Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
173.86 Kb.
НазваДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Дата конвертації05.02.2013
Розмір173.86 Kb.
ТипДокументы
1 клас

(2 години на тиждень, всього 70 годин)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

 1. ДОРОГА ДО ШКОЛИ – ДОРОГА У СВІТ

1.1. Школа радо нас вітає

Ознайомлення учнів з територією та основними приміщеннями школи, з людьми, які працюють у школі

Учень

називає, які бувають шко-ли; номер, адресу школи, в якій він навчається;

спостерігає та описує основні приміщення шко-ли, їх призначення;

виявляє інтерес до піз-нання і збереження тради-цій школи.

1.2. Вчіться, діти

Звідки ми отримуємо знання про навколишній світ. Ознайомлення учнів із органами чуттів людини. Гігієна органів чуттів. Значення органів чуттів для людини.

Ознайомлення учнів з правилами поведінки в школі, її традиціями, зі шкільним приладдям, з тим, як потрібно правиль-но сидіти за партою.

Учень

називає шкільне прилад-дя, правила шкільного розпорядку;

знає режим праці і відпо-чинку школяра, традиції школи, правила поведінки у колективі, школі, гро-мадських місцях;

дотримується правил режиму праці й відпочин-ку школяра, харчування, сидіння за партою, пове-дінки у школі; колективі,

1

2
громадських місцях;

робить висновки про необхідність дотримання режиму дня, харчування, правил поведінки у школі, правил співжиття в колек­тиві;

називає органи чуття людини;

має уявлення про органи чуттів, за допомогою яких пізнає світ;

розрізняє органи чуттів та аналізує, про що можна дізнатися за їх допомогою;

дотримується правил гігієни органів чуттів.

1.3. Світ такий прекрасний!

Ознайомлення зі змістом курсу «Навколишній світ», проведення уроку в при­роді для спостереження різноманітності та краси об'єктів і явищ навко-лишнього світу.

Як людина пізнає світ.

Живі організми, їх різно-манітність, ознаки та умо-ви, необхідні для життя.
Спостереження та досліди.

Учень

наводить приклади об'єк-тів і явищ навколишнього світу (опади, хмари, водой-ми, дерева, кущі, трави, тварини); об’єктів, створе-них руками людини; природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;

знає три-чотири назви розповсюджених рослин і тварин своєї місцевості та їх суттєві ознаки;

спостерігає та описує різ-

1

2


Природні та рукотворні об’єкти (тіла).


Значення природи для життя людини. Бережливе ставлення до природи.

номанітність та красу об'єктів і явищ навколи­шнього світу;

групує об’єкти природи і рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками;

має уявлення про спосте-реження та досліди як методи вивчення природи; прилади, за допомогою яких досліджують приро-ду; досліджує та робить висновки про різноманіт-ність та красу об'єктів і явищ навколишнього сві-ту;

знає і дотримується правил поведінки в природі.

Екскурсії (уроки на природі).

 • Ознайомлення з об’єктами природи.

 • Спостереження різноманітності та краси об’єктів і явищ навколишнього світу.


Практична робота.

 • Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.

1.4. Мій рідний край, моя земля

Актуалізація та розширен-ня відомостей про рідне місто, село. Як називається наша держава, її столиця.

Учень

знає назву країни, в якій живе, столиці своєї держа-ви, рідного міста (села),

1

2Прапор нашої держави.

домашню адресу;

називає свою адресу; наводить назви міст (сіл) своєї держави, назви 2-3 морів, гір та найбільших річок України;

має уявлення про прапор держави як державну сим-воліку; свою належність до України;

пояснює поняття «Бать-ківщина» і «батьківщина»;

робить висновки про багатство нашої країни, патріотизм її громадян;

знає поезію та пісні про Україну.

Міні-проект.

 • Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі).

 • Вивчення поезій та пісень про Україну, рідний край.

 • Проведення конкурсу художньої творчості «Моя країна у піснях та поезії».


Дослідницький практикум.

 • Чим славиться моє місто (село).

 1. ЗОЛОТА ЦАРІВНА ОСІНЬ

2.1. Осіння краса рідного краю

Привернення уваги учнів до краси осінньої природи під час екскурсії до лісу, в

Учень

називає сезонні зміни в живій і неживій природі

1

2

парк; формування вмінь спостерігати сезонні зміни в природі та визначати їх істотні ознаки: восени стає прохолодніше, часто йде дощ, листя змінює колір і опадає, відлітають птахи.

Ознайомлення учнів з народними прикметами, слухання оповідань, вив-чення поезій і пісень про красу осені.

восени (3-4 зміни) та істотні ознаки зміни в порах року;

наводить приклади 2-3 народних прикмет, поезій і пісень про осінь;

підтверджує народні при-кмети своїми спостере-женнями;

пояснює, з чим пов'язані сезонні зміни в природі;

уміє проводити елемента­рні спостереження в навко-лишньому світі та опису-вати сезонні зміни в природі восени;

робить висновки про красу осінньої природи;

дотримується правил по-ведінки під час екскурсії.

2.2. Осінь щедра і багата

Ознайомлення учнів з осіннім збором урожаю. Які восени збирають овочі, фрукти, гриби та ягоди.

Гриби отруйні та їстівні.


Учень

наводить приклади їстів-них та неїстівних овочів, фруктів, ягід та грибів;

називає, які плоди (овочів, фруктів, грибів та ягід) збирають восени;

знає прислів'я та приказки

1

2
про багатство рідної землі;

розпізнає плоди (овочів, фруктів, грибів та ягід ) за місцем їхнього росту, їх істотними ознаками;

дотримується правил збирання грибів, ягід, овочів, фруктів та санітар­но-гігієнічних норм вжи-вання плодів у їжу;

спостерігає та описує, як ростуть фрукти, овочі, гриби та ягоди;

робить висновки про ще­дрість і багатство осені в рідному краї.

Міні-проект.

 • Прислів'я та приказки про багатство рідної землі. Зачитування оповідань, вивчення пісень і поезії про красу осені.


Екскурсії (уроки на природі).

 • Привернення уваги учнів до краси осінньої природи.

 • Спостереження за осінніми змінами в природі.


Практична робота.

 • Створи красу своїми руками.

3. УРОКИ СПІЛКУВАННЯ

3.1. Мова барвиста, мова багата

Виховання любові й пова-ги до рідної мови, форму-

Учень

називає мову, якою спіл-

1

2

вання уявлень про її красу, багатство, співучість. Фор-мування уявлень про мову як засіб спілкування лю-дей.

кується; інші мови світу;

наводить приклади при-слів'їв, приказок, віршів про мову;

пояснює необхідність мо-ви як засобу спілкування людей;

описує за допомогою мов-них засобів образної лек-сики явища навколиш-нього світу;

робить висновки про кра-су, багатство та співучість рідної мови.

3.2. Хто говорить – той сіє,

хто слухає – той збирає

Роль спілкування в житті людини.

Ознайомлення учнів з пра-вилами людського спілку-вання.

Як звертатися до співроз-мовника, слухати іншу людину, ставити питання, відповідати на питання.

Правила поведінки в гро-мадських місцях.

Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, нав-чання в групах, у класі.

Людські чесноти.

Учень

знає, як чемно звертатися до однолітків і дорослих;

уміє вітатися, прощатися, ставити запитання і від­повідати на них, слухати співрозмовника;

дотримується правил спілкування, поведінки в громадському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці;

бере участь у колективних справах;

наводить приклади ввіч-ливого поводження, добро-

1

2
ти, працьовитості;

прагне до вироблення цих якостей;

наводить оцінні суджен-ня;

слідкує за чистотою і правильністю власних ви­словлювань;

аргументує переваги добрих вчинків; розбір і моделювання конкретних ситуацій.

3.3. Приємне слово - наче сад цвіте

Вивчення слів ввічливості, які вживаються під час зу­стрічі й прощання. Як познайомитися, висловити прохання, подякувати, ви-бачитися.

Учень

знає слова ввічливості, які допомагають у спілкуван-ні;

уміє познайомитися, ви-словити прохання, подяку-вати, вибачитися тощо; дотримується правил культури спілкування з однолітками та дорослими;

робить висновки про необхідність дотримання культури спілкування.

Міні-проект.

 • Вірші, прислів'я, приказки, пісні про українську мову.


Дослідницький практикум.

 • Вікторина «Що таке наша мова?» Формування уявлень про красу рідної мови, її багатство, милозвучність.

1

2

4. ХТО ІЗ СОНЦЕМ ВСТАЄ –

ТОМУ ВОНО СВІТИТЬ ДОВГО

4.1. На все свій час і своє місце

Основні складові здорово-го способу життя. Розклад занять. Як упорядкувати свій день, як і коли краще відпочивати.

Режим дня. Що таке доба? Орієнтування в часі за годинником.

Учень

називає основні складові здорового способу життя;

знає правила шкільного розпорядку, режим праці і відпочинку школяра;

дотримується власного режиму дня;

уміє чергувати працю і відпочинок.

4.2. Чистота – це здоров'я і краса

Ознайомлення учнів з правила-ми щоденної гігієни.

Учень

знає загальні правила щоденної гігієни;

дотримується правил особистої гігієни та харчу-вання, гігієни домівки;

робить висновки про користь та необхідність дотримання правил щоденної гігієни.

4.3. Здоровим будь!

Щоденні фізичні вправи, правила загартовування.

Учень

знає основні фізичні впра-ви для свого віку, правила загартовування;

наводить приклади фі-зичних вправ та правил загартовування;

виконує фізкультурні

1

2
вправи для вироблення правильної постави та ходи;

робить висновки про користь та необхідність дотримання вивчених пра-вил для здорового способу життя.

Практична робота.

 • Складання комплексу ранкових вправ використовуючи рухи тварин, рослин, іграшок тощо.

5. ЗИМОНЬКА - СНІГУРОНЬКА

5.1. Іде зима

Краса природи взимку. Привернення уваги учнів до краси зимової природи. Формування вмінь спо­стерігати сезонні зміни в природі.

Зимові місяці. Зимові яви-ща (бурулька, сніг, сніжин-ка, морозний візерунок на склі).

Ознайомлення учнів зі змінами в природі узимку (холодно, морозно, час від часу випадає сніг, майже всі рослини стоять без листя, деякі рослини «сховалися» під снігом), з деякими особливостями життя рослин, тварин і птахів узимку (під час екс-

Учень

називає сезонні зміни в природі взимку; особли-вості поведінки, пристосу-вання тварин та птахів до життя взимку;

наводить приклади істот-них ознак зими, 2-3 народ-них прикмет, прислів'їв, приказок, віршів та пісень про зиму;

пояснює, з чим пов'язані сезонні зміни в природі;

спостерігає сезонні зміни в неживій та живій природі своєї місцевості взимку;

описує поведінку тварин та рослин;

називає частини (квітко-вої) рослини; ознаки ко-

1

2

курсії до лісу, парку). Листяні та хвойні рослини.

Тварини. Дикі і свійські тварини.

Тварини живого куточка, домашні улюбленці.

мах, птахів, звірів;

порівнює та групує зобра-ження дерев, кущів, трав’-янистих рослин, листяних і хвойних рослин; поясню-ючи сутність групування; будову різних видів комах, риб, птахів, звірів;

розглядає ілюстрації під-ручника і здобуває з них необхідну інформацію;

працює в парі: доглядає за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку;

працює в групі: аналізує малюнки підручника, роз-повідає про отриману ін-формацію, про результати спостережень за тварина-ми;

спостерігає за життям тва-рин у природі, в живому куточку;

допомагає птахам узимку;

знає та дотримується правил поведінки в при-роді (підгодовує пташок та тварин);

робить висновки про красу зимової природи.1

2

5.2. Зимові свята

Прислів'я, приказки, на-родні свята, зимові ігри. Слухання оповідань, ви-вчення та пісень про зиму.

Учень

називає народні зимові свята, дитячі зимові ігри;

наводить приклади при-слів'їв, приказок, віршів та пісень про зиму та зимові свята;

складає невеличкі слове­сні описи своїх спостере-жень та вражень від зимо-вих свят;

робить висновки про ра-дощі та переваги зимової пори.

Дослідницький практикум.

 • Вивчення колядок та щедрівок.


Екскурсії (уроки на природі).

 • Спостереження за зимовими змінами в природі. Ознайомлення учнів з деякими особливостями життя рослин, тварин і птахів (під час екскурсії до лісу, парку) в умовах зими.


Практична робота.

 • Виготовлення мультфільму про зимові явища природи «Що можна побачити взимку з вікна?»

 • Вирізання сніжинок.

 • Виготовлення новорічних іграшок та аплікацій. «Новорічна ялинка».1

2

6. НАШ ДІМ, НАША СІМ'Я

6.1. Я і вся наша сім 'я

Ознайомлення учнів з поняттями: «родина», «сім'я», «родичі». Основні обов’язки в сім’ї.

Традиції сім'ї. Професії батьків.

Виховання поваги, шаноб-ливого ставлення до сім'ї, до рідних. Ознайомлення учнів з їх домашніми обов'язками й вивчення правил поведінки вдома.


Учень

називає членів своєї сім'ї, родичів за ступенем рідст-ва, спорідненості, їх імена;

наводить приклади основ-них правил співжиття в сім'ї;

пояснює поняття «сім'я», «родичі»;

знає правила поведінки вдома; свої домашні обов'язки;

розповідає про традиції своєї сім'ї, професії своїх батьків та інших членів сім'ї;

робить висновки про шанобливе ставлення до сім'ї, до рідних.

6.2. Маленькі господарі

Розкриття понять «оселя», «корисні речі в нашій оселі». Розвиток умінь користуватися речами, які необхідні в побуті. Як до­помогти батькам по господарству.

Учень

має уявлення про обов’язки в сім’ї, уміє розповісти про них у класі, продемонструвати раціо-нальні прийоми виконання домашніх справ;

1

2
називає корисні речі в своїй оселі та правила користування ними;

дотримується правил до-гляду за речами, які вико-ристовуються в побуті;

допомагає батькам та родичам по господарству.

Практична робота.

 • Зображення членів своєї родини. Виготовлення альбому «Моя родина».


Міні-проект.

 • Складання гербу своєї родини.

 • Весела кухня. Приготування страв.

7. ПОГЛЯНЬ: ВЕСНА НАСТАЛА МИЛА

7.1. Зустріч весни

Ознайомлення учнів з при-кметами весни. Весняні місяці.

Формування вмінь спосте-рігати сезонні зміни в природі, прикмети весни, помічати красу рідної природи навесні.

Істотні ознаки весни: сон­це все більше зігріває землю, збільшується день, з'являються перші квіти, листя на деревах та кущах, прилітають птахи з вирію. Вивчення веснянок, віршів

Учень

спостерігає та називає сезонні зміни в природі навесні (сонце все більше зігріває землю, збільшу-ється день, з'являються перші квіти, листя на деревах та кущах, прилі-тають птахи з вирію);

пояснює, з чим пов'язані сезонні зміни в природі;

називає кольори веселки; знає декілька назв лісових та садових квітів;

наводить приклади ознак

1

2

та пісень про весну.

Кольори веселки. Квіти лісові та садові.

весни, 2-3 народних при-кмет, веснянок, віршів та пісень про весну;

складає невеличкі словес-ні описи своїх спостере-жень;

робить висновки про красу весняної природи;

дотримується правил поведінки в природі.

7.2. Весняні свята

Свято жінок. День Матері. Великдень.

Учень

називає весняні свята, народні традиції, пов'язані з ними;

наводить приклади вір-шів та пісень про весняні свята та народні традиції (про маму, про Велик-день);

спостерігає та описує весняні традиції рідного краю;

бере участь у відзначенні народних свят;

робить висновки про кра-су та мудрість народних традицій.

Міні-проект.

 • Репортаж на тему: «Весна в рідному краї». Виготовлення кадрів на кіноплівці, озвучення.1

2

Екскурсії (уроки на природі).

 • Спостереження за весняними змінами в природі.


Практична робота.

 • Виготовлення шпаківні.

 • Виготовлення метеликів з черепашок або з інших матеріалів.

 • Виготовлення святкового пирога з пластиліну.

8. У СВІТІ КАЗКИ

8.1. Казки рідного краю

Ознайомлення з українсь-кими народними казками. Розвиток уяви, усної та художньої творчості учнів під час слухання ілюстру-вання, складання казок.

Казка В Сухомлинського «Хлопчик і дзвіночок кон-валії».

Казка «Сонце, Мороз і вітер».

Казка К. Ушинського «Умій почекати».

Червона калина – рослин-ний символ України.

Учень

називає ознаки казки;

знає та переказує 1-2 казки українського народу;

наводить приклади укра-їнських народних казок;

ілюструє прочитані казки;

спостерігає та описує схо-жість українських казок з казками народів світу;

складає усно (за малюн-ками) власну казку;

робить висновки про значення казок в житті людини.

8.2. Казки народів світу

Ознайомлення з казками народів світу. Розвиток уяви, усної художньої творчості учнів під час слухання, ілюстрування, складання казок народів

Учень

називає 1-2 казки народів світу; наводить приклади казок народів світу; ілюструє прочитані казки;

пояснює особливості жан-

1

2

світу.

«Чому кіт умивається після їжі» (Литовська казка).

«Зозуля» (Ненецька казка).

Д. Родарі «Чому квіти пахнуть?»

ру казки;

спостерігає та описує схо-жість казок народів світу з українськими народними казками;

складає усно (за малюн-ками) власну казку;

переказує казку за допо-могою малюнків, незакін-чених речень і питань;

ставить запитання і дає на нього повну відповідь;

робить висновки про муд-рість народних казок.

Міні-проект.

 • Малювання (зоображення) квітів конвалії.

 • Аплікація. Улюблена страва моїх батьків.


Практична робота.

 • Створення аплікації орнаменту з гілочок, листя та ягід калини. Прикрашання орнаментом сорочки.

 • Іграшкові птахи (люди, насіння, природний матеріал).Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconКількість годин за програмою
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Розділ Починаємо вивчати фізику

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів icon1. Відтворення простих форм лінією, плямою, в об’ємі (8 годин)
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з образотворчого мистецтва

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель...

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconДержавні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів 1 класу
Процес навчання грамоти у першому класі поділяється на 3 періоди: добукварний, букварний, післябукварний

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Різноманітність способу життя тварин. Зв'язки тварин з іншими компонентами екосистем

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconII. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи
Зміст цієї освітньої галузі визначається особливостями соціалізації особистості молодшого школяра в українському суспільстві

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі людина людина, людина суспільство, людина природа

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconII. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи
Метою цієї освітньої галузі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатність до сприймання, розуміння І створення...

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів iconВимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з математики для атестації за І семестр

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка