Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
0.6 Mb.
НазваМетодичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Сторінка2/4
Дата конвертації01.02.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Оформлення дипломних робіт (далі за текстом робіт) - це вод­ночас з написанням їх змісту дуже важливий процес, нехтувати яким не можна. Цей стандарт складено з урахуванням Державних стандартів.

Роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервала, використовуючи шрифти текстового редактора розміру 14 (Times New Roman).

Дипломна робота виконується українською мо­вою.

Обсяг дипломної роботи визначається відповід­ною кафедрою з урахуванням повного розкриття обраної теми. До ви­значеного загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю за­ймають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дип­ломної роботи зараховуються до дипломної роботи на загальних підставах.

Текст дипломної роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів:

ліве - 25 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 15 мм. Текст друкується без пробілів до нижньої межі. Якщо в кінці аркуша розташовується рисунок, підрозділ, пункт, які мають продовження на іншому аркуші, то їх розміщують на наступному аркуші , а вільне місце заповнюють текстом.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту та підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

У всій дипломній роботі не повинно бути ніяких виділень жирним шрифтом або курсивом. Суворо забороняється вживати сканований текст.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-15 мм.

Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗАВДАННЯ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" і заголовки розділів друкують великими лі­терами симетрично до тексту, без крапок в кінці, не підкреслюючи, та починають з нової сто­рінки. Розділи та підрозділи повинні мати заголовки.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текс­том зверху і знизу має становити два вільних рядки.

Переліки, у разі потреби, можуть бути наведені всередині розділів та підрозділів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кож­ною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом стосовно місця роз­ташування переліків першого рівня.

Нумерація сторінок

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

«ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ», "ЗАВДАННЯ", «РЕФЕРАТ», "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" включають до загальної нумерації сторінок (рахують), але не нумерують – тобто не ставлять номер сторінки. Номер сторінок починають ставити в «РОЗДІЛ 1» . Це буде приблизно 9 – 12 сторінка (в залежності від об’єму «РЕФЕРАТУ», "ЗМІСТУ" та"ВСТУПУ".

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті дипломної роботи та позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад: РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3 і т.д. Слово «РОЗДІЛ__» розміщується на початку сторінки по центру. Назва розділу друкується з наступного рядка великими буквами з вирівнюванням по центру.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад 1.1, 1.2 і т.д. Назва підрозділу друкується через два рядки після назви розділу з абзацу із великої літери. Наприклад: «1.1 Зміст асортиментної політики підприємства - суб’єкта ЗЕД».

Ілюстрації .

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, ) та таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту через один рядок, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації та таблиці мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрація починається словом "Рис. __", яке разом з назвою розміщують під ілюстрацією, вирівнюючи по центру, наприклад, "Рис. 1.2 Зведена динаміка доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства»

Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком тих, що наведені у додатках.

Номер ілюстрації складається з номеру розділу та порядкового номеру ілюстрації, відокремлених крапкою. Приклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу).


Рис. 1.2 Зведена динаміка доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, то при їх поданні необхідно посилатися на джерело, з якого вони взяті. Але ні в якому разі рисунки не можуть бути скановані! Тільки зроблені власноруч!

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно таким чином:

Таблиця 2.1

Показники експорту ЗАТ «НЗТО» за 2009 рік

Показник

Сума, тис. грн.

1

2

Виторг від експорту

72750,2

Собівартість товару

58304,8

Продовження таблиці 2.1

1

2

Витрати на збут

438


Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті у вигляді, наприклад, (табл. 2.1).

Обов’язкова нумерація стовбців таблиці.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Таблиця також повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої), та розміщують над таблицею.

Якщо ілюстрація або таблиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести їх на інші. Слово "Таблиця __" вказують один раз, вирівнюючи його по правому краю над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці __" з зазначенням номеру таблиці.

Таблицю розміщують в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблиця, яка розміром більша за 2 сторінки переноситься в ДОДАТКИ, Але й посилання в цьому випадку буде ні на таблицю, а на Додаток.

Усі наведені в таблицях дані мають бути достовірними, однорі­дними і порівнянними, в основу їх групування покладають лише сут­тєві ознаки.

Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менш одного вільного рядка. Номер формули або рівняння складається з номеру розділу та порядкового номеру формули або рівняння, відокремлених крапкою, розташовується на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу слід додавати з нового рядка, починаючи з абзацу символом “де” без двокрапки. Формули, що йдуть одна за одною і розділені текстом, відокремлюють комою.

Наприклад, цитата в тексті «Відомо, що
, (3.1)
де – кількість покупців в районі , які, ймовірно, відвідають магазин на ділянці , чол.;

– кількість візитів покупців на день з району , чол.;

– розмір торгівельного підприємства на ділянці , м2;

– час, який необхідний покупцю на дорогу з району до магазину на ділянці , хв.;

– емпіричний параметр, що характеризує вплив часу на дорогу до магазину на поведінку споживачів».

Після «де» двокрапку не ставлять!

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового но­мера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого поля аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Нумерувати рекомендується лише ті формули, на які у подальшому є посилання у тексті.

Посилання

Посилання в роботах слід оформляти у вигляді квадратних ду­жок безпосередньо в тексті роботи одразу після цитати чи даних, що потребують такого посилання. Спочатку зазначають арабськими ци­фрами порядковий номер джерела інформації, під яким воно внесено у "Список використаних джерел", а потім (через кому) - номер сторі­нки (чи сторінок), на яких вміщено саме ту інформацію, на яку ро­биться посилання, наприклад, "... текст цитати ... [25, с. 235 — 237]". Якщо в роботі просто згадується якесь видання (джерело інфо­рмації), то посилання на нього не передбачає вказівки конкретних сторінок, наприклад, "... у працях [1 - 7]...", "... як зазначається в роботі [12]".

При посиланні на розділи, підрозділи, додат­ки дипломної роботи зазначають їх номери, напри­клад "... у розділі 4 ...", "... дивись 2.1. ...", "... у додатку Б ...".

Посилання на ілюстрації та формули дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації чи формули - останній беруть у дужки, наприклад, "рис. 1.2", у формулі (2.1)".

Додатки

Додатки треба позначати послідовно великими літерами україн­ської абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, дода­ток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А. Якщо додаток займає дві або більше сторінок, то у правому верхньому куті кожної наступної сторінки друкують «Продовження додатку А», «Продовження додатку Б» і т.д.

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

На виконану дипломну роботу науковий керівник готує відгук, який має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи, плану, а також дає оцінку якості виконання самої роботи і праці студента над нею та робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.

Студент повинен самостійно отримати рецензію на свою роботу від керівництва підприємства на якому він проходив переддипломну практику, або яке він досліджував.

Рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів, інших кафедр університету.

Рецензія (Додаток Е) надається до оформленої дипломної роботи у письмовому вигляді у довільній формі і має містити такі складові:

 • висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості

виконаної дипломної роботи;

 • характеристику повноти розкриття теми дипломної роботи;

 • відповідність змісту роботи її завданням;

 • висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження,

методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямом теми дипломної роботи;

 • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення

управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

 • оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і

грамотність викладення тощо);

 • інші питання на розсуд рецензента;

 • висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи

до вимог, що висуваються до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням рецензента, його думка про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися та зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посаду, яку обіймає, і завірити підпис печаткою (обов’язково!!!)

Дипломна робота, підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивного письмового відгуку наукового керівника та рецензента, подається на попередній захист комісії у складі викладачів кафедри - (рецензування членом комісії, стисла доповідь, ретельний перегляд наочних матеріалів). Члени комісії роблять відповідний запис поряд з відгуком наукового керівника.

Рукопис у твердій палітурці подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його через відповідний запис у висновку кафедри про дипломну роботу . Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити магістерську роботу до захисту через її незадовільну якість, то питання виноситься на засідання кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформлюється протоколом і подається на затвердження декану факультету і ректору університету.

До внутрішньої сторінки обкладинки дипломної роботи студент приклеює конверт для супроводжувальних документів ( рецензія керівника підприємства, відгук наукового керівника). Робота реєструється на кафедрі і направляється декану факультету для прийняття остаточного рішення про допущення на зовнішню рецензію.

За наявності зауважень рецензента студентові надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія вкладається у конверт разом з іншими супровідними документами.

За умов успішного складання державного іспиту з фаху захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету.

На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:

• витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї комісії;

• список студентів екзаменаційної групи, які допущені до захисту дипломних

робіт (проектів) чи до складання державного іспиту за підписом декана факультету;

• довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про

одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих

практик;

• Дипломна робота студента;

• письмовий відгук керівника дипломної роботи;

• рецензія керівника підприємства

• інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної

дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність підприємства, видані статті студента за темою дипломної роботи та ін.).

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами: плакати або роздавальний матеріал, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).

Обсяг тексту доповіді має відповідати до 10 хвилин виступу, містити

основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчих розробок щодо визначених моделей управління, пропозицій і рекомендацій, які є результатом проведеного дослідження. Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження, і за можливістю, усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

У доповіді студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує відгук та рецензію на магістерську роботу, а студент відповідає на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання, щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

За результатами захисту дипломної роботи ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту й роботи та про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.

Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з ВЗН, і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно Дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про затвердження теми й об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи можуть бути ним суттєво оновлені і доповнені.

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, (про що студент має подати відповідні документи у ДЕК, то ректор університету може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше ніж на один рік.

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт у той самий рік категорично забороняється.

На всіх засіданнях ДЕК складається протокол, в який вносяться відповідні оцінки за складання іспитів і захист, записуються запитання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, оцінюється набутий рівень, а також відомості про державний документ про освіту, що видається випускникові університету.

Протоколи підписують голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні, і зберігаються в університеті протягом 75 років.

Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображаються основні кількісні показники щодо рівня й якості успішності по проведених іспитах і захистах, характеристиках виконаних дипломних робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій в аналітичних дослідженнях і т. ін.

Звіт ДЕК обговорюється на вченій раді НФ ЗНУ. Захищені кваліфікаційні роботи кафедра здає в архів НІ ЗНУ не пізніше як через 3 дні після завершення роботи ДЕК, де вони зберігаються.

Тематика дипломних робіт бакалавров з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 1. Антидемпінгове заходи та їх вплив на розвиток зовнішньої торгівлі.

 2. Банківські гарантії як метод забезпечення виконання зобов'язань у зовнішньоекономічних угодах (на прикладі банку, фірми).

 3. Бізнес-план підвищення ефективності діяльності фірми-експортера (спільного або іноземного підприємства, фірми-імпортера).

 4. Бізнес-план - спосіб підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності (банку, фінансової компанії).

 5. Державне і недержавне регулювання ЗЕД

 6. Державне стимулювання розвитку експортного виробництва (на прикладі конкретного підприємства).

 7. Дослідження конкурентного середовища підприємства

 8. Економіко-організаційний механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 9. Економічний механізм діяльності спільного / іноземного підприємств та його вдосконалення (на конкретному прикладі).

 10. Ефективність залучення і використання іноземних кредитів (на прикладі конкретного інвестиційного проекту, фірми, банку).

 11. Ефективність створення спільних підприємств . (на конкретному прикладі).

 12. Управління зовнішньоекономічні операціями.

 13. Умови роботи спільних підприємств на місцевому ринку (на прикладі конкретного підприємства).

 14. Конкурентні стратегії в сфері малого неспеціалізованого бізнесу

 15. Конкурентні стратегії в сфері широкомасштабного стандартного виробництва

 16. Конкурентоспроможність експорту та ефективності його просування на світовому ринку (на прикладі конкретного товару).

 17. Лізинг як ефективна форма розвитку та реконструкції виробничої бази (на прикладі конкретного підприємства).

 18. Розробка маркетингової стратегії по просуванню (конкретного товару) на ринок (конкретної країни, регіону).

 19. Методи банківського обслуговування міжнародних фінансових організацій (на прикладі банку).

 20. Методи оцінки фінансово-господарської діяльності – потенційного суб’єкта зовнішньоекономічних відносин.

 21. Методи страхування валютних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі фірми).

 22. Методи та інструменти валютного регулювання в умовах трансформованого кризи.

 23. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства (на конкретному прикладі).

 24. Міжнародна система якості ISO 9000 та зовнішньоекономічна діяльність підприємства (на конкретному прикладі).

 25. Міжнародна туристична індустрія: особливості функціонування та напрямки розвитку.

 26. Міжнародний досвід розвитку малого бізнесу та його використання в Україні.

 27. Міжнародні аукціони та їх роль у підвищенні ефективності зовнішньоторговельної діяльності суб'єктів господарювання в РБ.

 28. Міжнародні виставки, ярмарки та їх роль у підвищенні ефективності зовнішньоторговельної діяльності підприємств (на конкретному прикладі).

 29. Міжнародні комерційні операції.

 30. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 31. Оптимізація кореспондентської мережі комерційного банку (на прикладі конкретного банку).

 32. Організаційне та нормативно-правове забезпечення діяльності об’єктів ЗЕД.

 33. Організаційні форми міжнародної міжфірмової кооперації та їх роль у підвищенні ефективності господарської діяльності підприємств . (на прикладі конкретного підприємства).

 34. Організаційно-економічний механізм страхування експортних / імпортних кредитів (на прикладі країни, фірми, банку).

 35. Організація ЗЕД через посередників.

 36. Організація і ефективність дилінгових операцій (на прикладі банку, фінансової компанії).

 37. Організація і ефективність здійснення лізингових послуг (на прикладі банку, фірми).

 38. Організація і ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на конкретному прикладі).

 39. Організація і ефективність комплексного обслуговування клієнтури комерційного банку (на прикладі конкретного банку).

 40. Організація і ефективність операцій зустрічної торгівлі в зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі конкретної фірми, товару).

 41. Організація і ефективність роботи туристичної фірми (на конкретному прикладі).

 42. Організація і ефективність страхування комерційних ризиків у зовнішньоторговельній діяльності (на прикладі фірми).

 43. Організація і ефективність торгово-посередницької діяльності зовнішньоторговельної фірми (на конкретному прикладі).

 44. Організація і ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 45. Організація і підвищення ефективності зовнішньоторговельної реклами (на прикладі конкретної фірми, товару).

 46. Організація і підвищення ефективності участі суб'єктів ЗЕД в роботі міжнародних товарних бірж.

 47. Організація міжнародних залізничних перевезень та оцінка їх ефективності.

 48. Організація та ефективність міжнародних розрахунків (на прикладі банку, фірми).

 49. Організація та ефективність функціонування імпортозамінних виробництв (на прикладі конкретного підприємства).

 50. Організація та управління ЗЕД на підприємстві

 51. Основні положення концепції розвитку зовнішньоекономічної політики України.

 52. Основні принципи, форми і методи пошуку іноземного партнера.

 53. Особливості рекламної діяльності при здійсненні ЗЕД.

 54. Особливості роботи цін, організації просування товарів та збуту тощо.

 55. Оцінка економічної ефективності міждержавного кредитування (на прикладі фірми, банку).

 56. Оцінка результативності зовнішньоекономічних операцій.

 57. Підвищення ефективності участі приватного бізнесу (малих підприємств) в сфері міжнародних економічних відносин РБ.

 58. Планування виробництва та маркетингу в міжнародній маркетинговій діяльності.

 59. Платежі в системі міжнародної торгівлі.

 60. Податкове регулювання зовнішньої торгівлі та його ефективність.

 61. Політика державного регулювання цін та її вплив на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств .

 62. Ризики міжнародних кредитів, платежів та валютних операцій та способи їх мінімізації.

 63. Розвиток експортної (імпортної) діяльності підприємств .

 64. Розвиток методів страхування фінансових і комерційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі банку, фінансової компанії, фірми).

 65. Сертифікація якості експортної та імпортної продукції як метод нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 66. Система преференцій у зовнішній торгівлі.

 67. Специфіка проведення торгів з іноземною валютою.

 68. Способи проникнення на зарубіжні ринки.

 69. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі та шляхи їх розвитку .

 70. Удосконалення банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі конкретного банку).

 71. Узгодження маркетингової стратегії організації зі змінами в середовищі.

 72. Управління діяльністю транснаціональних корпорацій.

 73. Управління ЗЕД в умовах кризи.

 74. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 75. Управління міжнародним маркетингом.

 76. Управління міжнародним обслуговуванням.

 77. Управління міжнародними торговельними угодами підприємства.

 78. Факторинг як форма фінансування зовнішньої торгівлі (на прикладі фірми, банку).

 79. Фінансовий лізинг як засіб розширення продажів продукції (на конкретному прикладі).

 80. Форми і методи організації роботи експортерів на зарубіжних ринках (на прикладі конкретного підприємства).

 81. Форми та види митного контролю.

 82. Формування та оцінка ефективності роботи дистриб'юторської мережі на зарубіжному ринку (на прикладі конкретної фірми).

 83. Форфейтинг як форма кредитування експорту (на прикладі банку).

 84. Франчайзинг як засіб підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі конкретної фірми).

 85. Цінова політика компаній, що виходять на зарубіжні ринки.


Тематика дипломних робіт бакалаврів зі спеціальності «Менеджмент організації»


 1. Аналіз конкурентної стратегії підприємства

 2. Вдосконалення мотивації та оплати праці на підприємстві

 3. Вдосконалення напрямків підвищення продуктивності праці промислового підприємства (на прикладі)

 4. Вдосконалення оперативного планування виробництва на підприємстві

 5. Вдосконалення організації виробництва на підприємстві

 6. Вдосконалення організації підготовки виробництва до випуску нової продукції

 7. Використання економічних можливостей екологічного менеджменту з метою оптимізації діяльності підприємства

 8. Використання інвестиційного фінансування з метою оптимізації діяльності підприємства

 9. Використання маркетингових досліджень з метою оптимізації діяльності підприємства

 10. Використання маркетингу з метою підвищення ефективності діяльності торгового підприємства

 11. Дослідження фінансового стану підприємства та його значення в формуванні стратегічного управління

 12. Кадрова політика підприємства

 13. Контролінг в управлінні оборотним капіталом

 14. Оборотні кошти організації торгівлі, оцінка ефективності використання та шляхи підвищення

 15. Оптимізація діяльності підприємства у сфері послуг

 16. Оптимізація збутової діяльності підприємства

 17. Оптимізація інноваційної діяльності підприємства, як шлях підвищення ефективності його діяльності

 18. Оптимізація фінансового механізму підприємства

 19. Оптимізація формування доходів підприємства

 20. Організація контролінгу як системи управління на приватному підприємстві

 21. Організація збуту продукції металургійного підприємства

 22. Організація системи мотивації праці

 23. Організація та управління каналами збуту

 24. Особливості організації комерційної діяльності підприємства

 25. Особливості стратегічного планування та управління підприємством

 26. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу через виробничий процес

 27. Підвищення ефективності використання економічного розвитку підприємства через конкурентоспроможність підприємства

 28. Підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства обрана

 29. Підвищення ефективності використання ресурсів підприємства

 30. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві (на прикладі)

 31. Підвищення ефективності диспетчирування виробництва

 32. Підвищення ефективності діяльності підприємства через зниження втрат робочого часу виробничого персоналу

 33. Підвищення ефективності діяльності підприємства через скорочення часу на аналіз і розробку управлінських рішень

 34. Підвищення ефективності забезпечення економічної безпеки підприємстві

 35. Підвищення ефективності логістичних послуг на підприємстві

 36. Підвищення ефективності організаційно-технологічної підготовки виробництва

 37. Підвищення ефективності організації виробництва у первинних ланках підприємства

 38. Підвищення ефективності організації науково-дослідних робіт на підприємстві

 39. Підвищення ефективності організації роботи з виконання планів виробництва та реалізації продукції

 40. Підвищення ефективності організації технічного контролю продукції на підприємстві

 41. Підвищення ефективності організації технологічної підготовки виробництва

 42. Підвищення ефективності планування та оперативного управління підготовкою виробництва

 43. Підвищення ефективності продажів через етичне обслуговування

 44. Підвищення ефективності проектування нового продукту

 45. Підвищення ефективності стратегічного управління підприємством шляхом використання інструментів контролінгу

 46. Підвищення ефективності технічного обслуговування виробництва

 47. Підвищення ефективності управління виробничим процесом

 48. Підвищення ефективності управління запасами на підприємстві

 49. Підвищення ефективності управління процесом споживання матеріальних ресурсів на підприємстві

 50. Підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства

 51. Підвищення конкурентоспроможності підприємства через зниження собівартості продукції

 52. Підвищення якості продукції, як основа формування конкурентних переваг

 53. Підвищення якості сервісу послуг

 54. Планування діяльності підприємства в умовах обмеженості фінансових ресурсів

 55. Планування цінової стратегії

 56. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства через забезпечення ресурсів підприємства

 57. Розвиток ресторанно-готельного бізнесу в умовах кризи

 58. Розробка бюджету маркетингу на підприємстві (на прикладі)

 59. Розробка маркетингової стратегії для підприємства сфери послуг

 60. Розробка механізму підвищення якості продукції

 61. Розробка стратегії розвитку торгового підприємства

 62. Розробка функціональних стратегій та їх план реалізації для організації

 63. Розширення ринку збуту з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

 64. Стратегічне управління фінансовою стійкістю

 65. Удосконалення збутової політики

 66. Удосконалення мотивації праці на підприємстві

 67. Удосконалення нормування і оплати праці робітників на підприємстві

 68. Удосконалення оперативного управління виробництвом на підприємстві

 69. Удосконалення організації праці на підприємстві

 70. Удосконалення організації складського господарства на підприємстві

 71. Удосконалення підготовки кадрів на підприємстві

 72. Удосконалення процесу адаптації кадрів на підприємстві

 73. Удосконалення системи забезпечення якості виконуваних послуг

 74. Удосконалення системи забезпечення якості продукції, що випускається

 75. Удосконалення системи збуту продукції на підприємстві Підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємства

 76. Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (на прикладі)

 77. Удосконалення системи оплати та мотивації праці на підприємстві

 78. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві

 79. Удосконалення системи управління підприємством

 80. Удосконалення техніко-економічного планування на підприємстві

 81. Удосконалення технічного обслуговування робочих місць

 82. Удосконалення управління ефективністю діяльності підприємства

 83. Удосконалення управління інформаційною системою підприємства

 84. Удосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку

 85. Удосконалення управління майном

 86. Удосконалення управління оборотними активами

 87. Управління асортиментною політикою підприємства

 88. Управління асортиментною політикою торгового підприємства

 89. Управління економічною безпекою

 90. Управління конкурентоспроможністю приватного підприємства

 91. Управління логістичною системою підприємства

 92. Управління персоналом підприємства

 93. Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної діяльності

 94. Управління системою виробництва та реалізації продукції підприємства

 95. Управління системою транспортної логістики на підприємстві

 96. Управління трудовими ресурсами підприємства та шляхи його вдосконалення

 97. Управління фінансовим станом підприємства

 98. Управління фінансовою стійкістю підприємства

 99. Управління якістю продукції

 100. Фінансовий менеджмент як інструмент управління фінансовими ресурсами підприємства

 101. Формування ефективного маркетингового механізму підприємства

 102. Формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві

 103. Формування інноваційного потенціалу розвитку підприємства для підвищення його конкурентоспроможності

 104. Формування кадрової політики підприємства

 105. Формування ризик-менеджменту на підприємстві малого бізнесу

 106. Формування стратегії розвитку

 107. Шляхи підвищення якості та ефективності процесу прийняття управлінських рішеньТематика дипломних робіт спеціалістів з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


 1. Організація роботи зовнішньоторгової фірми /відділу/ та шляхи її вдосконалення.

 2. Організація інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємства і перспективи її розвитку.

 3. Організація роботи по укладанню зовнішньоторгових контрактів купівлі-продажу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності і шляхи її вдосконалення.

 4. 0рганізація бізнес-планування зовнішньоекономічних операцій підприємства і оцінка його ефективності.

 5. Організація фінансово-кредитного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства і шляхи його вдосконалення.

 6. Організація конкурентоспроможності та моделювання стратегії підприємства на зовнішньому ринку.

 7. Вдосконалення менеджменту ЗЕД на підприємстві.

 8. Ефективність рекламної діяльності на зовнішніх ринках.

 9. Вплив валютно-кредитних відносин на ефективність менеджменту ЗЕД.

 10. Наукове обґрунтування товарної структури експорту підприємства з позиції конкурентних переваг.

 11. Ефективність інноваційних технологій в менеджменті ЗЕД.

 12. Вдосконалення управління якістю продукції в системі менеджменту ЗЕД.

 13. Особливості виходу підприємства на зовнішні ринки.

 14. Обґрунтування перспектив виходу підприємств на зовнішні ринки.

 15. Вдосконалення управління експортно-імпортними операціями в міжнародному бізнесі.

 16. Вплив кредитної політика на ефективність менеджменту ЗЕД.

 17. Вплив товарної структури експорту підприємства на ефективність менеджменту ЗЕД.

 18. Вдосконалення управління персоналом в організаціях з іноземними інвестиціями.

 19. Вдосконалення стратегічного управління в міжнародних фірмах.

 20. Вплив іноземного інвестування на ефективність менеджменту ЗЕД.

 21. Вплив інвестиційного клімату на ефективність менеджменту ЗЕД.

 22. Вдосконалення управління просуванням товару на зовнішні ринки.

 23. Вплив розвитку інфраструктури на ефективність менеджменту ЗЕД.

 24. Вплив міжнародних інституцій на ефективність ЗЕД.

 25. Вплив людського фактору на ефективність менеджменту ЗЕД.

 26. Підвищення ефективності ділових послуг у сфері ЗЕД.

 27. Вдосконалення управління просуванням товару у сфері менеджменту ЗЕД.

 28. Вплив державного регулювання на ефективність менеджменту ЗЕД.

 29. Вдосконалення управління ризиками при здійсненні ЗЕД підприємств.

 30. Оподаткування ЗЕД в Україні: порівняльний аналіз.

 31. Страхування ЗЕД українських підприємств.

 32. Вплив митної політики на ефективність менеджменту ЗЕД.

 33. Механізм управління зовнішньоекономічним співробітництвом при виробництві і реалізації продукції.

 34. Вдосконалення стратегічного менеджменту ЗЕД підприємства.

 35. Оцінка експортних можливостей підприємства.

 36. Вплив державного регулювання на ефективність використання іноземних інвестицій в галузі (на прикладі підприємств з іноземними інвестиціями).

 37. Обґрунтування перспектив організації виробництва з виходом на міжнародні ринки.

 38. Організація перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 39. Організація та вдосконалення міжнародної маркетингової діяльності на підприємстві.

 40. Формування стратегії ЗЕД та її удосконалення.

 41. Механізм здійснення зовнішньоекономічного співробітництва при виробництві та реалізації продукції.

 42. Вплив кадрового менеджменту на ефективність ЗЕД.

 43. Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів.

 44. Стратегія промислових підприємств щодо залучення іноземних інвестиційних ресурсів.

 45. Інвестиційні стратегії українських підприємств у міжнародному бізнесі.

 46. Управління інвестиційними ризиками у міжнародному бізнесі.

 47. Ефективність залучення кредитних ресурсів при здійсненні ЗЕД.

 48. Оцінка ефективності залучення іноземних інвестицій підприємствами - суб'єктами ЗЕД.

 49. Стратегія інноваційного розвитку підприємства - суб'єкта ЗЕД.

 50. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства - суб'єкта ЗЕД.

 51. Стратегія зовнішньоекономічного розвитку підприємства та її обгрунтування.

 52. Планування зовнішньоекономічного обігу з урахування цільової суми прибутку.

 53. Обгрунтування асортиментної (товарної) структури зовнішньоторгівельного обігу.

 54. Формування ефективного експортного потенціалу підприємства.

 55. Розробка ефективної амортизаційної політики фірм при здійсненні ЗЕД.

 56. Формування матеріально технічної бази на підприємствах зовнішньоекономічних комплексах.

 57. Фінансовий механізм ЗЕД підприємства.

 58. Управління інвестоційною політикою на підприємстві зовнішньоекономічного комплексу.

 59. Економічне обгрунтування проекту приватизації за участю іноземного інвестора.

 60. Управління зовнішньоторгівельними операціями на підприємствах координаційного типу.

 61. Планування маркетингових досліджень на підприємствах зовнішньоекономічного комплексу.

 62. Обгрунтування цінової політики фірми на зовнішньому ринку.

 63. Розробка зовнішньоекономічної стратегії фірми на принципах міжнародного маркетингу.

 64. Економічне обгрунтування конкурентоспроможності експортної продукції підприємства.

 65. Співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування, їх оптимізація та вплив на ефективність ЗЕД підприємства.

 66. Оцінка інвестиційного клімату фірмою при проведенні ЗЕД

 67. Організаційно – економічна структура СП та шляхи її оптимізації.

 68. Механізм розрахунку ціни у зовнішньоекономічних контрактах підприємства.

 69. Оптимізація методики визначення цін на товари конкурента.

 70. Фрахтові операції в міжнародних перевезеннях та оцінка їх ефективності.

 71. Розробка чартеру на фрактування судна при перевезенні вантажу за фрактовим ордером.

 72. Засоби захисту від валютного ризику.

 73. Прогнозування ринків в експортній діяльності фірми.

 74. Науково – виробнича комерція та її роль у зовнішньоекономічних звязках українських підприємств.

 75. Організаційно – економічна реструктуризація промислових підприємств.

 76. Формування інфраструктури забезпечення ЗЕД підприємств галузі.

Тематика дипломних робіт спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організації»


 1. Управління залученим капіталом промислового підприємства

 2. Управління ефективністю діяльності промислового підприємства

 3. Фінансове планування підприємства в умовах кризи

 4. Управління товарно-матеріальними запасами підприємства

 5. Організаційно-економічні аспекти мотивації праці в системі менеджменту підприємства

 6. Шляхи підвищення ефективності управління діяльністю підприємства

 7. Оптимізація прибутку промислового підприємства

 8. Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу

 9. Формування кадрової політики підприємства

 10. Управління мотивацією праці робітників підприємства

 11. Антикризове управління на виробничому підприємстві

 12. Менеджмент персоналу підприємства

 13. Експортна стратегія підприємства в умовах глобалізації світового ринку

 14. Оцінка рівня ефективності використання основних фондів підприємства

 15. Управління власним капіталом підприємства

 16. Діагностика стану управління маркетинговою діяльністю підприємства

 17. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства

 18. Управління грошовими потоками підприємства

 19. Управління витратами підприємства

 20. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства

 21. Організація сервісного обслуговування на підприємстві

 22. Управлінські аспекти щодо розв’язання проблем безробіття

 23. Економічна діагностика управлінської діяльності підприємства

 24. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

 25. Оптимізація збутової діяльності підприємства

 26. Організація кредитної діяльності підприємства

 27. Удосконалення системи управління збутом на підприємстві

 28. Роль контролінгу у розвитку потенціалу підприємства

 29. Управління конкурентоспроможністю послуг підприємства

 30. Оптимізація системи управління персоналом підприємства

 31. Управління фінансовими ризиками підприємства

 32. Управління фінансовими ресурсами пенсійних страхових фондів в сучасних умовах господарювання

 33. Вплив інновацій на виробництво та реалізацію продукції підприємства

 34. Управління фінансовим результатом підприємства

 35. Управління кадровим потенціалом підприємства

 36. Антикризове фінансове управління підприємством

 37. Розробка комплексної системи управління маркетингом на підприємстві

 38. Управління рентабельністю підприємства

 39. ормування та розподіл прибутку підприємства

 40. Управліня активами підприємства

 41. Формування і використання власного капіталу підприємства

 42. Використання оборотних активів підприємства та шляхи удосконалення

 43. Формування прибутку підприємства та визначення факторів його підвищення

 44. Механізм підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

 45. Цінова політика як елемент загальної стратегії підприємства

 46. Обгрунтування стратегії виходу підприємства з кризового стану

 47. реструкторізація підприємства в ринкових умовах господарювання

 48. Дивідендна політика підприємста

 49. Шляхи досягнення інвестиційної привабливості підприємста

 50. Шляхи удосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства

 51. Фінансова безпека підприємства та шляхи її підвищення

 52. Діагностика стану та розробка напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 53. Удосконалення асортиментної політики та її вплив на ефективність діяльності підприємства.

 54. Діагностика системи управління та удосконалення наукової організації управлінської праці на підприємстві.

 55. Удосконалення системи правової та організаційної регламентації в управлінні персоналом підприємства.

 56. Діагностика системи управління персоналом та впровадження управлінського консультування в менеджмент підприємства.

 57. Дослідження трудових взаємовідносин у підприємстві та розробка кадрової політики.

 58. Розробка стратегії підвищення культури та якості обслуговування споживачів у підприємстві.

 59. Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства.

 60. Удосконалення торговельно – технологічного процесу підприємства в системі виробничого менеджменту.

 61. Дослідження ефективності організаційної структури управління та розробка напрямків реструктуризації підприємства.

 62. Моделювання ефективної організаційної структури управління підприємством.

 63. Дослідження складу та структури функцій управління і формування системи менеджменту за заданими параметрами.

 64. Проектування системи підготовки та навчання персоналу в діяльность підприємства.

 65. Моніторинг та розробка соціально – економічного механізму управління підприємницькою діяльністю підприємства.

 66. Вдосконалення технології розробки управлінських рішень в умовах автоматизації управління операційним процесом.

 67. Сертифікація послуг та управління якістю обслуговування споживачів в підприємствах.

 68. Системи моніторингу діяльності та планування заходів щодо удосконалення процесу управління підприємством.

 69. Діагностика впливу зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства та розробка ринкової стратегії.

 70. Формування системи стратегічного управління та керування організаційними змінами на підприємстві.

 71. Управління конкурентоспроможністю стратегічного потенціалу підприємства

 72. Підвищення ефективності конкурентного аналізу в системі стратегічного управління підприємством.

 73. Управління життєвим циклом підприємства та розробка маркетингової стратегії.

 74. Управління ризиками в стратегічному менеджменті підприємства.


Додаток А

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ

Зав.кафедрою менеджменту

______________Т.М. Берднікова

(підпис)

«____» _____________ 2010 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
Н
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / Уклад. В. В. Кухарчук, О. Г.Ігнатенко....
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Інформаційні системи та технології»
«Менеджмент організацій», та 03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання та електропривод" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання та електропривод" для студентів спеціальностей 090303 "Шахтне...
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з фізики оптика Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Оптика. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання...
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "тепломасообмін" для студентів енергетичних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Тепломасообмін” для студентів енергетичних спеціальностей заочної...
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових І дипломних робіт для студентів заочної форми навчання та другої вищої освіти
Економіка підприємства", 050100 "Облік І аудит", 050200 "Менеджмент організацій" / Укл.: Ковалевська А. В., Склярук Н.І харків: хнамг,...
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни фізика твердого тіла Для студентів інженерно-технічних спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни фізика твердого тіла. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної...
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до практичних занять Чернівці Чернівецький національний університет 2011 удк 338. 486. 1: 330. 341. 1
Методичні вказівки містять завдання до практичних робіт, що пропонуються студентам спеціальностей ”Менеджмент туристичної індустрії”...
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до науково дослідних робіт студентів з фізики фізико-механічні характеристики поверхневого
Методичні вказівки до науково дослідних робіт студентів з фізики. Фізико-механічні характеристики поверхневого шару металів. Для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка