Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна
379.95 Kb.
НазваІмені вадима гетьмана рожок лариса петрівна
Сторінка1/4
Дата конвертації09.10.2012
Розмір379.95 Kb.
ТипАвтореферат
Зміст
Науковий керівник
Офіційні опоненти
Мусієць Тетяна Вікторівна
Провідна установа
Вчений секретар
Об'єктом дослідження
Предметом дослідження
Методи дослідження
Отримало подальший розвиток
Основний зміст роботи
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

РОЖОК ЛАРИСА ПЕТРІВНА

УДК 339.9:06.51.51


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Спеціальність 08.05.01 - світове господарство

і міжнародні економічні відносини

АВТОРЕФЕРАТ

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Київ


Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Сіденко Світлана Володимирівна,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

професор кафедри міжнародного менеджменту


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Кістерський Леонід Леонідович,

Інститут міжнародного ділового співробітництва,

директор
кандидат економічних наук, доцент

Мусієць Тетяна Вікторівна,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

доцент кафедри міжнародних фінансів


Провідна установа:

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, кафедра міжнародних

валютно-кредитних і фінансових відносин

Захист відбудеться “17” січня 2007 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, ауд. 601
Автореферат розісланий “15” грудня 2006 року.

Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук,

доцент Л.Л. Антонюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний розвиток світової економіки характеризується появою нових тенденцій та процесів, що обумовлюють суттєві зрушення як в економіці окремих країн, так і в світовому господарстві в цілому. Найбільш глибоко і яскраво сучасні процеси відбилися на фінансовій сфері, яка є однією з найважливіших складових економіки будь-якої країни світу. За останні роки фінансові ринки докорінно змінили свою роль та місце в архітектурі світового господарства. Інтернаціоналізація і глобалізація економіки, інтенсифікація світогосподарських зв’язків зумовили стрімкий розвиток світового фінансового ринку (СФР), який поступово перетворюється на єдину систему, де кожний елемент – національний чи регіональний – має свою функціональну специфіку, але всі вони нерозривно пов’язані між собою.

Однією з найбільших складових СФР є європейський фінансовий ринок (ЄФР), основу якого становить фінансовий ринок Європейського Союзу. Сучасний етап розвитку європейського компонента СФР характеризується процесами інтенсивного формування єдиного цілісного фінансового ринку, що прискорюються активною політикою зі створення необхідних структурних, інституційних та технологічних умов. Разом з тим сьогодні можна говорити не лише про формування єдиного пан'європейського фінансового ринку, а й зміну його ролі у розвитку СФР.

Головним вектором розвитку України проголошено інтеграцію до структур ЄС, які сьогодні є справжнім центром зосередження геополітичних та геоекономічних інтересів багатьох країн, а також виступають фактором прискорення економічного розвитку країн ЄС, передумовою зростання їх ролі у світовому господарському просторі. Тому можна стверджувати, що для України інтеграція в європейський економічний та фінансовий простір є не лише важливим напрямом розвитку економіки, а й практичним засобом входження у світове господарство як його активного і рівноправного учасника. Ураховуючи особливості економічного розвитку України, зокрема її фінансового сектору, надзвичайно важливо дослідити тенденції розвитку європейського компонента СФР як орієнтира для національного фінансового сектору теоретичних засад і практичної реалізації політики України щодо інтеграції до європейського економічного простору, а в більш широкому контексті – і до СФР загалом.

Процеси, що пов'язані з функціонуванням СФР, викликали значний інтерес багатьох учених. Так, дослідженню теоретичних основ функціонування СФР присвячені роботи Д.Блейка, С.Боринця, Ф.Ліса, М.Міллера, С.Фішера, В.Федосова, Д.Едмістера, М.Енга та інших. Проблеми сучасної архітектури СФР розкриваються у працях таких західних учених, як Дж.Сорос, Дж.Стігліц, російських вчених Л.Абалкіна, А.Анікіна, А.Борковського, В.Казакевича, Л.Красавіної, Д.Михайлова, Ю.Осипова, Г.Солюса, В.Шенаєва, Ю.Шишкова та інших. Серед вітчизняних учених-дослідників проблем розвитку світового фінансового середовища слід назвати роботи О.Барановського, А.Даниленка, Л.Кістерського, Д.Лук'яненка, З.Луцишин, О.Мозгового, Т.Мусієць, В.Новицького, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, О.Рогача, Є.Савел'єва, О.Сохацької, А.Філіпенка, В.Хорошковського, у працях яких особлива увага приділяється питанням впливу процесу глобалізації на розвиток світової економіки, і його фінансової складової зокрема.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури дає підстави стверджувати про відсутність єдиної загальноприйнятої концепції щодо визначення сутності та структури СФР. Крім того, належного обґрунтування у науковій літературі не знайшли питання особливостей трансформації структури СФР та його складових під впливом глобальних процесів розвитку світового господарства. Особливої уваги заслуговують проблеми розвитку фінансового ринку України в контексті трансформаційних процесів системи СФР та його європейської складової. Таким чином, системне дослідження основних тенденцій і механізмів функціонування СФР загалом та його європейського компоненту зокрема та визначення пріоритетних напрямів інтеграції фінансового ринку України до ЄФР є важливими як в теоретичному, так і в практичному плані, що і обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана в рамках міжкафедральної теми “Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку” (ДР №0101U002948) факультету міжнародної економіки і менеджменту. Крім того, матеріали дослідження використані відділом міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України при виконанні науково-дослідної теми “Світовий рух капіталу в умовах глобалізації” (ДР №0103U006312). У розрізі даної теми автором досліджено фінансовий інструментарій, динаміку та особливості розвитку окремих сегментів фінансового ринку в країнах ЄС.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження основних тенденцій та механізмів функціонування СФР та його європейського компоненту в умовах глобалізації економіки, визначення шляхів розвитку фінансового співробітництва України з ЄС, а в перспективі – її інтеграції до європейського фінансового простору.

Виходячи з мети дисертаційної роботи, автором поставлені такі завдання:

 • проаналізувати теоретичні підходи до визначення категорії та структури СФР;

 • дослідити тенденції розвитку, а також визначити чинники, що обумовлюють трансформацію структури, ролі та місця СФР у глобальному економічному середовищі;

 • визначити особливості трансформаційних процесів на фінансовому ринку Європи, характерні риси та тенденції, що визначають розвиток і позиціювання ЄФР у світовому фінансовому середовищі;

 • визначити напрями та механізми розвитку ЄФР з урахуванням впливу запровадження єдиної європейської валюти – євро;

 • виявити проблеми функціонування ЄФР та встановити взаємозалежності між існуванням проблемних явищ на фінансових ринках різних країн;

 • визначити основні напрями та інструменти регулювання розвитку СФР та його складових;

 • обґрунтувати перспективні напрями розвитку взаємодії фінансового сектору України з ЄФР та комплекс заходів, необхідних для його послідовної інтеграції до європейського фінансового простору.

Об'єктом дослідження є процеси розвитку європейського фінансового ринку як невід’ємної складової світового фінансового ринку в умовах глобалізації економіки.

Предметом дослідження є основні тенденції та механізми структурної трансформації європейського фінансового ринку як компонента світового фінансового ринку.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених, які розкривають особливості розвитку СФР під впливом процесів глобалізації світової економіки. У дисертації застосовані історико-логічний, системно-структурний підходи до аналізу економічних явищ і процесів, а також кількісно-якісний аналіз. Метод порівняльного аналізу був використаний автором у процесі аналізу підходів до визначення структури СФР, моделей та теорій його функціонування (розділ 1); порівняльний і статистичний методи були використані при дослідженні зовнішньоекономічних відмінностей у розвитку регіонів і виявленні закономірностей розвитку регіональних фінансових ринків, при визначенні основних напрямів та проблем розвитку європейського компонента СФР (розділ 2); методи експертних оцінок та прогнозний метод був використаний при обґрунтуванні ЄФР як рушійної сили розвитку СФР та здійсненні прогнозної оцінки термінів досягнення фінансових передумов можливого в перспективі членства України в ЄС (розділ 3). Принцип єдності теорії та практики покладено в основу при розробленні завдань та інструментів регулювання розвитку СФР, а також системи заходів щодо поглиблення інтеграції фінансового ринку України у світовий фінансовий простір (розділ 3).

Крім того, у роботі використано дослідження, доповіді та статистичні матеріали міжнародних організацій, зокрема: Конференції ООН з торгівлі й розвитку, СОТ, Організації економічного співробітництва та розвитку, офіційні публікації Європейської Комісії та інших міжнародних установ і організацій. У дисертації використані статистичні дані, опубліковані в збірниках Держкомстату та Мінфіну України, НБУ, а також прогнози і матеріали економічних досліджень МВФ, МБРР, Банку міжнародних розрахунків, Європейського центрального банку та ін.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати, що становлять наукову новизну та отримані у процесі вирішення завдань, поставлених у дисертаційному дослідженні, полягають у такому:

Вперше:

 • дана комплексна характеристика світового фінансового ринку на основі таких критеріїв структуроутворення, як інституціональний, інструментарний, функціональний, критерій рівня та типу розвитку, трендовий - що обумовлено необхідністю класифікації існуючих підходів до визначення структури світового фінансового ринку з метою системного його дослідження з урахуванням сучасних тенденцій розвитку;

 • обґрунтовано доцільність сегментного підходу до інтеграції фінансового ринку України до Європейського фінансового ринку через прискорення інтеграції найбільш розвинутого його елементу - банківського сектору за рахунок реалізації такої системи заходів: створення конкурентного середовища для фінансової діяльності в Україні, привабливого для іноземних суб'єктів і капіталів, розширення виходу на міжнародні фінансові ринки шляхом концентрації національного банківського капіталу та за допомогою створення альянсів з участю розвинутих транснаціональних банків світу, диверсифікація співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

Отримало подальший розвиток:

 • трактування категорії світового фінансового ринку, яке базується на комплексному підході до аналізу його структури з урахуванням глобальних тенденцій та масштабів функціонування і кваліфікується автором як система відносин, що складаються в процесі купівлі-продажу космополізованих фінансових активів у безперервному режимі часу під впливом попиту і пропозиції суб’єктами з різних країн світу в умовах зростання дистанціювання фінансової сфери від реального сектору економіки; визначено, що в сучасних умовах фінансовий ринок є найбільш глобалізованим з усіх світових ринків та зазнає істотних структурних і функціональних змін;

 • характеристики особливостей сучасного світового фінансового ринку за допомогою комплексного аналізу через включення до їх переліку модифікації взаємозв’язків між фінансовими ринками окремих країн світу, що слугують досягненню інформаційної симетрії, зниженню трансакційних витрат, уніфікації принципів функціонування складових фінансового ринку, а також є прямим каналом трансмісії фінансових та нефінансових ризиків;

 • дослідження новітніх тенденцій трансформації структури Європейського фінансового ринку, основними серед яких є зрушення у банківському секторі - за рахунок стрімкого розвитку процесів сек’юритизації, значного розширення спектра послуг та універсалізації діяльності фінансових установ, концентрація активів учасників фінансового ринку через масштабні процеси злиття і поглинання, інтернаціоналізація сегментів фінансового ринку через посилення транскордонного характеру діяльності;

 • обґрунтування напрямів розвитку національного банківського сектору через підвищення якості його суб'єктів з урахуванням приходу до нього іноземного капіталу, зокрема, через розширення присутності філій іноземних банків, в рамках реалізації політики підвищення конкурентоспроможності та концентрації українського банківського капіталу з метою забезпечення його диверсифікації, ефективного фінансування конкурентоспроможних виробництв і процесів модернізації національної економіки;

Удосконалено:

 • систематизацію чинників, що обумовлюють суперечливий характер розвитку європейського фінансового сектору в умовах масштабної інституційної трансформації та територіального розширення ЄС; установлено, що поряд із традиційними ризиками (кредитний, відсотковий та валютний) існують нові загрози: несприятливий вплив країн-нових членів ЄС, неадекватність регуляторної системи тенденціям розвитку Європейського фінансового ринку, зростання спеціалізації на обслуговування непрозорих фінансових операцій, реалізація яких послабить позиції Європейського фінансового ринку у світовому фінансовому ринку та заважатиме його гармонійному розвитку;

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення, викладені автором у дисертаційній роботі, доведені до рівня конкретних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути використані у процесі формування національної політики інтеграції України до європейського та світового фінансового середовища.

Окремі положення дисертації щодо фінансового інструментарію, динаміки та особливостей розвитку різних сегментів фінансового ринку в країнах ЄС були використані при виконанні наукового дослідження "Світовий рух капіталу в умовах глобалізації" в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (довідка № 170 від 15.06.2006 р.). Окремі розробки дисертаційної роботи рекомендовано для використання в аналітичній роботі Міністерства економіки України при розробленні законодавчого інструментарію на шляху до здійснення євроінтеграційних прагнень України, підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС та вступу до СОТ (довідка № 01-02/347 від 01.08.2006 р.). Основні рекомендації автора в частині запропонованої системи заходів щодо поглиблення інтеграції банківського сектору України у ЄФР, а також пропозиції щодо вирішення проблеми допуску філій іноземних банків на національний фінансовий ринок були впроваджені у практичну діяльність Департаменту валютного регулювання Національного банку України (довідка № 13-008/4467 від 21.07.2006 р.). Окремі пропозиції щодо систематизації проблем функціонування СФР, а також сучасних проблем та ризиків розвитку ЄФР та запропонований інструментарій для їх розв’язання було використано Департаментом управління фінансовими ризиками АППБ "Аваль" (довідка № 07-4/8662 від 08.09.2006 р.). Основні теоретичні положення та висновки дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін “Міжнародна економіка” та “Зовнішньоекономічна діяльність України” студентам факультету міжнародної економіки і менеджменту та слухачам Центру магістерської підготовки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (довідка № 08.55/01 від 12.09.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які викладені у дисертаційній роботі та виносяться на захист, отримані автором особисто.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 5 міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: міжнародній науковій конференції "Глобалізація та регіоналізація економічного розвитку" (25 лютого 2003 р., м. Київ, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ); міжнародній науково-практичній конференції "Міжнародно-правове та економічне регулювання торгівлі: проблеми теорії та практики" (27-28 травня 2004 р., м. Київ, Торгово-промислова палата України); міжнародній науково-практичній конференції "Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання" (4-5 червня 2004 р., м. Луцьк, Волинський державний університет ім. Л.Українки); міжнародній науково-практичній конференції "Україна у пост-біполярній системі міжнародних відносин" (18-19 листопада 2004 р., м. Київ, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка,); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції молодих учених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" (23-24 лютого 2006 р., м. Тернопіль, Тернопільський державний економічний університет).

Публікації. За результатами дослідження опубліковані 10 наукових праць загальним обсягом 3,8 д.а., у т.ч. 5 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,0 д.а.

Структура та обсяг дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 178 сторінок. У дисертації розміщено 16 таблиць на 9 сторінках, 3 рисунки на 2 сторінках, 8 додатків на 13 сторінках. Список використаних джерел налічує 211 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено предмет, об’єкт, мету, завдання та методологічну базу дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано відомості щодо їх апробації.

У розділі 1 “Теоретичні засади дослідження функціонування світового фінансового ринку” розкрито сутність категорії світового фінансового ринку та його структури, а також трансформації фінансового ринку в умовах глобалізації.

Проведений аналіз теоретичних підходів до визначення як самої категорії СФР, так і його структури виявив суттєві розбіжності у наукових підходах. Вони обумовлені структурною складністю відносин між учасниками СФР, що призводить до використання різних ключових ознак їх функціонування – залежно від характеристик розвитку різних ринкових сегментів, країн або регіонів світу. З метою систематизації існуючих підходів до визначення структури СФР та його дослідження з урахуванням сучасних тенденцій розвитку було запроваджено критерії структуроутворення СФР (табл.1). Дана систематизація дозволила комплексно розглянути систему СФР, визначити місце регіональних підсистем у його структурі, а також сформулювати визначення категорії СФР з урахуванням глобальних масштабів його функціонування.

Таблиця 1

Критерії структуроутворення СФР

Критерій

Складові

Визначення категорії
  1   2   3   4

Схожі:

Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна iconІмені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі історії економічних учень та економічної історії Київського національного економічного університету імені...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна iconПорядок подання та розгляду апеляцій вступників
Згідно з Положенням про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна iconСподарик В. М., старший викладач Кримського економічного інституту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кримського економічного інституту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», аспірант кафедри «Аудит»...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна iconВадима Гетьмана Д. В. Шараєвський, аспірант кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ефективність посередництва комерційних банків в україні: порівняльний аналіз банків з іноземним та українським капіталом
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» дороніна ірина ігорівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» баторшина аділя фатехівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Імені вадима гетьмана рожок лариса петрівна icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» медвідь тетяна анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка