Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності
1.59 Mb.
НазваФінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності
Сторінка1/11
Дата конвертації06.02.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
САДАКЛІЄВА Е.В. МАМІТОВ О,В, КУЗНЕЦЬ Л.Ф.

_______________________________________________________________________

СУЧАСНІ ЗАСАДИ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Рівне

Міжрегіональна академія

з проблем безпеки життєдіяльності

2012

УДК 65.012.8


ББК 68.4 (4 укр)9

А 437
Садаклієва Е.В., Мамітов О.В. ,Кузнець Л.Ф.

Сучасні засади фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності -Рівне, Міжрегіональна академія з проблем безпеки життєдіяльності, 2012.-112с.

Наукова праця «Сучасні засади фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності» стисло розкриває аспекти створення в Україні суспільних, економічних та правових відносин в галузі інтелектуальної економіки-економіки знань, яка вивчає теорію і практику функціонування ринкових структур та механізмів взаємодії суб’єктів економічної діяльності, пов’язаних з інтелектуальним капіталом. До сфери дослідження входять питання організації підприємницької діяльності, які охоплюють організаційні форми та правові основи бізнесу, методи ціноутворення та оцінки вартості інтелектуального продукту, засоби мобілізації з інтелектуального капіталу, систему сучасного бухгалтерського обліку,фінансових відносин та процедуру укладання угод у сфері інтелектуальної власності в Україні.і які становлять основні засади фінансово-економічної безпеки інтелектуальної власності

Для вчених, науковців, фахівців, викладачів та студентів.

©Садаклієва Е.В. , Мамітов О.В., Кузнець Л.Ф. ©Міжрегіональна академія

з проблем безпеки життєдіяльності,

2012

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ЗАСАДИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ…...……………………………9

  1. Теоретико-економічні і історичні аспекти фінансово-економічної безпеки в сфері інтелектуальної власності в Україні ……...…………… 9

  2. Зміст системи управління фінансово-економічною безпекою в сфері інтелектуальної власності …………………………….……………………23РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ГАЛУЗІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ……………………………………………..33

2.1. Правова база фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності……………………………………………………………………………33

2.2. Оцінка і склад ризиків фінансово-економічної безпеки

на підприємстві……………………………………………………………………80
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВ′ЯЗАННЯ ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.…………………………………………….99

3.1. Аналіз зарубіжного досвіду в галузі фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності………………………………………………………...99

3.2. Пропозиції щодо удосконалення системи фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності…………………………………………………114
ВИСНОВКИ …………………..………………………………………………….116

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..……………………………………121
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………128

ВСТУП

« Інтелектуальна власність у самому широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності людини у виробничий, науковій, літературній, художній та інших сферах»1


Тому ми можемо відмітити, що право на результати інтелектуальної діяльності людини має назву права інтелектуальної власності (частина 1 ст. 418 ЦК України). Ці права відносяться до категорії виключних прав.2

Інтелектуальна власність є фундаментом для досягнення високого економічного та соціального рівня суспільства, підвищення добробуту громадян. Використання інфраструктури інтелектуальної власності дає нам можливість брати участь в обміні цінною комерційною інформацією на міжнародному рівні, та одержувати завдяки цьому швидкий та легкий доступ до нових технологій, і сприяє зростанню інтелектуального потенціалу суспільства, рівню його культурного розвитку. В свою чергу від нього залежить успіх вирішення економічних питань, які стоять перед суспільством. Цілком зрозуміло, що сьогодняшні умови ефективності економіки, науково-технічного рівня виробництва та соціально-економічного розвитку країни, в цілому, залежать від рівня освіти та обсягу накопичених знань, від рівня ефективності творчого процесу в суспільстві.

Говорячи про економіку нашої країни, ми в першу чергу вбачаємо її як ринкову, як господарський механізм, що забезпечує процес відтворення капіталу на основі плануючих відносин, які безпосередньо впливають на виробничі сили,окреслюють цілі, характер та ефективність їх функціонування.

Характерною рисою української ринкової економіки є
1.Інтелектуальна власність: словник-довідник /за заг. ред.

О. Д. Святоцький-у 2-х т. с.35, том2 Промислова власність/ за заг. ред.

О.Д.Святоцький, В.Л.Петрова-уклад. Г.П. Добриніна, А.В. Кочеткова

Н.І.Мова та інш.-К. Видавничий Дім «ІнЮре»,2000-с.6 2.В.Коноваленко.Операции с интеллектуальной собственностью.Консульт.,-Х.,2007,с.35
інтенсивне зростання інноваційної активності на базі новітньої інформації, та знань, які спрямовані на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок. Тобто, головною рисою сучасної ринкової економіки є знання, які можуть бути перетворені в прибуток та оцінені, і виступають як інтелектуальний капітал.

В свою чергу він може бути розподілений на наступні види:

 • приватний інтелектуальний капітал;

 • колективний інтелектуальний капітал;

 • Державний інтелектуальний капітал;

 • Національний інтелектуальний капітал;

 • іноземний інтелектуальний капітал;

 • інтелектуальний капітал у формі авторського права та суміжних прав;

 • інтелектуальний капітал в інших формах;

 • інтелектуальний капітал в системі бухгалтерського обліку;

 • інтелектуальний капітал в системі податкового обліку;

 • власний інтелектуальний капітал, що створений самим суб’єктом господарювання;

 • інтелектуальний капітал, придбаний у інших суб’єктів господарювання;

 • інтелектуальний капітал, оцінка вартості якого визначається прямим (витратним) методом;

 • інтелектуальний капітал, оцінка вартості якого визначається експертним методом.

Створення в Україні сучасної, визнаної на міжнародному рівні, системи охорони інтелектуальної власності, і зокрема такої її важливої складової, як фінансово-економічна безпека у сфері інтелектуальної власності, є важливим завданням нашого часу. Водночас, вдосконалення і подальший розвиток цієї системи неможливі без гармонізації національного

законодавства з нормами міжнародного права в цій сфері, без урахування практики діяльності і досвіду національних патентних відомств, авторсько-правових товариств промислово-розвинених країн і спеціалізованих міжнародних організацій. Перебуваючи у складі колишнього СРСР, Україна була позбавлена можливості самостійно здійснювати заходи щодо розвитку міжнародної співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності. Разом з тим вона, як член Організації Об’єднаних Націй, є однією з держав-фундаторів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності України, нашій державі, довелося з самого початку встановлювати і налагоджувати міжнародні зв’язки в галузі фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності.

Предмет дослідження складають суспільні, економічні та правові відносини в галузі інтелектуальної економіки-економіки знань, яка вивчає теорію і практику функціонування ринкових структур та механізмів взаємодії суб’єктів економічної діяльності, пов’язаних з інтелектуальним капіталом. До сфери дослідження входять питання організації підприємницької діяльності, які охоплюють організаційні форми та правові основи бізнесу, методи ціноутворення та оцінки вартості інтелектуального продукту, засоби мобілізації з інтелектуального капіталу, систему сучасного бухгалтерського обліку,фінансових відносин та процедуру укладання угод у сфері інтелектуальної власності в Україні.1

Об’єктом дослідження виступають норми фінансового, економічного, цивільного, кримінального та господарського законодавства в Україні.

Метою дослідження є визначення особливостей забезпечення фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуального капіталу, як одного з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу й одночасно відтворює властиву лише йому (інтелектуальному капіталу) специфіку й особливості.1

Існуючи об’єктивні тенденції в світовій економіці значно

підвищили роль інтелектуальної власності, як складової товарообігу. Характерним прикладом цього може бути те, що тільки в 1986 році (перед

початком Уругвайського раунду), різноманітні компанії США, в наслідок відсутності достатнього рівня захисту інтелектуальної власності, загубили біля 50 млрд. доларів.


1.Право інтелектуальної власності:підручник за редакцієюО.П.Орлюк,О.Д.Святоцького-К.,

Видавничий Дім «Ін Юре»,2007-с.613


У зв'язку з цим, слід згадати вислів Уінстона Черчіля: "Хто володіє інформацією, той володіє світом". Але у наш час більш вдалим є вислів

Л. Каханера: "Ми живемо вже не у столітті інформації. Ми живимо у столітті розвідки".

Тепер, кожне підприємство прагне стати конкурентоспроможним на ринку виробництва і для цього йому необхідно постійно створювати нововведення. У процесі економічних реформ, в Україні, крім державних з'явилося і безліч недержавних суб'єктів, господарювання - акціонерні товариства, комерційні банки, приватні та спільні підприємства, які послідовно розвивають власне виробництво продукції та надання послуг. Навколо них створюються вторинні фінансові і соціальні інфраструктури.

При цьому слід враховувати, що однією з найбільш небезпечних загроз для економіки України є порушення в її фінансово-банківській системі. Система, яка склалася, потребує від банківських закладів прийняття першочергових заходів по підвищенню рівня своєї діяльності, поліпшення ефективності кредитування, корінної зміни кадрової політики, попередженню посягань кримінальних елементів на кошти банків та їх клієнтів.

У цих умовах значно підвищується значення банківських підрозділів, які займаються забезпеченням безпеки та охорони.

У 1992-1993 роках Україна заявила про своє правонаступництво відносно найбільш важливих договорів у сфері охорони інтелектуальної власності, учасником яких був СРСР. З дев’яти таких міжнародних договорів було вибрано тільки чотири, що зумовлено як їх важливістю для розвитку

національної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, так і можливостями виконання державою фінансових зобов’язань за цими
1.Право інтелектуальної власності:підручник за редакцієюО.П.Орлюк,О.Д.Святоцького-КВидавничий Дім «Ін Юре»,2007-с.614

договорами. Зокрема, Україна першою серед країн-суб’єктів колишнього СРСР заявила про продовження на її території дії Паризької конвенції з охорони промислової власності, Договору про патентну кооперацію (Договір РСТ) і Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, у грудні 1993 року - Всесвітньої конвенції про авторське право.

Було визначено основні цілі та напрями участі України в міжнародній співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності, а саме:

- створення, подальший розвиток і вдосконалення міжнародно визнаної державної системи фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності в Україні;

- вивчення і використання світового досвіду створення національних систем охорони інтелектуальної власності;

- створення атмосфери довіри з боку українських та іноземних підприємців з метою залучення інвестицій у вітчизняні інноваційні проекти, зокрема у вигляді сучасних прогресивних технологій, в індустрію авторського права;

- отримання допомоги в розвитку національної системи фінансово-економічної безпеки в сфері інтелектуальної власності з боку міжнародних і регіональних організацій в рамках багатосторонньої і двосторонньої співпраці;

- утвердження України як повноправного члена міжнародного товариства, підвищення авторитету держави в міжнародних організаціях з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до мети, завдання дослідження полягають у:

- встановленні загальних засад економічного, правового регулювання та здійснення заходів, які мають забезпечити фінансово-економічну безпеку у сфері інтелектуальної власності;

- аналіз сучасних тенденцій у галузі фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності;

- вивченні зарубіжного досвіду з питань фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності;

- визначенні перспектив розвитку законодавства з питань фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності.

Міжнародна співпраця в сфері охорони інтелектуальної власності істотно впливає на розвиток підприємництва, зовнішньої торгівлі, на інноваційну й інвестиційну політику держави. Завдяки співпраці здійснюється постійний міжнародний обмін науково-технічною, зокрема патентною, інформацією і документацією, без чого неможливий розвиток науково-технічного потенціалу України.

Відповідно, потребує вивчення зарубіжний досвід охорони інтелектуальної власності.

Зрозуміло, що створення цивілізованого ринку інтелектуальної власності неможливо без введення правових норм. Але відомо, що надані права нічого не значать, якщо відсутні їх ефективний захист в судовому або адміністративному порядку. На думку О. Д. Святоцького, на сьогодні вітчизняне кримінальне та цивільне законодавство не відповідають вимогам міжнародних актів щодо захисту прав інтелектуальної власності. І вирішення всіх зазначених питань сприятиме стимулюванню авторів об’єктів інтелектуальної власності, зацікавленості підприємців у впровадженні таких об’єктів у виробництво, розвитку в Україні інноваційних процесів, надходженню інвестицій, підвищенню ефективності економіки нашої країни в цілому і, як наслідок, зростанню добробуту суспільства.[94, 95]
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconПраво інтелектуальної власності
Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconПоложення про право інтелектуальної власності стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної...
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconЗахист інтелектуальної власності
Блок Правова охорона і захист об'єктів інтелектуальної власності в сфері виробництва
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconЗ в і т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconТема 23. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів (робіт, послуг). Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку
Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг)
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconІнвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності ускладі нематеріальних активів
До початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на об’єкти права інтелектуальної власності передані бухгалтерській...
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconРозпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензійний договір
Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconЗатверджено наказ Державної служби інтелектуальної власності України 2012 № стандарт надання Державною службою інтелектуальної власності України адміністративних
Державною службою інтелектуальної власності України адміністративних послуг з видачі свідоцтва про реєстрацію права на використання...
Фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності iconСистема інтелектуальної власності в Україні
Етапи становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка