Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
0.65 Mb.
НазваВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Сторінка4/5
В.Г. КОРОЛЕНКА<>ЗАТВЕРДЖУЮ<>Голова приймальної комісії ПНПУ<><>
Дата конвертації17.10.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5

Титриметричні методи осадження


Суть титриметричних методів осадження. Вимоги до реакцій, які застосовуються у методі осадження. Класифікація титриметричних методів осадження. Аргентометрія, її суть, класифікація методів. Метод Мора, його суть. Механізм дії індикатора. Умови титрування. Метод Фольгарда, суть методу. Фіксування точки еквівалентності, особливості методу. Умови титрування та можливості методу Фольгарда.

Меркурометрія, суть та можливості методу. Індикатори методу меркурометрії. Умови меркурометричного титрування. Приклади визначень галогенід-іонів методом меркурометрії.

БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

Вуглеводи. Структура, властивості, класифікація, функції в живих організмах.

Загальна характеристика вуглеводів. Поняття про біогенні моносахариди. Похідні моносахаридів. Аміноцукри. Поняття про біогенні полісахариди: гомополісахариди, гетерополісахариди. Специфічні полісахариди мікробів. Основні шляхи перетворення вуглеводів у живих організмах, їх співвідношення та енергетичний ефект. Біологічне значення вуглеводів.

Ліпіди. Структура, властивості, класифікація, функції в живих організмах. Загальна характеристика ліпідів. Нейтральні жири. Резервні (запасні) і протоплазматичні (структурні) жири. Фізичні і хімічні константи жирів. Класифікація ліпідів. Біологічна роль ліпідів в організмі. Механізми перетворення ліпідів у організмі.

Білки. Структура, властивості, класифікація, функції в живих організмах. Основні типи хімічних зв’язків, які приймають участь в стабілізації будови білків і їх структурних компонентів. Хімічний та амінокислотний склад білків. Будова білкової молекули. Видова специфічність білків. Залежність функцій білків від третинної структури. Номенклатура та класифікація білків. Молекулярні механізми специфічності біосинтезу білків. Генетичний код: особливості генетичного коду; генна інженерія і біосинтез білка. Матричний і нематричний синтез білка, їх співвідношення. Роль рибосом у біосинтезі білка, їх будова. Етапи трансляції. Регуляція синтезу білка. Особливості проміжного обміну складних білків.

Нуклеїнові кислоти. Хімічний склад нуклеїнових кислот. Принцип комплементарності. Будова, властивості і функції нуклеїнових кислот. Поняття про первинну структуру ДНК. Специфічний склад ДНК, як основна систематична ознака. Закономірності будови ДНК еукаріот і прокаріот. Оперон. Будова, властивості, функції. Вторинна і третинна структури ДНК. Способи спіралізації ДНК. Будова, властивості рибонуклеїнових кислот. Хімічний і нуклеотидний склад. Будова, властивості, функції інформаційної РНК Мутагени. Репарація пошкоджень ДНК. Матричний синтез нуклеїнових кислот.

Ферменти. Ферменти, як біологічні каталізатори. Хімічна природа ферментів. Прості і складні ферменти. Класифікація коферментів і простетичних груп. Активатори і інгібітори ферментів. Активний центр ферментів: будова, властивості функції. Механізм дії ферментів. Кінетика ферментативних реакцій, одиниці активності. Ізоферменти. Активність ферментів і фактори, які впливають на активність ферментів.

Методи виділення та очищення ферментів. Іммобілізація ферментів. Молекулярна маса, мономери та мультимери.

Номенклатура і класифікація ферментів. Характеристика класів: оксидоредуктази, трансферази, гідролази, ліази, ізомерази, синтази.

Локалізація ферментів у клітині. Використання ферментів.

Вітаміни. Гормони. Будова, класифікація, функції в живому організмі. Жиророзчинні вітаміни: поширення і потреба; основні представники і їх механізми дії. Водорозчинні вітаміни: поширення і потреба. Основні представники і механізми дії. Загальна характеристика та механізм дії гормонів Стартові і пускові гормони. Класифікація, номенклатура та фізіологічна дія гормонів.

Вода і обмін води. Значення і розподіл води в організмі людини і тварин. Обмін води. Загальна характеристика мінеральних речовин. Обмін мінеральних речовин. Значення і обмін деяких хімічних елементів.

Обмін речовин як єдине ціле. Взаємозв'язок і взаємообумовленість реакцій обміну речовин. Взаємозв'язок обміну нуклеїнових кислот із обміном інших речовин. Утворення нейтральних жирів із вуглеводів. Утворення вуглеводів із жирів. Утворення білків із вуглеводів. Єдність обміну речовин в організмі.

Хімічна технологія

  1. Техніко-економічні показники хімічних виробництв:витрачувані коефіцієнти, вихід продукту, продуктивність виробництва, інтенсивність, матеріальний баланс, енергетичні та капітальні витрати.

  2. Сульфатна кислота, використання. Сировина база сульфатного виробництва. Оцінка якості сировинних матеріалів, їх вибір для конкретного виробництва. Методи переробки сировини. Одержання оксиду сульфуру (IV), способи очистки, будова електрофільтрів. Окиснення SO2 до SO3. Контактні апарати, каталізатори, основні марки каталізаторів. Абсорбційне відділеня. Коротка схема виробництва сульфатної кислоти.

  3. Нітратна кислота. Основні стадії одержання.Теоретичні основи окиснення аміаку до оксидів нітрогену. Характеристика каталізаторів. Умови абсорбції нітроз них газів. Екологічні проблеми при виробництві нітратної кислоти.

  4. Мінеральні добрива, їх класифікація. Перспективні мінеральні добрива:рідкі комплексні добрива, амофоси, комбіновані мінеральні добрива. Екологічні проблеми при використані мінеральних добрив.

Хімія високомолекулярних сполук

  1. Класифікація високомолекулярних сполук. Основні види класифікації ВМС. Класифікація за формою макромолекул. Регулярні та нерегулярні полімери. Стерео регулярність. Конфігураційна ізомерія. Поняття про власне полімери та співполімери. Класифікація ВМС за Коршаковим.

  2. Особливості будови полімерів. Неоднорідність полімерів за хімічним складом. Чисельна характеристика неоднорідності ВМС, Неоднорідність полімерів за молекулярною масою (полідисперсність). Поняття про полімер гомологічні ряди, гомологічну різницю та середню молекулярну масу. Полярні та неполярні полімери. Міжмолекулярна взаємодія у ВМС. Міжмолекулярні сили та енергія когезії.

  3. Синтез високомолекулярних сполук. Методи синтезу ВМС із НМС. Загальна характеристика методів синтезу полімерів. Основні риси процесу полімеризації. Основні риси процесу поліконденсації. Значення хімічної природи мономеру для методу синтезу ВМС. Полімеризація. Ланцюгова полімеризація. Загальна характеристика процесу полімеризації. Поняття про ланцюгову та ступінчасту полімеризацію. Основні стадії ланцюгової полімеризації. Поняття про радикальну та іону ланцюгові полімеризації. Радикальна полімеризація. Загальна характеристика радикальної полімеризації. Основні типи ініціювання: термічна, фотохімічна, радіаційна, електрична та ініційована полімеризація.

  4. Фенолоформальдегідні смоли. Характеристика мономерів. Умови проведення реакції поліконденсації, вплив каталізатора на структуру полімера. Основні стадії поліконденсації. Галузі використання фенолоформальдегідних смол. Композиційні матеріали на основі фенопластів.

  5. Нітрогеновмісні полімери, їх особливості. Поліаміди: капрон і нейлон. Основні стадії одержання нейлону, умови проведення реакції. Практичне використання капрону і нейлону.

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

І. Вступ

Предмет органічної хімії. Органічна хімія – хімія сполук Карбону. Вивчення сполук Карбону та їх хімічні особливості. Причина виділення сполук Карбону в окрему хімічну науку. Короткий історичний розвиток органічної хімії.

Структурна теорія хімічної будови органічних сполук. Поняття “структура молекули”, Основні положення структурної теорії хімічної будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від їх якісного і кількісного складу (приклади), від структури молекули (приклади). Пояснення поняття ізомерія (приклади). Взаємний вплив атомів у молекулі (приклади). Роль праць О.М. Бутлерова, А. Кекуле і А. Купера в створенні структурної теорії хімічної будови органічних сполук. Значення теорії хімічної будови органічних сполук.

ІІ. ТЕОРІЯ СПРЯМОВАНИХ ВАЛЕНТНОСТЕЙ

Будова атома Карбону у нормальному та збудженому стані. Концепція гібридизації. Три валентних стани атома Карбону (sp3-, sp2-

i sp-гібридні стани атома Карбону). Залежність валентного стану Кар-

бону від просторової будови молекули. Валентні стани інших елементів ІІ періоду таблиці елементів Д.І. Менделєєва.

Типи ковалентного зв'язку (σ- і π-зв'язки). Їх подібні та принципово відмінні властивості. Основні характеристики ковалентного зв'язку на прикладі молекул етану, етилену і ацетилену.

Електронна будова молекул метану, етилену, ацетилену, алену і карбонільної групи. Поняття кратного зв'язку.

ІІІ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІЩЕНЬ

Взаємний вплив атомів у молекулах алканів. Неполярні і полярні ковалентні зв’язки. Залежність полярності -зв’язків від електронегативності хімічних елементів. Таблиця електронегативності елементів за Полінгом. Зміщення електронної густини через -зв’язки.

Індуктивний ефект. Два види індуктивних ефектів: +І, -І. Залежність значення І-ефекту від ефективної електронегативності замісників. Адитивність індуктивного ефекту та його затухання з ростом ланцюга -зв’язків. Вплив І-ефектів на фізичні і хімічні властивості органічних сполук. Індуктивний вплив алкільних радикалів в алканах на активність Гідрогену біля первинних, вторинних і третинних атомів Карбону і відмінність в активності таких водневих атомів (приклади).

Мезомерний ефект. Перерозподіл електронної густини в системі -зв’язків, стабілізація системи. Спряження. Типи спряження (р-π, π-π, σ-π). Неполярний мезомерний (М) ефект і полярні мезомерні (+М, -М) ефекти. Замісники, які викликають позитивний (+М) і негативний (-М) мезомерні ефекти. Вплив мезомерного ефекту на фізико-хімічні властивості сполук.

Сучасні уявлення про взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук.

IV. ІЗОМЕРІЯ

Явище ізомерії в органічній хімії. Три типи ізомерії: структурна, геометрична, оптична.

Види структурної ізомерії: ізомерія карбонового скелету, ізомерія положення гетероатому (метамерія), ізомерія положення функціональної групи і кратних зв'язків. Ізомерія взаємного положення кратних зв'язків і функціональних груп. Відмінність у властивостях структурних ізомерів.

Геометрична (цис-, транс-) ізомерія похідних алкенів та причини її існування. E-,Z-номенклатура для геометричних ізомерів. Геометрична ізомерія похідних циклоалканів. Відмінність у властивостях геометричних ізомерів.

Оптична активність органічних сполук та причини, що її викликають. Оптична ізомерія — вид просторової стереоізомерії (конфігураційна ізомерія). Стереохімічна гіпотеза Вант-Гоффа і Ле Беля. Поняття хірального центру. Енантіомерія та діастереомерія. Залежність кількості оптичних ізомерів від кількості хіральних центрів. Конфігурація і знак обертання. Абсолютна конфігурація, система Кана-Інгольда-Прелога. R-, S-номенклатура оптичних ізомерів. Правила старшинства замісників. Фізичні і хімічні властивості оптичних ізомерів. Способи зображення оптичних ізомерів. Проекційні формули Фішера та правила користування ними.

V. КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН І РЕАКЦІЙ

Класифікація органічних речовин за будовою карбонового скелету та природою функціональних груп. Поняття: замісник, функціональна група, функція. Найважливіші класи органічних сполук.

Класифікація органічних реакцій за природою реагуючих часток. Поняття: агент, реагент, молекула-субстрат.

Гомолітичні (радикальні) реакції. Способи утворення та причини реакційної здатності вільних радикалів. Рекомбінація вільних радикалів. Радикальне заміщення, приєднання. Особливості реакцій, що відбуваються за радикальним механізмом, умови їх проведення.

Гетеролітичні реакції. Гетеролітичний спосіб розриву ковалентного зв'язку. Поняття: електрофіл, нуклеофіл, реакційний центр. Електрофільні і нуклеофільні властивості електронейтральних молекул. Рекомбінація йонів. Електрофільне заміщення і приєднання. Нуклеофільне заміщення і приєднання. Умови проведення реакцій за гетеролітичним механізмом.

Реакції з синхронним механізмом (циклоутворення, окиснення).

Класифікація органічних реакцій за напрямком їх протікання: приєднання (А-реакції), відщеплення (Е-реакції), заміщення (S-реакції), перегрупування.

АЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ АЛІФАТИЧНОГО РЯДУ

VI. АЛКАНИ (НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ)

Хімічний склад алканів, їх загальна формула, гомологічний ряд, знаходження в природі. Зображення структурних формул алканів. Первинні, вторинні, третинні і четвертинні атоми Карбону. Вуглеводневі радикали і їх назви. Номенклатура алканів: тривіальна, раціональна, систематична (за правилами IUPAC).

Ізомерія алканів. Структурна ізомерія (ізомерія карбонового скелета) і конформаційна ізомерія алканів.

Методи синтезу та хімічні властивості алканів (реакції галогенування, нітрування, сульфування, окиснення).

VII. ГАЛОГЕНПОХІДНІ АЛКАНІВ

Загальна формула, гомологічний ряд галогеноалканів (алкілгалогенідів). Номенклатура: за назвою радикалів і за правилами IUPAC. Ізомерія, викликана розгалуженням вуглецевого ланцюга і положенням атома галогену. Первинні, вторинні і третинні алкілгалогеніди.

Методи добування моно-, ди- та полігалогенопохідних алканів, їх фізичні та хімічні властивості.

Реакції нуклеофільного заміщення в ряду галогеналканів. Механізми реакцій SN2 і SN1.

Дегідрогалогенування галогеналканів. Механізми реакцій Е1 і Е2. Правило Зайцева.

Взаємодія галогеналканів з металами: з Натрієм (реакція Вюрца), Цинком, Магнієм. Добування реактивів Гріньяра та їх використання для органічних синтезів.

Окремі представники галогеналканів, їх добування та застосування.

VIII. АЛКАНОЛИ (ОДНОАТОМНІ СПИРТИ)

Функціональна група спиртів, їх атомність. Загальна формула одноатомних спиртів і їх гомологічний ряд. Генетичний зв’язок між гомологічними рядами спиртів і насичених вуглеводнів. Ізомерія спиртів: ізомерія зумовлена різним положенням функціональної груш, ізомерія, що викликана розгалуженням карбонового ланцюга, конформаційна ізомерія. Первинні, вторинні і третинні спирти. Номенклатура: тривіальна, раціональна, IUPAC.

Методи добування (лабораторні і промислові) та фізичні і хімічні властивості спиртів (взаємодія з активними металами, заміщення гідроксигрупи, утворення етерів та естерів тощо).

Відщеплення води від спиртів. Внутрішньомолекулярна дегідратація спиртів, орієнтація відщеплення води, правило Зайцева.

Окиснення спиртів. Хімічне і каталітичне окислення спиртів. Дія окиснювачів на первинні, вторинні і третинні спирти.

Найважливіші представники спиртів. Метиловий, етиловий, пропілові, бутилові, амілові спирти, їх добування, застосування. Вищі спирти: цетиловий і мерициловий та їх поширення в природі. .

Одноатомні ненасичені спирти. Вініловий спирт і причина його нестійкості (правило Ельтекова).
1   2   3   4   5

Схожі:

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2012. – 33...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2013. – 33...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на здобуття ІІ вищої освіти / Укладач: доц. Копач О. О
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма
Вступний екзамен з географії. Навчальна програма / За ред. Л. М. Булави. – Полтавський національний педагогічний університет імені...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка