Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств
130.59 Kb.
НазваМаркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств
Дата конвертації22.01.2013
Розмір130.59 Kb.
ТипДокументы
О.А. Баранник,

асистент

кафедри маркетингу

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича.

Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств

У статті досліджуються особливості вибору маркетингової стратегії розвитку потенціалу швейних підприємств для покращення їхньої економічної безпеки. Запропоновано тривимірну модель факторів формування та розвитку потенціалу підприємства, яка лежить в основі маркетингової стратегії.

А.А. Баранник,

асистент

кафедры маркетинга

Черновицкого национального университета

имени Юрия Федьковича

Маркетинговая стратегия развития потенциала в системе экономической безопасности швейных предприятий

В статье исследуются особенности выбора маркетинговой стратегии развития потенциала швейных предприятий для улучшения их экономической безопасности. Предложена трехмерная модель факторов формирования и развития потенциала предприятия, которая лежит в основе маркетинговой стратегии.

O. Barannyk

Marketing strategy of development of potential of the sewing enterprises

The features of the marketing strategy choice related with the development of the sewing enterprises' potential in order to improve their economic security are explored in the article. The three-dimensional model of forming and development factors of enterprise potential, which is in the base of marketing strategy, is offered.

Ключові слова

Маркетингова стратегія, потенціал підприємства, швейна промисловість, тривимірна модель розвитку; інтенсивний шлях розвитку; екстенсивний шлях розвитку, стратегічний рівень розвитку.

Постановка проблеми

Вибір стратегії розвитку швейних підприємств пов’язаний з аналізом виробничих, організаційно-економічних резервів та їх використанням, а також з перспективою її адаптації до вимог ринку. Сутність проблеми маркетингової діяльності включає дослідження факторів маркетингового середовища швейних підприємств, стану та тенденцій розвитку ринку та специфіки регіонального розміщення продуктивних сил, розробки концепції та комплексу маркетингу, пошуку альтернативних варіантів розвитку маркетингової діяльності, оцінки результатів та контролю маркетингу швейних підприємств. Цільові завдання полягають у тому, що організація маркетингу на підприємстві повинна стати своєрідним синтезом вимог ринку, з одного боку, і власне розвитку ринку – з іншого [2, С.87].

Підприємства, які ефективно застосовують стратегічний маркетинг, володіють відмінними перевагами успішної адаптації до ринку. Для підприємств швейної промисловості досягнення ефекту від використання маркетингових стратегій може відображатися у розвитку потужності підприємства, зростанні обсягів замовлень на швейні вироби, розширення меж сегменту та ринку, формування позитивного іміджу та бренду тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Різні аспекти формування маркетингових стратегій як важеля підвищення конкурентоспроможності та розвитку потенціалу підприємств досліджували вчені України Амоша О., Войчак А., Дайновський Ю., Ілляшенко С., Крикавський Є., Куденко Н., Окландер М., Орлов П., Павленко А., Перерва П., Примак Т., Решетнікова І., Романенко Л. та ін. Вагомий внесок зробили економісти інших країн Аакер Д., Ансофф І., Беннет Р. Багієв Г., Друкер П., Кліланд Д., Котлер Ф., Левітт Т., Мінцберг Г., Портер М. та ін.

У науковій літературі і практиці планування широко застосовуються поняття потенціалу організації, виробничої потужності і програми поточного плану. Сукупний потенціал будь-якої організації формує окремі складові: трудовий, економічний, підприємницький і фінансовий потенціал [1, С.39]. Виробнича потужність швейного підприємства – це максимально необхідний об’єм пошиття, який може бути виконаний власними силами в плановому періоді з урахуванням структури робіт, динаміки об’ємів ресурсів, ефективності їх використання, сучасної технології, організації праці і менеджменту.

Невирішені раніше частини загальної проблеми

Найбільш складною проблемою у дослідженні розвитку швейних підприємств є вибір маркетингової стратегії на основі кількісного визначення потенціалу підприємства, що в подальшому може спричинити додатковий рівень економічної безпеки підприємства. Існують різні підходи до вирішення даної проблеми. Кожен з них має як переваги, так і обмеження. Пошук більш досконалої методики визначення і оцінки маркетингової стратегії розвитку потенціалу швейних підприємств залишається актуальною проблемою.

Формулювання цілей статті

Метою статті є окреслення положень вибору маркетингової стратегії розвитку потенціалу швейних підприємств на основі виробничих та маркетингових складових зі спрямуванням на підвищення рівня економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження

Як правило, маркетингова стратегія розвитку здійснюється за трьома напрямками: дослідження попиту на швейні вироби; пропозиції постачальників; дослідження конкуренції.

Стратегічне планування пов’язане з потенційними можливостями розвитку фірми. Дослідження зовнішнього середовища при стратегічному плануванні показує, що фактори маркетингу групуються у сфері ринків товару, праці і капіталу.

Методичні основи аналізу потенціалу організації спрямовані на визначення факторів зростання потужності і маркетингової діяльності. Класифікація факторів стратегічного маркетингу швейного підприємства відображена у таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікація факторів маркетингової діяльності швейного підприємства

Маркетинг

Ринок товару

Ринок праці

Ринок капіталу

Попит

Реалізований попит, нові замовники (покупці)

Працевлаштування, звільнення

Власні і позичкові джерела

Пропозиція

Освоєння модних тенденцій, диверсифікація

Зберігання існуючих робочих місць і створення нових

Платоспроможність, банкрутство

Конкуренція

Нецінова

Рівень безробіття

Цінова

У процесі дослідження встановлено, що потенціал швейного підприємства по об’єму швейних робіт залежить від основних внутрішньовиробничих факторів: середньорічної чисельності працівників, виробітку одного працівника за рік і маркетингової діяльності – фактора зовнішнього середовища [4, C.65]. Потенціал діяльності підприємства може бути зображений як тривимірна величина (рис. 1):

 1. - ресурсне забезпечення (матеріально-технічних і трудових);

 2. - ефективність використання ресурсів (показники виробітку, фондовіддачі);

 3. - маркетингова діяльність (зовнішнє середовище).

Планування розвитку потенціалу підприємства є комплексним завданням, до складу якого входять зростання виробничо-економічної, маркетингової, інноваційної і фінансової діяльностей.


Рис. 1. Фактори формування і розвитку потенціалу підприємства

Відомо, що виробнича потужність швейного підприємства розглядається як двовимірна величина і визначається за формулою:


(1)
,

де – потужність – об’єм швейних робіт за місяць (рік), грн.;

– виробіток (продуктивність) одного працівника за місяць (рік), грн.;

– середня чисельність працівників.

При цьому приймається до уваги те, що об’єм швейних робіт, що отримується за рахунок чисельності працівників, стосується екстенсивного шляху розвитку потужності, а той, що отримується за рахунок продуктивності одного працівника – інтенсивного шляху і може розглядатися як результат інноваційної діяльності.

Маркетингова діяльність спрямована на дослідження ринку робіт і формування програми робіт тактичного і стратегічного планів (табл. 2)

Таблиця 2

Формування потенціалу організації у системі стратегічного управління і маркетингу

Маркетинг

Стратегічне управління

Аналіз зовнішнього середовища

Розвиток потужності

Потенціал

Аналіз внутрішнього середовища

Потужність

Тактичне управління

П
(2)
ропонується метод оцінки результатів маркетингової діяльності шляхом визначення коефіцієнта маркетингового плану () – відношення об’єму швейних робіт, що виконуються відповідно до укладених договорів на підставі маркетингового плану (), до об’єму робіт з оцінки фактичної чи планової потужності (). Коефіцієнт маркетингової діяльності розраховується за формулою:

.
(2)


За даними договорами, що укладені за період (місяць, квартал) розробляється маркетинговий план, тобто виконується перший етап формування виробничої програми.

На певному етапі планування програми швейного підприємства коефіцієнт маркетингової діяльності може бути меншим, рівним чи більшим одиниці. Якщо коефіцієнт більший за одиницю, то необхідно збільшувати потужність підприємства. Якщо ж коефіцієнт маркетингової діяльності менший за одиницю, варто знижувати ефективність використання потужностей підприємства [6, C.79].

Т
(3)
аким чином, потенціал підприємства визначається за формулою:

.

Вплив вказаних факторів на розвиток потенціалу підприємства визначається методом факторного аналізу (спосіб ланцюгової підстановки) [7, С.135].

Методологія розрахунку стратегії розвитку потенціалу при плануванні виробничої програми відображена на прикладі таких показників швейного підприємства:

– фактичний об’єм швейних робіт – 1000 тис. грн.

– фактична середня чисельність працівників – 100 чол.

– планова середня чисельність працівників – 120 чол.

– фактична продуктивність одного працівника за міс. – 10 тис. грн.

- планова продуктивність одного працівника за міс. – 12 тис. грн.

– фактичний коефіцієнт маркетингової діяльності – 1,0.

– плановий коефіцієнт маркетингової діяльності – 1,1.

Алгоритм розрахунку впливу факторів на стратегію розвитку потенціалу підприємства способом цінної підстановки включає в себе складання рівнянь на основі формули (3):

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Встановлено, що за рахунок збільшення чисельності працівників, потенціал збільшився на 200 тис. грн. (1200 - 1000), за рахунок підвищення продуктивності праці потенціал збільшився на 240 тис. грн. (14400 - 1200), за рахунок підвищення коефіцієнта маркетингової діяльності потенціал збільшився на 584 тис. грн. (1584 - 1000).

Метод оцінки розвитку потенціалу за рахунок інтенсивних і екстенсивних напрямків дозволяє визначити динаміку інноваційної діяльності швейного підприємства – за місяцями, дані наведені в таблиці 3.

Таблиця 3.

Інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку потенціалу

Місяць

План

Факт

Відхилення фактичних від планових показників виконання швейних робіт, тис. грн.

В тому числі фактори,

тис. грн.

N,
чол.

Y, тис. грн.

N,
чол.

Y, тис. грн.

Інтенсивні

Екстенсивні

Січень

160

10

200

12

800

400

400

Лютий

200

11

180

12

-40

180

-220

Березень

200

12

200

13

200

200

0

І квартал

-

-

-

-

960

780

180

Швейне підприємство збільшило потенціал на 960 тис. грн., у тому числі за рахунок інноваційної діяльності – інтенсифікації виробництва на 780 тис. грн. (81,25%), що є ефективним напрямком розвитку на сучасному етапі.

Розглядаючи проблеми стратегічного планування, вчені дійшли висновку, що необхідність стратегічного планування обумовлена факторами: динамікою ринку і змінами попиту споживача; динамікою науково-технічного прогресу; забезпеченням стабільної діяльності підприємства; розробкою нових методів продуктивності і формування стратегій розвитку підприємства.

Стратегія розвитку підприємства включає аналіз основних функцій діяльності: управління персоналом, маркетингової, виробничої та фінансової. Маркетингова стратегія дозволяє швейному підприємству обґрунтувати вид діяльності, здійснити оцінку інструментів маркетингу (товар, ціну, глобальні напрямки розвитку), формувати виробничу програму, планувати потребу у ресурсах для створення виробничої потужності. У зв’язку з цим справедливим буде виділення основних стратегічних напрямків: 1) стратегії розвитку продукту; 2) стратегії проникнення на ринки; 3) стратегії зростання фірми [8, С.125].

Дослідження маркетингової діяльності швейних підприємств в Чернівецькій області показало, що в практиці найбільш поширені стратегії: лідерства – носить локальний продуктово-процесний характер при високому рівні спеціалізації; низьких витрат – на підприємствах з високим рівнем інноваційної діяльності; проникнення на ринок – залежить від динаміки попиту замовників, у цьому випадку підприємство проводить диференціацію чи диверсифікацію програми виробничих робіт.

Розробка маркетингової концепції дозволяє визначити параметри виробництва в залежності від кількості і якості характеристик потреб, купівельної спроможності споживача [3, С.91]. Дані критерії відображають взаємозв’язок між потужністю і виробничою програмою. Відомо, що виробнича програма як правило вважається менше потужності і оцінюється коефіцієнтом використання потужності. В сучасних умовах при розвитку попиту підприємство визначає стратегію розвитку.

Тому пропонується ввести нову структуру етапів планування, тобто прийняти трирівневу модель, до складу якої входить:

 • потенціал підприємства – стратегічний рівень розвитку;

 • потужність – тактичний рівень (структура і кількість ресурсів);

 • виробнича програма – оперативний рівень (план на рік, місяць).

Дотримуючись даної моделі, варто наголосити, що вагомим фактором буде створення сприятливих умов для підвищення інноваційної активності підприємств шляхом використання різних державних стимулюючих методів, наприклад, пільг в оподаткуванні з метою накопичення засобів у спеціальних інноваційних фондах і відрахувань частини цільових кредитів на впровадження інновацій з резервів державного та місцевого бюджету.

Для досягнення певних конкурентних позицій на ринку вітчизняним підприємствам необхідно здійснювати інноваційно-інвестиційний шлях розвитку. Це створює можливість роботи на давальницькій сировині у сегментах, що орієнтуються на високоякісну продукцію.

Висновки

До перспектив подальших досліджень варто віднести розробку технологій управління інформаційною діяльністю в умовах невизначеності, що викликані коливаннями зовнішнього середовища. Сучасні технології управління інформаційною діяльністю слабо досліджуються. Це пояснюється необхідністю обліку та аналізу великої кількості факторів та їх взаємодій у процесі динамічного розвитку виробництва, а також складністю методик опрацювання первинної інформації і прийняття відповідних рішень. Для прискореного оновлення виробничого потенціалу підприємств, посилення їх позицій на обслуговуючих сегментах необхідний постійний пошук адекватного до вимог часу інструментарію, до якого б входили нові принципи, організаційно-економічні механізми та технології управління.

Питання забезпечення конкурентної переваги та інформаційного забезпечення пов’язані з аналізом і порівнянням власної ефективності з підприємствами, які є кращими, тобто мова йде про проведення бенчмаркінгу у плані управління [5]. Важливою особливістю маркетингової характеристики швейного підприємства є дискретність об’ємів робіт виконання індивідуальних замовлень і зниження тривалості ринкових зв’язків і великих масових виробництв, які враховуються при формуванні маркетингового потенціалу.

Література:

 1. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: учебник / М. Бухалков. – 3 изд., испр. - М.:ИНФРА-М. - 2008 – 416с.

 2. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг. Навч. Посібник / М. Вачевський – Львів: ЦУЛ. - 2004. – 256с.

 3. Демченко А. Реструктуризация предприятия на основе маркетинговой концепции / А. Демченко // Маркетинг. - 2007. - № 6. - С. 89-96.

 4. Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління. / Є. Лапін // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – Суми: СумДУ. - №1. – 2007. – Т.2. – С. 63-71

 5. Реализация стратегии маркетинга [Электронный ресурс] // Интернет-портал для украинцев. – Режим доступа к ресурсу: http://www.management.com.ua/marketing/mark030.html (22.12.2010). - Название с экрана.

 6. Рижиков В.С., Добкіна О.К., Касьянюк С.В. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник / В.С. Рижиков, О.К. Добкіна, С.В. Касьянюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208

 7. Стаханов В.Н. Маркетинг промышленности: учеб. Пособие / В. Стаханов, Е. Иванкин. – М.:"Издательство ПРИОР". - 2001. – 144с.

 8. Чувакова С.Г. Стратегический маркетинг / С. Чувакова. – М.: Издательство "Дашков и Ко". – 2010. – 272 с.

Схожі:

Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconМетодичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України Вступ Перехід до ринкових
Розуміння цих проблем, правильна маркетингова стратегія, ефективне використання всього ресурсного і технологічного потенціалу аграрних...
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconМаркетингова стратегія промислового підприємства. План вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи формування стратегії маркетингу, як складової економічної стратегії маркетингу 5
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconО. А. Комарова Теоретичні основи дослідження економічної природи освітнього потенціалу
Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconСкладові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка
Стан економічної безпеки оцінюється за допомогою переліку параметрів, критеріїв та індикаторів, що визначають порогові значення функціонування...
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconЗагальна характеристика роботи
Разом з тим, він відіграє вирішальну роль в економічному й соціальному розвитку регіонів і держави. Проте багато проблем формування...
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconСтратегія державної кадрової політики україни
Державна кадрова політика це стратегія держави з формування й раціонального використання кадрового потенціалу суспільства
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconПередумови виникнення cублімаційної складової експортного потенціалу в діяльності сучасних підприємств
В сучасних умовах господарювання особливого змісту набувають суб’єктивні фактори впливу на розвиток експортного потенціалу підприємств....
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconМаркетингова діяльність повинна забезпечити
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки...
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconСтратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні
Васильців Тарас Григорович – доктор економічних наук, доцент Львівської комерційної академії
Маркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств iconІнформація для журналістів
Стратегія державної кадрової політики визначення послідовності дій щодо розвитку людського потенціалу
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка