Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності "Управління проектами" 000003
0.87 Mb.
НазваМетодичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності "Управління проектами" 000003
Сторінка1/13
Дата конвертації20.10.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Вивчення літературних джерел
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Методичні вказівки


до написання магістерської роботи

для спеціальності “Управління проектами” 8.000003

Миколаїв

2007
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 8.000003 / Укл. Бушуєв С.Д., Казарєзов А.Я., Кошкин К.В,.,Чубчик Т.Т. - Миколаїв : НУК 2007. - 54 с.

Укладачі: д.т.н., професор Бушуєв Сергій Дмитрович,

д.т.н., професор Казарєзов Анатолій Якович,

д.т.н., професор Кошкин Костянтин Вікторович,

старший викладач Чубчик Тетяна Тимофіївна


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………..…………4

1.Основи державної атестації випускників ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ УКРАЇНИ…...6

2. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………11

3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ……………………………………………….12

4. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………………………14

5. КОНЦЕПЦІЯ, ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ……………………….17

6. Вимоги до змісту магістерських досліджень та авторефератів……………………………18

7. ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………...30

8. РЕЦЕНЗУВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………329. ВІДГУК НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ…………………………………………………………………………….35

10. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………………..36

11. ЗБЕРІГАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ………………………………………………………………………….41


ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………….42

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…………………….………………………………………………….…..52Вступ


Методичні вказівки призначені для студентів, що навчаються на магістерській програмі з метою підготовки роботи на здобуття академічного ступеня магістр з спеціальності "Управління проектами" (8.000003) за для присвоєння кваліфікації "керівник проектів та програм". Завдання посібника полягає в тому, щоб надати студентам допомогу у виконанні ними магістерського дослідження, присвяченого науковому вирішенню конкретної управ­лінської, економічної, соціальної або політико-економічної проблеми.

Методичні вказівки визначають організацію, послідовність виконання магістерської роботи та вимоги до її змісту. Правила оформлення магістерських робіт можуть бути використані студентами при оформленні дипломних робіт, рефератів, курсових та поза аудиторних робіт. Зміст, обсяг та структура магістерської роботи, які наведені у методичних вказівках, є типовими і у окремих випадках за письмовим дозволом випускаючої кафедри можуть бути змінені.

У додатках наведені зразки оформлення необхідних документів. Головний акцент у методичному посібнику зроблено на задоволення потреб магістерської програми, яка пов’язується з підготовкою до виконання науково-аналітичних задач. Отже, більшість термінів, які використовуються у методичному посібнику, відповідають офіційним термінам, що використовують норми по управлінню проектами та ВАК України [1, 2, 3, 11, 12, 14].

Порядок оформлення і захисту магістерської роботи наближаються до відповідних нормативних вимог, що пред’являються ВАК України до дисертаційних робіт [9, 10, 11, 14].

Першим кроком у світову науку є отримання студентом (пошукувачем, здобувачем, магістрантом) академічного ступеня магістра.

«Магістр» – слово латинського походження (magister). Воно означає «наставник», «вчитель», «керівник», майстер своєї справи, визнаний спеціаліст у тій чи ін­шій сфері діяльності [16, 17].

У Стародавньому Римі слово «магістр» означало титул деяких посадових осіб, наприклад, магістр вершників. Було в римській державі і особливе наймену­вання «магістр-популі», що означало «вчитель народу», в значенні «диктатор». «Магістрами» значилися і старшини різного роду колегій, у тому числі і жрецьких. У Візантії «магістр» – це високий придворний титул, у Західній Європі в середні віки – голова духовно-лицарського католицького ордену.

Пізніше «магістр» – це нижча, порівняно з докторською, вчена ступінь на філософських факультетах західноєвропейських університетів. У сучасній англо-американській системі вищої освіти ступінь магістра посідає проміжне місце між бакалавром і доктором наук. Він присуджується особам, які закінчили уні­верситет, або тим, хто має академічний ступінь бакалавра і пройшов додатковий курс протягом 1-2 років, здав спеці­альні екзамени і захистив магістерську дисертацію. Перелік і зміст дисциплін для екзаменів, а також вимоги до обсягу магіс­терської дисертації встановлюються самими університетами. Як правило, з юридичних та медичних спеціальностей ступінь магістра не присуджується. Замість неї прийнято ступінь доктора права і доктора медицини.

У Російській імперії вчений ступінь магістра поряд з вченими ступенями кандидата і доктора наук було започатковано спеціальним імператорським ука­зом у січні 1803 року. Такий ступінь вводився на всіх університетських факуль­тетах, окрім медичного. У 1819 року було розроблено і в тому ж році затверджено «Положення про присвоєння вчених ступенів», яке встановлювало чіткий порядок здачі екзаме­нів, захисту дисертацій, присудження вчених ступенів. Зокрема, цим Положен­ням передбачався публічний захист магістерської дисертації.

Університетським статутом у 1884 році вчену ступінь кандидата наук було скасовано. З того часу присуджувалися тільки два вчених ступені – магістра та доктора наук, а самі дисертації на здобуття наукового ступеня стали подаватись до захисту тільки в письмовому вигляді. Автореферат дисертації не друкувався, однак до дисертації додавались тези обсягом не більше чотирьох сторінок.

Починаючи з другої половини XIX століття, магістерські дисертації, як і до­кторські, почали друкуватися у “Вчених записках” і повідомленнях університе­тів, а також у журналах за фахом наук. Захист дисертацій проходив на засіданні ради факультету, в якому дозволялось брати участь всім бажаючим, тобто за­хист магістерської дисертації проходив завжди публічно.

Для захисту магістерської дисертації призначались два офіційних опонен­ти, як правило, з числа професорів даного факультету. Після доповідей опонен­тів могли виступити усі запрошені на захист. При особливо видатних достоїнс­твах магістерської дисертації факультет міг клопотати про присудження магіс­транту одразу ступеня доктора наук. При вступі на державну службу магістри наук отримували право на чин IX класу, могли подавати прохання щодо зарахування до потомствених почес­них громадян. Магістри отримували такі самі академічні знаки, як і доктори, тільки не золоті, а срібні. Таким чином, ступінь магістра мав вельми високий науковий статус, а самі магістерські дисертації носили характер серйозних нау­кових праць.

Після революції 1917 року існуючі на той час вчені ступені були відмінені. Однак в 1934 році їх було відновлено, окрім магістерських. Останні почали присуджуватися в Росії тільки в 1993 році.

В структурі вищої освіти України ступінь магістра йде за ступенем бакала­вра та спеціаліста і передує ступеню кандидата наук. Ступінь магістра є не нау­ковим, а академічним, оскільки він відображає передусім освітянський рівень випускника вищої школи і свідчить про наявність у нього умінь і навичок, які властиві починаючому науковцю [8, 15].

Законом України “Про вищу освіту” від 2002 р. зазначено, що магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Отже, головним змістом магістерських програм має бути підготовка студентів на основі отримання ними знаково-практичних та знаково-розумових умінь до розв’язання діагностичних та евристичних задач дослідно-технологічного рівня професійної діяльності. У загальному розумінні це означає підготовку магістрів до специфічного науково-аналітичного типу діяльності.

Ступінь магістра присуджується по завершенню навчання з відповідної освітньо-професійної програми, успішного складання державного іспиту, захи­сту магістерської роботи (саме роботи, а не дисертації, як це прийнято у деяких країнах) .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Вовк Р. Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050201 “Технології машинобудування” / укладачі:...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент»
«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ магістрантів факультету...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами»
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки До оформлення та виконання магістерської випускної роботи для студентів напряму 050103 – “Програмна інженерія”
Методичні вказівки містять рекомендації до виконання та оформлення магістерської випускної роботи згідно вимог діючих стандартів....
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для бакалаврів та спеціалістів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconНавчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами»
В. М. Бабаєв. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами». – Харків: хнамг, 2006....
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для підготовки спеціалістів
Методичні вказівки до написання дипломної роботи, складені на основі навчального плану за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності \"Управління проектами\" 000003 iconМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Могильний Г. А., Тихонов Ю. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 050103 “Програмна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка