Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних
353.69 Kb.
НазваСпівтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних
Сторінка1/3
Дата конвертації13.02.2013
Розмір353.69 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Хустський професійний ліцей

Співтворчість

вчителя та учнів на уроках

світової літератури через

активізацію їх пізнавальних

інтересів, потреб і

позитивних мотивацій навчання.

З досвіду роботи

викладача світової

літератури

Прокопів Б.Л.
м.Хуст

2010 – 2011 н.р.


1. Прізвище, ім’я, по – батькові: Прокопів Борис Леонович.
2.Дата народження - 24 серпня 1956 року.
3. Освіта – вища, по спеціальності вчитель російської мови і літератури,

викладач світової літератури.
4. Присвоєно кваліфікацію – викладач вищої категорії, старший викладач.
5. Стаж педагогічної роботи – 35 років.
6. Місце роботи – Хустський професійний ліцей.
7. Результати попередньої атестації – спеціаліст вищої категорії; педагогічне

звання – старший викладач.
8. Кількість проведених відкритих уроків – п’ять :
15.10 - Створення християнських цінностей у романі Ф. Достоєвського

« Злочин і кара»

26.10 - Життя і творчий шлях Ф. Достоєвського

29.10 – Л.М. Толстой. «Війна і мир» - історична епопея.

19.10 – А. Чехов. Життевий і творчий шлях письменника.

06.12 - Поезія середини ХІХ століття.Ф Тютчев « Іще горить в душі

бажання…»

Зміст


І. Вступ…………………………………..
ІІ. Теоретична частина…………………..

ІІІ. Практична частина……………………

ІV. Література……………………………
V Додатки:………………………………

а) конспекти уроків;…………………

б) позакласний захід………………….

Вступ
Сучасному виробництву потрібні працівники, які володіють широким технічним світоглядом, здатні оперативно реагувати на будь – які зміни в технологічному процесі, спроможні передбачити наслідки цих змін, планувати свої дії, самостійно визначати найбільш раціональні прийоми трудових дій. Усе це вимагає від працівника ґрунтовних знань з даної професії.

У кінці ХХ століття професійна освіта перетворилася в один з найважливіших соціальних інститутів суспільства. Професійна компетенція є вирішальною передумовою виробництва високоякісних товарів і надання населенню сучасних послуг. Високий рівень професійної освіти слугує важливим чинником стимулювання економічного розвитку й забезпечення конкурентоздатності економіки в міжнародному масштабі.

Результативність професійної освіти не вимірюється тільки економічними параметрами. Вона є найважливішим фактором особистісного розвитку, забезпечення активної життєвої позиції кожної людини, засобом її індивідуальної самореалізації. У цьому зв’язку нова політика у галузі професійної освіти повинна спрямовуватись на досягнення таких взаємопов’язаних цілей: сприяти розвиткові особистості, суспільно – політичному прогресу держави, забезпеченню країни кадрами необхідного рівня кваліфікації.

У Законі України «Про професійно - технічну освіту» (1998р.) йдеться про те, що професійно – технічна освіта – це складова системи освіти України, яка спрямована нам формування в громадян професійних знань, умінь та навичок, розвиток їхньої духовності, культури, відповідного технічного, технологічного й екологічного мислення з метою створення умов для їхньої професійної діяльності.

Сучасна система професійно – технічної освіти зорієнтована на те, щоб задовольняти потреби різних галузей господарства України в робітничих кадрах на рівні сучасних і перспективних вимог, стати одним з важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення. В умовах переходу до ринкових відносин головними завданнями професійно – технічної освіти є підготовка кваліфікованих робітників з високим рівнем професійних знань, умінь, та навичок.

Перебудова української школи передбачає реалізацію комплексних завдань у навчально - виховній сфері, потребує опрацювання і впровадження нової концепції професійно – технічної освіти, її стандартів, навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників. Це стосується навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, в тому числі й професійно – технічних училищ.

У процесі навчання у професійно – технічних закладах повинні враховуватись головні соціально – культурні тенденції розвитку сучасного суспільства, зокрема, такі як підвищення гуманітарного потенціалу людини в її спілкування з оточуючим середовищем.

Особливе значення у професійно – технічній освіті приділяється вивченню літератури. Література – це той предмет, який заставляє учнів думати, аналізувати, характеризувати, а також допомагає їм вільно спілкуватися з оточуючими, пізнавати світ і бути гідними громадянами своєї країни – країни майбутнього.

Теоретична частина

« Література – художнє відображення життя»
На уроці літератури засоби опанування матеріалу, стосунки вчителя та учнів мають особливий характер, зумовлений, насамперед тим, що література є одним із видів мистецтва. Тому саме вчителю літератури випала доля залучити учнів до мистецтва, подбати про їхній літературно – творчий духовно – моральний, загальнокультурний розвиток, а також формування культури почуттів, фантазії, уяви, творчих спроможностей, етики спілкування. Реалізація цієї мети потребує комплексного підходу до організації всієї навчальної діяльності учнів, насамперед на уроці.

Дитина, яка пізнає світ через художній світ, сприймає його не тільки розумом, свідомістю, інтелектом, а й усіма своїми органами почуттів. Адже слово ми бачимо, чуємо, відчуваємо, а не тільки розуміємо.

Осягнення художніх творів мусить здійснюватися адекватно самій його природі через образ. Він сприймається як на логічному рівні ( насамперед тому, що подає інформацію), так і на почуттєвому ( читання викликає переживання ). Технологія вивчення художнього тексту і має забезпечити розвиток як логічного так і образного мислення учнів з перевагою образного, емоційного. Тож на уроці літератури слід використовувати методи і прийоми, спрямовані на розвиток сенсорного апарату особливості учня. Потрібно з’ясувати що він чує, бачить, відчуває, які в нього образи, асоціації, настрої виникають в процесі сприйняття й аналізу тексту художнього твору. Для цього протягом всього заняття кожному учневі надається можливість, працюючи над окремим епізодом, уривком, розділом, вишукувати власні звукові, зорові, словесні ряди, за допомогою яких здобуваються літературознавчі знання. Теоретичні поняття і категорії набувають особистісного змісту, тому що вони розглядаються крізь призму власного відчування і розуміння.

Учень має стати певною мірою співавтором тексту, включитися в співтворчу діяльність, досягнувши емоційного стану співпереживання.


Практична частина


Прокопів Борис Леонович – викладач світової літератури, старший викладач, вища категорія, Хустський професійний ліцей.
Міжпредметні і міжлітературні зв’язки на уроках світової літератури

Предмет «Світова література» - важлива складова літературної освіти учнів. Вивчаючи кращі твори зарубіжних авторів, учні долучаються до цінностей культури, здобувають загальне уявлення про перебіг літературного процесу.

Викладач літератури прагне творчо підходити до викладання курсу світової літератури, пробудити зацікавленість учнів цим предметом.

Не потрібно забувати, що література – це мистецтво, єдність правди і краси, а отже, і урок літератури повинен поєднувати в собі правду, зміст і форму, що поєднує у собі кожний високохудожній твір.

Викладання світової літератури має утверджувати українську національну ідею, виховувати повагу до інших народів і їх культур. Література повинна залишитись видом мистецтва, а не предметом який виконує суспільно – політичну роль.

Викладач повинен пам’ятати, що основним чинником навчання і виховання є: виховання людини нового часу, національно свідомої, високоосвіченої, творчої, гуманної особи, творцем доброти, любові та високої моралі.

Вважаю, що в групах першого курсу ефективно можна використати на уроках світової літератури різні види та методи роботи. Під час вивчення великих за обсягом творів викладач допомагає учням з’ясувати цілу низку проблем художнього твору, ознайомити з системою образів, виділити головну тему та ідею, а також показати між предметні зв’язки.

На першому курсі розпочинається вивчення світової літератури, як курсу, поетапно: від французької літератури до російської. Саме для таких загальних тем я використовую схеми, тим самим здійснюю між предметні зв’язки світової літератури та інших предметів: історії, української мови та літератури, іноземної мови і т.д.

Міжнаціональні літературні зв’язки – складний та багатогранний процес, що включає ряд аспектів:

1 Типологічні відповідності та аналогії між літературними явищами в різних письменствах, що породжуються дією спільних закономірностей суспільного й художнього розвитку людства.

2. Зв’язки національних літератур, які мають різні форми і прояви (спільні джерела творів, що належать до різних літератур, міжнаціональні літературні впливи, запозичення й наслідування, переклади, тощо.)

3. Відображення життя, історії певного народу в літературі інших країн і зворотній процес, тобто іноземна тематика в даній національній літературі.

Класифікація типів, видів та форм між літературних зв’язківВ Запозичення Тема Течія
И Наслідування Ідея Напрямок

Д Стилізація Проблематика

И Ремінісценції Сюжет
М Травестіювання Композиція
Л Пародіювання Поетика жанру
З Переклад Образна система
Цитація Віршування
Наукова розробка Тропи

проблеми

інонаціональної

літератури
Особисті зв’язки

письменників

3,При вивченні творів світової літератури можна вдатися і до порівняльного аналізу (методу) творів:

1.Світова література: 2. Українська література :

- Моріс Метерлінк - Леся Українка

«Синій птах». «Лісова пісня».

- О.де Бальзак - М.Коцюбинський

«Пан». «Тіні забутих предків».

- Ф.Достоєвський - М. Кропивницький

«Злочин і кара». «Глитай, або ж Павук».

- Ф. Кафка - М. Хвильовий

«Перевтілення». «Я Романтика».

- Ф.Стендаль - М.Коцюбинський

«Ваніна Ваніні». «Дорогою ціною».
При порівнянні цих творів простежується така схожість:

  1. глибокий психологізм;

  2. лаконізм;

  3. флоберівський принцип точного слова (мова проста і чітка);

  4. жвавий діалог, що дає змогу доповнити характеристику персонажів;

  5. кожен із героїв розмовляє своєю індивідуальною мовою (діалоги рясніють діалектизмами).

У процесі порівняльного аналізу значна увага приділяється

еквівалентності літературних явищ і процесів, тобто схожості між ними.

Головне завдання сьогоднішнього курсу світової літератури – розкрити її унікальність, повернути втрачений престиж, виховувати її майбутнього читача.
Методичні проблеми, теми, розробки над якими працюю.


п/п

Назва теми


1


«Виховний аспект на уроках світової літератури».


2


«Використання в роботі викладача інноваційних технологій навчання через нетрадиційні форми навчання».


3


«Філософський смисл роману - епопеї

Льва Толстого «Війна і мир».


4


Виховна година «Козацькому роду нема переводу».


Які типи уроків практикуються викладачемНавчальні роки

Типи уроків


2010 -2011н.р.

Урок – лекція (усне викладання вчителем навчального матеріалу.)

Урок – диспут. Обговорення, обмін думками.

Урок – залік. Робота з довідковою літературою, підручником, таблиці, малюнки.

Урок семінар. Дискусії, заперечення, обговорення.


Інтегрований урок.


Урок – співбесіда. Бесіда.


Література

1. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література. Підручник.1995р.

2. Корчак Я. Вибрані твори. – К,1989 р.

3. Пушкарська В. Вивчення класичної зарубіжної літератури в школі. – К., 1983р.

4. Шамаєва С. Класна і позакласна робота по зарубіжній літературі. – М, 1989р.

5. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. Навчальний посібник. – Харків, 1990 р.

6. Прокаєв Ф. Зарубіжна література в школі. - Харків, 1990 р.

7. Папуша І. Зарубіжна література. 11 кл. Посібник. Хрестоматія.

8. Давидова О. Олійник Л. Тематичне оцінювання з зарубіжної літератури. Посібник.

Додатки

Конспекти уроків

Тема . Життєвий і творчий шлях Оноре де Бальзака. «Людська комедія»:універсальність задуму, тематико – жанровий склад, основні принципи побудови.
Мета: познайомити учнів із життям і творчістю О. де Бальзака; виховувати інтерес до творчості письменника.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, твір А.Моруа «Прометей, або життя Бальзака».
Тип уроку : урок – подорож у світ письменника.
Хід уроку.

І. Мотивація навчальної діяльності.

Слово викладача.

«Якщо вибирати між Фаустом і Прометеєм,- я віддаю перевагу Прометеєві»,- таке сказав про себе Оноре де Бальзак. Його творчість стала вершиною реалізму ХІХ ст. Автор книги про Бальзака А.Моруа писав ,що жоден письменник за винятком Шекспіра, не викликав такого поклоніння, і жоден письменник не був у такій мірі цього вартий; що Бальзака «вивчали і будуть досліджувати в майбутньому, як вивчають і досліджують світ, тому що він і є цілий світ».
ІІ. Основний зміст уроку.

1.Робота з підручником. Ознайомлення з біографічними відомостями про Бальзака.

2. Слово викладача.

А. Моруа у своїй книзі поділив шлях письменника на чотири етапи.

А. Сходження.

Роки навчання, знайомство з життям, мрія про славу, яка принесе багатство, перші невдачі.

Б Слава.

Поступове визнання, творчість письменника сприймається зверхньо. Формування естетичних принципів.

В. Людська комедія.

Творча зрілість письменника.

Г. Лебедина пісня.

Невтомна праця, прагнення до особистого щастя.

3. Робота з підручником. (Ознайомлення з історією створення людської комедії) с. 45 – 50.

4.Засвоєння теоретичного поняття.

Епопея – монументальний за охопленням зображуваних подій твір. Простеження історії багатьох людських доль упродовж тривалого часу.

5. Слово викладача. (Тези):

- основні літературно – теоретичні засади Бальзака;

- ствердження соціальної природи мистецтва;

- критика романтизму;

- призначення мистецтва – служіння людині;

- митець повністю належить мистецтву.

6. Заповнення таблиці.


Назви розділів

Коментар Бальзака з «Передмови до «Людської комедії»

Етюди про звичаї :

«Сцени приватного життя».

«Сцени провінційного життя».

« Сцени паризького життя».

«Сцени політичного життя».
«Сцени військового життя».

« Філософські етюди».
«Аналітичні етюди».

«Зображують дитинство, юність, їх помилки…».

« … Зрілий вік, пристрасті, розрахунки, інтереси і честолюбство».

«Подано картину смаків, пороків, і всіх проявів життя, які притаманні столиці.»

«… Показати життя, у якому відображаються інтереси всіх, - життя , яке проходить поза загальними рамками».

«…Показати суспільству у стані найвищої напруги, яка виходить зі свого звичайного стану».

«…Де знаходить свій вираз соціальний рушій усіх подій, де відображено руйнівні бурі думки».

«…З них надруковано лише один: «Фізіологія шлюбу».7. Слово викладача.

Закінчує Бальзак «Передмову» такими словами : «Величезний розмах плану який охоплює історію і критику суспільства, аналіз його недоліків і обговорення його засад дозволяють дати йому назву «Людська комедія»…

ІІІ. Домашнє завдання.

Прочитати в підручнику аналіз творчості Бальзака( с. 42 – 57); закінчити заповнення таблиці вписавши до неї назви відповідних творів Бальзака.

  1   2   3

Схожі:

Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconЛютий, 2013 Атестація – екзамен для педагога
Станко О. С., вчителя української мови і літератури, Калинич Н. В. вчителя математики, Белені О.І. вчителя світової літератури, Вайнагій...
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconОпис педагогічного досвіду вчителя хімії Миколаївської гімназії Галатин Ольги Петрівни
«Формування пізнавальних інтересів та розвиток творчого мислення учнів на уроках хімії»
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями ( Рівень стандарту)
Авторський колектив Обласної школи вчителя-майстра вчителів світової літератури Київської області пропонує навчальні комплекти для...
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconМіністерство освіти і науки молоді та спорту України
Використання традиційних і новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних icon«Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури» (11- б)
Мета: інформування учнів про історію створення Нобелівської та вплив її на розвиток світової літератури:; виховання поваги до літераторів-лауреатів,...
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconПро досвід роботи вчителя української мови і літератури Попільнянської гімназії №1 Шуляр Олени Іванівни Тема досвіду
Тема досвіду. Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови і літератури
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconІнформація про досвід Тема. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури Мета. Розширення можливостей викладання зарубіжної літератури через використання інноваційних технологій Короткій зміст
Мета. Розширення можливостей викладання зарубіжної літератури через використання інноваційних технологій
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних icon«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час» Допомагаючи іншому піднятися на гору
Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури Сердюк Лариси Василівни за темою
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconУрок позакласного читання у 5 класі з теми «Літературна казка» з досвіду роботи вчителя світової літератури
Мета: перевірити знання учнів з теми «Літературна казка», розвивати кмітливість, навички монологічного мовлення, інтерес до літератури,...
Співтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних iconРей Бредбері "451 за Фаренгейтом"
Мета: підсумувати вивчене на уроках світової літератури 5-11 класів; показати бачення книги як морально-духовної цінності людства;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка