Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис
0.63 Mb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис
Сторінка1/6
Дата конвертації17.01.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Національний університет «Львівська політехніка»

Виклюк Ярослав Ігорович

УДК 004.942, 004.891.2, 004.021

Розвиток методів та засобів математичного моделювання об’єктів туристичної галузі

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Львів

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Пасічник Володимир Володимирович
,
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, завідувач кафедри інформаційних систем
та мереж;

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Матвійчук Ярослав Миколайович,
Інститут підприємництва та перспективних
технологій Національного університету
«Львівська політехніка», м. Львів, завідувач
кафедри інформаційних систем та технологій;

доктор фізико-математичних наук, професор,
Григорків Василь Степанович,

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри економічної кібернетики;

доктор технічних наук, професор,
Бомба Андрій Ярославович,

Рівненський державний гуманітарний університет,
професор кафедри інформатики та прикладної
математики.

Захист відбудеться «26» травня 2011 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12).

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, Львів-13, вул. Професорська, 1)

Автореферат розіслано «22» квітня 2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, професор Р.А. Бунь

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Ефективна та науково обґрунтована організація усіх галузей туристичної сфери вимагає попередньої розробки адекватних математичних моделей її об’єктів та процесів. Це забезпечить збільшення доходів від туризму і наповнення бюджетів як цілої країни, так і її реґіонів. Особливістю туристичних підприємств, які належать до сфери обслуговування, є те, що вони забезпечують створення великої кількості робочих місць, сприяють розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги. Туристична діяльність завдає значно меншої шкоди екології та здоров’ю людини, ніж, наприклад, промислові підприємства.

За сучасного стану туристичної галузі існує протиріччя між можливостями територій щодо використання їх ресурсів для відпочинку і рекреації, та наявним станом її інфраструктури. Усунення цього протиріччя вимагає вирішення важливої науково-прикладної проблеми, яка полягає у використанні та адаптації існуючих, а також розробці нових методів і засобів математичного моделювання для створення спеціалізованих експертних систем. Такі системи нададуть владі, інститутам та інвесторам інструментарій для науково обґрунтованого усунення вказаного протиріччя. Сформульована проблема є комплексною та вимагає залучення й використання різноманітних математичних моделей, методів і засобів, що дозволить розв’язати прикладні задачі з побудовою прогностичних сценаріїв і передбачити формування та розвиток специфічних соціальних процесів. У цьому плані актуальність дисертаційного дослідження визначається такими обставинами.

По-перше, необхідністю узагальнень існуючих досліджень туристичної галузі, цілеспрямованої методології математичного її моделювання, які потребують наукового обґрунтованого підходу для свого вирішення та встановлення основних напрямків математичного моделювання.

По-друге, необхідністю розв’язання задачі оцінювання туристичної привабливості малих територій, що забезпечить ефективний та науково обґрунтований вибір оптимального місця забудови чи інвестування, планування складу послуг у залежності від сезону та побудову стратегій розвитку туристично-рекреаційних систем.

По-третє, вимогою застосування ефективних математичних методів аналізу туристичних потоків, їхнього прогнозування для визначення кількості туристів та передбачення попиту на туристичний продукт, що практично дозволить оцінити фінансові потоки як основу розвитку туристичної галузі.

По-четверте, відсутністю методів обчислення кількісних та оцінювання якісних характеристик процесів, що мають відношення до туризму у сенсі передбачення динаміки розвитку процесів у туризмі та прогнозування форми просторового розвитку урбанізованих систем, зокрема, невеликих туристичних поселень.

По-п’яте, відсутністю методології науково обґрунтованого вибору методів і засобів математичного моделювання туристичної галузі та розв’язування прикладних задач у її складі.

Аналіз математичних методів та інформаційних технологій, які використовуються у світовій практиці для дослідження, оптимізації та управління туризмом засвідчує, що у цій галузі дійсно існує низка задач, розв’язування яких потребує сучасного формулювання та застосування нових методів.

У розвиток теоретичних та практичних основ класичної оцінки привабливості території значний внесок зроблено В. Г. Явкіним, В. П. Руденком, В. К. Євдокименком, П. М. Брижаком; використання апарату SoftComuting для оцінювання якісних параметрів належить L. A Zadeh, А. В. Леоненкову, В. П. Дьяконову, В. В. Круглову, С. Д. Штовбі, Shengquan Ma, Chao-Hung Wang; застосування ґравітаційних моделей для визначення потоків – L. I. Crampton, Arsalan Balali, Jeffrey H. Bergstrand, James E. Anderson, Robert C. Feenstra, В. С. Григорківу, І. М. Школі; моделювання урбанізованих систем – Дж. Форрестеру, М.М. Дьоміну, М. М. Габрелю; розробка методів фрактальної геометрії та дифузно-обмеженої аґреґації – Б. Мандельброту, Е. Федеру, Р. М. Кроноверу, M. Batty, P. Longley, K. Teknomo; моделювання за принципом аналогії – М. З. Згуровскому, В. П. Гладуну, В. Ю. Величку та іншим.

За усієї важливості відомих результатів, напрямки теоретичних досліджень та комп’ютерних експериментів можуть бути ефективно продовжені для вирішення задач оцінювання атрактивності території на основі розроблення нових модифікацій математичних методів, опису та оптимізації рекреаційних потоків удосконаленням ґравітаційної моделі, вивчення процесів просторової організації туристичних поселень на основі розроблення принципово нового класу моделей та методів з використанням математичних фракталів та моделей дифузії, моделюванні фрактальної геометрії урбанізованих систем в результаті дослідження перспективних напрямків використання методів дифузно-обмеженої аґреґації на основі аналогій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у межах пріоритетного наукового напряму, затвердженого серед актуальних проблем Міністерством освіти і науки України „Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства”; відповідно до постанови Президії НАН України № 164 від 27.06.2003 р. і концепції Програми інформатизації НАН України, затвердженої розпорядженням № 146 від 27.02.2004 р. і визначеної серед основних завдань і пріоритетних напрямів інформатизації НАН України; за поданими далі держбюджетними темами.

Комплексна науково-дослідна тема Буковинського університету: „Розробка методів і моделей впливу невизначеностей фізичного і лінгвістичного характеру для побудови інформаційних технологій в економічних системах”, держреєстраційний №0108U000891, 2008–2012 рр. (розробка, аналіз та апробація методів оцінки атрактивності територій, визначення рекреаційних потоків, оцінка ймовірності урбанізації території та її просторового розподілу з урахуванням анізотропії).

Наукові теми реґіонального філіалу Інституту стратегічних досліджень у місті Львові: „Пріоритети реґіональної політики України”, держреєстраційний №0109U000494 (використання методів нечіткої логіки та ґравітаційної моделі для визначення напрямків інтеграційних процесів); „Державна соціально-економічна політика”, держреєстраційний №0109U000493 (моделювання структури просторових процесів методами дифузії); „Соціально-економічний розвиток України: формування конкурентоспроможності в умовах відкритої економіки”, держреєстраційний №0108U000952 (визначення конкуренто­спроможності за принципами аналогій).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення нових, удосконалення та адаптація існуючих методів і засобів математичного моделювання об’єктів, систем та процесів туристичної галузі.

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких задач:

 • проведення системного аналізу методів та засобів математичного моделювання компонент туристичної галузі, розроблення на цій основі переліку актуальних та недосліджених задач, що дозволить автоматизувати прийняття науково обґрунтованих рішень у туристичній галузі;

 • розроблення нечітких методів оцінювання туристичної привабливості територій, які враховують їх картографічне подання та сезонність туристичних процесів, що дозволить визначити оптимальні місця для розбудови туристичної інфраструктури та ефективно використовувати ресурси цих територій;

 • удосконалення ґравітаційної моделі з метою оцінювання привабливості території, якості туристичного продукту, формування цінової політики туристичного комплексу відповідно до сезонності та потреб груп населення, що дозволить прогнозувати структуру туристичних потоків та оптимізовувати функціонування туристичного комплексу;

 • удосконалення методу моделювання на основі математичного стохастичного фрактала, побудованого деформованим броунівським зміщенням серединної точки пласкої ґратки в моделі урбанізації, шляхом врахування поліцентричності та анізотропії середовища, що дозволить прогнозувати просторову форму туристичних поселень;

 • розроблення методів моделювання просторової форми туристичних поселень на основі самоафінних двовимірних та тривимірних фракталів, що дозволять прогнозувати особливості внутрішньої симетрії реальних туристичних поселень, динаміку їхнього розвитку та зростання, виходячи з принципів самоподібності;

 • розроблення методів прогнозування структури та форми урбанізованих територій у туристичній сфері на основі процесів дифузії, що дозволить прогнозувати динаміку зростання реальних туристичних поселень з моменту їхнього зародження;

 • наукового обґрунтування вибору математичного методу моделювання просторових процесів урбанізації, який залежить від типу задачі;

 • розроблення методу сеґментації населених пунктів, що дозволить оптимізувати внутрішню організацію туристично-рекреаційних систем та прогнозувати локалізацію атрактивних місць для забудови;

 • встановлення аналогії між процесами урбанізації та фізичними фракталами, що дозволить використовувати закони термодинаміки до моделювання урбанізованих систем;

 • розроблення алгоритму інтеграції розроблених методів у спеціалізовану експертну систему, практична реалізація якої дозволить науково обґрунтувати прийняття рішень у туристичній галузі.

Об’єкт дослідження – математичне моделювання процесів туристичної галузі.

Предмет дослідження – математичні моделі, методи моделювання та оцінювання особливостей і характеристик слабоструктурованих об’єктів туристичної галузі.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач використано методи нечіткої логіки для обчислення вхідних параметрів моделей, просторових розподілів атрактивності та ймовірності урбанізації; продукційні методи для визначення рекреаційних потоків; методи математичних фракталів та дифузно-обмеженої аґреґації для моделювання просторової структури туристичних поселень; принципи аналогії між процесами урбанізації та твердим тілом; методи математичного та комп’ютерного моделювання і натурного експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів. Розв’язано основні актуальні задачі для вирішення проблеми математичного моделювання у туристичній галузі, які дозволяють суттєво підвищити якість прийняття рішення у цій галузі, а саме: обчислення атрактивності території з урахуванням сезонності, просторовий розподіл атрактивності та ймовірності урбанізації, визначення та прогнозування туристичних потоків, симулювання просторової структури туристичних поселень. Розроблені методи суттєво відрізняються від існуючих, оскільки враховують нелінійність процесів, властивості самоподібності та дифузії. Новими є такі результати.

 1. Вперше науково узагальнено та класифіковано типи задач, які розв’язані за останні роки у світовій науці для туристичній галузі методами математичного моделювання, що дало змогу виділити найактуальніші з них, а саме: оцінювання якісних параметрів, туристичних потоків та просторової структури урбанізованих систем з метою подальшого удосконалення та розробки нових методів і засобів їх математичного моделювання.

 2. Вперше розроблено метод обчислення атрактивності території на основі апарату нечіткої логіки, що, на відміну від класичних адитивних методів, дає змогу врахувати нелінійний зв’язок між якісними величинами та динаміку зміни атрактивності залежно від сезону.

 3. Набув подальшого розвитку метод обчислення туристичних потоків на основі класичної ґравітаційної моделі шляхом оцінювання атрактивності методами нечіткої логіки, який, на відміну від класичного методу, дозволяє оптимізувати перелік послуг туристичного комплексу з урахуванням привабливості території, цінової політики та сезонності.

 4. Набув подальшого розвитку метод побудови фрактала на основі алгоритму стохастичної броунівської деформації пласкої сітки для моделювання невеликих туристичних поселень, що дозволило врахувати анізотропію середовища та поліцентричність населеного пункту.

 5. Вперше розроблено методи моделювання просторової структури невеликих поліцентричних населених пунктів на основі стохастичних фракталів, що дозволило врахувати анізотропію середовища, обмеження на забудову та особливості транспортних шляхів, які, на відміну від класичного методу, дають можливість адекватно моделювати внутрішню структуру та динаміку розвитку населених пунктів.

 6. Розроблено новий метод комбінованої неперервної дифузно-обмеженої аґреґації в рамках моделі урбанізації, який дозволив усунути такі основні недоліки моделі клітинної урбанізації: появу щілин у фракталі, неможливість моделювання внутрішньої структури, повільний час розрахунку, та вперше спрогнозувати динаміку зростання реальних туристичних поселень з моменту їхнього зародження, особливості внутрішньої структури і форми периферії.

 7. Вперше розроблено метод сеґментації фрактала для моделі урбанізації, який, на відміну від класичного, дозволив змоделювати особливості внутрішньої організації населеного пункту і передбачити появу нових центрів привабливості для забудови.

 8. Вперше обґрунтовано зміст аналогії між коефіцієнтами моделі урбанізації та термодинамічними характеристиками фізичних фракталів, що відкриває перспективи до використання законів термодинаміки у задачах моделювання урбанізованих систем.

Усі отримані результати є новими та опубліковані вперше. Наведені у роботі математичні моделі атрактивності території на основі нечіткої логіки, модифіковані ґравітаційні моделі, модель визначення ймовірності урбанізації, математичні самоафінні фрактали та рельєфи, метод комбінованої неперервної дифузно-обмеженої аґреґації, наведені аналогії з термодинамікою є новими для цієї предметної області у світлі вирішуваної проблеми – моделювання об’єктів туристичної галузі.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2010 Дисертацією є рукопис
Метод розрахунку режимів і формування керуючих впливів в електромеханічних системах
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів-2003 Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Тернопільській академії народного господарства Міністерства освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів-2007 Дисертацією є рукопис
Поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис
Функціоналізовані матеріали на основі прищеплених кополімерів полівінілпіролідону І гідрофобних вінілових мономерів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів-2011 Дисертацією є рукопис
Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків 2007 Дисертацією є рукопис
Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів − 2011 Дисертацією є рукопис
Магнійвмісна кераміка на основі легованих cr(ІІІ), Y(ІІІ), Zr(ІV) золь-гель порошків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2010 Дисертацією є рукопис
Спеціальність 01. 05. 03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів-2009 Дисертацією є рукопис
Композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостями
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів-2009 Дисертацією є рукопис
Розроблення основ технології модифікації пінополістирольних відходів для переробки у в’язкотекучому стані
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка