Український народ: походження, формування народності [Текст] / О. І. Гуржій, В. М. Ричка // Українознавство : посібник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К., 1994. – С. 21-34.

Т5

У45
Дашкевич, Я. Основні етапи етнічної історії української нації [Текст] : міфологізація та деміфологізація / Я. Дашкевич // Родовід. – 1991. - № 2. – С. 32-36.

Т3(4УКР)

Р61
Дзира, Я. Автопортрет нації [Текст] / Я. Дзира. – К.: Вид-во «Бібліотека українця», 1997. – 143 с.

Т3(4УКР)

Д43

Доісторичне минуле України. Початки формування українського етносу та його державності [Текст] // Історія України та її державності. – Львів, 2005. – С. 8-20.

Т3(4УКР)

І90
Духовний велич України [Текст] : наук.-публіц. зб. / І. Новиченко. – К.: Просвіта, 2004. – 248 с.

Т3(4УКР)

Д85
Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні [Текст] // Українське народознавство / ред. С. П. Павлюка [та ін.]. – Львів, 1997. – С. 71-78.

Т5

У45
Єфименко, О. Я. Історія України та її народу [Текст] / О. Я. Єфименко. – К.: Мистецтво, 1992. – 256 с., іл.

Т3(4УКР)

Є91
Єфременко, Т. Економічна ментальність українського етносу [Текст] / Т. Єфременко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - № 2. – С. 103-127.
Залізняк, Л. Від козацької вольності – до Новоросії [Текст] / Л. Залізняк // Пам’ятки України. – 1991. - № 2. – С. 18-23.
Залізняк, Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність [Текст] : до 50-річчя проблеми / Л. Залізняк // Пам’ять століть. – 1998. - № 6. – С. 2-15.
Залізняк, Л. Л. Походження українського народу [Текст] / Л. Л. Залізняк. – К.: Вид-во «Бібліотека українця», 1996. – 80 с.

Т3(4УКР)

З23
Залізняк, Л. Походження українців за даними сучасної етнології [Текст] / Л. Залізняк // Дзеркало тижня. – 2007. - № 24(23 червня). – С. 21.
Залізняк, Л. Походження українців: між концепцією «общеруської історії» та трипільською Аратою [Текст] / Л. Залізняк // Дзеркало тижня. – 2006. - № 24(24 червня). – С. 21.
Залізняк, Л. Україна: витоки і пращури [Текст] : походження народу / Л. Залізняк // Наука і сусп-во. – 1996. - № 3-4. – С. 33-40.
Залізняк, Л.П. Проблеми україногенези: чи застаріло «застаріле»? [Текст] : проблеми походження українського народу / Л. Залізняк // Вісн. НАН України. – 1999. - № 7. – С. 53-60.
Заставний, Ф. Д. Українські етнічні землі [Текст] / Ф. Д. Заставний. – Львів: Світ, 1992. – 176 с.

Т5

З36
Заставний, Ф. Національний і мовний склад населення України та питання її національно-культурного розвитку [Текст] / Ф. Заставний // Географія та основи економіки в шк. – 2006. - № 8. – С. 32-38.

Зінченко, А. Походження українського народу [Текст] : сучасний погляд / А. Зінченко // Укр. культура. – 2003. - № 10. – С. 32-33.
Зінченко, О. Етногенез українців – шляхи становлення нації [Текст] / О. Зінченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. - № 33(вересень). – С. 10-13.
Історіографія проблеми формування української народності [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / за ред. В. І. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гуржій [та ін.]. – К., 1990. – Розд. 1. – С. 12-39.

Т3(4УКР)

У45
Історія русів [Текст] / укр. переклад І. Драча. – К.: «Веселка», 2001. – 366 с., іл.

Т3(4УКР)

І90
Каганець, І. Генеалогія України [Текст] : [походження нації: кожен етнос, як і людина, має своїх батьків і матір, дідів і бабусів, інших предків по батьківській і материнській лінії] / І. Каганець // Перехід IV. – 2000. - № 1. – С. 27-44.
Канигін, Ю. М. Віхи священної історії [Текст] : Русь-Україна / Ю. М. Канигін . – К.ˆВид-во «Україна», 2001. – 368 с.

Т3(4УКР)

К19
Канигін, Ю. М. Шлях аріїв [Текст] : Україна в духовній історії людства : роман-есе / Ю. М. Канигін. – 5-е вид., зі змінами і доп. – К.: Вид-во «Україна», 2002. – 448 с.

Т3(4УКР)

К19
Канигін, Ю. Ми – народ історичний [Текст] : [хто ми, скільки нам літ?] / Ю. Канигін // Дніпро. – 1996. - № 5-6. – С. 89-93.
Касьян, В. Про деякі риси українського характеру [Текст] : коріння українського народу / В. Касьян // Розбудова держави. – 1996. - № 6. – С. 17-22.
Кафарський, В. І. Антропологічний склад українців [Текст] / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук // Етнологія : підручник / В. І. Кафарський [та ін.]. – К., 2006. – С. 237-244.

Т5

К30
Кирчів, Р. Народознавство в контексті нашого державотворення [Текст] : хто ми, звідки прийшли і куди простуємо? / Р. Кирчів // Київ. старовина. – 1992. - № 4. – С. 60-65.
Кисельов, М. М. Екологічна свідомість українців [Текст] : людина – природа / М. М. Кисельов // Наук. світ. – 2002. - № 7. – С. 5, 28-29.
Коломієць, І. М. До питання про етногенез українського народу [Текст] / І. М. Коломієць // Історія України. – 1997. - № 45. – С. 6-7.
Кононенко, П. Етнічна специфіка духовності українського народу [Текст] : становлення, основні риси, перспективи / П. Кононенко, Т. Кононенко // Нар. творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 20-28.
Кононенко, П. Ментальність українців. Історична місія [Текст] / П. Кононенко // Свою Україну любіть… / П. Кононенко. – К., 1996. – С. 200-221.

Т5

К64
Консолідація ядра українського народу [Текст] // Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева [та ін.]. – К., 2001. – С. 50-65.

Ч21

П77
Краєзнавчі веди Миколи Галичанця [Текст] : [походження та життя української нації від її утворення 40 тис. років тому і до XI ст. н. е.] // Мандрівець. – 2005. - № 5. – С. 3-18.
Крупник, Л. О. Національний характер українців [Текст] /Л. О. Крупник // Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Крупник. – К., 2009. – С. 106-126.

Т3(4УКР)

К84
Крупник, Л. О. Формування і розвиток українського етносу [Текст] /K/О. Крупник // Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Крупник. – К., 2009. – С. 7-33.

Т3(4УКР)

К84
Кульчицький, О. Риси характерології українського народу [Текст] / О. Кульчицький // Людина і довкілля: у 2-х кн. / упоряд. В. С. Крисаченко. – К., 1995. – Кн. - 2. – С. 295-305.

Т3(0)

Л93
Курас, І. Ф. Українці, корінні народи і національні меншини: проблеми гармонізації [Текст] / І. Ф. Курас // Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас. – К., 2004. – С. 297-360.

Ф5

К93
Майборода, О. М. Проблема визначення об’єкту дослідження в сучасних буржуазних концепціях етногенезу українського народу [Текст] / О. М. Майборода // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – К., 1986. – Вип. 12. – С. 75-82.

Т2

І90
Макарчук, С. А. Відомості про населення на території України у творах давньогрецьких авторів [Текст] / С. А. Макарчук // Джерелознавство історії України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Макарчук. – Л., 2008. – С. 44-49.

Т2

М15
Макарчук, С. А. Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 363-385.

Т5

М15

Макарчук, С. А. Минуле українського народу в інтерпретації істориків Галичини XIX – початку XX ст. [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 56-71.

Т5

М15
Макарчук, С. А. Питання самобутності українців та окремішності їх історичного життя в історіографії [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 41-55.

Т5

М15
Макарчук, С. А. Український народ серед етнічних спільнот світу [Текст] / С. А. Макарчук // Етнічна історія України : навч. посіб. / С. А. Макарчук. – К., 2008. – С. 32-35.

Т5

М15
Маліновська, І. Національний характер в освітньо-виховній спрямованості національної ідеї [Текст] / І. Маліновська // Педагогічний пошук: наук.-метод. вісн. – 2007. - № 4. – С. 11-13.
Медвідь, Ф. Українська модерна нація на межі тисячоліть: витоки, генеза та проблеми консолідації [Текст] / Ф. Медвідь // Мандрівець. – 2002. - № 2. – С. 22-27.
Мицик, Ю. А. Походження українців [Текст] / Ю. А. Мицик [та ін.] // Історія України : підручник / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К., 2005. – С. 21-23.

Т3(4УКР)

М70
Мовчан, П. Витоки [Текст] : [космічний зв’язок людини зі своєю Батьківщиною] / П. Мовчан // Київ. – 2002. - № 6. – С. 3-11.
Момрик, А. Слов’янські витоки [Текст] : середньовічний погляд / А. Момрик // Людина і світ. – 1999. - № 9. – С. 13-18.
Моця, О. П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України [Текст] / О. П. Моця // Укр. іст. журн. – 2010. - № 1. – С. 41-52.
Моця, О. П. Рівні етнічної самосвідомості давньоруського населення [Текст] / О. П. Моця // Укр. іст. журн. – 2006. - № 2. – С. 4-11.
Нагірняк, О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича [Текст] / О. Нагірняк // Пам’ять століть. – 2007. - № 1. – С. 60-78.
Наконечний, Р. Родовід українців [Текст] / Р. Наконечний // Голос України. – 2010. - № 38(3 березня). – С. 12-13. – Поч. див.: 27 лютого 2010 р.
Наливайко, С. Витоки – індоєвропейські [Текст] : [на давніх українських теренах жила індоєвропейська людність, отже, й Трипілля має індоєвропейські витоки] / C. Наливайко // Укр. культура. – 2004. - № 11-12. – С. 24-25.
Наулко, В. Етнодемографічний розвиток людства і Україна [Текст] / В. Наулко // Рідна шк. – 2003. - № 10. – С. 42-43; Нар. творчість та етнографія. – 2003. - № 5-6. – С. 22-26.

Наулко, В. І. Хто живе в Україні? [Текст] / В. І. Наулко // Українознавство : посібник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К., 1994. – С. 68-94.

Т5

У45
Наулко, В. Питання походження народів і дипломатія [Текст] / В. Наулко // Україна дипломатична : наук. щоріч. / за ред. А. Денисенко. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 81-90.

Т3(4УКР)

У45
Однороженко, О. Русь-Україна [Текст] : стара самоназва українського народу – Русь – по праву належить українцям / О. Однороженко // Укр. тиждень. – 2010. - № 38. – С. 48-51.
Околітенко, Н. Доля України очима біолога [Текст] : доля нації / Н. Околітенко // Наук. світ. – 2000. - № 4. – С. 12-16.
Онацький, Є. Особливості етнопсихології українців [Текст] / Є. Онацький // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 3. – С. 43-47.
Орловська, О. М. Формування та розвиток етнічної самосвідомості українців (русів) X – першої половини XVII ст.) [Текст] : джерелознавче дослідження / О. М.Орловська : 07.00.05 – етнологія: автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1996. – 26 с.

Т5

О66
Основні етапи етнічної історії та етнографічного дослідження України [Текст] : формування української народності, етнічний склад населення // Культура і побут населення України. – К., 1993. – С. 8-57.

Т5

К90
Особливості історичного розвитку української нації [Текст] // Людина і світ : підручник / за ред. Л. В. Губерського, А. О. Приятельчука. – К., 1999. – С. 279-284.

Ю2

Л93
Павленко, Ю. Ключові проблеми соціального розвитку найдавнішого населення України [Текст] / Ю. Павленко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 4. – С. 81-97.
Павленко, Ю. На шляху створення наукової концепції походження українського народу [Текст] / Ю. Павленко // Український гуманітарний огляд. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 9-25.

Т3(4УКР)

У45
Павленко, Ю.В. Походження та цивілізаційна ідентичність українського народу [Текст] / Ю. В. Павленко // COLLEGIUM. – 2004. - № 15. – С. 149-164.
Павлов, О. Сільські поселення як елементи інтегральної системи розселення та територіального устрою України [Текст] / О. Павлов // Освіта і управління. – 2005. - № 2. – С. 110-114.


Павлюк, С. Про походження українського народу [Текст] / С. Павлюк // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен-Львів, 1995. – С. 21-28.

Т3(4УКР)

Н34
Палійчук, Ю. Чому ми слов’яни? [Текст] / Ю. Палійчук // Наук. світ. – 2008. - № 10. – С. 18-20.
Пасічник, М. С. Походження українського етносу. Зародження державницьких засад на українських землях [Текст] / М. С. Пасічник // Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. / М. С. Пасічник. – К., 2006. – С. 11-34.

Т3(4УКР)

П19
Періодизація формування української народності [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / за ред. В. І. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гуржій [та ін.]. – К., 1990. – Розд. II. – С. 40-56.

Т3(4УКР)

У45
Петров, В. П. Походження українського народу [Текст] / В. П. Петров. – К.: МП «Фенікс», 1992. – 192 с.

Т5

П30
Пиріг, Л. Народ під омофором Берегині [Текст] : [хто ми, звідкіля ми, скільки нас, які ми] / Л. Пиріг // Берегиня. – 1995. - № 5. – С. 4-13.
Пироженко, В. Критичні уваги щодо «сучасного» розуміння української народності [Текст] / В. Пироженко // Історія в шк. – 1998. - № 4. – С. 38-44.
Пироженко, В. Походження українців: стара концепція і новітні міфи [Текст] / В. Пироженко // Вісн. НАН України. – 1998. - № 9-10. – С. 77-86.
Пирожков, С. Населення України в минулому і тепер [Текст] / С. Пирожков // Київ. старовина. – 1994. - № 4. – С. 2-7.
Півторак, Г. Українці: звідки ми і наша мова [Текст] / Г. Півторак. – К.: Наук. думка, 1993. – 200 с.

Ш141.1

П32
Підласий, І. Розкуті тіні. Мудрість забутих пращурів [Текст] / І. Підласий // Рідна шк. – 1999. - № 6. – С. 12-21.
Плачинда, С. Що дали світові давні українці [Текст] / С. Плачинда // Літ. Україна. – 2009. - № 15(16 квітня). – С.3; № 16(23 квітня).
Політико-адміністративний устрій та етносоціальні процеси на українських землях [Текст] // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії / за ред. В. І. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І. Гуржій [та ін.]. – К., 1990. – Розд. X. – С. 334-378.

Т3(4УКР)

У45
Поліщук, І. «І панів не було, а були старшини: хто старший літами і розумніший…» [Текст] : [спостереження щодо формування первісної ментальності українців у контексті їхньої етногенези та існування протоукраїнських держав] / І. Поліщук // Віче. – 2001. - № 5. – С. 108-119.
Половець, В. М. Проблеми розвитку української нації [Текст] / В. М. Половець // Українознавство / В. М. Половець. – Чернігів, 2006. – С. 70-81.

Т1

П52
Половець, В. М. Процес формування українського етносу [Текст] / В. М. Половець // Українознавство / В. М. Половець. – Чернігів, 2006. – С. 70-81.

Т1

П52
Пономарьов, А. Нитки етнічності і феномен «єдиної колиски» [Текст] : походження народу / А. Пономарьов // Віче. – 1996. - № 12. – С. 112-122.
Пономарьов, А. Регіональні барви України й українців [Текст] / А. Пономарьов // Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах / за ред. А. Пономарьова. – Опішна, 1999. – Кн. 1. – С. 57-72.

Т5

У45
Постовий, В. Корені й традиції української родини [Текст] / В. Постовий // Учитель. – 2000. - № 1-6. (УКР)
Походження українського народу [Текст] // Українське народознавство / С. П. Павлюк [та ін.]. – Львів, 1997. – С. 25-48.

Т5

У45
Початок формування людської цивілізації на території України [Текст] // Історія України. Всесвітня історія у сучасному баченні : навч. посіб.. – Ніжин, 1996. – С. 5-6.

Т3(4УКР)

І90
Про деякі риси українського характеру [Текст] // Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998. – С. 217-228.

Ю2

Л93
Проблема походження українського народу [Текст] : археологічний пошук // Фундаментальні орієнтири науки. – К., 2005. – С. 79-97.

Ч21

Ф94
Роєнко, П. Віковічна правда [Текст] : походження українців / П. Роєнко // Людина і світ. – 1992. - № 5-6. – С. 49-51.
Розумний, М. Спокійний погляд [Текст] : так що ж ми за народ такий? / М. Розумний // Дніпро. – 1998. - № 1-2. – С. 131-137.
Русанівський, В. Україна і українці [Текст] / В. Русанівський // Наука і сусп-во. – 1989. - № 2. – С. 33-38.
Сегеда, С. Антропологічний склад населення трипільської культури [Текст] / С. Сегеда // Укр. культура. – 2005. - № 3-4. – С. 28-29.
Сегеда, С. Антропологічний склад українського народу: новий погляд [Текст] / С. Сегеда // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 4. – С. 94-102.
Сегеда, С. У пошуках пращурів [Текст] : людність України в епоху бронзи / С. Сегеда // Наука і сусп-во. – 1993. - № 3-4. – С. 32-35. Поч. див.: № 8-9, 1992 р.
Сележан, Й. Чисельність і територіальне розміщення українців. Етнічний склад населення України [Текст] / Й. Сележан // Основи національного виховання : українознавство: ритуально-міфологічна, звичаєва та обрядова культура українців : хрестоматія / Й. Cележан. – Чернівці, 2005. – С. 201-209.

Ч421.350

С29
Сергієнко, Г. Я. Етапи формування і розвитку української народності [Текст] / Г. Я. Сергієнко // Укр. іст. журн. – 1985. - № 10. – С. 35-48.
Сергійчук, В. Етнічні межі і кордони України: північний захід [Текст] : розселення наших предків / В. Сергійчук // Наука і сусп-во. – 1993. - № 11-12. – С. 32-34. Поч. див.: № 8-9, 1992 р.
Середюк, О. Сини неба [Текст] : про сакральне слово «хохол» / О. Середюк // Буття українців. Історія землі нашої : матеріали III наук.-практ. конф. / упоряд. П. Г. Матвієнко. – К., 2007. – С. 225-234.

Т3(4УКР)

Б93
Смолій, В. А. Як і коли почала формуватися українська нація [Текст] / В. А. Смолій, О. І. Гуржій. – К.: Наук. думка, 1991. – 112 с.

Т3(4УКР)

С51
Сокіл, В. Древлянська земля у переказах [Текст] / В. Сокіл // Берегиня. – 1999. - № 3. – С. 15-18.
Становлення українського народу [Текст] // Україна: проблеми самоорганізації / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. – К., 2003. – Т. 1. – С. 61-140.

Т3(4УКР)

К79
Степаненко, В. Хто ми, звідки?... [Текст] / В. Степаненко // Вітчизна. – 1992. - № 11. – С. 151-153.
Степанчук, В. Знову і знову відкриваючи вперше: заселення території України [Текст] / В. Степанчук // Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / В. Степанчук. – К., 2007. – С. 80-95.

Т4

С79
Ткач, М. Дерево роду [Текст] /  М. Ткач. – К.: МПП «Анфас», 1995. – 112 с.

Т5

Т48
Ткаченко, О. Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу [Текст] / О. Ткаченко // Вісн. АН України. – 1993. - № 5. – С. 56-64.
Толочко, П. Давньоруська народність: міф чи реальність? [Текст] / П. Толочко // Київ. старовина. - 2000. - № 1. – С. 3-17.
Туріщева, Л. В. Які ми? Етнопсихологічна характеристика українців [Текст] / Л. В. Туріщева // Історія та правознавство. – 2009. - № 2(січень). – С. 2-4.
Українська душа [Текст] / ред В. Плачинда. – К.: Фенікс, 1992. – 128 с.

Т5

У45
Українська минувшина [Текст] : ілюстров. етнограф довід. / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна [та ін.] . – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

Т5

У45
Українська народність [Текст] : нариси соціально-економічної і етнополітичної історії / В. І. Борисенко, В. Ф. Горленко, О. І.Гуржій [та ін.]. – К.: Наук. думка, 1990. – 560 с.

Т3(4УКР)

У45
Хоменко, М. Історико-етнографічне районування України [Текст] / М. Хоменко // Українська етнологія : навч. посіб. для студ. вузів / В. Борисенко. – К., 2007. – С. 44-60.

Т5

У45
Хоптяр, Ю. А. Народи України [Текст] : історико-географічне районування, етнічні землі та політичні кордони України / Ю. А. Хопт // Етнологія : навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільський., 2008. – С. 104-119.

Т5

Х78
Цивілізаційний контекст виникнення українського народу [Текст] ] // Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева [та ін.]. – К., 2001. – С. 44-50.

Ч21

П77
Чижевський, Д. Український народний характер і світогляд [Текст] / Д. Чижевський // Українознавство : посібник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К., 1994. – С. 208-213.

Т5

У45
Шевченко, В. Україна як ідея та філософія поступу [Текст] / В. Шевченко // Україна на порозі XXI століття: актуальні питання історії : зб. наук. праць. – К., 1999.- С. 3-10.

Т3(4УКР)

У45

Шкляр, Л. Українці: етногенез, етнос, етнонімія [Текст] / Л. Шкляр // Генеза. – 1994. - № 2. – С. 127-133.
Шокало, О. Національна ідентичність і громадська воля українського суспільства [Текст] : [на культурних традиціях корінного українського народу формується соціально-політично-правова спільнота – українське суспільство] / О. Шокало // Наук. світ. – 2010. - № 3. – С. 18-20.
Юрій, М. Т. Етногенез та менталітет українського народу [Текст] / М. Т. Юрій. – К.: «Таксон», 1997. – 237 с.

Т5

Ю71
Юсова, Н. М. Генеза концепту «давньоруська народність» у радянській історичній науці [Текст] / Н. М. Юсова // Укр. іст. журн. – 2001. - № 6. – С. 65-85.
Юсова, Н. М. Ідейна й термінологічна генеалогія поняття «давньоруська народність [Текст] : [процес утвердження цього поняття в історичній науці СРСР] / Н. М. Юсова» // Укр. іст. журн. – 2006. - № 4. – С. 101-129.
Ярещенко, А. Українці, хто вони? Український етнос у його ставленні [Текст] / А. Ярещенко // Березіль. – 1993. - № 9-12. – С. 117-128.

Схожі:

Коріння та крона iconКоріння та крона: історико-етнографічний погляд на територію україни літератури
Андрущенко, В. П. Витоки, історичний простір і час буття українства [Текст] / В. П. Андрущенко // Організоване супільство. Проблема...
Коріння та крона iconWork Productivity and Activity Impairment Questionnaire: crohn’s disease 0 (wpai: cd) Опитувальник працездатності та порушень діяльності: хвороба крона 0 (wpai: cd)
Подані нижче питання стосуються впливу хвороби Крона на Вашу працездатність і звичну повсякденну діяльність. Будь ласка, згідно з...
Коріння та крона iconТвір учениці 7-а класу Харківської загальноосвітньої школи №57 Кірзунової Вікторії Ленінський район
Божою волею. Як гине дерево без коріння, так і людина не має майбутнього, якщо не знає свого родинного коріння. Відомо, що в біографіях...
Коріння та крона iconМи без вас, що дерево без коріння
Коцемір Л. М. Захід до Дня зустрічі з випускниками"ми без вас, що дерево без коріння", ліцей 17
Коріння та крона iconКонкурси Актуальне
...
Коріння та крона iconВчитель Віруючи припускали що під час танців кумгану мертві навчались ходити серед живих. Звичайно ця віра бере своє коріння в західній Африці те що ми звикли називати «Буду»
Звичайно ця віра бере своє коріння в західній Африці те що ми звикли називати «Буду» і таким чином ми підходимо до Гаїтянського вуду...
Коріння та крона iconВчитель Віруючи припускали що під час танців кумгану мертві навчались ходити серед живих. Звичайно ця віра бере своє коріння в західній Африці те що ми звикли називати «Буду»
Звичайно ця віра бере своє коріння в західній Африці те що ми звикли називати «Буду» і таким чином ми підходимо до Гаїтянського вуду...
Коріння та крона iconНові підходи до лікування хвороби Крона
Найвірогідніше, підтримуючу терапію необхідно проводити невизначено тривалий час, оскільки ні хірургічне, ні медикаментозне лікування...
Коріння та крона icon«Коріння шлюбу» Оцінювання публікації

Коріння та крона iconПропаганда гомосексуалізму в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
Йдеться про гендерно-лесбійські організації: «Крона», «Гендерний центр», «Інсайт», а також ідеологів Тамару Марценюк, Олега Марущенко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка