Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
134.01 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата конвертації15.02.2013
Розмір134.01 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

Затверджено:
Голова приймальної комісії
___________________О.А.Мінаєв
“____”______________2012р.

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Спеціальність 7.05100304, 8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП

Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності “Прилади і сиcтеми екологічного моніторінгу” за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку “ Приладобудування” розробленою Інститутом системних досліджень освіти м. Київ.


Програма вступного іспиту з спеціальності є основним документом на кафедрі «Електронна техніка», який визначає зміст та порядок атестації студентів закінчивших повний курс підготовки за програмою бакалавра напрямку «Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003 „Прилади і сиcтеми екологічного моніторінгу” ”.

Бакалавр за спеціальністю «Прилади і сиcтеми екологічного моніторінгу», підготовлений до професійної діяльності у галузі приладобудування та створення систем для екологічного моніторингу та наукових досліджень, повинен знати основи електронної техніки та комп’ютерних наук, особливості вимірювання параметрів та побудови систем для об'єктів екологічного моніторингу, автоматизацію проектування приладів та основи метрологічного забезпечення, методи проектування та реалізації інформаційно - вимірювальних систем, закономірності розвитку, принципи та методи прогнозування складних екологічних систем, основи приладобудування та ринкової економіки.

Атестацiя вступника проводиться у формі iспиту, який в комплексi перевiряє знання та вмiння бакалавра з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також враховує вимоги до його освiтнього рiвня. Метод проведення іспиту - письмовий .

До складу професійно-орієнтованих дисциплін, з яких проводиться державний іспит, віднесено: «Елементи і технічні засоби наукових і екологічних приладів», «Метрологія та взаємозамінність», «Електроніка», «Мікропроцесори та ЄОМ», «Датчики автоматичних систем».

Метою контроля є вияв рівня знань за спеціальними дисциплінами.

Рівень знань визначається по здібності студентів вирішувати теоретичні та практичні питання, які пов’язані з проектуванням та експлуатацією пристроїв промислової електроніки. Контроль здійснюється зондовим методом по контрольним завданням.

В задачі контролю входять розробка рекомендацій по удосконалюванню навчального плана; змісту спеціальних дисциплін та методів контролю засвоєння студентами цих дисциплін.

Атестація вступників проводиться в терміни визначені приймальною комісією ДонНТУ.
Розділ 1. Метрологія та взаємозамінність
1. Основи метрології. [1-6]

Метрологія та вимірювання. Якість продукції і якість вимірювань. Вимірювання та його складові елементи. Основні задачі метрології.

Фізичні величини, одиниця фізичної величини, розмір та значення фізичної величини. Види вимірювань: прямі, непрямі, сукупні, спільні. Методи вимірювань: без попередньої оцінки, порівняння з мірою.

Дійсне значення ФВ, результат вимірювання. Класифікація похибок вимірювання. Систематичні похибки вимірювання, ії класифікація. Облік та виключення систематичних похибок.

Випадкові похибки вимірювання. Нормальний розподіл випадкових похибок та результатів спостережень. Параметри функції розподілу і їх оцінки. Точкові та інтервальні оцінки дійсного значення вимірюваної ФВ і середнього квадратичного відхилення (СКВ) на основі обмеженого ряду спостережень. СКВ середнього (результату вимірювання) і СКВ результатів спостережень.

2. Засоби вимірювань. [1-6]

Міри; вимірювальні перетворювачі; вимірювальні прилади; вимірювальні системи та установки. Допоміжні засоби вимірювання та обладнання.

Метрологічні характеристики (МХ) засобів вимірювань (ЗВ). Нормування МХ ЗВ. Класи точності ЗВ, їх позначення.

3. Обробка результатів вимірювання. Загальні вимоги до методів обробки результатів вимірювання. [1-6]

Виявлення та виключення грубих похибок вимірювання.

Обробка результатів прямих та непрямих вимірювань. Оцінювання результатів нерівноточних вимірювань.

Розділ 2. Елементи і технічні засоби наукових і екологічних приладів
1. Засади загальної теорії перетворювачів. Терміни та визначення вимірювальних перетворювачів і вимірювальних систем. Рівняння Лагранжа як засади загальної теорії вимірювальних перетворювачів. Вмірювальні перетворювачі як чотирьохполюсники. Узагальнені генераторний та параметричний перетворювачі. Принципи спрягнення перетворювачів. [7-11]

2. Характеристики вимірювальних перетворювачів у статичному режимі. Статичні характеристики перетворювачів. Погрішності вимірювальних перетворювачів. Апроксимація і лінерізація статичних характеристик перетворювачів. [7-11]

3. Характеристики вимірювальних перетворювачів у динамічному режимі. Динамічний режим ланок НАП. Загальні відомості. Динамічні характеристики ланок 1-го порядку. Динамічні характеристики ланок 2-го порядку. Динамічні погрішності ланок НАП. Корекція динамічних характеристик ланок НАП. [7-11]4. Ланцюги вимірювальних перетворювачів. Масштабування вимірювальних сигналів. Розрахунки над аналоговими сигналами. Одно функціональні пристрої, що обчислюють. Пристої обчислення осереднених характеристик сигналів. Фільтрація сигналів. Підготовка сигналу для вводу у ЄОМ. Прилади, що дискритизують сигнали. Фіксація рівня сигналу. Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів. Прилади відображення вимірювальної інформації: аналогові показуючі прилади, цифрові показуючі прилади та їх структурні елементи, відображення вимірювальної інформації на відотермінальних пристроях, формування символів на екрані електронно-променевої трубки. [7-11]

5. Автоматизація процесів вимірювання. Загальна схема автоматизації процесу вимірювань. Механізація і автоматизація пробопідготовки. Приклади автоматизації вимірювальних систем. [7-11]

6. Класифікація первинних вимірювальних перетворювачів. Механічні перетворювачі: різновидності механічних перетворювачів; розрахункові співвідношення; матеріали пружних елементів; основні статичні і динамічні характеристики пружних перетворювачів. [7-11]

7. Резистивні, ємністні і індуктивні перетворювачі. Резистивні перетворювачі: резистивні перетворюючі елементи та їх основні характеристики; резистивні перетворювачі струму та напруги; реостатні перетворювачі переміщення; тензометричні перетворюючі елементи; приклади резистивних перетворювачів. Ємністні перетворювачі: загальні властивості і основні різноманітності; ємністний модулятор; ємністні перетворювачі тиску. Магнітні ланки та їх основні параметри; індуктивні перетворювачі механічних величин; взаємноіндуктивні перетворювачі; магнітнопружні перетворювачі. [7-11]

8. Теплові, гальваномагнітні, електрохімічні і оптоелектронні перетворювачі. Фізичні основи побудови теплових перетворювачів; основи розрахунку; термоелектричні перетворювачі; терморезистивні реретворювальні елементи; приклади ; термоелектричних перетворювачів; теплові перетворювачі термоанемометрів і газоаналізаторов; вимірювальні ланцюги темоелектричних і терморезистивних перетворювачів. Фізикохімічні властивості електрохімічних перетворювачів; електрохімічні резистивні перетворювачі; гальванічні перетворювачі рH–метрів; електрокінетичні перетворювачі. Основні властивості оптичних випромінювань; джерела оптичних випромінювань; приймальники оптичних випромінювань; оптрони. [7-11]
Розділ 3. Електроніка
1. Електронні підсилювачі напруги, струму, потужності на транзисторах та зворотні зв`язки в електронних підсилювачах. [12-19]

Електронні підсилювачі напруги, струму, потужності на транзисторах: принципові схеми; параметри; характеристики і тощо. Електронні підсилювачі напруги ЕПН на біполярних транзисторах з загальним емітером ЗЕ, колектором ЗК, базою ЗБ, їх принципові схеми, схеми заміщення в фізичних та h–параметрах, а також їх розрахунки по постійному та змінному струму. Все теж для ЕПН на польових транзисторах з загальним істоком ЗІ, стоком ЗС і затвором ЗЗ. Електронні підсилювачі потужності: трансформаторні і безтрансформаторні – однотактні та двутактні їх схеми (принципові та заміщення), розрахунки по постійному і змінному струму: їх схеми; матзалежності основних параметрів; характеристики і тому інше. Зворотні зв`язки в електронних підсилювачах: позитивні, негативні, по струму, напрузі, змішані, послідовні, паралельні, матзалежності їх вплив на параметри та характеристики електронних підсилювачів.

2. Операційні підсилювачі в інтегральному виконанні та пристрої на них. [12-19]

Диференційний каскад – база схемотехніки операційних підсилювачів: принципова схема, її компоненти і вимоги до них; основні параметри, характеристики і їх взаємозалежність від засобів подачі вхідних та з`йому вихідних напруг; синфазні та противофазні вхідні сигнали їх коефіцієнти підсилювання; аналіз температурної нестабільності та змінень значень елементів схеми дифкаскаду на його вихідні параметри та характеристики. Інвертований та неінвертований операційний підсилювачі: принципові та структурні схеми; основні параметри та характеристики. Пристрої на операційних підсилювачах: суматори, інтегратори, компаратори, активні фільтри – їх схеми, принципи дії, матзалежності параметрів і характеристики.

3. Виборчий підсилювач і генератор гармонійних коливань на біполярних транзисторах та операційних підсилювачах. [12-19]

Виборчий підсилювач: його схемотехніка, основні параметри, характеристики, математичні залежності та взаємозв`язок параметрів коливального контуру на вихідні параметри цього підсилювача. Генератори гармонійних коливань: LC – генератори на біполярних транзисторах та RC – генератори на операційних підсилювачах – їх схемотехніка, умови генерування коливань, параметри, характеристики, математичні залежності, особливості та галузі застосування цих генераторів.

4. Активні фільтри на операційному підсилювачі. Активні фільтри на операційному підсилювачі: типи фільтрів, їх параметри, характеристики, матзалежності і схемотехніка. [12-19]

5. Загальна характеристика цифрових інтегральних мікросхем. Параметри ЦІМС. Основи алгебри логіки. Основні поняттям алгебри логіки. Функції і закони алгебри логіки. Графоаналітичний метод мінімізації. Карти Карно, Вейча. [12-19]

6. Типи логіки. Діодна логіка. Діодно-транзисторна логіка. Транзистор-транзисторна логіка. Логічні елементи емітерно-зв'язаної логіки. Логічні елементи на МДП-транзисторах. Логічні елементи інтегрально-інжекційної логіки. [12-19]

7. Загальні відомості про тригери в інтегральному виконанні. Тригери з двома інформаційними входами: асинхронні і синхронні RS–тригери, JK – тригер. Тригери з одним інформаційним входом: D-тригери, Т-тригер. [12-19]

8. Регістри. Паралельний, реверсивний, зсуваючий регістри. Організація межрегистрових зв'язків. [12-19]

9. Лічильники. Двійкові, реверсивно двійкові лічильники. Лічильники з послідовним, паралельним, крізним і комбінованим перенесенням. Двійково-кодовані лічильники. Кільцевий лічильник. [12-19]

10. Перетворювачі кодів. Шифратор, дешифратор таблиця відповідності їх синтез. Мультиплексори, демультіплексори, мультиплексування, таблиця відповідності їх синтез [12-19]

Розділ 4. Мікропроцесори та ЄОМ
1. Мікропроцесорні пристрої на базі микроконтролерів сімейства MCS-51.

Мікропроцесори і мікроконтролери (МК) – основні поняття, призначення і область застосування. Етапи програмування МК. Переваги язика С над Асемблером. [25-29]

Програмно-апаратна модель МК 8051(52). Структурна схема МК. Регістри спеціальних функцій. Альтернативні функції портів. Система переривань. Таймери-лічильники. Універсальний асінхронний приймач-передавач.

Підсистеми вводу-виводу і відображення інформації в мікропроцесорних системах на базі МК 8051. Способи підключення до МК зовнішньої пам’яті, індикаторів і клавіатури.

2. AVR микроконтролери. [25-29]

Узагальнена характеристика. Класифікація. Переваги над МК сімейства MCS-51. Режими енергозбереження і способи виходу з них.

3. Мікропроцесорні пристрої на базі мікроконвертерів фірми Аnalog devices сімейства microconverter (ADuC8xx). [25-29]

Програмно-апаратна модель ADuC824. Функціональна схема й основні характеристики. Система переривань. Цифро-аналоговий перетворювач. Функціональна схема й основні характеристики основного АЦП. Внутрішня система ФАПЧ. Сторожовий таймер. Монітор джерела живлення. Режими економії живлення ADUC824 і способи виходу з них.

4. Інтерфейси обміну даними в мікропроцесорних системах. [25-29]

Характеристика інтерфейсів RS-232, RS-485, I2C, USB, CAN. Топологія шини I2C. Призначення, застосування, технічні характеристики. Формат прийому/передачі байта. Мікросхеми пам'яті з інтерфейсом I2C.
Розділ 5. Датчики автоматичних систем
1. Датчики. Основные характеристики. Требования, предъявляемые к датчикам. Термины и определения по ГОСТ Украины. Эталоны и единицы физических величин. Классификация датчиков. Идеализированная блок-схема. Методы измерения. [20-24]

2. Погрешности измерений и причина погрешностей. Обобщенная блок-схема измерительной системы с учетом погрешностей. Статические погрешности и их нормирование. Описание погрешностей. Случайная погрешность отдельного измерения, среднего значения. Систематическая погрешность, градуировка. Распределение погрешностей. Предел погрешности. Динамические погрешности, расчет, корректирование динамических погрешностей. [20-24]

3. Датчики с дискретными выходными сигналами. Оценка точностных характеристик. Обобщенная структурная схемы дискретных датчиков. Особенности статических и временных характеристик. Основы автоматизированного проектирования датчиков механических величин. [20-24]

4. Датчики с аналоговыми выходными сигналами. Унификация сигналов. Унифицирующие устройства Примеры схем унифицирующих устройств. Расчет преобразовательных элементов смещения нуля шкалы, масштабирования и линеаризации. Линеаризация с помощью средств вычислительной техники. [20-24]

5. Виды первичных преобразователей и чувствительных элементов приборов и приборных комплектов. Преобразователи ферродинамические ПФ, дифференциально-трансформаторные ПД, генераторные ПГ, струнные ПС. Принцип действия. Расчетные формулы. Структурные схемы датчиков автоматических систем. Вычислительные схемы суммирования, вычитания, деления, умножения, дифференцирования физических величин, заданных в виде углов поворота, перемещения, напряжения на базе ПФ, ПС, ПГ, ПД. [20-24]

6. Датчики концентраций и состава. Отбор и подготовка проб. Физические методы анализа газов. Отбор проб смесей газ – жидкость или газ – твердое вещество. Отбор и подготовка проб многофазных смесей с предельными физическими и химическими параметрами. Физические методы анализа газов. Газоанализаторы: Методы измерения теплового эффекта. Газоанализаторы термомагнитные с проволочными чувствительными элементами, с пьезоэлектрическими регуляторами температуры, термохимические с камерой сгорания. Пламенно-ионизационные приборы. Измерения, связанные с ионизирующими излучениями. Описание поля излучения. Метод меченых атомов. Активационный анализ. [20-24]

7. Измерение влажности воздуха, материалов. Физика влажного воздуха. Содержание воды в твердых телах и жидкостях. Выбор способа измерения. [20-24]

8. Рефрактометрия и интерферометрия. Коэффициент преломления. Основы рефрактометрии. Технические рефрактометры. Принципы поляриметрии. Спектральная фотометрия. Принципы измерения, составные части. Инфракрасная и рамановская спектрометрия. [20-24]

9. Газовая хроматография. Принципы устройства газовых хроматографов. Дозатор. Разделительная колонка. Детекторы. Аналитическая интерпретация в промышленной газовой хроматографии. [20-24]

10. Потенциалометрические методы. Измерение водородного показателя рн. Техника измерения рн. Ионселективные электроды. Измерение окислительно-восстановительного потенциала. Измерительные ячейки и датчики, Техника титрования и применяемые приборы. [20-24]

11. Современные методы построения датчиков. Методы ядерного квадрупольного резонанса. Структурная схема прибора на основе ЯКР. Явления ядерного магнитного резонанса. Сущность явления ЯМР. Схема для наблюдения явления ЯМР. Датчики расхода, основанные на использовании ЯМР. Датчики обнаружения наркотических и взрывчатых веществ. [20-24]

12. Виды звукового поля. Измерение уровня звукового поля, мощности звука. Методы свободного поля, реверберационной камеры, эталонного источника. Методы измерения особых источников шума. Транспорт. Машины и установки. [20-24]


Перелік рекомендованої літератури

1.Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ Б.Я.Авдеев, Е.М.Антонюк, Е.М.Душин и др.; Под ред. Е.М.Душина.Л.: Энергоатомиздат, 1987- 480с.

2.Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учебн. пособие для вузов/ Б.П.Хромой, А.В.Кандинов, А.Л.Сенявский и др.; Под ред. Б.П.Хромого.- М.: Радио и связь, 1986- 424с.

3.Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии.- М.: Изд-во стандартов,1985.

4.Сапаров В.Е. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике.-М.: Радио и связь, 1985.

5. Тюрин Н.И. Введение в метрологию: Учебн. пособие для средних специальных учебных заведений. –М.: Изд–во стандартов, 1985.

6. Таланчук П.М., Рущенко В.Т. Основы теории и проектирования измерительных приборов. – Киев: Высшая школа, 1989. – 454с.

7. Поліщук Е.С. Вимірювальні перетворювачі.- Київ: Вища школа, 2001. - 312 с.

 1. Нуберт Г.П. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. Л.: Энергия, 1970. 360 с.

 2. Измерения в промышленности. Справ. изд. В 3-х кн. Кн. 1. Теоретические основы. Пер. с нем. /Под ред. Профоса П.- М.: Металлургия, 1990. - 492 с

 3. Горелик Д.О., Сахаров Б.Б. Оптико-акустический эффект в физико-химических измерениях. – М.: Из-во Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, 1969. 188 с.

 4. Электрические измерения. Под ред. Е.Г. Шмакова. - М.: Высшая школа, 1972. - 520 с.

 5. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. – М.: Высш. шк., 1991. - 622 с.

 6. Малахов В. П. Электронные цепи непрерывного и импульсного действия: Учеб. пособие для вузов. – К.: Одесса, Лыбидь, 1991. - 256 с.

 7. Зори А. А., Бойко В. И. Аналоговая схемотехника электронных систем: Учеб. пособие для вузов. – Донецк: ДонНТУ. – 2003. – 324 с.

 8. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М.: Мир, 1984. – 598 с.

 9. Алексеенко А. Г., Шагурин И. И. Микросхемотехника. - М.: Радио и связь, 1982. – 416 с.

 10. Шило В. А. Функциональные аналоговые интегральные микросхемы. – М.: Радио и связь, 1982. – 128 с.

 11. Зубчук В. И., Сигорский В. П., Шкуро А. Н. Справочник по цифровой схемотехнике. – К.: Техника, 1990. – 448 с.

 12. Якубовский С. В., Барканов Н. А., Кудряшов В. П. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие / Под ред. С. В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1985. – 336 с.

 13. Измерения в промышленности. Справочник под ред. П.Профоса. Перевод с немецкого под ред. Д.И. Агейкина, - М.: Металлургия, - 1980 г., 646 с.

 14. Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. Тепло-технические измерения и приборы. Учебник для вузов., М.: Энергоатомиздат: 1984 г., – 229с.

 15. М.Д. Вайсбанд, В.И. Проненко. Техника выполнения метрологических работ. К.: «Технiка», - 1986 г., 166 с.

 16. Л.А. Демина и др. Ионометрия в неорганическром анализе. М.– Химия, 1991, – 192 с.

 17. Ионоселективные электроды. Под редакцией Р. Дарта. М.,- Мир, 1972. – 430 с.

 18. Датчики контроля и регулирования. Д.И.Агейкин.и др. –М. "Машиностроение". – 1965. – 928 с.

 19. В.В. Сташин, А.В. Урусов, Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах: М. - Энергоатомиздат, - 1990. - 223с.

 20. Боборыкин А.В. и др. Однокристальные микроЭВМ, - 1994 г. - 984 с.

 21. Применение однокристальных восьмиразрядных микро - ЭВМ.1984 г. Информационно-справочное издание, 144с.

 22. Язык ассемблера для IBM PC и программирования. Перевод с англ. Ю.В. Сальникова. М.-ВШ, 1992 - 447с.Голова фахової предметної комісії

за напрямом підготовки

05100304 – Прилади і сиcтеми

екологічного моніторінгу ,

к.т.н., доц. Д.М.Кузнєцов

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05050308, 05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка