Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”
89.53 Kb.
НазваДоговір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”
Дата конвертації21.10.2012
Розмір89.53 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Найменування товару
2. Умови та порядок поставки
3. Ціна товару та порядок розрахунків
4. Умови використання тари
5. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
7. Зміна умов Договору
8. Додаткові умови
9. Заключні положення
10. Адреси, реквізити і підписи Сторін
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _________
м. Київ “ ____ ” ______________ 200_ р.
Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”, іменоване надалі Постачальник, в особі Голови правління Мельника Анатолія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

_______________________________________________________________________________________, іменоване надалі Покупець, в особі _____________________________________________________________

________________________________, що діє на підставі ____________________________________________, з іншого боку, надалі разом іменовані Сторони, чи окремо Сторона, уклали даний Договір (надалі по тексту Договору - Договір) про таке:
1. Предмет Договору

1.1. У відповідності з Договором, Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупцеві продукцію (далі по тексту Договору - товар), а Покупець зобов’язується прийняти товар та своєчасно здійснити його оплату відповідно до умов Договору.

Найменування товару

Код згідно державного класифікатора

Ціна одиниці

Кисень газ технічнийКисень рідкий технічнийКисень газ медичнийКисень рідкий медичнийАзот рідкийАзот газАргон газАргон рідкийДвоокис вуглецю газДвоокис вуглецю рідкаГелій газЗакис азотуАцетилен газСуміші газовіДоставка продукціїАтестація балонівЗагальна сума договору
грн. в т.ч. ПДВ

1.2. Постачальник гарантує якість товару згідно діючих стандартів:
ГОСТ 5583-78 “Кислород газообразный технический и медицинский”

Реєстраційне посвідчення Міністерства здоров’я України, ГФ-Х ст. 455

ГОСТ 6331-78 “Кислород жидкий технический и медицинский”

ГОСТ 9293-74 “Азот газообразный и жидкий”

ГОСТ 10157-79 “Аргон газообразный и жидкий”

ГОСТ 8050-85 “Двуокись углерода газообразная и жидкая”

ТУ-24.1 – 00202985-001-2003 - Суміші газові.
2. Умови та порядок поставки

2.1. Замовлення товару на поставку здійснюється шляхом подачі письмової заявки Покупцем, на підставі якої Постачальник складає графік поставки товару Покупцю.

2.2. Постачальник зобов’язаний поставити товар протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмової заявки на товар.

2.3. Базисні умови поставки товару: ________________________________________________________

___________________________________________ Франкозавод (EX-Works) – склад Постачальника за адресою чи СРТ (вказати місцезнаходження Покупця).

2.4. Прийом-передача товару від Постачальника до Покупця проводиться шляхом виписки накладної, в якій зазначається час і дата передачі товару у власність Покупцю. Разом із товаром Постачальник передає Покупцю оригінальні товаросупровідні документи. Покупець зобов’язаний передати Постачальнику оригінал довіреності.

2.5. Навантаження товару на транспортний засіб на складі Постачальника здійснюється Постачальником, розвантаження – Покупцем.

2.6. Покупець зобов’язаний забезпечити безперешкодний та безпечний шлях для під’їзду кріогенної ємності, наповненої рідкими газами. Для доставки балонної продукції Покупець зобов’язаний забезпечити безперешкодний та безпечний під’їзд та місце для бортового вантажного транспорту.

2.7. Постачальник здійснює доставку в кількості не менше одного контейнера.

2.8. Покупець сплачує вартість доставки також і при необгрунтованій відмові від прийняття товару.

2.9. Покупець зобов’язаний призначити відповідальну особу за прийом продукції та бути готовим до розвантаження товару протягом дня, на який зроблено планове замовлення (з 8.00 до 18.00).

2.10. Покупець зобов’язаний прийняти автомобіль та розвантажити його відразу по прибутті останнього. Не допускається затримка автомобіля з причин обідньої перерви, нестачі людей тощо.

2.11. У випадку наявності більш ніж одного пункту розвантаження за однією доставкою одного Покупця довжина маршруту визначається за відстанню до найдальшого пункту. Здійснюючи заявку Покупець вказує кількість точок розвантаження. Переміщення між різними пунктами розвантаження одного Покупця простоєм не вважається.

2.12. Покупець сплачує 100 гривень за кожну годину простою транспортного засобу Постачальника.
3. Ціна товару та порядок розрахунків

3.1. Ціна на товар встановлюється в національній валюті України.

3.2. Розрахунки між Сторонами за Договором здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем коштів в національній валюті Україні на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.3. Розрахунки здійснюються на підставі п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до ______________________________________ банківських днів на підставі виданої Постачальником видаткової накладної на товар.

3.4. Датою оплати вважається дата списання коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.5. У випадку зміни ринкових цін на товар або прийняття відповідними державними органами законодавчих актів, які впливають на формування договірної ціни, а також впливу інфляції на ціну, такі зміни узгоджуються Сторонами у додаткових угодах.

3.6. У разі відмови Покупця від товару в зв’язку зі зміною ціни дія даного Договору припиняється.

3.7. Загальна сума договору складає _______________________________________________________, в т.ч. ПДВ 20% __________________________________________.
4. Умови використання тари

4.1. Газоподібний товар відпускається у балонах. Балони повинні відповідати вимогам, які вказані в додатку № 1 до даного Договору.

4.2. Покупець зобов’язаний забезпечити наявність обмінної тари (балонів) для поставки газів. У разі відсутності власної тари у Покупця Постачальник надає тару в оренду за окремою домовленістю.

4.3. Якщо у Покупця відсутня відповідна кількість обмінної тари, то не поміняні балони підлягають поверненню Постачальнику.

4.4. Порядок обслуговування балонів встановлюється за окремою домовленістю Сторін.

4.5. Наповнення зрідженої продукції для самовивозу здійснюється Постачальником в підготовлену (захолоджену) ємність Покупця. Підготовленою вважається ємність, якщо з дня її останнього наповнення рідкою кріогенною продукцією Постачальником минуло не більше чотирьох днів. Кріогенна ємність, що наповнювалась Постачальником більш ніж чотири дні назад, вважається не підготовленою (не захолодженою). В такому випадку Покупець зобов’язується сплатити вартість її підготовки. Сума вартості визначається Постачальником відповідно до норм витрат відповідних продуктів на захолодження, діючих на підприємстві Постачальника.
5. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

5.1. В разі невиконання чи неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно з чинним законодавством України.

5.2. Продавець несе відповідальність за якість Товару. Постачальник гарантує якість товару згідно діючих стандартів : ГОСТ 5583-78 “Кислород газообразный технический и медицинский”. Реєстраційне посвідчення Міністерства здоров'я України, ГФ-Х ст.455. ГОСТ 6331-78 “Кислород жидкий технический и медицинский”. Постачальник зобов'язується замінити неякісну продукцію в погоджений Сторонами термін. Виклик представника Постачальника обов'язковий при здійсненні перевірки якості товару.

5.3. За порушення терміну сплати коштів, визначеного у п. 3.3 даного договору, покупець несе відповідальність згідно із п. 2 ст. 625 ЦК та зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення платежу та сплачує штраф Постачальнику у розмірі 0,5 % суми договору за кожний день прострочення сплати за товар.

5.4. Всі спори між Сторонами по Договору вирішуються шляхом переговорів, у випадку недосягнення згоди через переговори спір вирішується в судовому порядку.

5.5. В разі неналежного виконання обов'язків за Договором, необгрунтованої відмови від виконання таких обов'язків, або іншого істотного порушення умов Договору однією із Сторін, друга Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування з боку іншої Сторони завданих таким невиконанням збитків.

5.6. Постачальник залишає за собою право не поставляти партію товару в обумовлений сторонами строк, якщо Покупець не виконав зобов’язання згідно даного договору стосовно сплати грошових коштів.
6. Форс-мажор

6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання умов Договору у разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи, або інших незалежних від Сторін обставин, якщо вони виникнуть після вступу Договору в силу, прийняття нормативного акту, який унеможливлює виконання умов Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних причин прямо впливає на своєчасність виконання умов Договору, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

6.2. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

6.3. Збитки, заподіяні Сторонам внаслідок форс-мажорних обставин, не відшкодовуються.

6.4. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Покупця від оплати поставленого товару.

7. Зміна умов Договору

7.1. Договір може бути розірваний у випадках передбаченим чинним законодавством України або за згодою Сторін. Про розірвання договору Сторона повідомляє іншу Сторону за 30 (тридцять) днів.

7.2. Будь-які зміни, виправлення і доповнення до Договору мають юридичну силу і діють лише при умові, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані Сторонами.
8. Додаткові умови

8.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третій особі без письмової згоди другої Сторони.

8.2. В разі зміни реквізитів, статусу платника податку, фактичної, юридичної адрес Сторін, Сторони зобов’язані повідомити про це один одного не пізніше 7 (семи) днів, до вступу таких змін в силу, а також надати підтверджуючі документи.

8.3. Покупець: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8.4. Постачальник: Статус платника податку відповідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” на загальних умовах п. 10.1. ст. 10.

8.5. В випадках не передбачених Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. Всі додатки до Договору є його невід’ємною частиною з моменту підписання їх Сторонами.
9. Заключні положення

9.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до “_____” __________________ 200__ р.

9.2. Якщо після закінчення строку, вказаного у п. 9.1., і жодна зі сторін не попередила про намір розірвати договір, договір автоматично продовжується на такий самий строк.

9.3. Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках для кожної із Сторін.

  1. Після підписання Договору Сторонами всі попередні переговори відносно Договору, листування, попередні угоди, протоколи про наміри, які так чи інакше відносяться до Договору, втрачають юридичну силу.

10. Адреси, реквізити і підписи Сторін


Постачальник:

ЗАТ «Кисневий завод»


юр. адреса: м. Київ, пр. Відрадний 93/2

ЄДРПОУ 00202985

Св-во платника ПДВ № 100030206

Інд. подат. № 002029826048

р/р: 26001301230030 в ф-ї "Жовтневе

від. ПІБ м.Київ" в м.Києві,

код банку 322067

Голова Правління
________________________ Мельник А.В.


Покупець:


Договір поставки ЗАТ “Кисневий завод”

Схожі:

Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconДоговір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”
Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”, іменоване надалі Постачальник, в особі Голови правління Мельника Анатолія Васильовича,...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconДовіреність місто Київ, дві тисячі четвертого року, березня місяця, числа. Закрите акціонерне товариство “ ”
Закрите акціонерне товариство “ ”, місцезнаходженням якого є: Україна, м. Київ, вул., (надалі по тексту – Товариство), від імені...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconПерелік проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні, та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) в Міністерстві економіки України
Товариство з обмеженою відповідальністю Керамейя", ват "Платинум Банк", Закрите акціонерне товариство “авк”, Акціонерне товариство...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconПерелік проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні, та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) в Міністерстві економіки України
Товариство з обмеженою відповідальністю Керамейя", ват "Платинум Банк", Закрите акціонерне товариство “авк”, Акціонерне товариство...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconДоговір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій»
«Покупець», в особі, діючого на підставі, з другого боку, при вживанні разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconДоговір поставки № м. Київ 20 р. Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»
Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк», іменоване надалі «Покупець», в особі, що діє на підставі, з однієї сторони, і
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconЗакрите акціонерне товариство «тсб-інвест»
Закрите акціонерне товариство тсб-інвест (далі Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconДоговір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір»
«Покупець», в особі, який діє на підставі, з другої сторони, разом надалі «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconІнформація про діяльність Банку Повне офіційне найменування українською мовою: Закрите акціонерне товариство "Акцент-Банк"; російською мовою: Закрытое акционерное общество "Акцент-Банк"; англійською мовою
Закрите акціонерне товариство “Акцент-Банк” є правонаступником прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства “Український...
Договір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод” iconЗакрите акціонерне товариство Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв
Покупець") в особі, що діє на підставі, з іншої сторони, (надалі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка