Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис
402.86 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис
Сторінка1/3
Дата конвертації15.02.2013
Розмір402.86 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Нарійчук Микола Деонисович
УДК 37.013.42

Соціально-педагогічні умови становлення

самооцінки особистісних моральних якостей

студентів медучилища у позанавчальній діяльності
13.00.05 –соціальна педагогіка


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент

Вайнола Ренате Хейкіївна,

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова, доцент кафедри

соціальної педагогіки.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Дубасенюк Олександра Антонівна,

Житомирський державний педагогічний

університет імені І.Франка, завідувач

кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, доцент

Поліщук Віра Аркадіївна,

Тернопільський державний педагогічний

університет імені В.Гнатюка, декан

соціально-педагогічного факультету

Провідна установа : Запорізький державний університет,

кафедра управління та соціальної педагогіки,

Міністерство освіти і науки України.

Захист відбудеться 17 квітня 2003 року о 16.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.053.09 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул..Пирогова,9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул..Пирогова,9.
Автореферат розіслано “ 13 “ березня 2003 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С. Г.Кобернік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Національно-духовне відродження нашої держави неможливе без переосмислення теорії та практики виховання як соціально особистісного феномена. Саме тому проблеми, пов’язані з особистісним становленням молодого покоління, зокрема студентства, постійно перебувають у центрі науково-педагогічних досліджень.

Актуальність проблем виховання молоді пов’язана із глибокими та швидкоплинними соціальними змінами, зокрема із зміною ідеологічних орієнтирів у вихованні студентської молоді і посиленням дії стихійних чинників, що впливають на становлення сучасного студента як соціальної особистості. Тому головною метою педагогів навчального закладу 1-2 рівня акредитації є створення умов для саморозвитку особистості. Складовими цієї мети є підтримка, стимулювання студентства до розвитку їх загальнолюдських цінностей.

Проблемам ціннісних орієнтацій особистості у процесі соціалізації достатньо уваги приділяють у працях І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, І.С.Булах, В.Вичев, С.Шардлоу, І.А.Зязюн, М.І.Кравченко, А.В.Мудрик, О.М.Олексюк, В.О.Сухомлинський, Л.А.Філоненко та ін. Останнім часом до них все частіше звертаються як педагоги-теоретики (А.П.Аранов, О.В.Киричук та ін.), так і педагоги-практики (А.Й.Капська, В.А.Караковський, М.О.Коберник, В.О. Сухомлинський та інші).

Водночас є низка питань, які стосуються розширення, поглиблення і, певною мірою, вирішення в нових умовах розвитку освіти в Україні, - це, в першу чергу, питання становлення моральної особистості молодого громадянина, яке потребує свого вирішення. Не вивчена, зокрема, структура, зміст, система становлення школярів і студентської молоді як соціальної особистості, яка несе в собі певні риси моральності і виконує відповідні функції громадянина нової держави.

Слід підкреслити, що особливості входження студентської молоді у соціальне життя, яке потребує від неї прояву нових якостей і на новому рівні, зокрема розвитку її моральності, потребувало нових підходів до вирішення цих проблем. Відповідно до сучасних концептуальних положень, щодо виховання молоді активно розробляється методологія соціального виховання студентської молоді у структурі їх професійної підготовки (І.С.Кон, М.Ф.Головатий, С.М.Іонникова та інші); вивчаються і досліджуються різні аспекти розвитку студентської молоді в умовах їх багатогранної життєдіяльності (В.Г.Бочарова, Т.Д.Дем’янюк, А.Й.Капська, Л.С.Нечепоренко та інші); особливості соціалізації молоді (В.Т.Куєвда, О.А.Кузьменко, Л.І Міщик та інші ); громадянського виховання особистості ( П.Р.Ігнатенко, М.А.Карпенко, В.А.Потужний, М.В.Савчин та інші).

Предметом серйозної уваги педагогічної науки стають особливості становлення механізму саморегуляції й активності особистості в юнацькому віці, динаміки духовного саморозвитку старшокласників і студентів різного рівня навчальних закладів (Л.А.Аза, В.О.Білоусова, Р.Х.Вайнола, М.Г.Казакіна, М.Ю.Красовицький, І.К.Матюша, Л.В.Терехова та інші).

Розглядаючи наявні підходи до розвитку моральних ціннісних орієнтацій у працях В.Т. Афанасьєва, О.А. Бодальова, А.С.Макаренка, І.К.Матюшина та інших, ми виявили, що сучасні підходи до розвитку самоцінності як моральної особистості є досить багатофункціональними, набувають ознак складної системи. Саме тому в педагогічній науці сформувалася як наукова, так і практична потреба щодо комплексного дослідження змісту, форм і методів розвитку самооцінки моральних цінностей як передумови становлення соціальної особистості.

Якраз тому переосмислення змісту і форми виховання студентської молоді в сучасних умовах є результатом переосмислення системного підходу до розгляду проблеми становлення самооцінки молодого покоління. Найважливішим у змісті й організації цієї роботи має стати суб’єктивне і розумне залучення студентської молоді до оволодіння суспільними цінностями, розвитку у них потреб самовиявлення, самореалізації, самоствердження, і ці процеси можуть реалізуватись у контексті суспільних зв’язків, стосунків. Відомо, що саме ці зв’язки, стосунки є необхідною умовою і причиною появи у людини складної системи потреб, мотивів, цілей життєдіяльності, її домагань.

Загальновизнаним є той факт, що у процесі морального становлення особистості поряд з розумовими й емоційними значну роль відіграють і вольові компоненти самосвідомості, зокрема – самосвідомість волі. Інтеріоризація соціальних норм означає, перш за все, забезпечення самоуправління і автономії молодої людини. Це можливо лише за умови достатнього рівня розвитку навичок самоаналізу, які дозволяють юнаку чи дівчині оцінювати власні вчинки, свої особистісні якості, у тому числі й моральні.

Окреслений стан проблеми, недостатність її дослідження зумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності”.

Об’єктом дослідження є процес становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентської молоді як однієї із складових соціальної орієнтації.

Предметом дослідження є соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей, суть яких полягає у педагогічній діагностиці особистісних моральних якостей студентів медучилища і системи їхніх морально-ціннісних орієнтацій.

Метою дослідження стало теоретичне обґрунтування, розробка і практична реалізація можливостей педагогічних умов становлення самооцінки особистісних моральних якостей у сприянні моральному самовдосконаленню студентів.

У ході дослідження перевірялась гіпотеза, побудована на припущенні, що педагогічно орієнтовані умови сприяють становленню самооцінки моральних якостей, якщо враховується взаємозв’язок і одночасність протікання процесів становлення самооцінки і системи морально – ціннісних орієнтацій студентів при їх прояві суб’єктної позиції і забезпечується формування у них базових умінь здійснення самоаналізу морального самовдосконалення, а також формується готовність педагога до проведення педагогічної діагностики рівня розвитку системи морально – ціннісних орієнтацій і власних самооцінок моральних якостей студентів.

Відповідно до предмету і мети дослідження визначено основні його завдання:

  1. здійснити теоретичний аналіз проблеми взаємозв’язку системи морально-ціннісних орієнтацій і самооцінки особистісних моральних якостей студентів та обґрунтувати основні лінії цього взаємозв’язку;

  2. розробити методику педагогічної діагностики першого рівня розвитку системи морально-ціннісних орієнтацій самооцінок моральних якостей студентів училища та виявити зв’язки динаміки окремих самооцінок моральних якостей і параметрів системи морально-ціннісних орієнтацій;

  3. визначити педагогічні умови становлення адекватної самооцінки особистісних моральних якостей студентів;

  4. виявити ефективність соціально-педагогічної діяльності, яка сприяє позитивній динаміці власних самооцінок особистісних моральних якостей студентів .

Методологічною і теоретичною основою дослідження виступають: теорія про соціальну зумовленість виховання особистості (М.Й.Боришевський, П.Р.Ігнатенко, О.В.Киричук, К.К.Платонов, М.В.Савчин); філософські та психологічні положення про особистість як суб’єкт життєдіяльності і саморозвитку (І.Анциферова, І.Д.Бех, З.І.Білоусова, Г.С.Костюк, Я.О.Пономарьов , В.С.Шубінський ); принципи діалектичної єдності індивідуального і соціального (В.М.Васильков,В.А.Глухов, М.П.Лукашевич, Л.І.Міщик, Ю.М.Орлов, Л.А.Філоненко); теоретичні засади виховання (Б.П.Бітінас, Л.І.Божович, В.Н.Зінченко, О.В.Киричук, Б.Т.Лихачов); методики виховної діяльності (В.В.Бочарова, О.А.Дубасенюк, А.С.Макаренко, Т.І.Сущенко, Н.Є.Щуркова); Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття).

Для вирішення поставлених завдань застосовувався комплекс різних методів дослідження:

  • теоретичних: вивчення й аналіз філософської та психолого – педагогічної літератури з теми дослідження, аналіз планів виховної роботи навчальних закладів різного рівня акредитації, теоретичне осмислення й узагальнення педагогічного досвіду;

  • емпіричних: констатуючий і формуючий педагогічний експеримент, контент-аналіз творчих робіт студентів, анкетування, рейтинг, спостереження, методи математично-статистичної обробки.Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна робота здійснювалась упродовж 1994 – 2002 років на базі Одеського базового медичного училища першого рівня акредитації. Всього дослідженням було охоплено 427 студентів, 37 педагогів та 108 батьків. У формуючому експерименті брали участь 29 студентів, 18 педагогів училища, 12 працівників медичних установ, 14 спеціалістів соціальних служб для молоді і громадських організацій.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у:

  • науковому обґрунтуванні доцільності та необхідності впровадження у практику соціально-педагогічної роботи системи становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у взаємодії з процесом становлення системи морально-ціннісних орієнтацій;

  • розробці критеріїв рівня розвитку самооцінки особистісних моральних якостей студентів у позанавчальній діяльності та параметрів системи морально-ціннісних орієнтацій;

  • визначенні педагогічних умов, які сприяють становленню самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища і включають такі компоненти: теоретичні основи та методику діагностики рівня розвитку системи морально – ціннісних орієнтацій студентів; методику діагностики власних самооцінок моральних якостей; методику корекції самооцінки і системи морально-ціннісних орієнтацій студентів;

  • уточненні змісту понять “самооцінка”, “моральні особистісні якості”, “норми моральної поведінки”, “ціннісні орієнтації”; у науковому осмисленні та обґрунтуванні методики формування самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища.

Практичне значення дослідження полягає у розробці й апробації педагогічної діагностики рівня розвитку системи морально-ціннісних орієнтацій та самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища; розробці навчально-тренінгового курсу “ Пізнай себе ”для студентів, а також курсу для кураторів груп по формуванню у них навичок самооцінки і соціально-моральної орієнтації; виявленні і конкретизації соціально-педагогічних особливостей та умов становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів у позанавчальній діяльності.

Особистий внесок автора полягає у вирішенні проблеми розробки науково-методичних матеріалів на допомогу педагогам - кураторам під час проведення навчально-тренінгового курсу “ Пізнай себе” для студентів училища та анкетного питальника для створення банку даних на кожного студента з метою їх використання при диференціації педагогічних підходів у процесі формування самооцінки моральних якостей; розробці виховних методик щодо становлення самооцінки особистісних моральних якостей та систем ціннісно-моральних якостей і системи ціннісно-моральних орієнтацій студентів.

Вірогідність висновків: результати дослідження забезпечуються обґрунтованим методологічним підходом до розв’язання проблеми, вивченням і узагальненням педагогічного досвіду у сфері виховання студентської молоді, використанням комплексу методів дослідження, адекватних його предмету і завданням, застосуванням апробованої методики, кількісною і якісною обробкою результатів експерименту.

Апробація і впровадження результатів здійснювалась шляхом публікацій статей, виголошення доповідей на конференціях і методичних семінарах для педагогів-кураторів, у яких популяризувалися основні ідеї формування становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів як однієї із передумов їхнього соціального становлення.

Основні положення дисертації були репрезентовані і одержали схвалення на засіданні обласної Координаційної ради по вихованню молоді (м. Одеса, 1996 р.), на конференції працівників навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації з проблем виховання (м. Миколаїв, 1997 р.); міжнародних конференціях “Дитинство України: права, гарантії, захист” (м. Київ, 2000 р.); “Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу в освітньому просторі України” (м. Ялта, 1998 р.); “Українська система виховання: проблеми, перспективи (м. Ужгород, 1998 р.); під час проведення у медичному училищі спецсемінару “Моральні якості спеціаліста у стосунках з клієнтом” (1998–2000 рр.); на наукових конференціях у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова з проблем соціально – педагогічної роботи з дітьми та молоддю (1997 – 2001 рр.) на Всеукраїнській науково-практичній конференції “ Проблеми гендерного виховання в навчальних закладах” ( м.Вінниця,2002 р.), на науково-практичній конференції ” Гендер в освіті” заступників директорів з гуманітарної освіти та виховання вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації (м. Одеса, 2002 р.). Впровадження відбулося в Одеському базовому медичному училищі ( довідка № 212/186 від 21.11.2001р.); Котовському медичному училищі Одеської області ( довідка № 26 від 21.12.2001 р. ); Білгород-Дністровському медичному училищі Одеської області ( довідка № 3 від 4.01.2002 р. )

Публікації. Результати дослідження автора висвітлені у 8 публікаціях, з них 8 статей у фахових виданнях. Загальний обсяг наукових публікацій з теми дисертаційного дослідження становить 3,2 друкованих аркушів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів з висновками по кожному з них, загальних висновків, списку використаних джерел із 195 найменувань та 8 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 157 сторінках комп’ютерного набору. Робота містить 12 таблиць на 8 сторінках.
  1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис
Навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2005 Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Кримському державному гуманітарному інституті (м. Ялта), Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми 2003 Дисертацією є рукопис
Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2013 Дисертацією є рукопис
Методи адаптивного координуючого керування та прогнозування процесів з різнотемповою дискретизацією
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис
Охватывает историю развития отдельных математических отраслей, и предложено вариант такого комплекса
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2005 Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2009 Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ 2005 Дисертацією є рукопис
Спеціальність 12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка