Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма курсу "історія економічних вчень"
79.76 Kb.
НазваПрограма курсу "історія економічних вчень"
Дата конвертації07.02.2013
Розмір79.76 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА КУРСУ

"ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ"

Тема 1. Предмет і завдання курсу


Предмет історії економічних вчень. Завдання курсу: поглиблення знань з економічної теорії, формування уявлень про закономірність і тенденції розвитку економічної думки; аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію; розгорнута характеристика сучасних економічних концепцій.

Основні етапи розвитку економічної думки. Зв’язок сучасних концепцій з попередніми поглядами й розробками. Розвиток вітчизняної економічної думки.

Значення історії економічних вчень для оволодіння культурою економічного мислення, розуміння його альтернативності, для творчого сприйняття політичної економії і розвитку економічної науки в цілому.

Тема 2. Економічна думка Стародавнього світу та Середньовіччя.


Економічна думка як одна з форм уявлень про процеси суспільного розвитку. Виникнення терміну «Економіка». Економічна думка Стародавнього Сходу. Економічна думка Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. Економічні погляди Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Стародавньоримські мислителі про раціональне ведення господарства. Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний.

Економічна думка Середньовіччя в Західній Європі. «Салічеська правда», «Капітулярій про вілли”. Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський. Економічна думка середньовічної Росії та України.


Тема 3. Перші економічні школи: меркантилізм, фізіократи


Меркантилізм – перша школа економічної теорії. Дві стадії розвитку меркантилізму. Теорії «грошового балансу» і «торгівельного балансу». Особливості меркантилізму в окремих країнах. Обгрунтування протекціонізму. Т. Мен, А. Монкретьєн.

Меркантилістські погляди російських та українських авторів. І.Посошков, А.Ордін-Нащокин, Ф.Прокопович, П.Орлик та інші.

Економічна школа фізіократів. Ф. Кене: аналіз відтворення в «Економічній таблиці». А.Тюрго та його доповнення до концепцій фізіократів.

Тема 4. Класична школа політичної економії.


Виникнення і загальна характеристика класичної школи політичної економії. У.Петті – основоположник класичної буржуазної політичної економії в Англії. Економічні погляди У.Петті. Особливості економічного розвитку Франції XVII – XVIII ст. і їх відображення в поглядах П.Буагільбера.

Економічна теорія А.Семіта. Книга А.Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів”. А.Сміт про джерела багатства, економічних законах, ролі держави. Вчення про розділ праці, обмін, гроші. Різні трактування вартості. А.Сміт про капітал і його структуру. Формування економічної науки як системи.

Д.Рікардо і його економічні погляди. Книга Д.Рікардо “Основи політичної економії та оподаткування”. Розвиток трудової теорії вартості. Проблема розподілу доходів. Теорія ренти. Динаміка заробітної плати і прибутку. Теорії зовнішньої торгівлі А.Сміта і Д.Рікардо.

Тема 5. Еволюція класичної політичної економії в першій половині XIX ст. Завершення класичної традиції.


Передумови трансформації класичної буржуазної політекономії на межі XVIII-XIX ст. Еволюція рікардіанства в Англії. Джеймс Мілль та Дж.Мак-Куллох. Їх внесок в економічну науку. Економічні концепції Т.Мальтуса. Теорії народонаселення, розподілу, економічних циклів, ефективного попиту, заробітної плати, міжнародної торгівлі, земельної ренти. Закон спадної родючості грунтів Т.Мальтуса.

Економічні погляди Н.Сеніора. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти у працях Дж.С.Мілля.

Політична економія у Франції. Економічні ідеї Ж.Б.Сея. Вчення про три фактори виробництва та теорія реалізації. Теорія “послуг” та “економічних гармоній” Ф.Бастіа. Особливості політичної економії США. Економічне вчення Г.Ч.Кері.


Тема 6. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей.


Критика капіталу та ідеалізація дрібного виробництва у працях С.Сісмонді. Вчення С.Сісмонді про національний прибуток і капітал, виробництво і споживання. Теорія відтворення. Трактування криз.

Економічне вчення П.Ж.Прудона. Особливості прудонізма як дрібнобуржуазної ідеології. Економічні погляди К.Родбертуса. Теорія вартості, земельна рента, проблема розподілу у визначенні К.Родбертуса. Економічна програма Ф.Лассаля.

Тема 7. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.


Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок ХІХ ст.) і його загальна характеристика. Концепція А.Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект нової індустріальної системи. Історична концепція Ш.Фур’є. Фур’є як критик капіталізму. Вчення про асоціацію. Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р.Оуена. Р.Оуен про перетворення суспільства. Проект “трудових грошей” і “справедливого обміну”.

Тема 8. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії.


Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40-50 рр. ХІХ ст. Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Структура і основні проблеми 1, 2 і 3 томів “Капіталу” К.Маркса. Теоретичні проблеми 4 тому “Капіталу”. Питання економічної теорії в працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70-90-х років. Розвиток В.І.Леніним марксистського економічного вчення. Марксизм і сучасність.

Тема 9. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політична економія.


Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині. Нетрадиційні направлення в економічній науці. Економічні погляди Ф.Ліста. Обгрунтування державного протекціонізму. Праця Ф.Ліста «Національна система політичної економії». Концепція історичної школи політичної економії. Представники школи – В.Рошер, Б.Гільдебранд, К.Кніс. Нова історична школа, її представники: Г.Шмоллєр, Л.Брентано, К.Бюхер. Обгрунтування ролі державно-правового регулювання. Регулювання умов праці, пенсійного забезпечення.

В.Зомбарт і М.Вебер. «Сучасний капіталізм» В.Зомбарта і «Протестантська етика і дух капіталізму» М.Вебера.

Тема 10. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії


Об’єктивна зумовленість появи маржиналізму та його сутність. Виникнення теорії граничних величин як “маржинальна революція” в економічній науці. Піонери маржиналізму Г.Госсен, Й.Тюнен, А.Курно, С.Джевонс. Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні погляди К.Менгера, Ф. Візера та Є. Бем-Баверка.

Становлення неокласичної традиції. Кембриджська школа. Політична економія А.Маршалла. Розвиток неокласичної традиції у працях А.Пігу і Р.Хоутрі.

Американська школа неокласики. Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж.Б.Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного аналізу.

Шведська (стокгольмська) школа. К. Виксель, Г. Мюрдаль, Г. Кассель.

Математична школа політичної економії. Основоположник лозаннської школи Л.Вальрас, його теоретичні моделі. Критерій ефективності виробництва по В.Парето (оптимум Парето). Теоретичні моделі В. Парето.

Тема 11. Економічна думка в Росії (ХIХ-поч.ХХ ст.)


Економічні проблеми в працях декабристів. Аграрні проекти П.Пестеля, М.Тургенєва, М.Муравйова. Економічні погляди О.Герцена, М.Огарьова. Економічна система М.Г.Чернишевського. Соціально-економічні ідеї народництва. Економічна програма революційних народників. Економічні концепції ліберального народництва. В.Воронцов, С.Южаков, М.Михайловський, М.Даніельсон. Відображення економічного вчення К.Маркса в працях російських економістів. Дискусія навколо “Капіталу” К.Маркса. Розвиток буржуазної політичної економії в Росії наприкінці ХІХ-поч.ХХ ст. О.Чупров, М.Каблуков, Ю.Жуковський, В.Дмитрієв, М. Каришев, А.Ісаєв та ін.

Тема 12. Економічна думка в Україні (ХIХ-поч.ХХ ст.)


Суспільно-економічна думка в дореформений період. Антикріпосницькі ідеї в працях Я.Козельського, В.Каразіна, А.Скальковського, Д.Журавського та ін. Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі “Основа”. Громади. Економічні ідеї М.Драгоманова. Революційно-демократичний напрям соціально-економічної думки. Економічні погляди С. Подолинського. Економічні погляди О.Терлецького, В.Навроцького, М.Павлика, І.Франка. Економічні ідеї революційного народництва. Ліберально-народницька економічна думка. П.Червінський, В.Варзар, О.Шлікевич, О.Русов, М.Левитський. Розвиток політичної економії в Україні. Т.Степанов, М.Бунге, І.Вернадський, М.Вольський, Є.Слуцький, Д.Піхно. Економічні погляди М.Туган-Барановського. Відображення марксизму в працях українських економістів. Економічні погляди М.Зібера.

Тема 13. Кейнсіанство і його особливості в різних країнах.


Історичні умови виникнення кейнсіанства. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса. Трактування Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. Теорія мультиплікатора. Книга Дж.М.Кейнса “Загальна теорія зайнятості, процента та грошей”. Розповсюдження кейнсіанства і його особливості в різних країнах. Американський варіант кейнсіанства. Інвестиційна теорія циклу. Принцип акселератора. А.Хансен, С.Харріс, Р.Харрод, П.Самельсон, Д.Хікс.

Кейнсіанство у Франції. Ф.Перру. Неокейнсіанські теорії економічного росту. Теорії “економічної динаміки” Р.Харрода (Англія) та “економічного росту” Є.Домара (США). Посткейнсіанство. Кейнсіанська теорія і економічна політика.

Тема 14. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.


Розвиток неокласичної економічної теорії, формування неолібералізму. Загальна характеристика неолібералізму, його різні форми. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робінсон і монополістичної конкуренції Є.Чемберліна. Теорія ефіективної конкуренції Й.Шумпетера. Неоліберальні концепції державного регулювання економіки. Теорія Ф.Хайека.

Консервативна неокласика. Некласичні теорії економічного зростання Р.Солоу та Дж.Міда.

Неолібералізм: Лондонська (Ф.Хайек), фрейбурзька (В.Ойкен, Л.Ерхард), паризька (Ж.-Л.Рюеф, М.Алле), чиказька (Г.Саймонз, І.Фішер, Ф.Найт) школи.

Монетаризм. Економічні ідеї М.Фрідмена. Неокласичні відродження. Теорії “економіки пропозиції” (А.Лаффер, Р.Мандель) та “раціональних очікувань” (Р.Лукас, Т.Сарджент). Теорія неокласичного синтезу П.Самуельсона. Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн.

Тема 15. Інституціоналізм.


Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку. Американський інституціоналізм початку ХХ ст. та його головні напрямки. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Дж.Р.Коммонса. Кон’юнктурно-статістичний інституціоналізм У.Мітчелла. Неоінституціоналізм. Соціальний (індустріально-технологічний) інституціоналізм Дж.Гелбрейта. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності Р.Коуз (США).

Теорії трансформації капіталізму. Концепція “індустріального суспільства” П.Дракера (США). Концепції футурології. Представники футурології Д.Тоффлер і Ж.Фурастьє.

Тема 16. Економічні концепції західноєвропейської соціал-демократії.


Суть реформізму і ревізіонізму. Економічні концепції основоположників ревізіонізму Е.Бернштейна, К.Каутського, Р.Гільфердінга. Еволюція реформізму. Концепція “демократичного соціалізму” як теоретична платформа соціал-реформізму. Моделі “змішаного економічного ладу”: німецька, австрійська, французька, скандинавська, лейбористська. Сучасний соціал-реформізм.

Тема 17. Радянська економічна думка. Проблеми і теорії перехідної економіки.


Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР. Розвиток економічної науки російськими економістами М. Кондратьевим, О.Чаяновим, С. Струміліним, М.Левитським, В.Леонтьєвим та ін.

Економічні дискусії 20-30 років. Формування політичної економії соціалізму. Розробка теорії сільськогосподарської кооперації в працях О.Чаянова. Теорія «довгих хвиль» М. Кондратьєва. Політична економія М. Вознесенського.

Розвиток радянської економічної науки в 30-90-ті роки. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період. Праці українських вчених І.Лукінова, Ю.Пахомова, В.Черняка, А.Чухна, І.Ястремського, В.Ланового та ін. Розробка і обгрунтування теоретичних основ економічних реформ. Моделі соціально-економічного розвитку.

Схожі:

Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconТема №1 Предмет і завдання курсу “Історія економічних вчень”
Саме ці теорії, їх виникнення, розвиток та зміна інших теорій є предметом дослідження історії економічних вчень
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconТема №1 Предмет і завдання курсу "Історія економічних вчень"
Саме ці теорії, їх виникнення, розвиток та зміна інших теорій є предметом дослідження історії економічних вчень
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconПрограма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу і право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconЗ дисципліни „Історії економіки та економічних вчень для студентів вечірньої форми навчання
Предмет, мета та основні завдання курсу „Історії економіки та економічних вчень”
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconРефератів з курсу «Історія економічних вчень»
Д. Рікардо завершувач англійської класичної політичної економії. Його внесок в економічну науку
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconПитання до іспиту з курсу “історія економічних вчень”
Теорія вартості в роботі Є. Бем-Баверка “Основы теории ценности хозяйственных благ”
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconПитання до іспиту з курсу “історія економічних вчень”
Теорія вартості в роботі Є. Бем-Баверка “Основи теорії цінності господарських благ”
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconЛекція №1 Предмет і задачі курсу План Предмет історії економічних вчень. Структура і завдання курсу
В ній сконцентрований пізнавальний досвід минулих поколінь щодо дослідження соціально-економічних проблем, який суттєво впливає на...
Програма курсу \"історія економічних вчень\" iconМетодичні вказівки щодо cемінарських занять з навчальної дисципліни " історія економічних вчень" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей напряму
Сторія економічних вчень для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей напряму
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка