Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
0.6 Mb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка2/5
Дата конвертації01.02.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Оформлення дипломних робіт (далі за текстом робіт) - це вод­ночас з написанням їх змісту дуже важливий процес, нехтувати яким не можна. Цей стандарт складено з урахуванням Державних стандартів.

Роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервала, використовуючи шрифти текстового редактора розміру 14 (Times New Roman).

Дипломна робота виконується українською мо­вою.

Обсяг дипломної роботи визначається відповід­ною кафедрою з урахуванням повного розкриття обраної теми. До ви­значеного загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю за­ймають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дип­ломної роботи зараховуються до дипломної роботи на загальних підставах.

Текст дипломної роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів:

ліве - 25 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 15 мм. Текст друкується без пробілів до нижньої межі. Якщо в кінці аркуша розташовується рисунок, підрозділ, пункт, які мають продовження на іншому аркуші, то їх розміщують на наступному аркуші , а вільне місце заповнюють текстом.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту та підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

У всій дипломній роботі не повинно бути ніяких виділень жирним шрифтом або курсивом. Суворо забороняється вживати сканований текст.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-15 мм.

Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗАВДАННЯ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" і заголовки розділів друкують великими лі­терами симетрично до тексту, без крапок в кінці, не підкреслюючи, та починають з нової сто­рінки. Розділи та підрозділи повинні мати заголовки.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текс­том зверху і знизу має становити два вільних рядки.

Переліки, у разі потреби, можуть бути наведені всередині розділів та підрозділів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кож­ною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом стосовно місця роз­ташування переліків першого рівня.

Нумерація сторінок

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

«ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ», "ЗАВДАННЯ", «РЕФЕРАТ», "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" включають до загальної нумерації сторінок (рахують), але не нумерують – тобто не ставлять номер сторінки. Номер сторінок починають ставити в «РОЗДІЛ 1» . Це буде приблизно 9 – 12 сторінка (в залежності від об’єму «РЕФЕРАТУ», "ЗМІСТУ" та"ВСТУПУ".

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті дипломної роботи та позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад: РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3 і т.д. Слово «РОЗДІЛ__» розміщується на початку сторінки по центру. Назва розділу друкується з наступного рядка великими буквами з вирівнюванням по центру.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад 1.1, 1.2 і т.д. Назва підрозділу друкується через два рядки після назви розділу з абзацу із великої літери. Наприклад: «1.1 Зміст асортиментної політики підприємства - суб’єкта ЗЕД».

Ілюстрації .

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, ) та таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту через один рядок, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації та таблиці мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрація починається словом "Рис. __", яке разом з назвою розміщують під ілюстрацією, вирівнюючи по центру, наприклад, "Рис. 1.2 Зведена динаміка доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства»

Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком тих, що наведені у додатках.

Номер ілюстрації складається з номеру розділу та порядкового номеру ілюстрації, відокремлених крапкою. Приклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу).


Рис. 1.2 Зведена динаміка доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, то при їх поданні необхідно посилатися на джерело, з якого вони взяті. Але ні в якому разі рисунки не можуть бути скановані! Тільки зроблені власноруч!

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно таким чином:

Таблиця 2.1

Показники експорту ЗАТ «НЗТО» за 2009 рік

Показник

Сума, тис. грн.

1

2

Виторг від експорту

72750,2

Собівартість товару

58304,8

Продовження таблиці 2.1

1

2

Витрати на збут

438


Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті у вигляді, наприклад, (табл. 2.1).

Обов’язкова нумерація стовбців таблиці.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Таблиця також повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої), та розміщують над таблицею.

Якщо ілюстрація або таблиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести їх на інші. Слово "Таблиця __" вказують один раз, вирівнюючи його по правому краю над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці __" з зазначенням номеру таблиці.

Таблицю розміщують в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблиця, яка розміром більша за 2 сторінки переноситься в ДОДАТКИ, Але й посилання в цьому випадку буде ні на таблицю, а на Додаток.

Усі наведені в таблицях дані мають бути достовірними, однорі­дними і порівнянними, в основу їх групування покладають лише сут­тєві ознаки.

Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менш одного вільного рядка. Номер формули або рівняння складається з номеру розділу та порядкового номеру формули або рівняння, відокремлених крапкою, розташовується на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу слід додавати з нового рядка, починаючи з абзацу символом “де” без двокрапки. Формули, що йдуть одна за одною і розділені текстом, відокремлюють комою.

Наприклад, цитата в тексті «Відомо, що
, (3.1)
де – кількість покупців в районі , які, ймовірно, відвідають магазин на ділянці , чол.;

– кількість візитів покупців на день з району , чол.;

– розмір торгівельного підприємства на ділянці , м2;

– час, який необхідний покупцю на дорогу з району до магазину на ділянці , хв.;

– емпіричний параметр, що характеризує вплив часу на дорогу до магазину на поведінку споживачів».

Після «де» двокрапку не ставлять!

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового но­мера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого поля аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Нумерувати рекомендується лише ті формули, на які у подальшому є посилання у тексті.

Посилання

Посилання в роботах слід оформляти у вигляді квадратних ду­жок безпосередньо в тексті роботи одразу після цитати чи даних, що потребують такого посилання. Спочатку зазначають арабськими ци­фрами порядковий номер джерела інформації, під яким воно внесено у "Список використаних джерел", а потім (через кому) - номер сторі­нки (чи сторінок), на яких вміщено саме ту інформацію, на яку ро­биться посилання, наприклад, "... текст цитати ... [25, с. 235 — 237]". Якщо в роботі просто згадується якесь видання (джерело інфо­рмації), то посилання на нього не передбачає вказівки конкретних сторінок, наприклад, "... у працях [1 - 7]...", "... як зазначається в роботі [12]".

При посиланні на розділи, підрозділи, додат­ки дипломної роботи зазначають їх номери, напри­клад "... у розділі 4 ...", "... дивись 2.1. ...", "... у додатку Б ...".

Посилання на ілюстрації та формули дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації чи формули - останній беруть у дужки, наприклад, "рис. 1.2", у формулі (2.1)".

Додатки

Додатки треба позначати послідовно великими літерами україн­ської абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, дода­ток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А. Якщо додаток займає дві або більше сторінок, то у правому верхньому куті кожної наступної сторінки друкують «Продовження додатку А», «Продовження додатку Б» і т.д.

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

На виконану дипломну роботу науковий керівник готує відгук, який має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи, плану, а також дає оцінку якості виконання самої роботи і праці студента над нею та робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.

Студент повинен самостійно отримати рецензію на свою роботу від керівництва підприємства на якому він проходив переддипломну практику, або яке він досліджував.

Рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів, інших кафедр університету.

Рецензія (Додаток Е) надається до оформленої дипломної роботи у письмовому вигляді у довільній формі і має містити такі складові:

  • висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості

виконаної дипломної роботи;

  • характеристику повноти розкриття теми дипломної роботи;

  • відповідність змісту роботи її завданням;

  • висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження,

методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямом теми дипломної роботи;

  • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення

управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

  • оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і

грамотність викладення тощо);

  • інші питання на розсуд рецензента;

  • висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи

до вимог, що висуваються до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням рецензента, його думка про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися та зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посаду, яку обіймає, і завірити підпис печаткою (обов’язково!!!)

Дипломна робота, підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивного письмового відгуку наукового керівника та рецензента, подається на попередній захист комісії у складі викладачів кафедри - (рецензування членом комісії, стисла доповідь, ретельний перегляд наочних матеріалів). Члени комісії роблять відповідний запис поряд з відгуком наукового керівника.

Рукопис у твердій палітурці подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його через відповідний запис у висновку кафедри про дипломну роботу . Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити магістерську роботу до захисту через її незадовільну якість, то питання виноситься на засідання кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформлюється протоколом і подається на затвердження декану факультету і ректору університету.

До внутрішньої сторінки обкладинки дипломної роботи студент приклеює конверт для супроводжувальних документів ( рецензія керівника підприємства, відгук наукового керівника). Робота реєструється на кафедрі і направляється декану факультету для прийняття остаточного рішення про допущення на зовнішню рецензію.

За наявності зауважень рецензента студентові надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія вкладається у конверт разом з іншими супровідними документами.

За умов успішного складання державного іспиту з фаху захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету.

На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:

• витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї комісії;

• список студентів екзаменаційної групи, які допущені до захисту дипломних

робіт (проектів) чи до складання державного іспиту за підписом декана факультету;

• довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про

одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих

практик;

• Дипломна робота студента;

• письмовий відгук керівника
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління та департаменти освіти І науки Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління, департаменти освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 №410, з метою підтримки...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка