Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона
301.23 Kb.
НазваЗакон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона
Сторінка1/4
Дата конвертації16.02.2013
Розмір301.23 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор____________ С.В. Іванов

“ 27 ” лютого 2012 р.


програма

фахового вступного випробування для зарахування на навчання

за ОКР “бакалавр” за напрямом підготовки 6.051301

"Хімічна технологія"Програма схвалена (протокол №___від "___"____________2012р.)

на засіданні кафедри фізичної і колоїдної хімії
Завідувач кафедри __________О.В. ГрабовськаСхвалено Вченою радою факультету

технології оздоровчих продуктів і харчової

експертизи

Протокол № ___від "___"_________2012р.

Голова Вченої ради факультету,

Декан__________________ Л.Ю. Арсеньєва2012

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін хімічного циклу (загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії), загальної хімічної технології в межах навчального плану ОКР «молодший спеціаліст», а саме:

1. Загальна та неорганічна хімія

Основні поняття та закони. Атом, молекула, хімічний елемент, прості і складні речовини, ізотопи, ізобари, алотропна модифікація. Атомна та молекулярна маси, кларк, кількість речовини (моль). Ступінь окиснення, валентність.

Стехіометричні закони хімії. Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона.

Періодичний закон і електронна будова атомів. Будова електронних оболонок атомів.

Періодична система елементів Д.І.Менделєєва. Періодичний закон та структура Періодичної системи елементів (періоди, групи). Зв’язок Періодичної системи з будовою атомів (метали та неметали, s-, p-, d-, f -елементи).

Хімічний зв’язок. Ковалентний та іонний зв’язки. Енергія зв’язку, довжина зв’язку. Типи ковалентного зв’язку ( σ-, π-, δ- зв’язок).

Розчини. Загальна характеристика розчинів. Процес розчинення, сольватація, теплота, ентропія та вільна енергія розчинення. Розчинність речовини. Вплив на розчинність природи речовини, температури та тиску. Способи вираження концентрації розчинів: масова частка, молярна частка, моляльність, молярність, молярна концентрація еквівалентів.

Розчини електролітів. Дисоціація води. Водневий показник (рН) та способи його визначення. Шкала значень рН. Кислотно-основні індикатори. Іонні рівняння реакцій. Реакції обміну в розчинах електролітів. Добуток розчинності. Гідроліз. Константа гідролізу. Ступінь гідролізу.

Фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції. Тепловий ефект реакції та термохімічні розрахунки. Закон Гесса. Основи кінетики та каталізу хімічних реакцій. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції. Константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє: вплив температури, тиску, концентрації речовин.

Комплексні сполуки. Будова комплексних сполук. Основні положенні координаційної теорії Вернера. Номенклатура комплексних сполук. Просторова будова комплексів. Ізомерія комплексних сполук: гідратна, іонізаційна, координаційна, ізомерія зв’язку, геометрична, оптична.

Література: [1 – 4]
2. Органічна хімія

Класифікація і номенклатура органічних сполук. Теорія хімічної будови органічних сполук Бутлерова. Сучасні теоретичні уявлення в органічній хімії. Основні положення теорії молекулярних орбіталей. Типи хімічних зв’язків в органічних сполуках. Класифікація органічних реакцій і реагентів. Механізми органічних реакцій.

Насичені вуглеводні. Алкани. Гомологічний ряд. Ізомерія та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структу­ра. Просторова будова молекул.

Ненасичені вуглеводні. Алкени. Алкадієни. Алкіни. Гомологічний ряд. Номенклатура. Структурна та просторова ізомерія. Фізичні властивості.

Ароматичні вуглеводні. Гомологічний ряд. Ізомерія. Фізичні властивості. Молекулярна структура. Особливості просторової електронної структури.

Спирти і феноли. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Амфотерні властивості спиртів. Кислотність. Утворення алкоголятів, їх будова. Нуклеофільність і основність спиртів і алкоголят-іонів, їх реакції з галоген-алканами. Реакції нуклеофільного заміщення. Якісні реакції на гідроксильну групу в спиртах і фенолах.

Альдегіди і кетони. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структура. Хімічні властивості. Реакції приєднання нуклеофільних реа­гентів до карбонільної групи. (HCN, NH2OH,ROH тощо) Реакції приєднання-відщеплення. Механізми цих реакцій. Альдольна і кротонова конденсації. Реакції єнолізації та галогенування. Реакція Канніццаро. Конден­сація з С-Н кислотами. Механізми цих реакцій. Реакції окиснення альдегідів і кетонів до карбонових кислот. Якісні реакції на карбонільну групу.

Карбонові кислоти, гідроксикислоти. Класифікація та номенклатура. Фізичні та хімічні властивості. Кислотні властивості, утворення функціональних похідних, декарбоксилювання. Властивості мурашиної, оцтової, акрилової, кислот. Вищі карбонові кислоти-пальмітинова, стеаринова, олеїнова. Жири.

Галогензаміщені кислоти. Кла­сифікація та номенклатура. Способи добування: із насичених карбоно­вих кислот та їх похідних. Фізичні та хімічні властивості. За­лежність хімічних властивостей від взаємного розташування галогену та карбоксильної групи.

Амінокислоти. Класифікація та номенклатура. Амфотерний характер. Ізоелектрична точка. Кислотність та основність. Реакції за карбоксильною та аміногрупами. Особливості хімічних властивостей a-, b- та g-амінокислот. Ароматичні амінокислоти.

Нітросполуки. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структура. Хімічні властивості. Таутомерія пер­винних та вторинних нітросполук. Взаємодія з HNO2 та жирними альдегідами. Відмінність властивостей ароматичних сполук.

Аміни. Класифікація та номенклатура. Фізичні властивості. Молекулярна структура амінів. Хімічні влас­тивості. Основність амінів: константа основності, вплив будови на основність. Реак­ція амінів з кислотами, будова солей, їх номенклатура та властивості. Алкілування та ацилування амінів: механізми цих реакцій. Четвертинні амонійні солі. Якісні реакції на первинні, вторинні та третинні аміни.

Гетероциклічні сполуки. Класифікація і номенклатура гетероциклів. Будова та хімічні властивості нітрогеновмісних, гетероциклів (пірол, індол, піридин, піримідин). Піримідинові та пуринові основи як складові нуклеїнових кислот.

Вуглеводи. Моносахариди. Будова та стереохімія моносахаридів. Номенклатура. Способи зображення-формули Фішера та проекційні формули Хеуорса, правила написання циклічних формул. Хімічні властивості моносахаридів.

Дисахариди. Уявлення про моно та диглікозидні зв’язки. Властивості дисахаридів.

Література: [5 – 7]
6. Аналітична хімія

Якісний та кількісний хімічний аналіз. Відбір та зважування представницької середньої проби. Розмір проби. Розкладання та розчинення проби. Загальні принципи та особливості розчинення органічних сполук, біотехнологічних об’єктів.

Розділення та концентрування. Методи розділення, виділення, концентрування: осадження та співосадження; екстракція; хроматографічні методи розділення та концентрування та ін.

Розчин як середовище проведення реакцій між іонами. Поняття про аналітичні реакції кислотно-основної взаємодії, осадження, окиснення-відновлення, комплексоутворення.

Кількісний аналіз. Титриметрія. Принцип кількісного аналізу, його значення та перспективи розвитку. Класифікація методів: хімічні (гравіметричний, титриметричний), фізичні та фізико-хімічні. Порівняльна оцінка методів кількісного визначення.

Кислотно-основне титрування. Кислотно-основна рівновага. Протолітична теорія Бренстеда-Лоурі. Сила протолітів – кислот та основ та їх стан у розчинах сильних та слабких кислот і основ. Буферні розчини, їх значення у хімічному аналізі. Гідроліз солей. Розрахунки концентрації іонів водню і рН у розчинах кислот, основ, буферних розчинах та розчинах солей, які гідролізують. Використання явищ гідролізу та амфотерності в аналітичній хімії.

Методи кислотно-основного титрування, їх характеристика: стандартні розчини, первинні стандарти, визначення точки еквівалентності.
  1   2   3   4

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗакон збереження матерії. Закон сталості складу. Закон еквівалентів. Атомістика Дальтона. Розвиток молекулярної теорії в роботах Гей-Люссака І Авогадро. Основні хімічні поняття. Атом. Маса атома. Відносна атомна маса
Програма державного екзамену з хімії з методикою викладання та педагогіки вищої школи/ Укладачі: проф., докт пед н. Максимов О. С.,...

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconКонтрольні питання до заліку з фізики
Ньютона, закон сухого тертя, закон всесвітнього тяжіння, закон зміни (збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) моменту імпульсу,...

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗакон збереження імпульсу. Закон збереження імпульсу як фундаментальний закон природи. Реактивний рух. Адитивність маси. Центр інерції. Теорема про рух центра інерції
...

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗакон Гесса. Сформулюйте закон Гесса стосовно теплового ефекту одержан­ня SbCI
Еквівалент, еквівалентна маса простої речовини та елементу в сполуці. Еквівалентний об'єм. Закон еквівалентів

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗакон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения закон сбереження энергии енергії закономерность закономірність зеркальная поверхность дзеркальна поверхня «золотое правило»
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗадача на розрахунок напруги І сили струму
Електричні заряди Закон збереження заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона. Формула

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconОсновні закони логіки
Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗакон збереження маси речовин. Закон як форма наукових знань. § 7 читати, після §впр. Історія середніх віків Читати §7, с. 189-194. «Країни басейну Середземномор᾽я»
Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича.§15 читати с. 151 відповіді на питання

Закон збереження маси (закон збереження матерії). Закон сталості складу. Закон еквівалентів (еквівалент та еквівалентні маси). Закон кратних співвідношень. Закон Авогадро та його наслідки. Об’єднаний газовий закон. Формула Клапейрона iconЗакон збереження імпульсу, закон збереження моменту імпульсу для ізольованої системи. Закон збереження механічної енергії
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили І взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка