Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)»
339.51 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)»
Сторінка2/2
Дата конвертації28.12.2012
Розмір339.51 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2
Тема 1. Сучасні будівельні матеріали й вироби, порівняльний аналіз, фізико-механічні та експлуатаційні властивості, вибір матеріалів та виробів з урахуванням умов експлуатації при зведенні будівель, споруд, ремонту і реконструкції.

Для розкриття теми рекомендується:

 • навести класифікацію сучасних покрівельних матеріалів, обґрунтувати їх використання при зведенні будівель та споруд;

 • обґрунтувати використання спеціальних бетонів. Навести класифікацію, основні властивості, методики розрахунку складів, вибір спеціальних бетонів;

 • розробити класифікацію матеріалів для дисперсноармованих бетонів. Визначити основні поняття, розробити вимоги до матеріалів ДАБ;

 • навести конструктивні схеми сучасних технології бетонних робіт, обґрунтувати використання при зведенні монолітних конструкцій, будівель та споруд;

 • обґрунтувати використання традиційних і сучасних сухих сумішей при виконанні бетонних робіт, виконати порівняльний аналіз сучасних засобів укладки, ущільнення та механізації бетонних робіт;

 • вибрати матеріали для упоряджувальних робіт на сучасному рівні, обґрунтування засобів механізації;

 • обґрунтувати оптимальні состави дисперсноармованих бетонів і виробів на їх основі, навести приклади використання в будівництві;

 • властивості дисперсноармованих бетонів, їх експлуатаційні якості, сучасні методи обробки результатів експериментів;

 • навести методики й способи оцінки однорідності розподілу фібробетонної матриці, вимоги до фібрової складової, матеріали фібр, методи визначення основних фізико-механічних властивостей;

 • проаналізувати сучасні методи техніко-економічного обґрунтування прийнятих технічних рішень при зведенні будівель і споруд.

Тема 2. Сучасні технології та механізація будівельних процесів при зведенні будівель, споруд, порівняльний аналіз та техніко-економічне обґрунтування використання, вибір оптимальних технологічних рішень.

Для розкриття теми рекомендується:

 • обгрунутвати раціональне застосування уніфікованих сучасних конструкцій опалубко. Навести класифікацію, обґрунтувати вибір, проаналізувати конструкцію і використання армоцементних незнімних опалубко;

 • навести сучасну технологію та механізацію будівельних процесів при улаштуванні монолітних фундаментів;

 • обґрунтувати технологічний процес улаштування палевих фундаментів з використанням дисперсноармованих бетонів;

 • проаналізувати механізацію робіт при зведенні монолітних та збірно-монолітних будівель з використання сучасних дисперсно-армованих бетонів;

 • проаналізувати сучасні технології укладки та ущільнення дисперсно-армованих бетонів при формуванні конструкцій, обґрунтування їх використання;

 • навести наукові методи прийняття гіпотези досліджень, постановка мети і завдань дослідження за темою магістерської роботи;

 • обґрунтувати використання сучасних дисперсно-армованих та сухих сумішей, бетонів, конструкцій при зведенні будівель і споруд, ремонті й реконструкції;

 • обґрунтувати механізацію бетонних робіт, вибір комплектів машин, структуру комплектів, використання ротаційної технології, набризгу, шприц-технології.


За обраною темою магістр самостійно й творчо підходить до вирішення наукових завдань, формулює актуальність проблеми науково-дослідної магістерської роботи, наукову новизну, економічну доцільність використання технічних рішень при виконанні майбутньої магістерської роботи.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гусаков А.А. Системотехника в строительстве. – М.: Стройиздат, 1983. – 440 с.

2. Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. – Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1982. – 302 с.

3. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 207 с.

4. Румшинский Л.Є. Математическая обработка результатов эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 192 с.

5. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. – М.: Мир, 1972. – 381 с.

6. Башин М.Л. Эффективность фундаментальных исследований. – М.: Мысль, 1974. – 255 с.

7. Мигдал А.Б. Заметки о психологии научного творчества. – М.: Наука, 1977.

8. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1980. – 536 с.

9. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высшая школа, 1973. - 152 с.

10. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы методологии. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 318 с.

11. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 400 с.

12. Голосовский С.И. Эффективность научных исследований. – М.: Экономика, 1969. – 135 с.

13. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М.: Мысль, 1974. – 237 с.

14. Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. – Днепропетровск: ДМЕТИ, 1980. – 107 с.

15. Альтшеллер Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач. – М., 1979. – 175 с.

16. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Гранковский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279 с.

17. Баженов Ю.М. Новый век: Новые эффективные бетоны и технология // Бетон на рубеже третьего тысячелетия. Материалы 1 Всесоюзной конференции по бетону и железобетону. – М., 2001. - Кн. 1.

18. Вознесенский В.А.. Статистические решения технологических задач. – Кишинев: Карта Молдов, 1989.

19. Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф. Технологія наукових досліджень і технічної творчості. - К.: Знання України, 2006.

20. Голосовский С.И. Эффективность научных исследований. - М.: Экономика, 1989.

21. Корюкова А.А. Основы научно-технической информации. - М., 1985.

6. Крутов В.И., Грушко И.М. Основы научных исследований. - М: Высшая школа, 1989.

22. Кукушкин В.Д., Неволин И.Ф. Организация умственного труда.-М., 1980.

23. Наназашвили И.Х.. Справочник: Строительные материалы, изделия и конструкции. – М.: Высшая школа, 1990.

24. Рабинович Ф.Н. Моделирование структуры дисперсно-армированных бетонов // Бетон и железобетон . - 1986. - № 3.

25. Уткин В.Л. Новые технологии строительной индустрии. – М.: Российский изд. дом, 2004.

26. Хилл П. Наука и искусство проектировать. - М.: Изд. «Мир», 1973. -
259 с.

27. Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: проблемы и методы. На пути к теории научного знания. - М.: Наука, 1989.

Навчальне видання
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (НДРС)», «Наукові дослідження» та «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та оброки результатів експерименту» (для студентів 4,5 курсів денної форми навчання спеціальності “Міське будівництво та господарство”, рівня підготовки: 6.060100 – бакалавр; 7.092103 – спеціаліст; 8.092103 – магістр).


Укладачі: Кондращенко Олена Володимирівна,

Качура Алла Олексіївна


Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз. 29 М

Підп. до друку 20.02.2008 Формат 60х84 1/6 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.1,2 Обл.-вид. арк. 1,5

Замовл. №______ Тираж 50 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2

Схожі:

Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм
Розрахунково–графічна робота(ргр) є комплексною, відповідає розділу “Механічні передачі” І являє собою етап проектування передач...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи
«Сфера обслуговування» напрям підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних завдань
Склад, обсяг І основні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки на пк І графічної частини проекту 8
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
Методичні вказівки до практичних занять з розділу “Гідродинамічні муфти” та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Філософія», «Релігіє- знавство»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Філософія», «Релігієзнавство» для студентів усіх форм навчання «Біблія як релігійно-історична...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання (курсової роботи) з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання з дисципліни «Технологія наукових досліджень»...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та організацій самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Курортологія»...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка