Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Дорога до школи дорога у світ
173.86 Kb.
НазваДорога до школи дорога у світ
Дата конвертації05.02.2013
Розмір173.86 Kb.
ТипДокументы
1 клас

(2 години на тиждень, всього 70 годин)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

 1. ДОРОГА ДО ШКОЛИ – ДОРОГА У СВІТ

1.1. Школа радо нас вітає

Ознайомлення учнів з територією та основними приміщеннями школи, з людьми, які працюють у школі

Учень

називає, які бувають шко-ли; номер, адресу школи, в якій він навчається;

спостерігає та описує основні приміщення шко-ли, їх призначення;

виявляє інтерес до піз-нання і збереження тради-цій школи.

1.2. Вчіться, діти

Звідки ми отримуємо знання про навколишній світ. Ознайомлення учнів із органами чуттів людини. Гігієна органів чуттів. Значення органів чуттів для людини.

Ознайомлення учнів з правилами поведінки в школі, її традиціями, зі шкільним приладдям, з тим, як потрібно правиль-но сидіти за партою.

Учень

називає шкільне прилад-дя, правила шкільного розпорядку;

знає режим праці і відпо-чинку школяра, традиції школи, правила поведінки у колективі, школі, гро-мадських місцях;

дотримується правил режиму праці й відпочин-ку школяра, харчування, сидіння за партою, пове-дінки у школі; колективі,

1

2
громадських місцях;

робить висновки про необхідність дотримання режиму дня, харчування, правил поведінки у школі, правил співжиття в колек­тиві;

називає органи чуття людини;

має уявлення про органи чуттів, за допомогою яких пізнає світ;

розрізняє органи чуттів та аналізує, про що можна дізнатися за їх допомогою;

дотримується правил гігієни органів чуттів.

1.3. Світ такий прекрасний!

Ознайомлення зі змістом курсу «Навколишній світ», проведення уроку в при­роді для спостереження різноманітності та краси об'єктів і явищ навко-лишнього світу.

Як людина пізнає світ.

Живі організми, їх різно-манітність, ознаки та умо-ви, необхідні для життя.
Спостереження та досліди.

Учень

наводить приклади об'єк-тів і явищ навколишнього світу (опади, хмари, водой-ми, дерева, кущі, трави, тварини); об’єктів, створе-них руками людини; природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;

знає три-чотири назви розповсюджених рослин і тварин своєї місцевості та їх суттєві ознаки;

спостерігає та описує різ-

1

2


Природні та рукотворні об’єкти (тіла).


Значення природи для життя людини. Бережливе ставлення до природи.

номанітність та красу об'єктів і явищ навколи­шнього світу;

групує об’єкти природи і рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками;

має уявлення про спосте-реження та досліди як методи вивчення природи; прилади, за допомогою яких досліджують приро-ду; досліджує та робить висновки про різноманіт-ність та красу об'єктів і явищ навколишнього сві-ту;

знає і дотримується правил поведінки в природі.

Екскурсії (уроки на природі).

 • Ознайомлення з об’єктами природи.

 • Спостереження різноманітності та краси об’єктів і явищ навколишнього світу.


Практична робота.

 • Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.

1.4. Мій рідний край, моя земля

Актуалізація та розширен-ня відомостей про рідне місто, село. Як називається наша держава, її столиця.

Учень

знає назву країни, в якій живе, столиці своєї держа-ви, рідного міста (села),

1

2Прапор нашої держави.

домашню адресу;

називає свою адресу; наводить назви міст (сіл) своєї держави, назви 2-3 морів, гір та найбільших річок України;

має уявлення про прапор держави як державну сим-воліку; свою належність до України;

пояснює поняття «Бать-ківщина» і «батьківщина»;

робить висновки про багатство нашої країни, патріотизм її громадян;

знає поезію та пісні про Україну.

Міні-проект.

 • Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі).

 • Вивчення поезій та пісень про Україну, рідний край.

 • Проведення конкурсу художньої творчості «Моя країна у піснях та поезії».


Дослідницький практикум.

 • Чим славиться моє місто (село).

 1. ЗОЛОТА ЦАРІВНА ОСІНЬ

2.1. Осіння краса рідного краю

Привернення уваги учнів до краси осінньої природи під час екскурсії до лісу, в

Учень

називає сезонні зміни в живій і неживій природі

1

2

парк; формування вмінь спостерігати сезонні зміни в природі та визначати їх істотні ознаки: восени стає прохолодніше, часто йде дощ, листя змінює колір і опадає, відлітають птахи.

Ознайомлення учнів з народними прикметами, слухання оповідань, вив-чення поезій і пісень про красу осені.

восени (3-4 зміни) та істотні ознаки зміни в порах року;

наводить приклади 2-3 народних прикмет, поезій і пісень про осінь;

підтверджує народні при-кмети своїми спостере-женнями;

пояснює, з чим пов'язані сезонні зміни в природі;

уміє проводити елемента­рні спостереження в навко-лишньому світі та опису-вати сезонні зміни в природі восени;

робить висновки про красу осінньої природи;

дотримується правил по-ведінки під час екскурсії.

2.2. Осінь щедра і багата

Ознайомлення учнів з осіннім збором урожаю. Які восени збирають овочі, фрукти, гриби та ягоди.

Гриби отруйні та їстівні.


Учень

наводить приклади їстів-них та неїстівних овочів, фруктів, ягід та грибів;

називає, які плоди (овочів, фруктів, грибів та ягід) збирають восени;

знає прислів'я та приказки

1

2
про багатство рідної землі;

розпізнає плоди (овочів, фруктів, грибів та ягід ) за місцем їхнього росту, їх істотними ознаками;

дотримується правил збирання грибів, ягід, овочів, фруктів та санітар­но-гігієнічних норм вжи-вання плодів у їжу;

спостерігає та описує, як ростуть фрукти, овочі, гриби та ягоди;

робить висновки про ще­дрість і багатство осені в рідному краї.

Міні-проект.

 • Прислів'я та приказки про багатство рідної землі. Зачитування оповідань, вивчення пісень і поезії про красу осені.


Екскурсії (уроки на природі).

 • Привернення уваги учнів до краси осінньої природи.

 • Спостереження за осінніми змінами в природі.


Практична робота.

 • Створи красу своїми руками.

3. УРОКИ СПІЛКУВАННЯ

3.1. Мова барвиста, мова багата

Виховання любові й пова-ги до рідної мови, форму-

Учень

називає мову, якою спіл-

1

2

вання уявлень про її красу, багатство, співучість. Фор-мування уявлень про мову як засіб спілкування лю-дей.

кується; інші мови світу;

наводить приклади при-слів'їв, приказок, віршів про мову;

пояснює необхідність мо-ви як засобу спілкування людей;

описує за допомогою мов-них засобів образної лек-сики явища навколиш-нього світу;

робить висновки про кра-су, багатство та співучість рідної мови.

3.2. Хто говорить – той сіє,

хто слухає – той збирає

Роль спілкування в житті людини.

Ознайомлення учнів з пра-вилами людського спілку-вання.

Як звертатися до співроз-мовника, слухати іншу людину, ставити питання, відповідати на питання.

Правила поведінки в гро-мадських місцях.

Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, нав-чання в групах, у класі.

Людські чесноти.

Учень

знає, як чемно звертатися до однолітків і дорослих;

уміє вітатися, прощатися, ставити запитання і від­повідати на них, слухати співрозмовника;

дотримується правил спілкування, поведінки в громадському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці;

бере участь у колективних справах;

наводить приклади ввіч-ливого поводження, добро-

1

2
ти, працьовитості;

прагне до вироблення цих якостей;

наводить оцінні суджен-ня;

слідкує за чистотою і правильністю власних ви­словлювань;

аргументує переваги добрих вчинків; розбір і моделювання конкретних ситуацій.

3.3. Приємне слово - наче сад цвіте

Вивчення слів ввічливості, які вживаються під час зу­стрічі й прощання. Як познайомитися, висловити прохання, подякувати, ви-бачитися.

Учень

знає слова ввічливості, які допомагають у спілкуван-ні;

уміє познайомитися, ви-словити прохання, подяку-вати, вибачитися тощо; дотримується правил культури спілкування з однолітками та дорослими;

робить висновки про необхідність дотримання культури спілкування.

Міні-проект.

 • Вірші, прислів'я, приказки, пісні про українську мову.


Дослідницький практикум.

 • Вікторина «Що таке наша мова?» Формування уявлень про красу рідної мови, її багатство, милозвучність.

1

2

4. ХТО ІЗ СОНЦЕМ ВСТАЄ –

ТОМУ ВОНО СВІТИТЬ ДОВГО

4.1. На все свій час і своє місце

Основні складові здорово-го способу життя. Розклад занять. Як упорядкувати свій день, як і коли краще відпочивати.

Режим дня. Що таке доба? Орієнтування в часі за годинником.

Учень

називає основні складові здорового способу життя;

знає правила шкільного розпорядку, режим праці і відпочинку школяра;

дотримується власного режиму дня;

уміє чергувати працю і відпочинок.

4.2. Чистота – це здоров'я і краса

Ознайомлення учнів з правила-ми щоденної гігієни.

Учень

знає загальні правила щоденної гігієни;

дотримується правил особистої гігієни та харчу-вання, гігієни домівки;

робить висновки про користь та необхідність дотримання правил щоденної гігієни.

4.3. Здоровим будь!

Щоденні фізичні вправи, правила загартовування.

Учень

знає основні фізичні впра-ви для свого віку, правила загартовування;

наводить приклади фі-зичних вправ та правил загартовування;

виконує фізкультурні

1

2
вправи для вироблення правильної постави та ходи;

робить висновки про користь та необхідність дотримання вивчених пра-вил для здорового способу життя.

Практична робота.

 • Складання комплексу ранкових вправ використовуючи рухи тварин, рослин, іграшок тощо.

5. ЗИМОНЬКА - СНІГУРОНЬКА

5.1. Іде зима

Краса природи взимку. Привернення уваги учнів до краси зимової природи. Формування вмінь спо­стерігати сезонні зміни в природі.

Зимові місяці. Зимові яви-ща (бурулька, сніг, сніжин-ка, морозний візерунок на склі).

Ознайомлення учнів зі змінами в природі узимку (холодно, морозно, час від часу випадає сніг, майже всі рослини стоять без листя, деякі рослини «сховалися» під снігом), з деякими особливостями життя рослин, тварин і птахів узимку (під час екс-

Учень

називає сезонні зміни в природі взимку; особли-вості поведінки, пристосу-вання тварин та птахів до життя взимку;

наводить приклади істот-них ознак зими, 2-3 народ-них прикмет, прислів'їв, приказок, віршів та пісень про зиму;

пояснює, з чим пов'язані сезонні зміни в природі;

спостерігає сезонні зміни в неживій та живій природі своєї місцевості взимку;

описує поведінку тварин та рослин;

називає частини (квітко-вої) рослини; ознаки ко-

1

2

курсії до лісу, парку). Листяні та хвойні рослини.

Тварини. Дикі і свійські тварини.

Тварини живого куточка, домашні улюбленці.

мах, птахів, звірів;

порівнює та групує зобра-ження дерев, кущів, трав’-янистих рослин, листяних і хвойних рослин; поясню-ючи сутність групування; будову різних видів комах, риб, птахів, звірів;

розглядає ілюстрації під-ручника і здобуває з них необхідну інформацію;

працює в парі: доглядає за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку;

працює в групі: аналізує малюнки підручника, роз-повідає про отриману ін-формацію, про результати спостережень за тварина-ми;

спостерігає за життям тва-рин у природі, в живому куточку;

допомагає птахам узимку;

знає та дотримується правил поведінки в при-роді (підгодовує пташок та тварин);

робить висновки про красу зимової природи.1

2

5.2. Зимові свята

Прислів'я, приказки, на-родні свята, зимові ігри. Слухання оповідань, ви-вчення та пісень про зиму.

Учень

називає народні зимові свята, дитячі зимові ігри;

наводить приклади при-слів'їв, приказок, віршів та пісень про зиму та зимові свята;

складає невеличкі слове­сні описи своїх спостере-жень та вражень від зимо-вих свят;

робить висновки про ра-дощі та переваги зимової пори.

Дослідницький практикум.

 • Вивчення колядок та щедрівок.


Екскурсії (уроки на природі).

 • Спостереження за зимовими змінами в природі. Ознайомлення учнів з деякими особливостями життя рослин, тварин і птахів (під час екскурсії до лісу, парку) в умовах зими.


Практична робота.

 • Виготовлення мультфільму про зимові явища природи «Що можна побачити взимку з вікна?»

 • Вирізання сніжинок.

 • Виготовлення новорічних іграшок та аплікацій. «Новорічна ялинка».1

2

6. НАШ ДІМ, НАША СІМ'Я

6.1. Я і вся наша сім 'я

Ознайомлення учнів з поняттями: «родина», «сім'я», «родичі». Основні обов’язки в сім’ї.

Традиції сім'ї. Професії батьків.

Виховання поваги, шаноб-ливого ставлення до сім'ї, до рідних. Ознайомлення учнів з їх домашніми обов'язками й вивчення правил поведінки вдома.


Учень

називає членів своєї сім'ї, родичів за ступенем рідст-ва, спорідненості, їх імена;

наводить приклади основ-них правил співжиття в сім'ї;

пояснює поняття «сім'я», «родичі»;

знає правила поведінки вдома; свої домашні обов'язки;

розповідає про традиції своєї сім'ї, професії своїх батьків та інших членів сім'ї;

робить висновки про шанобливе ставлення до сім'ї, до рідних.

6.2. Маленькі господарі

Розкриття понять «оселя», «корисні речі в нашій оселі». Розвиток умінь користуватися речами, які необхідні в побуті. Як до­помогти батькам по господарству.

Учень

має уявлення про обов’язки в сім’ї, уміє розповісти про них у класі, продемонструвати раціо-нальні прийоми виконання домашніх справ;

1

2
називає корисні речі в своїй оселі та правила користування ними;

дотримується правил до-гляду за речами, які вико-ристовуються в побуті;

допомагає батькам та родичам по господарству.

Практична робота.

 • Зображення членів своєї родини. Виготовлення альбому «Моя родина».


Міні-проект.

 • Складання гербу своєї родини.

 • Весела кухня. Приготування страв.

7. ПОГЛЯНЬ: ВЕСНА НАСТАЛА МИЛА

7.1. Зустріч весни

Ознайомлення учнів з при-кметами весни. Весняні місяці.

Формування вмінь спосте-рігати сезонні зміни в природі, прикмети весни, помічати красу рідної природи навесні.

Істотні ознаки весни: сон­це все більше зігріває землю, збільшується день, з'являються перші квіти, листя на деревах та кущах, прилітають птахи з вирію. Вивчення веснянок, віршів

Учень

спостерігає та називає сезонні зміни в природі навесні (сонце все більше зігріває землю, збільшу-ється день, з'являються перші квіти, листя на деревах та кущах, прилі-тають птахи з вирію);

пояснює, з чим пов'язані сезонні зміни в природі;

називає кольори веселки; знає декілька назв лісових та садових квітів;

наводить приклади ознак

1

2

та пісень про весну.

Кольори веселки. Квіти лісові та садові.

весни, 2-3 народних при-кмет, веснянок, віршів та пісень про весну;

складає невеличкі словес-ні описи своїх спостере-жень;

робить висновки про красу весняної природи;

дотримується правил поведінки в природі.

7.2. Весняні свята

Свято жінок. День Матері. Великдень.

Учень

називає весняні свята, народні традиції, пов'язані з ними;

наводить приклади вір-шів та пісень про весняні свята та народні традиції (про маму, про Велик-день);

спостерігає та описує весняні традиції рідного краю;

бере участь у відзначенні народних свят;

робить висновки про кра-су та мудрість народних традицій.

Міні-проект.

 • Репортаж на тему: «Весна в рідному краї». Виготовлення кадрів на кіноплівці, озвучення.1

2

Екскурсії (уроки на природі).

 • Спостереження за весняними змінами в природі.


Практична робота.

 • Виготовлення шпаківні.

 • Виготовлення метеликів з черепашок або з інших матеріалів.

 • Виготовлення святкового пирога з пластиліну.

8. У СВІТІ КАЗКИ

8.1. Казки рідного краю

Ознайомлення з українсь-кими народними казками. Розвиток уяви, усної та художньої творчості учнів під час слухання ілюстру-вання, складання казок.

Казка В Сухомлинського «Хлопчик і дзвіночок кон-валії».

Казка «Сонце, Мороз і вітер».

Казка К. Ушинського «Умій почекати».

Червона калина – рослин-ний символ України.

Учень

називає ознаки казки;

знає та переказує 1-2 казки українського народу;

наводить приклади укра-їнських народних казок;

ілюструє прочитані казки;

спостерігає та описує схо-жість українських казок з казками народів світу;

складає усно (за малюн-ками) власну казку;

робить висновки про значення казок в житті людини.

8.2. Казки народів світу

Ознайомлення з казками народів світу. Розвиток уяви, усної художньої творчості учнів під час слухання, ілюстрування, складання казок народів

Учень

називає 1-2 казки народів світу; наводить приклади казок народів світу; ілюструє прочитані казки;

пояснює особливості жан-

1

2

світу.

«Чому кіт умивається після їжі» (Литовська казка).

«Зозуля» (Ненецька казка).

Д. Родарі «Чому квіти пахнуть?»

ру казки;

спостерігає та описує схо-жість казок народів світу з українськими народними казками;

складає усно (за малюн-ками) власну казку;

переказує казку за допо-могою малюнків, незакін-чених речень і питань;

ставить запитання і дає на нього повну відповідь;

робить висновки про муд-рість народних казок.

Міні-проект.

 • Малювання (зоображення) квітів конвалії.

 • Аплікація. Улюблена страва моїх батьків.


Практична робота.

 • Створення аплікації орнаменту з гілочок, листя та ягід калини. Прикрашання орнаментом сорочки.

 • Іграшкові птахи (люди, насіння, природний матеріал).Схожі:

Дорога до школи дорога у світ iconПрофілактика дитячого травматизму Дорога до школи
Дорога до школи завжди є справжньою пригодою, але інколи вона може містити небезпеку, про яку ти маєш знати для того, щоб бути у...
Дорога до школи дорога у світ iconДорога у майбутнє
Організації Об’єднаних Націй анонсує початок конкурсу відео робіт на тему «Дорога у майбутнє», мета якого привернути увагу молодих...
Дорога до школи дорога у світ iconТут побували люди
Доброго дня, благословенний краю Terra Humana, шанобливо промовив старий сивий ельф, виходячи з лісу на галявину за Людським мостом....
Дорога до школи дорога у світ iconРоберт Ладлэм Дорога в Омаху Маккензи Хаукинз – 02
Роберта Ладлэма «Дорога в Омаху», повествующего об удивительных приключениях генерала Маккензи Хаукинза и его друга Сэма Дивероу,...
Дорога до школи дорога у світ iconНеобхідна та достатня умови
Щоб дорога була мокрою, досить, щоб пройшов дощ. Це достатньо, але не необхідно. Дорога буде мокрою і тоді, коли дощу не буде, але...
Дорога до школи дорога у світ iconХресна дорога зі Святим Франциском Шаргород 5 березня 2010 року хресна дорога «Францисканський приклад життя»
Розпочнімо, отже, роздумувати, співати і молитись до Ісуса та з Ісусом за тих, хто страждає за Його ім’я; за тих, хто спричиняє страждання,...
Дорога до школи дорога у світ iconНайважливіші дорожні знаки означають
Дорога до школи завжди є справжньою пригодою, але інколи вона може містити небезпеку, про яку ти маєш знати для того, щоб бути у...
Дорога до школи дорога у світ iconНайважливіші дорожні знаки означають
Дорога до школи завжди є справжньою пригодою, але інколи вона може містити небезпеку, про яку ти маєш знати для того, щоб бути у...
Дорога до школи дорога у світ iconCd кардинала Л. Гузара (1 частина) Нещодавно вийшла збірка з трьох дисків з містичною назвою „Дорога до себе”
Нещодавно вийшла збірка з трьох дисків з містичною назвою „Дорога до себе”, які містять розмови з кард. Л. Гузаром. Продається у...
Дорога до школи дорога у світ iconВітаємо ліцеїстів, вчителів, батьків
Це наш край, наша держава зустрічають День знань – день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з учнів. День, який відкриває...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка