Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців
78.51 Kb.
НазваВивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців
Дата конвертації30.12.2012
Розмір78.51 Kb.
ТипДокументы
СЛАЙД – 1

Позашкільні заклади є невід’ємною частиною мікросередовища (соціуму), яке має сприяти реалізації індивідуальних потреб особистості, що розвивається, розкриттю її творчого потенціалу.

Сучасне життя швидко змінюється. Молода людина, яка здатна генерувати ідеї, мислити самостійно та нестандартно, використовувати знання й уміння в різних сферах, може краще адаптуватися до нових соціальних умов. Отже, проблема розвитку творчої особистості набуває актуальності. Науково-технічна творчість має значні можливості у вирішенні такого завдання.

СЛАЙД - 2

Для забезпечення психолого-педагогічної підтримки обдарованої дитини та розвитку творчих здібностей гуртківців створена система цілісного психолого-педагогічного супроводу.

У цій роботі використовуються різні методи,форми і прийоми. Все більшого поширення набувають конкурси, виставки, змагання різного рівня. Створено банк даних обдарованих дітей закладу, творчі та соціальні паспорти вихованців. Щороку аналізуються та беруться на облік творчі досягнення талановитих дітей та висвітлюються в засобах масової інформації.

СЛАЙД – 3,4

Психологічний супровід гуртківців починається в гуртках ПТМ – молодший шкільний вік – в напрямку вивчення та розвитку творчих здібностей особистості.

СЛАЙД - 5

Це – вивчення та розвиток інтелекту, логічного і креативного мислення, пам’яті, уваги, уяви, фантазії, що дозволяє дітям самим себе пізнати, зрозуміти, а головне прийняти як творчу особистість, і як результат - навчати та виховувати себе.

Психолого-педагогічний супровід має комплексний характер та складається з наступних етапів:

СЛАЙД - 6

 1. Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців.

 2. Спостереження як один із основних видів комплексного дослідження особистості.

 3. Вступні ознайомчі бесіди. «Світ моїх захоплень», «Творча людина. Яка вона?», «Як розвинути свої творчі здібності?».

 4. Діагностичні дослідження, де вивчаємо, аналізуємо та простежуємо динаміку розвитку пізнавальних психічних процесів, що впливають на розвиток творчих здібностей.

* * *

Так минулого 2010-2011н.р., виходячи з того, що вже не перший рік керівники гуртків ПТМ застосовують оригамі в гуртковій роботі Центру та мають певний досвід у створенні різноманітних виробів, ми запровадили комплексну програму дослідження впливу занять оригамі на розвиток пізнавальних психічних процесів ( пам’яті, сприймання, уваги ) молодших школярів та рівня організації та планування власних дій. Ця програма відтворювала психологічний патронаж гуртківців протягом року, який вони перебувають відвідуючи гуртки ПТМ.

Дослідження здійснювалося двома етапами.

І етап – У жовтні 2010 року було здійснено тестування гуртківців за методиками:

Для дітей 9-10-ти років

 1. “ Складна фігура “.

 2. “ Кодування “.

Для дітей 7-8-ми років

 1. “ Телевізор “.

 2. “ Графічний диктант”.

Мета тестування: визначити рівень сформованості пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку на початок навчального року.

ІІ етап – Повторне тестування у квітні-місяці за використаними раніше методиками ( ускладнений варіант ) після п’ятимісячного терміну, протягом якого діти відвідували гурток та активно займалися мистецтвом виготовлення виробів – оригамі.

Мета цього етапу полягала у наступному: простежити динаміку розвитку пізнавальних психічних процесів під впливом занять оригамі.

У дослідженні прийняли участь 63 респонденти, серед них дітей 9-10-ти років - 41 чол.., дітей 7- 8 -ми років - 22 чол..

СДЛАЙД - 7

За результатами аналітичної та статистичної обробки даних маємо такі показники:

 1. Рівень розвитку сприймання та просторових уявлень підвищився

у дітей 9-10-ти років на -14 %

у дітей 7- 8-ми років на - 8 %

2. Рівень організації та планування дій став поступовим та в правильній логічній послідовності у 27% обстежених (на початок навчального року у 19% ).

3. Найбільш активно розвинулись та покращились показники зорової пам’яті, координації “ око-рука” та об’єму уваги.

- показники зорової пам’яті та координації “ око-рука” у дітей 9-10-ти років зросли на 21%, у дітей 7-8-ми років на – 14,5 %

  • об’єм уваги (кількість знаків) зріс у дітей 9-10-ти років на - 19 %.

4. Темп діяльності підвищився у 20% обстежених дітей.

За результатами діагностики простежується позитивна динаміка розвитку пізнавальних психічних процесів під впливом занять оригамі.

* * *


 1. Індивідуальні та групові консультації з дітьми. Надання рекомендацій керівникам гуртків.

 2. Корекційно-розвивальні заняття.

 3. Заняття з елементами тренінгу.

 4. Аналіз досягнень та результатів діяльності гуртківців.


Цілеспрямований вплив на розвиток творчої особистості неможливе без цілісного уявлення про її природу, якості, здібності. Тому в гуртках спортивно-технічного та художньо-естетичного напрямку робота спрямована на вивчення, діагностування суспільно-особистісних потреб дитини (смаків, інтересів, установок, які в сукупності утворюють мотиваційну характеристику особистості), рівня розвитку обдарувань, ступеня креативності, рівня академічних, творчих та особистісних досягнень дитини, а також рівня її самооцінки.

Заняття в цих гуртках впливають на самореалізацію особистості, майбутнє професійне самовизначення, засвоєння соціальних норм, що забезпечує ефктивність процесу входження в соціум.

Сучасні тенденції розвитку освіти спрямовують діяльність психологічної служби у напрямі ефективної соціалізації молодих громадян через формування готовності до особистісного, професійного та політичного вибору, підвищення рівня психологічної культури і соціальної компетентності.

СЛАЙД - 8

Актуальність проблеми професійного самовизначення полягає в тому, що в умовах нової соціальної реальності знайти своє місце в суспільстві дуже складно. Молода людина потребує підтримки і допомоги, особливо на етапі самовизначення, який пов'язаний з вибором майбутньої професії.

З метою створення умов для свідомого професійного самовизначення в Центрі вже четвертий рік працює гурток «Побудова кар’єри ».

СЛАЙД - 9

Заняття в гуртку допомагають зорієнтуватися учням старших класів у різноманітному світі професій, сучасному ринку праці, вивчити свої індивідуально-психологічні особливості, мотиваційну спрямованість, інтереси, здібності, нахили та здійснити свідомий вибір майбутньої професії і побудови власного кар’єрного зросту.

СЛАЙД – 10,11,12
На заняттях гуртка використовуються різні форми роботи:


 1. Профорієнтаційні ігри ( де учні моделюють уявне професійне середовище, що сприяє формуванню психологічної готовності до трудової діяльності ).

 2. Тренінгові заняття

  • тренінг особистісного зросту;

  • тренінг формування професійних вмінь та навичок;

  • тренінг розвитку комунікативних здібностей.

3. Групова професійна діагностика ( де вивчаємо індивідуально-психологічні особливості гуртківців, їх можливості й рівень домагань, напрями самовдосконалення до рівня вимог обраної професії, уміння складати та корегувати індивідуальну освітню траєкторію, технологію побудови власної кар’єри ).

Представлена модель психолого-педагогічного супроводу гуртківців дозволяє пізнати дитині саму себе, відкрити власний внутрішній світ, позбавитися різноманітних комплексів, навчитися рефлексування як засобу самопізнання і коригування самооцінки; формує в дитині ставлення до себе як до активного суб’єкта саморозвитку; озброює навичками саморозвитку ; навчає вибудовувати особисту траєкторію розвитку.

Багато років тому босоногий хлопчик сидів на стіні у Римі і дивився вниз на людину, яка висікала щось різцем із глибини мармуру: « Гей, сеньор, - вигукнув хлопець цій людині, - навіщо ви стукаєте по цьому камінню?» Мікеланджело поглянув угору і вигукнув у відповідь:

«Тому що там усередині ангел, і він хоче вибратися назовні».

Це блискучий приклад незвичного сприйняття процессу творчості.

Майже всі люди хочуть збільшити свій творчий потенціал, але багато з них вважають, що люди мистецтва мають відповідні творчі здібності, хоча вчені зазначають,що сили уяви сплять в окремих куточках нашої свідомості, і деякі просто не звертають належної уваги на них.

Це нове ставлення до творчого процессу; мабуть наш ангел не такий геніальний, як Мікеладжело, але ми все одно по-новому зможемо підійти до процесу творчості. МИ можемо визволити ангела, адже все у наших руках.

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури і практичної діяльності позашкільних навчальних закладів дозволяють стверджувати, що побудова навчально-виховного процесу та дозвіллєвої діяльності гуртків, творчих об’єднань старшокласників на засадах особистісно орієнтованої освіти, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, технологіях співробітництва та співтворчості педагога-позашкільника і його вихованців у процесі улюбленої пізнавальної або творчої діяльності забезпечують формування творчої активності особистості, яка, в свою чергу, забезпечує таке:

– творчу спрямованість особистості дитини, усвідомлення нею значення творчих, гуманістичних потреб, мотивів, цілей як провідних у її саморозвитку та життєдіяльності;

– розвиток творчих рис характеру (цілеспрямованості, ініціативності, наполегливості, самостійності, оригінальності, організованості, працелюбності тощо);

– розвиток творчих якостей інтелекту учасників позашкільного навчально-виховного процесу (логічного, діалектичного та цілісного сприйняття дійсності, творчої уяви та фантазії, інтуїції, уваги і пам’яті, що формуватиме вміння спільно визначати і розв’язувати життєві задачі, розробляти творчі проекти);

– творчу самосвідомість педагога-позашкільника і його вихованців, що виявляється у самопізнанні та адекватній самооцінці, самоорганізації, самореалізації та самовдосконаленні творчої особистості;

– постійне зростання потенціалу творчої діяльності – бажання систематично здобувати нові знання, набувати вміння, навички, творчо їх використовувати;

– формування психічних якостей творчої особистості, її темпераменту, властивостей нервової системи (чутливості, пластичності, працездатності) та  відповідно до них доцільного індивідуального стилю діяльності й поведінки, у процесі чого використовуються найкращі та коригуються слабкі (з точки зору вимог творчої діяльності) якості нервової системи конкретного вихованця та педагога.

 

Таким чином, діючи системно, ми забезпечуємо так необхідну обдарованій дитині всебічну підтримку з боку психолога, педагога, батьків.Схожі:

Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconУрок № Тема: Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних
Мета. Ознайомити учнів з основними поняттями бази даних, з типами даних. Формувати навички створення та редагування структури бази...
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconПравила створення структури бази даних; види об’єктів субд access; типи полів, та операції над цими типами. Створення структури бази даних
Ціль роботи: Засвоєння навичок розробки бази даних, введення та редагування даних в середовищі субд access
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців icon«Створення бази даних. Створення схеми даних та таблиць. Практична робота №6 «Створення бази даних «Клас»»»
Тема: «Створення бази даних. Створення схеми даних та таблиць. Практична робота №6 «Створення бази даних «Клас»»»
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconЗвіт Про виконання лабораторної роботи #2 На тему: " Створення бази даних засобами мови sql " Завдання
На мові sql написати скріпт (послідовність команд) для створення бази даних відповідно до структури, розробленої в результаті виконання...
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconРис Таблиці бази даних «Розклад»
...
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних. Робота з файлами. Основні поняття бази даних. Типи даних. Проектування та створення структури бази даних.»
Зберігання інформації – одна з найважливіших функцій комп’ютера. Одним з самих найпоширеніших способів такого зберігання інформації...
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconСтворення бази даних в ет
Мета: навчитися створювати структуру бази даних в ет, створювати форми даних І працювати з ними
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconТюркське плем'я булгар на території Західної України
Массон В. М, Мерперт Н. Я. 1982. 211. Антропологічне вивчення археологічних пам'яток Північно-Західного Причорномор'я дає підставу...
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconУмови проведення обласної виставки – конкурсу робіт гуртківців початкового технічного моделювання на 2012 р. Місце та час проведення
Щорічно Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України у м. Києві на базі Українського державного центру позашкільної освіти...
Вивчення контингенту та створення бази внов прибулих гуртківців iconВалентин Стецюк Вступ до курсу досліджень передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі і Азії
Массон В. М, Мерперт Н. Я. 1982. 211. Антропологічне вивчення археологічних пам'яток Північно-Західного Причорномор'я дає підставу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка