Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
378.27 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Сторінка1/3
Дата конвертації05.02.2013
Розмір378.27 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Методичні вказівки до практичних занять

і самостійної роботи з курсу «Публіцистика»

для студентів спеціальності 6. 030301 «Журналістика»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 42 с.
Кафедра журналістики та філології

Змістовий модуль 1
Практичне заняття 1
Тема. Полеміка І. Нечуя-Левицького ( Баштового )

з великодержавними русифікаторами

в його культурологічних трактатах
Теоретичні питання


 1. Огляд і оцінка І. Нечуєм-Левицьким імперської періодики у статті “Органи російських партій”.

 2. Полемічний характер праць “Російська народна школа в Україні“ та “Педагогічна проява в російській народній школі”. Злободенність освітніх проблем у контексті процесу зросійщення української школи.

 3. Роздуми І. Нечуя-Левицького про зв’язки і взаємовпливи української та російської культур ( літератур ) у праці “Сьогочасне літературне прямування” (“Непотрібність великоруської літератури для України і для слов’янщини”) як відповідь на Емський указ 1876 р.

 4. Фактографічна основа й аналітичний характер праці “Українство на літературних позвах з Московщиною”, спрямованою проти русифікації України засобами освіти й літератури.


Практичні завдання


 1. Пригадайте, які конкретні шляхи і засоби поширення національної освіти серед народу пропонує І. Нечуй-Левицький у художніх творах (роман “Хмари” та ін.)

 2. На основі ранньої повісті І. Нечуя-Левицького “Дві московки” з’ясуйте, які наслідки для особистості має русифікація у війську.

Список літератури:


 1. Чорнописький М. Баштовий української нації // Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів : Каменяр, 1998. – С. 3–26.

 2. Нечуй-Левицький І. Російська народна школа в Україні // Нечуй-Левицький І. Зібрання творів : У 10 т. – К. : Наукова думка, 1968. – Т. 10. – С. 136–143.

 3. Нечуй-Левицький І. Педагогічна проява в російській народній школі // Нечуй-Левицький І. Зібрання творів : В10т. – К. : Наукова думка, 1968. – Т. 10. – С. 144–177.

 4. Нечуй-Левицький І. Органи російських партій // Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів : Каменяр, 1998. – С. 27–63.

 5. Нечуй-Левицький І. Непотрібність великоруської літератури для України і для слов’янщини (Сьогочасне літературне прямування) // Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів : Каменяр, 1998. – С. 64–125.

 6. Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною // Нечуй-Левицький. – Львів : Каменяр, 1998. – С. 127–241.

 7. Приходько І. Нечуй-Левицький проти “обрусенія” народів // Березіль. – 1997. – № 9–10. – С. 156–165; Березіль. – № 5–6. – С. 170–190.Практичне заняття 2

Тема. Публіцистична спадщина І.Франка, його

національні та політичні переконання
Теоретичні питання


 1. Політичні й національні погляди І. Франка в його працях “До історії соціалістичного руху”, ”На склоні віку”,” Що таке поступ?” та ін.

 2. Публіцистичність художніх творів І. Франка ( “Хома з серцем і Хома без серця” як філософська концепція соціального розвитку).

 3. Зміни в естетичних поглядах письменника як свідчення його самовдосконалення і перебування на гребені часу (“Поезія і її становисько в наших временах”, ”Література, її завдання і найважніші ціхи”, ”Із секретів поетичної творчості”, “Принципи і безпринципність”).


Практичні завдання


 1. На основі опрацьованих статей І. Франка “На склоні віку”, “Що таке поступ?” з’ясуйте, як ставився письменник-публіцист до технічного прогресу і чи пов’язував із його розвитком надії на суспільне щастя?

 2. Доведіть, що саме еволюційний шлях розвитку суспільства ( а не революційний) І. Франко вважає єдино важливим ( на основі оповідання “Хома з серцем і Хома без серця” ).


Список літератури:


 1. Франко І. Поезія і її становисько в наших временах // Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – К. : Наукова думка, 1980. – Т. 26. – С. 393–399.

 2. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – К. : Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

 3. Франко І. Принципи і безпринципність // Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – К. : Наукова думка, 1981. – Т. 34. – С. 360–365.

 4. Франко І. На склоні віку // Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 286–299.

 5. Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 300–348.

 6. Франко І. Хома з серцем і Хома без серця // Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – К. : Наукова думка, 1979. – Т. 22. – С. 7–29.

 7. Франко І. Література, її завдання і найважніші ціхи // Франко І. Твори: В 20т. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – С. 5–13.

 8. Баган І. Іван Франко і теперішнє становище нації. – Дрогобич: Відродження. – 1991. – 90 с.

 9. Злупко С. Іван Франко і економічна думка світу: Монографія. – Львів : ВЦ Львівського національного університету, 2006. – 413 с.

 10. Кірхнер П. “Соціальна справедливість на ґрунті гуманного чуття” ( Леся Українка та Іван Франко про утопію та державу) // Слово і час. – 1992. – № 11. – С. 64–67.

 11. Грищак Я. “Дух, що тіло рве до бою...”: спроба політичного портрета І. Франка. – Львів : Каменяр, 1990. – 176 с.

 12. Гундорова Т. Невідомий Іван Франко. Грані ізмараду. – К. : Либідь, 2006. – 360 с.

 13. Здоровега В. Иван Франко и украинская публицистика // Зеркало недели, 2006. – 10 июня. – С. 12.Практичне заняття 3

Тема. Висвітлення національно-визвольних змагань

України 19171919 років ХХ ст.

у працях В. Винниченка
Теоретичні питання


 1. В. Винниченко – політик, громадський діяч, аналітик суспільних процесів. Загальний огляд діяльності.

 2. Спроба В.Винниченка “дати повну, правдиву картину боротьби українства за визволення своєї нації” у трактаті “Відродження нації”:

  1. аналіз національного питання і позицій з цього приводу Тимчасового уряду та російського громадянства взагалі;

  2. хроніка утворення і діяльності Центральної Ради, інших українських урядів протягом 1917–1919 років;

  3. характеристика політики більшовиків, аналіз причин активної підтримки ідей більшовизму серед українців;

  4. розгляд помилок і прорахунків Центральної Ради, які згодом призвели до її занепаду;

  5. з’ясування причин і приводів війни із радянською Росією;

  6. політичні портрети сучасників: Керенського, Петлюри, Денікіна, Скоропадського та ін.

 3. “Заповіт борцям за визволення” як підсумок діяльності і політичний тестамент В. Винниченка. Переконаність автора у неодмінному здобутті Україною державної незалежності.


Практичне завдання
За матеріалами романів В. Винниченка “Слово за тобою, Сталіне!”, “Лепрозорій” ( або іншого на вибір) з‘ясувати, як уявляв собі письменник гармонійне суспільство і стосунки між державами.
Список літератури:


 1. Винниченко В. Публіцистика. – Нью-Йорк – Київ. – 2002. – 392 с.

 2. Винниченко В. У пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії: Збірник статей. – Нью-Йорк, 2005. – 279 с.

 3. Винниченко В. Відродження нації ( у трьох частинах). Репринтне відтворення видання 1920 року. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1990.

 4. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К. : Видавниче т-во “Криниця”, 1991. –128 с.

 5. Жулинський М. Голгофа українця Володимира Винниченка // Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К. : Видавниче т-во “Криниця”, 1991 – С. 122–127.

 6. Федченко П. Публіцистика Володимира Винниченка // Винниченко В. Публіцистика. – Нью-Йорк – Київ. – 2002. – С. 7–27.

 7. Лащик Є. Винниченкова філософія щастя // Сучасність. – 1995. – № 78. – С. 153–164.

 8. Одарченко П. Популярність Винниченка серед української молоді // Одарченко П. Українська література. Збірник вибраних статей. – К. : Смолоскип, 1995. – С. 244–254.

 9. Сиваченко Г. Винниченків “конкордизм” у буддистському та психоаналітичному дискурсах // Слово і час. – 2000. – № 7. – С. 17–26.

 10. Теліга О. Партачі життя ( До проблеми цивільної відваги) // Теліга О. О краю мій ... Твори. Документи. Біографічний нарис. – К. : Видавництво імені Ольги Теліги. – 1990. – С. 138–151.Практичне завдання 4

Тема. Культурософські переконання у публіцистиці

Д. Донцова
Теоретичні питання


 1. Д. Донцов про стан української духовної культури у праці “Дві літератури нашої доби”, її дискусійний характер.

 2. Культурософські позиції публіциста та його погляди на поняття расовості, національної еліти у книзі “Дух нашої давнини”.

 3. Д. Донцов – ідеолог націоналізму (“Націоналізм”).

 4. “Постаті та ідеї літературної України” у книзі Д. Донцова “Туга за героїчними”.

 5. Місце і значення поглядів Д. Донцова у процесі утвердження українських ідей боротьби за державність.


Практичне завдання
Опрацьовуючи статтю Ю. Шереха “Донцов ховає Донцова”, сформулюйте тезово її основні думки. Поясніть назву цієї праці.
Список літератури:


 1. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Репринтне відтворення вид. 1958 р. – Львів : Книгозбірння “Просвіта”, 1991. – 296 с.

 2. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич : Відродження, 1991. – 341 с.

 3. Донцов Д. Націоналізм . – Мюнхен, 1952. – 122 с.

 4. Донцов Д. Хрестом і мечем: Твори. – Торонто, 1967. – 319 с.

 5. Шерех Ю. Донцов ховає Донцова // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології: В 3 т. – Харків: Фоліо, 1998. – Т.З. – С. 52–87.

 6. Квіт С. Царські жандарми і цензура про Дмитра Донцова // Слово і час. – 1992. – № 9. – С. 70–73.

 7. Квіт С. Трагічний оптимізм Дмитра Донцова // Слово і час. – 1993. – № 3. – С. 32–45.

 8. Ільницький М. Дві раси, дві касти, дві літератури. Дмитро Донцов – літературний критик // Дзвін. – 1997. – № 9. – С. 119–128.

 9. Бійчук Г. “Чинний націоналізм” Дмитра Донцова // Історія в школі. – 1998. – № 3. – С. 7–9.

 10. Горєлов М. Дмитро Донцов: штрихи до політичного портрета // Український історичний журнал. – 1994. – № 6. – С. 89–97.

 11. Шліхта І. Явище українського інтегрального націоналізму (західноєвропейський контекст творчості Дмитра Донцова) // Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 77–80.

Практичне заняття 5

Тема. Більшовицька дійсність та формування

української суспільної свідомості у 10 – 20-х

роках ХХ ст. в оцінці С. Єфремова
Теоретичні питання


 1. Публіцистичний характер і документальність “Щоденників” С. Єфремова (1923–1929) :

  1. фактографічна точність відображення дій більшовицького режиму в економічній, політичній, культурній сфері життя суспільства;

  2. оцінка публіцистом наслідків “виховання” молоді новою владою;

  3. політичні “совітські” анекдоти як новітній фольклор в інтерпретації С. Єфремова;

  4. постаті відомих українців-сучасників публіциста в оцінці С. Єфремова (Д. Донцов,

В. Винниченко, М. Хвильовий, М. Міхновський, А. Кримський, М. Садовський та ін).

 1. Публіцистичний збірник С. Єфремова “За рік 1912-й. Під обухом. Большевики в Києві” як відтворення складного етапу формування української суспільної свідомості та братовбивчої війни 1918 року:

  1. проблеми української мови, періодики, шкільної освіти та ін. на сторінках статей, фейлетонів і заміток у збірці С. Єфремова “За рік 1912-й” (1913);

  2. книжка “Під обухом. Большевики в Києві” (1918) – “матеріал про божевільні події божевільного часу”, “щоденник публіциста під тим обухом”.


Практичне завдання
Опрацюйте самостійно “Лист без конверта”(до ”командуючого українським військом” та “народного секретаря” Юр. Коцюбинського) С. Єфремова. Прокоментуйте його (лист уміщенно у зб. “Під обухом. Большевики у Києві”).
Список літератури:


 1. Єфремов С. Щоденники, 1923–1929. – К. : ЗАТ “Газета” Рада”, 1997. – 848 с.

 2. Курас І., Левенець Ю., Шаповал Ю. Сергій Єфремов і його щоденники // Єфремов С. Щоденники, 1923–1929. – К. : ЗАТ “Газета” Рада”, 1997. – С. 5–20.

 3. Соловей Е. Суспільна й літературна доба в щоденниках Сергія Єфремова // Єфремов С. Щоденники, 1923–1929. – К. : ЗАТ “Газета” Рада”,1997. – С. 21–30.

 4. Єфремов С. За рік 1912-й. Під обухом. Большевики в Києві. – К. : Вид-во “Орій” при УКСП “Кобза”, 1993. – 136 с.

 5. Одарченко П. Життя і наукова діяльність Сергія Єфремова // Одарченко П. Українська література. Збірник вибраних статей. – К. : Смолоскип, 1995. – С. 178–198.

 6. Єфремов С. Мартиролог українського слова // Київ. – 1991. – № 5. – С. 121–127

 7. Татусь М. Доля академіка Єфремова // Український засів. – 1995. – № 7–9. – С. 93–102.Змістовий модуль № 2
Практичне заняття 1

Тема. Публіцистичний доробок І. Дзюби у контексті

доби шістдесятників і сьогодення
Теоретичні питання


 1. Праця “Інтернаціоналізм чи русифікація?” (1965) як візитна картка настроїв української інтелігенції 60-х років ХХ ст.

 2. Громадська діяльність І. Дзюби на початку 90-х років (Народний рух України, Університет українознавства, Республіканська асоціація україністів та ін).

 3. Роздуми І. Дзюби над ідеологічними, культурно-мистецькими, історичними процесами в Україні початку ХХІ століття (“Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна ”(2003), ”Сквозь завихрения времени”(2007),” Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів століття ХХІ”(2011) та ін.

 4. Тривога публіциста за майбутнє україно-російських культурних і політичних взаємин (“Україна–Росія: протистояння чи діалог культур?” ,”Старі стрaхи і нові загрози”) та проблеми культури в глобалізованому світі(“Глобалізація і майбутнє культури ”) як домінанти виступів І. Дзюби останніх років.


Практичне завдання
Сформулювати тези однієї із праць І. Дзюби останніх років ( на вибір) та прорецензувати її.
Список літератури:


 1. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 336 c.

 2. Дзюба І. "Найважче бути власною совістю" (самопредставлення письменника) // Дзвін. – 2007. – № 5–6. – C. 84–87.

 3. Дзюба І. Не окремо взяте життя (спогади і роздуми на фінішній прямій) // Київ. – 2007. – № 4. – С. 11–31.

 4. Дзюба І. Україна перед сфінксом майбутнього: лекція в університеті Києво- Могилянська академія 15 жовтня 2001 р. // Український історичний журнал. – 2002. –№ 3. – С. 3–32.

 5. Дзюба І. Україна в пошуках нової ідентичності: Статті. Виступи. Інтерв’ю. – К. : Україна, 2006. – 848 с.

 6. Дзюба І. Глобалізація і майбутнє культури // Слово і час. –2008. – № 9. – С. 23–30.

 7. Дзюба І Бо то не просто мова, звуки... – К .: Рад.письменник, 1990. – 134 с.

 8. Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі Сталіним, п’ятдесят років без Сталіна. – К. : Криниця, 2003. – 142 с.

 9. Дзюба І. Починаймо з поваги до себе: Статті, доповіді. – К. : Просвіта, 2002. – 57 с.

 10. Жулинський М. Іван Дзюба: “В мене свій світ, своя позиція...” Навздогін із пером в руках за 75-літнім марафонцем // Слово і час. – 2006. – № 7.– C. 3–16.

 11. Дзюба І. Казуїстика як державна політика? // Публіцистика незалежної України. Хрестоматія.– К. : Університет “Україна”, 2009. – C. 79–104.

 12. Кремінь Д. Ніч Галілея, або Каторжне довголіття генія (Іван Дзюба очима мого покоління) // Київ. – 2011 – № 7–8. – С. 25–36.Практичне заняття 2

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика” / Укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Рекреалогія» (для студентів за напрямом підготовки 0504...
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «загальне редагування»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Загальне редагування» / укладач О. П. Садовнікова. – Суми :...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка