Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України
1.02 Mb.
НазваЧернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України
Сторінка1/6
Дата конвертації10.02.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6

Чернівецька обласна державна адміністрація

Міністерство освіти і науки України


Чернівецький національний університет

ім. Юрія Федьковича
СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХНавчальний посібник

Чернівці

ЧНУ

2002

С- СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ. Методичний посібник / Укладачі Марков Сергій Леонтійович, Пасніченко Віктор Віталійович, Янкова Арина Григорівна. – Чернівці, ЧНУ, 2002. – 27 с.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Модуль ФН-1.1. СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ.
Мета модулю:

навчити слухачів методам практичного застосування поведінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління та прийняття рішень, побудованих на методології менеджменту організацій.
Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

 1. будувати модель раціонального планування діяльності державного службовця, підрозділу органу влади, розробляти стратегічний план досягнення цілі та план реалізації стратегії; пояснювати значення та обґрунтовувати необхідність застосування функції координації, застосовувати відомі методи й прийоми її поліпшення в державному управлінні;

 2. використовувати психометричні критерії для визначення індивідуальних особливостей підлеглих (колег): психологічний тип і стан, характер, темперамент, схильності тощо; оцінювати професійні здібності та можливості виконавців для їх реалізації через адекватний розподіл роботи; пояснювати етичні норми поведінки в колективі державних службовців, наукові принципи організації й розподілу праці при здійсненні та делегуванні повноважень, при прийнятті та реалізації управлінських рішень;

 3. пояснювати природу людських потреб та їх мотивації, пропонувати рішення відносно застосування механізму підкріплення поведінки людей в конкретних управлінських ситуаціях, давати обґрунтоване рішення відносно застосування набору заходів щодо матеріального і нематеріального стимулювання персоналу;

 4. визначати доцільність застосування різних стилів керівництва відповідно до конкретних завдань та ситуацій, проводити декомпозицію цілей для формування завдань нижчого рівня підлеглості, розмежовувати обов'язки, права і відповідальність підлеглих; пояснювати закономірності розповсюдження інформації в організації, в колективі підрозділу, викладати обгрунтовану точку зору стосовно інформаційних бар'єрів та їх подолання, розробляти концепцію інформаційного забезпечення прийняття управлінського рішення;

 5. описувати види і принципи контролю як функції менеджменту, вибирати форму і характер контролю відповідно до його об'єктів і цілей, опанувати методологічні засади контролю в системі державного управління, проводити межу і обґрунтовувати відмінності між контролем в системі органу влади і в його підрозділі, здійснювати критичну оцінку фактів, що є об'єктом контролю;

 6. складати професіограми державних службовців, розробляти посадові інструкції на основі чинних нормативних актів та розмежування обов'язків, прав та відповідальності підлеглих, складати план адаптації новозарахованих працівників, пропонувати напрям, вид та форму підвищення кваліфікації.


Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

 1. Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі.

Визначення менеджменту як способу спілкування з працівниками, як мистецтва керівництва і вміння організувати ефективну роботу колективу. Застосування загальних засад менеджменту в державних установах.

Функції менеджменту планування, стратегічне планування, планування реалізації стратегій, організація взаємодії як функція менеджменту, мотивація як функція менеджменту, контроль як функція менеджменту.

Сутність, класифікація та характеристики методів менеджменту (економічного, технологічного, адміністративного, соціально-психологічного).

 1. Підготовка прийняття та організація виконання рішень в державному управлінні.

Управлінське рішення, його характерні особливості Типи управлінських рішень Етапи повного циклу (підготовка, ухвалення, виконання, контроль) Функція прийняття рішень в державному управлінні, процес підготовки та розробки управлінського рішення. Ціннісні орієнтири суб’єкта та їх вплив на його дії і прийняття рішень. Середовище прийняття рішень, поведінкові фактори (особисті пристрасті, бар’єри сприйняття інформації), обмеження в прийнятті рішень.

Вибір рішення з урахуванням державних та відомчих інтересів.

Технологія процедури прийняття рішень, лобізм, етани та механізми реалізації прийнятих рішень (роз'яснення, інструктування, графік впровадження, ресурсне забезпечення, мотивація).

 1. Стратегічне та ситуаційне управління при здійсненні повноважень посадовою особою.

Сутність та основні складові стратегічного управління визначення статусу, завдань та цінностей організації, посередники державних організацій та взаємодія з ними, методи формування стратегії організації, альтернативи у досягненні загальної мети організації, ресурси, що визначають діяльність організації, їх ефективність. Розробка та реалізація стратегічного плану тактика, політика, правила, процедури.

Ситуаційне управління сутність, методи та технологія прийняття рішень.

 1. Характеристика та добір кадрів для державної служби.

Характеристика управлінської праці як різновиду розумової. Методи підбору і оцінки управлінських кадрів психометричні та професійні критерії оцінки працівників Психологічні феномени Індивіда, їх характеристика та способи визначення процеси (відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення, мова), стани (захопленість, пригніченість, радість, гнів, вольова активність), властивості (направленість, темперамент, характер, здібності, майстерність), поведінка (звички, навички, звичаї, традиції).

Соціально-психологічні явища (установки, цінності, мотиви, групові норми, міркування тощо) та їх врахування в управлінні персоналом Визначення потенційних можливостей підлеглих та їх розвиток шляхом навчання та соціальної адаптації до організації.

 1. Організація вдосконалення роботи та підвищення професійної кваліфікації державними службовцями.

Наукові принципи розподілу та організації трудових процесів (принципи пропорційності, паралельності, прямотечійності, неперервності, ритмічності, оптимальної інтенсивності й оптимальної зайнятості виконавця, економії рухів та ін.). Основні моделі розподілу праці та їх використання в практиці державної служби.

Планування потреб в трудових ресурсах на основі аналізу змісту роботи персоналу Професійно-кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція працівника апарату управління.

Планування підвищення професійної кваліфікації державних службовців. Вибір видів, форм, тематики навчання та навчальних закладів.

 1. Мотивація праці та контроль в державному управлінні.

Сутність мотивації, відомості про її сучасні теорії. Потреби первинні та вторинні. Винагорода зовнішня і внутрішня. Змістовні теорії мотивації. Ієрархія потреб за Маслоу. Теорія потреб Мак-Клеланда та двофакторна теорія Герцберга. Зіставлення різних теорій потреб.

Процесуальні теорії мотивації. Теорії очікувань та справедливості, модель Партера-Лоулера та їх застосування в практиці управління. Колективна та індивідуальна мотивація, ієрархія мотивів.

Сутність і елементи управлінського контролю. Попередження виникнення кризових ситуацій. Підтримка успіху. Попередній, поточний та заключний контроль, зворотній зв’язок, організаційні системи зі зворотнім зв’язком. Поведінкові аспекти контролю. Принципи ефективного контролю. Використання аналізу результатів контролю для корегування дій.

 1. Керівництво і лідерство в управлінні персоналом.

Керівництво в організації. Засоби для реалізації владних відносин. Влада і сила, влада і відповідальність, влада і повноваження - їх співвідношення. Баланс влади. Характеристика типів влади (влада примусу, влада, заснована на винагороді, влада законна експертна, еталонна, інформаційна). Вплив шляхом переконання, через залучення колективу.

Теорії лідерства підхід з подіти особистих якостей, поведінковий та ситуаційний підхід. Стилі лідерства та керівництва: автократичне і демократичне керівництво, керівництво, зосереджене на результаті роботи і людині. Психологічні аспекти лідерства, особисті якості керівника та способи їх удосконалення. Загальні принципи ефективного керівництва та їх застосування на державній службі. Самоменеджмент.

 1. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі.

Основні елементи комунікаційного процесу (відправник повідомлення, канал, одержувач). Зворотній зв'язок. Комунікації між організацією і середовищем. Комунікації в підрозділах органу влади, між підрозділами і керівництвом. Комунікації "керівник-підлеглий", "керівник - робоча група". Комунікації керівника для реалізації своєї ролі в інформаційному обміні, процесі прийняття рішень та управлінських функціях планування, організації, мотивації та контролю. Комунікаційні бар'єри, перешкоди, зумовлені сприйняттям, поганим зворотнім зв'язком. Ділове спілкування на державній службі.

Природа і причини конфлікту. Типи конфліктів: внутріособистий, міжособистий, конфлікт між особистістю і групою, міжгруповий конфлікт. Управління конфліктною ситуацією.


2. Техніка прийняття управлінських рішень
2.1. Поняття та типи управлінських рішень

2.2. Основні етапи ухвалення управлінського рішення

2.3. Психологічні проблеми прийняття рішень

2.4. Методи індивідуального і групового прийняття рішень

2.5.Форми управлінських рішень
Навчальні цілі елемента

Дати представлення про процес прийняття рішень.

Познайомити зі стилями прийняття рішень.

Навчити використовувати свою кращу роль при прийнятті групових рішень.

Більшості керівників поняття «управлінське рішення» представляється цілком очевидним. Тим часом, практика показує, що саме в невмінні приймати важливі управлінські рішення криється безліч неприємностей, з якими зіштовхуються керівники організації. Що ж незвичайного криється в понятті «управлінське рішення»?
2.1. Поняття та типи управлінських рішень
Управлінське рішення — це вибір з деякого числа альтернатив. З цим визначенням погодиться, імовірно, більшість керівників. Однак чи часто ми усвідомлюємо те, скільки альтернатив розглянули, приймаючи те чи інше рішення? А якщо рішення приймається щодо якої-небудь проблеми, то наскільки точно ця проблема сформульована?

Аналіз практики прийняття рішень, показує, що значна частина помилкових рішень обумовлена тим, що вони приймаються до того, як проблема чітко сформульована. Тобто, чітке формулювання проблеми — обов'язкова умова її ефективного рішення. Якщо немає ясного формулювання, то може відбуватись підміна проблеми, тобто, - розглядатися не та проблема, яку необхідно вирішити, а та, котру відомо як вирішувати.

Традиційно управлінські рішення прийнято розділяти на аналітичні і пошукові (творчі). При всій умовності такого розмежування воно корисно, оскільки дозволяє правильно підібрати інструментарій для розробки альтернатив.

Аналітичний підхід до вироблення рішень виправданий у випадках, коли:

• проблема відносно проста;

• легко сформулювати альтернативи;

• інформація, необхідна для розробки й ухвалення рішення, доступна;

• існують ясні стандарти щодо правильності шуканого рішення.

З переліку умов очевидно, що застосування чисте аналітичного підходу має ряд істотних обмежень. Перша група труднощів стосується визначення самої проблеми. Люди рідко до початку пошуку рішення досягають консенсусу у відношенні формулювання проблеми. Найчастіше проблеми формулюються таким чином, щоб до них можна було застосувати готові рішення. Друга група труднощів відноситься до вироблення альтернатив. Їх часто оцінюють у міру надходження, що приводить до того, що приймається перше прийнятне, а не оптимальне рішення. Крім того, альтернативи найчастіше обираються такі, що приводили до успіху в минулому.

Тут доречно зробити кілька зауважень про використання кількісних методів при розробці управлінських рішень. Сучасний керівник повинний добре представляти, які задачі можна і потрібно вирішувати з використанням сучасних математичних методів, а які погано піддаються цим методам. Сесред таких методів є ________ (детально дивись ______) .

Творчий (пошуковий) підхід використовують тоді, коли шукають нестандартні рішення, що не використовувалися в минулому. На відміну від аналітичного підходу, що може бути в значній мірі формалізований, творчий підхід у меншому ступені допускає формалізацію. Тут, імовірно, доцільно перерахувати (навести) перешкоди, які найчастіше зустрічаються при рішенні пошукових задач. Серед них багато психологічних пасток, про які мова піде далі. Крім того, серйозною перешкодою є невміння виявити істотну інформацію, необхідну для ухвалення рішення. Ще одна проблема складається в штучних обмеженнях, що вводяться на стадії пошуку альтернатив.
2.2. Основні етапи ухвалення управлінського рішення

Приймати рішення керівникам доводиться так часто, що якщо не відробити визначену послідовність кроків у цьому виді діяльності і щораз займатися «творчістю», то управлінська діяльність може перетворитися в тягісну муку.

Існує багато підходів до виділення різних етапів і стадій процесів ухвалення рішення. Більшість розходжень виникає по питанню про включення в процес стадії, зв'язаної з виконанням рішення. На наш погляд, виконання рішення є частиною процесу ухвалення рішення.

У багатьох джерелах весь процес ухвалення рішення в організації розглядається як функція проблеми, альтернатив і виконання рішення. Основні стадії ухвалення рішення показані на мал. 2.1.


Стадія 1. Визнання необхідності рішення

* Сприйняття і визнання існування проблеми.

* Інтерпретація і формулювання проблеми

* Визначення критеріїв успішного рішення

Стадія 2. Вироблення рішення

* Розробка альтернатив

* Оцінка альтернатив

* Вибір альтернативи

Стадія 3. Виконання рішення

* Організація виконання рішення

* Аналіз і контроль виконання рішення

* Зворотний зв'язок і коректування рішення


Рис. 2.1. Стадії управлінського рішення

На перший погляд, дана схема майже очевидна, однак на практиці керівники дуже часто пропускають деякі кроки ланцюжка, що приводить до прийняття неефективних рішень. Про те, що рішення намагаються розробляти, часто не сформулювавши саму проблему, уже говорилося. Недостатньо ретельна розробка альтернатив загрожує тим, що буде прийняте перше прийнятне, але не оптимальне рішення. Значна частина правильних рішень виявляється нереалізованою, оскільки вчасно не продумана система спостереження за їхнім виконанням.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconГоловне управління освіти І науки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дніпропетровська обласна державна адміністрація
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconЧернівецька обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки
«Комплексна оцінка професійної діяльності вчителя в ході атестації педагогічних працівників»
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) Партнери

Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу»
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу»
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу»
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу»
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти і науки України Сумська обласна державна адміністрація
Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту (м. Черсаси)
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація
...
Чернівецька обласна державна адміністрація Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти і науки України Сумська обласна державна адміністрація
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка