Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Концепція "монументального історизму" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів
181.08 Kb.
НазваКонцепція "монументального історизму" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів
Дата конвертації11.02.2013
Розмір181.08 Kb.
ТипКонцепція


Навчальна дисципліна

«Історія української літератури (Х–ХVІІІ ст.)»

напрям підготовки 6.020303 Філологія

спеціальність «Українська мова і література»
Теми практичних занять
з/п

Назва теми

1

Жанрова своєрідність оригінальної літератури Київської Русі

 1. Загальна характеристика літератури Київської Русі. Провідні стилі та жанри.

 2. Концепція "монументального історизму" Д.С. Ліхачова. Д.Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів.

 3. Жанр повчання у літературі Середньовіччя. "Повчання дітям" Володимира Мономаха. Творчість Клима Смолятича.

 4. Паломницька література."Моленіє" Данила Заточника.

2

Ораторсько-проповідницька проза українського середньовіччя, її художня специфіка

 1. Загальна характеристика ораторсько-проповідницької прози Київської Русі. Провідні жанри.

 2. Іларіон Київський – руський філософ, письменник, історик.

 3. Композиційні особливості “Слова про закон і благодать” Іларіона.

 4. Художня своєрідність твору першого руського митрополита.

 5. Тематично-художня специфіка творчості Феодосія Печерського.

3

Повість временних літ”: композиція та художньо-стильові особливості

 1. Літописання в Київській Русі, час його виникнення та жанрові особливості.

 2. Композиція “Повісті временних літ”.

 3. Синкретизм як головна риса стилю літопису.

 4. Риси епічного героя в зображенні князя Святослава. Особливості характеротворення образу княгині Ольги.

 5. Народнопоетичні легенди та перекази в літописі, їх значення.

4

Слово о полку Ігоревім”: образи та художня специфіка

 1. Історична основа “Слова о полку Ігоревім”.

 2. Питання часу, місця написання та авторства “Слова о полку Ігоревім”.

 3. Образи “Слова о полку Ігоревім”, засоби їх характеротворення.

 4. Жанр, ритміка, зображувально-виражальні засоби.

5

Українська література пізнього середньовіччя: джерела, система жанрів

 1. Проблеми дослідження літератури Пізнього Середньовіччя.

 2. Літописання доби Пізнього Середньовіччя. Галицько-Волинський літопис: жанрова своєрідність, воїнська повість у літописі, образ князя Володимира Васильковича.

 3. Ораторська проза: «Слово про погибель Руської землі». Поетика ораторської прози Серапіона Володимирського.

 4. Особливості житійної прози цього періоду: «Житіє Олександра Невського», «Житіє Михаїла Чернігівського».

 5. Творчість Григорія Цамблака.

 6. Література «ожидовілих».

6

Художня своєрідність пам’ятки агіографічного письменства «Києво-Печерський патерик»

 1. Листування Симона і Полікарпа (20-ті рр. ХІІІ ст.) як основа Києво-Печерського патерика.

 2. Структура пам’ятки, її джерела, нові редакції як наслідок переосмислення тексту крізь призму барокової естетики. Пам’ятка в оцінці І.Франка, М.Грушевського.

 3. Роль житій Нестора, Симона і Полікарпа у структурі "Києво-Печерського патерика".

 4. Поетика патерикових новел. Мотив чуда в новелах про Алимпія-іконника, Агапіта-лікаря, Прохора-Лободника, Мойсея-угрина та інших.

7

Українська латиномовна література як форма синтезу вітчизняних та загальноєвропейських традицій. Творчість Станіслава Оріховського

 1. Модель біографії Станіслава Оріховського, прийнята наукою.

 2. Світогляд письменника, формування тематики корпусу текстів про целібат.

 3. Оригінальність форми трактатів, ренесансні риси у творчості письменника.

 4. Особливості стилю творів.

8

Літературна спадщина Івана Вишенського в контексті епохи

 1. Модель біографії Івана Вишенського, прийнята наукою.

 2. Світогляд письменника, його особливості.

 3. Провідні твори письменника, проблема їх поширення і впливу на українську культуру.

 4. Особливості стилю послань Івана Вишенського.

 5. Історична основа, проблематика, образи “Послання до єпископів”.

9

Панегірична поезія раннього Бароко

 1. Панегірики як естетична мода Бароко. Жанрові різновиди панегіриків: епіграми, епітафіони, "вдячності", цикли "вінців".

 2. Бароковість панегірика Олександра Митури “Візерунок цнот” (ускладненість форми, поєднання міфологічних і біблійних мотивів).

 3. Оплакувальні панегірики як жанровий різновид. Своєрідність твору Касіяна Саковича “Вірші на жалісний погреб рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного”. Посмертний панегірик.

 4. Софроній Почаський. „Євхаристиріон, альбо вдячность" (1632). Прижиттєвий панегірик митрополитові Петру Могилі. Композиція „Вдячності".

 5. Антипанегірики, їх художні особливості: “пасквіль” невідомого поета на гетьмана Івана Самойловича.

10

Художній світ української барокової поезії

 1. особливості українського бароко.

 2. Риси барокового стилю в поезії Лазаря Барановича.

 3. Художня своєрідність поетичної творчості Івана Величковського.

 4. Художній світ поезії Климентія Зиновіїва: тематика, образи, жанрова природа.

 5. Поезія Данила Братковського як спроба картини світу.

 6. Гетьман Іван Мазепа як поет.

11

Українська віршована сатира ХVІІІ ст.

 1. "Низове" бароко як чинник дисекуляризації та демократизації української літератури. Творчість "мандрованих дяків" та їх роль у становленні нової літератури.

 2. Бурлестування і травестування образів та сюжетів християнської історії. Антицерковна спрямованість поезії.

 3. Народна розмовна мова та картини побуту як засіб бурлеску та чинник демократизації книжної літератури.

 4. Вірші-орації різдвяного та великоднього циклу. Особливості єдності християнської та народної символіки.

 5. Вірші про життя школярів. Соціальні мотиви та критика змісту освіти.

 6. Анонімні сатирично-гумористичні віршовані оповідання: "Пекельний Марко", "Доказательство Хама Даніеля Кукси потомственного", "Сатира на слобожан", "Плач київський монахів", "Отець Негребецький".

12

Поезія Григорія сковороди: традиції та новаторство

 1. Загальна характеристика поетичної спадщини Григорія Сковороди.

 2. Структура збірки «Сад божественних пісень».

 3. Характер взаємодії епіграфів і текстів. Біблійна основа творів.

 4. Пейзажні вірші – нове явище тогочасної української літератури.

 5. Актуалізації панегіричної поезії у творчості Григорія Сковороди.

 6. Ритмомелодика і строфіка віршів, синтез традиції силабічного віршування та народної пісні.

13

Барокова ораторсько-проповідницька проза

 1. Ораторсько-проповідницька проза барокової епохи. Динаміка жанру у системі від синкретизму до диференціації.

 2. Лазар Баранович. «Меч духовний» і «Труби словес проповідних». Стильова залежність від середньовічних візантійсько-слов’янських традицій.

 3. Іоаникій Галятовський як теоретик і практик барокового казання. «Наука, альбо Способ зложення казання». Використання в них нових риторичних прийомів.

 4. Творчість Антонія Радивиловського. Вставні новели, джерела сюжетів і жанрове багатство новел. Зміст книг «Огородок Марії Богородиці» і «Вінець Христов».

14

Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко

 1. Джерела Літопису Самійла Величка, їх вплив на образну структуру твору.

 2. Документальна основа твору та літературні містифікації.

 3. Принцип створення образів історичних осіб. Людина доби Бароко в оцінці Самійла Величка.

 4. Барокова образність літопису. Роль новели про Сатира в структурі твору.

15

Глибина філософського змісту прозової спадщини Григорія Сковороди

 1. Філософська проза Григорія Сковороди у її зв’язку з античною літературою, працями мислителів Києво-Могилянської академії.

 2. Архітектоніка, джерела сюжетів байок збірки «Байки харківські».

 3. Образи втілення ідеї «сродної праці» в байках Григорія Сковороди. Роль філософських ремінісценцій.

 4. Місце Григорія Сковороди у становленні жанру української байки.

16

Жанрово-тематичні особливості української драматургії ХVІІІ століття

 1. Загальна характеристика української барокової драматургії.

 2. Барокова образність драми Лаврентія Горки «Йосиф-патріарха».

 3. Історична драма Феофана Прокоповича «Володимир»: стильовий синкретизм твору, особливості характеротворення.

 4. Тематика та особливості поетики драми невідомого автора «Милість Божа».

 5. Ідейно-художня своєрідність драми Георгія Кониського «Воскресеніє мертвих».

 6. Поетика інтермедій до драм Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського.

 7. Вертепна драма ХVІІІ ст.


Самостійна робота
з/п

Назва теми

1

Основні тенденції розвитку української літератури Х–ХVІІІ ст.

Законспектувати статтю: Білоус П. Самобутні риси давньоукраїнської літератури / Петро Білоус // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 7–8. – С. 116–123.

2

Перекладна література в Київській Русі

Законспектувати статтю: Білоус П. Перекладна література Київської Русі // Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст. : навч. посібник / Петро Білоус. – К. : Академія, 2009. – С. 52–61.

3

Загальна характеристика оригінальної літератури Київської Русі

Законспектувати статтю: Сліпушко О. стилі та система жанрів літератури християнського Середньовіччя (ХІ–ХІІ ст.) / Софія Київська. Українська література Середньовіччя: Доба Київської Русі (Х–ХІІІ ст.) / Оксана Сліпушко. – К. : Аконіт, 2002. – С. 110–131.

4

Ораторсько-проповідницька й учительна література Київської Русі

Законспектувати статтю: Ісіченко Ігор, архиєпископ. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі / Ігор Ісіченко, архиєпископ // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 5–14; № 2. – С. 12–22.

5

Літописання в Київській Русі

Законспектувати статтю: Білоус П. Київський літопис // Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст. : навч. посібник / Петро Білоус. – К. : Академія, 2009. – С. 79–88.

6

Специфіка літератури пізнього Середньовіччя

Законспектувати статтю: Федорак Н. Хронотоп Галицько-Волинського літопису / Назар Федорак // слово і час. – 2000. – № 11.

7

Паломницький жанр в українській літературі доби Середньовіччя

Законспектувати статтю: Білоус П. Твори про мандри в давній українській літературі / Петро Білоус // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 6. – С. 112–120.

8

Агіографічна література доби пізнього Середньовіччя

9

Загальні тенденції розвитку літератури доби Ренесансу в Україні

Законспектувати статтю: Циганок О. До питання про ренесансний гуманізм та Відродження в Україні / Ольга Циганок // Ренесансі студії / відп. Ред. Н. Торкут. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 2. – С. 81–90.

10

Міжконфесійна полеміка ХV–ХVІ ст.

Законспектувати статтю: Ігор (Ісіченко), архиєпископ. Полемічна література перед викликом нескінченности / Ігор (Ісіченко), архиєпископ // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 33–36.

11

Українське літературне бароко

Законспектувати розділ книги: Ісіченко Ігор, архиєпископ. Сучасна періодизація епохи // Історія української літератури: епоха Бароко (ХVІІ–ХVІІІ ст.) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ігор Ісіченко, архиєпископ. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 33–39.

Законспектувати статтю: Чижевський Д. Поза межами краси (ДО естетики барокової літератури) // Українське літературне бароко : вибр. праці з давньої літератури / Дмитро Чижевський. – К. : Обереги, 2003. – С. 37–393.

12

Художній світ української барокової поезії

Законспектувати статтю: Зосім О. Українська духовна пісня: традиція і сучасність / Оксана Зосім // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1–2.

13

Українська віршована сатира ХVІІІ ст.

Законспектувати статтю: Нога Г. Орієнтації та пріоритети поезії низового бароко / Геннадій Нога // Літературознавство : матеріали ІV конгресу Міжнар. Асоціації україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.) / відп. ред. О. Мишанич. – К. : Обереги, 2000. – Кн. 1.

14

Поезія Григорія Сковороди

Законспектувати статтю: Бетко І. Спроба реконструкції символіко-архетипічної образної системи «Саду божествених пісень» Григорія Сковороди / Ірина Бетко // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 17–18. Spotkania polsko-ukraińskie. Studia Ucrainica / [pod red. S. Kozaka]. – Warszawa, 2004. – С. 346–356.

15

Барокова полемічна, проповідницька й агіографічна література

Законспектувати статтю: Новик О.П. Барокові орації: творчість чи компіляція? / О.П. Новик // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.. – К. : Знання України, 2002. – Вип. VІІ : Лінгвістика ті літературознавство. – С. 229–240.

16

Історична, паломницька та автобіографічна проза доби Бароко

Законспектувати розділ книги: Ісіченко Ігор, архиєпископ. Історична проза // Історія української літератури: епоха Бароко (ХVІІ–ХVІІІ ст.) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ігор Ісіченко, архиєпископ. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 265–302.

17

Проза Григорія Сковороди

Законспектувати статтю: Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблїї / Григорій Сивокінь // Слово і час. – 1993. – № 3. – С. 11–16.

18

Жанрово-тематичні особливості української драматургії ХVІІ–ХVІІІ ст.

Законспектувати статтю: Софронова Л. О. Жанрова система київської шкільної драми / Л.О. Софронова // Українська література ХVІ–ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури / відп. ред О.В. Мишанич. – к. : Наукова думка, 1984. – С. 232–252.


Індивідуальні завдання

Вивчити напам’ять:

 • Книга Екклезіястова (уривок від слів «Покоління відходить…» до «…щоб знову плисти»);

 • Володимир Мономах. «повчання» (уривок від слів «А найголовніше – убогих не забувайте…» до «...порушивши клятву, не погуби душі своєї»);

 • «Слово о полку Ігоревім» (уривок від слів «На Дунаї Ярославнин голос чути…» до «…щоб я не слала йому сліз на море рано»);

 • «Слово про погибель Руської землі».

 • Юрій Дрогобич. «Вступ до книги “Прогностична оцінка 1483 року”» (уривок від слів «Більшість тепер виставля напоказ…» до «Розум підкаже, проте, як ту біду відвернуть»);

 • Павло Русин з Кросна. «Похвала поезії» (уривок від слів «Світлий дар богів…» до «Словом хвалебним»);

 • Севастян Кльонович. «Роксоланія» (уривок від слів «Не лише рідних братів…» до «…в тому вбачають і честь»);

 • Кирило Транквіліон Ставровецький. «Про премудрість» (уривок від слів «О мудросте преславніша, / Над золото й каміння…» до «…всьому світові відслонену»);

 • Іван Величковський. «Мінливий»;

 • Климентій Зіновіїв. «Про нерівності людські…»;

 • Лазар Баранович. «Про час для всього – доброго, злого»;

 • Данило Братковський. «Мінливість світу не зрозуміти»;

 • Іван Мазепа. «Псальма».

 • Григорій Сковорода. «Пісня 10-та» («Всякому місту – звичай і права…»);

 • Григорій Сковорода. «De libertate»;

 • Григорій Сковорода. «Сова та Дрізд».


Критерії оцінювання

90–100 балів отримують, якщо студенти:

 • мають глибокі і повні знання з дисципліни;

 • вільно використовують термінологічний апарат літературознавства;

 • на високому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни із врахуванням їх родо-жанрової та стильової специфіки;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів;

 • творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень;

 • вміють визначати та зіставляти провідні положення теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, як класичних, так і сучасних;

 • чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;

 • виявляють високий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.

65–89 балів отримують, якщо студенти:

 • мають добрі знання з дисципліни;

 • виявляють розуміння основних літературознавчих понять;

 • на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють аналітико-синтетичними вміннями аналізу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів і використанні словниково-довідкової літератури;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок;

 • демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.

50–64 бали отримують, якщо студенти:

 • мають задовільний рівень знань з дисципліни;

 • виявляють розуміння окремих літературознавчих понять;

 • під керівництвом викладача аналізують художні твори і наводять приклади з них;

 • виявляють вміння й навички виразного читання (в тому числі напам’ять) окремих художніх творів;

 • здатні за зразком розв’язувати теоретико-практичні завдання літературознавчої спрямованості;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати словниково-довідкову літературу;

 • демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.

1–49 балів отримують, якщо студенти:

 • частково та поверхово відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;

 • виявляють нерозуміння літературознавчих понять, відсутність умінь і навичок виразного читання, переказування та аналізу художніх творів, розв’язання завдань теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • демонструють вкрай низький рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються великої кількості помилок та не є здатним виправити їх навіть із допомогою викладача.


Рекомендована література

Базова

 1. Білоус П.В. Історія української літератури ХІ–ХVІІІст. : навч. посібник / П.В. Білоус. – К. : Академія, 2009. – 423 с. – (Альма-матер).

 2. Возняк М. Історія української літератури : у 2 кн. / Михайло Возняк. – 2-ге вид., перероб. – Львів : Світ, 1994. – Кн. 2. – 555, 3 с.

 3. Возняк М. Історія української літератури : у 2 кн. / Михайло Возняк. – 2-ге вид., перероб. – Львів : Світ, 1992. – Кн. 1. – 696 с.

 4. Ісіченко гор, архиєпископ. Історія української літератури: епоха Бароко (ХVІІ–ХVІІІ ст.) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Львів : Святогорець, 2011. – 568 с.

 5. Новик О. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник / Ольга Новик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 223 с.

 6. Полєк В.Т. Історія української літератури Х–ХVІІ ст. : навч. посібник / В.Т.Полєк. – К. : Вища школа, 1994. – 141, [3] с.

 7. Сліпушко О. Софія Київська. Українська література середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / Оксана Сліпушко. – К. : Аконіт, 2002. – 398, 1 с.

 8. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Дмитро Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 478, [2] с.

 9. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Дмитро Іванович Чижевський. – К. : Академія, 2003. – 568 с. – (Альма-матер).


Допоміжна

 1. Антологія української поезії: в 6 т. / ред. кол. : М. П. Бажан та ін. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 1: Українська дожовтнева поезія. Твори поетів ХІ–ХVІІІ ст. / упоряд. та автор біограф. довідок В. О. Шевчук ; прим. В. П. Маслюка та В. О. Шевчука. – 453, 1 с.

 2. Аполлонова лютня: київські поети ХVІІ–ХVІІІ ст. : [антологія] / передм. В. Яременка ; упорядк. та примітки В. Маслюка, В. Шевчука, В. Яременка ; за ред. В. Крекотня. – К. : Молодь, 1982. – 310, 8 с.

 3. Білоус П.В., Білоус О.П. Самостійна робота з давньої української літератури : навч. книга / П.В.Білоус, О.П.Білоус. – Житомир, 2008. – 171 с.

 4. Білоус П.В., Білоус О.П. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. : навч. посіб. для самостійної роботи студента / П.В.Білоус, О.П.Білоус. – К. : Академія, 2010. – 357 с. – (Сам!).

 5. Воскресіння мертвих. Українська барокова драма. Антологія / [уклад., перекл., статті, прим. В.О.Шевчука]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

 6. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література / М.С.Грицай, В.Л.Микитась, Ф.Я.Шолом / за ред. проф. М.С.Грицая. – К. : Вища школа, 1989. – 413, [1] с.

 7. Давня українська література : хрестоматія / упор., передм. та комент. М.М.Сулими. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Освіта, 1993. – 671, 1 с.

 8. Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – К. : Femina, 1995. – 685, 1 с.

 9. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть : у 2 кн. / за ред. В.Яременка. – К. : Аконіт, 2002. – Кн. 1. – 783, [1] с.

 10. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть : у 2 кн. / за ред. В.Яременка. – К. : Аконіт, 2002. – Кн. 2. – 784 с.

 11. Ісіченко Ігор, архиєпископ. Лекції з історії української літератури Х–XVI ст. [Електронний ресурс] / Ігор Ісіченко, архиєпископ // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Філологічний факультет. – Кафедра історії української літератури. – Режим доступу : http://sites.google.com/site/archbishopihor/ukrainian-literature-x-xvi

 12. Історія української літератури : у 8 т. / ред. кол. : Є. П. Кирилюк (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 1967. – Т. 1. – 538, 1 с.

 13. Полєк В.Т. Історія української літератури ХVІІІ ст. / В. Т. Полєк. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 1999. – Ч. 1. – 224 с.

 14. Савченко І. Давня українська література : посібник для студентів-філологів / Ірина Савченко. – К. : Альфа-М, 2006. – 175 с.

 15. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 4 : Література пізнього Бароко (1709–1798 рік). – 798, [1] с.

 16. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 3 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – 798, [1] с.

 17. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 1 : Література епохи Ренесансу (друга половина ХV – ХVІ століття). Література раннього Бароко (80-ті роки ХVІ століття – 1632 рік). – 799 с.

 18. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – 798, [1] с.

 19. Українська байка / [упоряд. та передм. Б. Деркача, В. Косяченка]. – К. : Дніпро, 1983. – 463 с.

 20. Українська література XVII ст.: синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / ред. кол. : І.О.Дзеверін (голова) та ін. ; вступ. ст., упорядк. та примітки В.І.Крекотня. – К. : Наук. думка, 1987. – 604, 1 с. – (Бібліотека української літератури).

 21. Українська література XІV–XVI ст.: Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори / ред. кол. : І.О.Дзеверін (голова) та ін. ; упор. і прим. В.П. Колосової та ін.. – К. : Наукова думка, 1988. – 596, 1 с. – (Бібліотека української літератури).

 22. Українська література ХVІІІ ст.: Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори / ред. кол. : І.О.Дзеверін (голова) та ін. ; вступ. ст., упорядк. і примітки О.В.Мишанича. – К. : Наукова думка, 1983. – 693, 1 с. – (Бібліотека української літератури).

 23. Українська література ХІХ століття: хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. Н. М. Гаєвська. – К.: Либідь, 2006. – 1328 с.

 24. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. : хрестоматія / [П.В. Білоус, Г.Д. Левченко, О.П. Білоус] ; за ред. П.В. Білоуса. – К. : Академія, 2011. – 682, [3] с.

 25. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. : хрестоматія з коментарями / [упоряд. Є. А. Карпіловська, Л. О. Тарновецька ; відп. ред. І. П. Чепіга]. – Чернівці : Прут, 1997. – 367, [1] с.

 26. Українська поезія: кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. / упор. В.П.Колосова, В.І.Крекотень. – К. : Наукова думка, 1978. – 430, 1 с. – (Пам’ятки давньої української літератури).

 27. Українська поезія: середина ХVІІ ст. / [упор. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. – К. : Наукова думка, 1992. – 679 с. – (Пам’ятки давньої української літератури).

 28. Українські гуманісти епохи Відродження : антологія : у 2 ч. / відп. ред. В.М.Нічик ; передм. В.Д.Литвинова. – К. : Наукова думка ; Основи, 1995. – Ч. 1. – 430, 1 с.

 29. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVІІІ ст.) / упорядк. О. І. Білецький. – вид. 3-тє, доп. – К. : Радянська школа, 1967. – 782, [1] с.


Інформаційні ресурси


 1. Ізборник. Історія України IX–XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/

 2. Медієвіст – українська латиномовна література. – Режим доступу : http://medievist.org.ua/


Схожі:

Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconРозпорядження " 09 " 01 2013 р. №3-р Про взяття на облік та під охорону щойно виявлених та новозбудованих об’єктів історії, археології, монументального мистецтва
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, з метою належного обліку та забезпечення збереження об'єктів історії,...
Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconРозпорядження " 11 " 11 2011 р. №75 7 р Про взяття на державний облік та під охорону щойно виявлених та новозбудованих об’єктів історії, археології, монументального мистецтва
Чернівецької міської ради, районних державних адміністрацій, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, з метою...
Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconМетодичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументального мистецтва
Ці методичні рекомендації встановлюють основні принципи, на підставі яких визначається предмет охорони об’єктів монументального мистецтва...
Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconРішення від 2013 року № м. Стаханов Про виконання міської програми «Охорона культурної спадщини (пам’яток історії та монументального мистецтва) на 2010-2012 роки»
Туризму Стахановської міської ради Грицан Е. А. про виконання заходів міської програми «Охорона культурної спадщини (пам’яток історії...
Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconПерелік пам’яток історії та монументального мистецтва

Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconФрески церкви “Успіння” на Ескі-Кермені – памятка монументального живопису Кримської Готії першої половини ХІV століття. Опубліковано в збірнику Сугдейский сборник. Вип.ІІ. Киев – Судак, 2005
Фрески церкви “Успіння” на Ескі-Кермені – памятка монументального живопису Кримської Готії першої половини ХІV століття
Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconЧижевський Д. І
Леонід Ушкалов. Дмитро Чижевський та його книга про філософію Сковороди
Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconПерелік пам’яток історії, монументального мистецтва та архітектури, які взяті на державний облік по м. Миколаєву

Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconПерелік об’єктів культурної спадщини місцевого значення – пам’ятки монументального мистецтва Сумської області

Концепція \"монументального історизму\" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів iconПостанова від 27 грудня 2001 р. N 1761 Київ Про занесення пам'яток історії, монументального
Т. Шевченко XIX століття Будинок, у якому жив Т. Шевченко середина вул. Вишгородська, 5
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка