Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008
0.85 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008
Сторінка1/9
Дата конвертації21.10.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Модульний контроль
Структура залікового кредиту курсу
Модуль 1. Фізична океанологія
Розподіл балів, нараховуваних студентам
Шкала оцінювання з курсу
Заняття 1. Основні морфометричні характеристики Світового океану
Рис. 1 Значення вивчення океану
Рис.2 Структура океанологічної науки
Рис. 3 Основні частини Світового океану
Основні морфометричні характеристики океанів [1]
Морфометричні характеристики хребтів і підняттів у системі серединно-океанічних хребтів [1]
Тихий океан
Основні морфометричні характеристики окремих морів Світового океану [1]
Атлантичний океан
Північний Льодовитий океан
Рис. 5 Найбільші літосферні плити Землі [3]
Класифікація меж плит, основана на типі відносного переміщення між сусідніми плитами і на активності чи пасивності меж [4]
Тип відносного переміщення
Рис. 6 Схема основних форм рельєфу дна Світового океану
За походженням
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара

Кафедра фізичної і економічної географії


90-річчю ДНУ присвячується

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ІЗ КУРСУ „ОСНОВИ ОКЕАНОЛОГІЇ”

Дніпропетровськ

РВВ ДНУ

2008

Уміщені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи океанології”. Наведені рекомендації до виконання індивідуальної роботи. Подані теми для самостійного опрацювання.

Для студентів денної форми навчання 1 курсу геолого-географічного факультету ДНУ.

Передмова


Курс „Основи океанології” обов’язковий для студентів географічних факультетів, які навчаються за спеціальністю 7.070501 Географія. Він викладається в І семестрі. Загальна кількість годин – 90, з них: 34 год – аудиторна робота (17 год – лекції, 17 год – лабораторні заняття), 56 год – самостійна робота. Також передбачена індивідуальна робота (розрахунково-графічна). Курс закінчується заліком. Кількість кредитів ECTS – 2. Метою курсу „Основи океанології” є надання майбутнім бакалаврам знань про структуру, внутрішні та зовнішні взаємозв’язки компонентів природи, динаміку, господарське освоєння Світового океану як цілісної системи.

Океанологія – комплекс наук про Світовий океан, який вивчає фізичні, хімічні, біологічні та інші процеси та явища, що відбуваються в ньому, у їх зв’язку з процесами, які проходять в атмосфері та літосфері, з урахуванням астрономічних і антропогенних факторів. Головне завдання океанології – виявлення фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів, що визначають стан та мінливість Світового океану, побудова моделей цих процесів з метою прогнозування еволюції його стану, розробки практичних рекомендацій у сфері економічного використання просторів і ресурсів Світового океану та збереження його природних умов. Об’єкт дослідження океанології – води океанів і морів, процеси і цикли переносу енергії та речовини за участі океану, його рослинний та тваринний світ, а також ділянки суходолу, дна океанів, гирлові ділянки, пограничні шари атмосфери, потоки енергії (сонячної) і речовини, що взаємодіють з океаном. Область дослідження океанології включає експериментальні, теоретичні та методологічні проблеми фізичної океанології, хімії океану, біології, географії і екології океану, взаємодію океану з атмосферою і літосферою, економічного засвоєння Світового океану.

Курс розбитий на 2 модулі (табл.1).

Знання студентів, отримані під час прослуховування лекцій, виконання лабораторних завдань і шляхом самостійної роботи, оцінюються поточною рейтинговою оцінкою. До цієї ж категорії оцінювання відноситься й оцінка за виконання і захист індивідуальної, самостійної робіт.

За несвоєчасне виконання та захист індивідуального завдання, пропуски практичних занять можуть виставлятися “штрафні” (зі знаком “мінус”) бали, які студент повинен компенсувати додатковою роботою.

Модульний контроль є узагальнений підсумок поточного контролю. Максимально можлива кількість балів складає 100 (табл.2).

Семестрова рейтингова оцінка визначається (у балах) як сума модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни. З курсу передбачений залік, який оцінюються у системі ЄСПК диференційовано, а в традиційних оцінках – «зараховано/незараховано»: А, ВС, DE – „зараховано”, FХ – „незараховано".

Таблиця 1

Структура залікового кредиту курсу


Тема

Лекції

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Модуль 1. Фізична океанологія

  1. Вступ

2

2

4

Розрахунково-графічна

робота

  1. Геолого-геоморфологічні характеристики океану

2

2

4

  1. Будова, хімічний склад, фізичні властивості морської води

2

2

4

  1. Водні маси Світового океану

2

2

4

  1. Хвилі

2

2

4

  1. Припливи

2

2

4

  1. Оптичні властивості морської води та акустичні явища в морі

2

2

4

  1. Морські течії

2

2

4

Модуль 2. Економічна океанологія

  1. Економічна океанологія

1

-

24

-

КМР

-

1

-


Таблиця 2

Розподіл балів, нараховуваних студентам *


М 1

М 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т8

Т9

ІР

Т10

КМР

100

5

5

5

5

5

5

5

5

20

20

20

* Умовні позначення: М – модуль; КМР – контрольно-модульна робота; ІР – індивідуальна робота; Т – поточне тестування
Шкала оцінювання з курсу: 90 – 100 балів – відмінно (А); 75 – 89 балів – добре (ВС); 60 – 74 бали – задовільно (DE); 1 – 59 балів – незадовільно (FX).
Окремі роботи (Т, ІР, КМР) оцінюються відповідно: якщо робота виконана правильно на 90 – 100 % – відмінно, 75 – 89 % правильних відповідей – добре і т. д.

Під час складання методичних рекомендацій особлива увага була приділена працям М. І. Єгорова, В. К. Хільчевського, С. С. Дубняка, В. М. Степанова, Л. М. Жукова та інших визнаних вчених-океанологів. Також були використані власні наробки автора.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи пучкових і плазмових технологій»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи пучкових і плазмових технологій» / укладачі: Д. В. Великодний,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з курсу «основи охорони праці» Дніпропетровськ рвв дну 2009
В методичних вказівках відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» з урахуванням обсягу викладання...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Спектральні електронні прилади»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Спектральні електронні прилади» / Укладачі: І. Ю. Проценко, І. О. Шпетний,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Хімія» для студентів 1-го курсу спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Хімія». Розділ «Огляд хімії елементів» /Укладач Ю. В. Ліцман. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Загальна гідрологія
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Мікроелектронні сенсори»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Мікроелектронні сенсори» / укладачі : Н. М. Опанасюк, А. О. Степаненко....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування й алгоритмічні мови» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи " для студентів напряму підготовки 050502 "Інженерна механіка"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи ” / Укладачі: В. Ф. Герман, Е. В. Колісніченко,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» / укладач С. М. Ващенко....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну 2008 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Числові методи І моделювання на еом" / Укладачі: Ковшов Г. М., Пономарьова О. А., Садовникова О. В. Дніпропетровськ: пдаба, 2008 р. 27 с
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Числові методи І моделювання на еом" / Укладачі: Ковшов Г. М., Пономарьова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка