Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
0.64 Mb.
НазваПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Сторінка1/7
Дата конвертації21.10.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
Зміст
ВступМета випробування –
Завдання програми фахового випробування –
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Предмет, методологія і фундаментальні задачі мінералогії. Фізичні властивості мінералів. Форма мінеральних індивідів і агрегатів
Загальні уявлення про основні процеси мінералоутворення. Природа конституції мінералів. Ізоморфізм.
Поліморфізм і політипія. Структурні мотиви мінералів.
Систематична мінералогія.
Магматичні гірські породи.
Осадові гірські породи.
Метаморфічні гірські породи.
Предмет і задачі прогнозування й пошуків родовищ корисних копалин.
Поняття про промислові типи родовищ корисних копалин, тверді корисні копалини, рідкі та газоподібні корисні копалини.
Принципи пошукових робіт.
Пошукові критерії: кліматичні, стратиграфічні, фаціально-літологічні, структурні.
Магматогенні, матаморфогенні, зміненні навколорудні породи, як пошуковий критерій, геохімічні, геоморфологічні, геофізичні пошук
Пошукові ознаки.
Методи пошуків родовищ корисних копалин.
Пошуково-зйомочні роботи крупного масштабу, пошуково-оцінні роботи.
Геолого-економічна оцінка родовищ.
Система розвідки і її параметри, технічні засоби розвідки.
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
_______________М.І.Ступнік
“_____”_____________2012 р.

ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 7.0401030 , 8.04010301 «Геологія»


Кривий Ріг

2012
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія»

Програму склали:

  1. д.г.н., проф. В.Д. Євтєхов ___________

  2. к.г.н., доцент В.Д. Блоха ___________

  3. к.г.н., доцент Є.В.Євтєхов ___________

  4. к.г.н., доцент В.В.Стеценко ___________

  5. к.г.н., доцент В.М.Харитонов ___________

  6. к.г.н., доцент О.М.Трунін ___________


Узгоджено на засіданні кафедри геології і прикладної мінералогії
Протокол № ___ від « ___ » ___________ 2012 р.
Завідувач кафедри д.г.н. В.Д. Євтєхов _________

Узгоджено на засіданні вченої ради геолого-екологічного факультету
Протокол № ____ від « ____ » лютого 2012 р.

Голова вченої ради геолого-екологічного факультету

к.г.н., доц. А.А.Березовський _________

Зміст


Стор.

Вступ

4

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування

4

2. Порядок проведення фахового випробування

4

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на
фахове випробування

5

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності

15

5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

16


Вступ

Мета випробування – визначити рівень фахових базових знань вступників для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».
Завдання програми фахового випробування – зорієнтувати вступників щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені тестові завдання.


  1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування


Програма фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Геологія» складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія », а саме:
1. Мінералогія - (всього годин за планом – 288)

2. Петрографія - (всього годин за планом – 216);

3. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин - (всього годин за планом – 216);

4. Геологія корисних копалин - (всього годин за планом – 216);

5. Структурна геологія - (всього годин за планом – 216)

6. Геотектоніка – (всього годин за планом – 216);

7. Інженерна геологія та гідрогеологія - (всього годин за планом – 162);

8. Геофізика і фізика землі – (всього годин за планом – 288)

9. Історична геологія і палеонтологія – (всього годин за планом – 252)

10. Прикладна мінералогія – (всього годин за планом – 180)


  1. Порядок проведення фахового випробування.


Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Геологія» здійснюється відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ „Криворізький національний університет” у 2012р, а також Положенням про організацію прийому на навчання до КНУ за ОКР «спеціаліст» та «магістр» у формі тестового письмового випробування зі спеціальності.

Для проведення фахового випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» створюється фахова атестаційна комісія.

Білети фахового випробування складаються із 300 тестових завдань трьох рівнів складності.

Для виконання письмової роботи фахового випробування відводиться 3 астрономічні години.

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування

Найменування тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування, представлені відповідно в таблицях 3.1.-3.5

Таблиця 3.1

Перелік тем та питань з дисципліни «Мінералогія та петрографія»

№ темиТеми та питання

1

2

1.

Предмет, методологія і фундаментальні задачі мінералогії. Фізичні властивості мінералів. Форма мінеральних індивідів і агрегатів. Теоретичні позиції мінералогії. Зв'язок з геологічними і природними науками. Практичне значення мінералогічної науки. Основні групи фізичних властивостей мінералів та їх коротка характеристика (оптичні, механічні, електричні, термічні, густина). Вигляд індивідів. Габітус кристалів.

2.

Загальні уявлення про основні процеси мінералоутворення. Природа конституції мінералів. Ізоморфізм. Ендогенна, екзогенна і матаморфогенна групи мінералоутворюючих процесів. Внутрішня будова атома, як основа формування кристалічної структури мінералів шляхом утворення хімічних зв'язків 3 іншими структурними одиницями. Величина ефективного іонного радіусу. Розташування електронів по відповідним енергетичним орбітам. Поляризаційні властивості іонів Поняття ізоморфізму. Фізико-хімічні фактори, що обумовлюють ізоморфізм.

3

Поліморфізм і політипія. Структурні мотиви мінералів. Поняття поліморфізму і політипії. Поліморфні модифікації хімічних сполук. Фізико-хімічні фактори, що їх обумовлюють. Приклади поліморфних модифікацій Мінерали гомодесмічні і гетеродесмічні. Характеристика основних типів структурних мотивів мінералів: кільцевий, острівний, ланцюговий, каркасний, координаційний.

4

Систематична мінералогія. Сучасна кристалохімічна класифікація мінералів. Поняття про мінеральний вид, різновид, відмінність. Загальна характеристика мінералів класу "Силікати". Підклас "Кільцеві", "Острівні", "Ланцюгові", характеристика мінералів класу "Окисли і гідроокисли". Характеристика мінералів класу " Сульфіди ". Характеристика мінералів класу "Карбонати ", "Сульфати".


5

Продовження таблиці 3.1

1

2

5

Магматичні гірські породи. Геологічні умови залягання магматичних гірських порід. Кристалізація магматичних розплавів. Хімічний склад магматичних гірських порід. Мінеральний склад магматичних гірських порід. Основи кристалооптики, оптичні властивості і діагностичні ознаки породоутворюючих мінералів. Найголовніші структури і текстури магматичних гірських порід. Принципи класифікації магматичних гірських порід. Групи ультраосновних і ультрамафічних порід нормального ряду та лужного ряду. Група основних порід нормального ряду, сублужного і лужного рядів. Група середніх порід нормального ряду, сублужного та лужного рядів. Група кислих порід нормального ряду, сублужного та лужного рядів. Несилікатні магматичні породи. Перерахунок хімічних аналізів та методи порівняння магматичних гірських порід. Походження магматичних гірських порід. Магматичні гірські породи в просторі і часі. Деякі питання космічної петрології.

6

Осадові гірські породи. Літологія як наука про осадові гірські породи Рівні організації геологічних тіл осадового походження Структури осадових порід Класифікація та основні типи осадових порід Основні області осадконакопичення. Гіпергенез. Транспортування. Акумуляція. Перехід осадку в породу Породні асоціації - генетичні типи і формації та їх взаємозв'язок Основні фактори седиментогенезу.

7

Метаморфічні гірські породи. Загальні відомості про метаморфічні гірські породи Хімічний і мінеральний склад метаморфічних порід Структури метаморфічних гірських порід Метаморфічні реакції і основи парагенетичного аналізу. Класифікація метаморфічних гірських порід. Динамометаморфізм Контактовий метаморфізм Регіональний метаморфізм Метаморфічні породі в просторі і часі. Метасоматизм.Таблиця 3.2

Перелік тем та питань з дисципліни

«Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»

№ теми

Теми та питання

1

2

1

Предмет і задачі прогнозування й пошуків родовищ корисних копалин. Розглядаються питання прогнозування пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. Історія розвитку науки, сучасний стан і темпи зростання видобутку корисних копалин.

Продовження таблиці 3.2

1

2

2

Поняття про промислові типи родовищ корисних копалин, тверді корисні копалини, рідкі та газоподібні корисні копалини.

Розглядається поняття «корисна копалина», «руда», «рудне тіло», «родовище» їх геологічне й економічне значення. Подається класифікація родовищ корисних копалин: твердих, рідких ті газоподібних.

3

Принципи пошукових робіт. Розглядаються основні принципи пошукових робіт – принцип повноти дослідження, принцип послідовного наближення, рівномірності, найменших трудових і матеріальних затрат, найменших затрат часу.

4

Пошукові критерії: кліматичні, стратиграфічні, фаціально-літологічні, структурні. Розглядаються поняття «пошуковий критерій», класифікація критеріїв, наводиться характеристика кліматичних, стратиграфічних, фаціально-літологічних, структурних критеріїв і їх приклади.

5

Магматогенні, матаморфогенні, зміненні навколорудні породи, як пошуковий критерій, геохімічні, геоморфологічні, геофізичні пошукові критерії. Наводиться характеристика магматичних, метаморфічних, геохімічних, геоморфологічних, геофізичних критеріїв і зміненні навколо рудні породи, як пошуковий критерій, приклади критеріїв.

6

Пошукові ознаки. Розглядається поняття «пошукові ознаки», Наводиться класифікація пошукових ознак, їхня інформативність, практична цінність. Розглядаються ознаки: вихід корисних копалин на денну поверхню, мінеральні і геохімічні ореоли, сліди діяльності людини з видобутку корисних копалин, сприятлива геологічна обстановка, навколо рудні зміни, геофізичні ознаки, геоморфологічні ознаки, гідрогеологічні ознаки. Надається їх характеристика

7

Методи пошуків родовищ корисних копалин. Розглядається класифікація сучасних методів пошуку родовищ корисних копалин, методи пошуків: геологічна зйомка, включаючи аерофотознімання, маршрутний метод, мінералогічні методи, геохімічні методи, шліхової метод, буріння.

8

Пошуково-зйомочні роботи крупного масштабу, пошуково-оцінні роботи. Розглядаються комплекси методів пошуку родовищ, які використовуються в процесі пошуково-зйомочних робіт, основні вимоги до картографічних матеріалів, розкриття та оконтурення корисних копалин.

9

Геолого-економічна оцінка родовищ. Розглядається геолого-економічна оцінка виявленого зруденіння. Оцінювання основних параметрів зруденіння: ресурси й запаси корисної копалини, якість руди й глибина залягання зруденіння. Економічний розрахунок доцільності подальшого вивчення зруденіння. Складання техніко-економічної доповіді (ТЕД).

Продовження таблиці 3.2


1

2

10

Система розвідки і її параметри, технічні засоби розвідки. Розглядаються поняття «системи розвідки», «розвідницьких перетинів», «розвідницькі виробки». Наводяться основні системи розвідки та види розвідувальних виробок.

11

Розвідницька мережа. Розглядаються поняття «розвідницька мережа», питання вибору форми розвідницької мережі.

12

Визначення щільності розвідницької мережі. Розглядаються сучасні методики визначення щільності розвідницької мережі: спосіб геологічних побудов; спосіб аналогій; спосіб порівняння розвідницьких і експлуатаційних даних; експериментальні; математичні; економіко-математичні способи.

13

Підрахунок запасів. Розглядаються завдання й зміст підрахунку запасів, принципи класифікації запасів, категорії запасів (А,В,С12)

14

Вихідні дані для підрахунку запасів, оконтурення рудних тіл. Розглядається послідовних операцій підрахунку запасів: підготовка вихідних даних, геометризація (оконтурення) підрахунок блоків, визначення параметрів підрахунку запасів, підрахунок запасів, оцінка погрішності отриманих результатів. Розглядаються поняття графічна основа, зображення розрахункових блоків, результати випробування й кондиції, оконтурення рудних тіл.

15

Методи підрахунку запасів, підрахунок запасів компонентів. Розглядається сучасна класифікація методів підрахунку запасів. Надається характеристика методу геологічних блоків, експлуатаційних блоків, среднеарифметическому методу, методу паралельних перетинів, найближчого району. Розглядається підрахунок запасів компонентів, що витягаються, нові методи підрахунку запасів із застосуванням ЕОМ, погрішності підрахунку запасів і методи їхньої оцінки.

16

Мінімальний промисловий вміст, бортовий вміст, максимальний вміст шкідливих домішок.

Розглядаються основи розрахунку мінімального промислового вмісту, бортового вмісту, максимального вмісту шкідливих домішок.

17

Мінімальна промислова потужність, мінімальний метропроцент (метрограмм), мінімальні запаси ізольованих тіл корисних копалин

Розглядаються основи розрахунку мінімальної промислової потужності рудного тіла, мінімального метропроценту (метрограмму), мінімального запасу ізольованого тіла корисної копалини.


Таблиця 3.3.
Перелік тем та питань з дисципліни «Геологія корисних копалин»

№ теми

Теми та питання

1

2

1

Загальні поняття вчення про родовища корисних копалин

Визначення понять – корисна копалина і родовище корисних копалин, підрозділ родовищ корисних копалин на металеві (рудні), неметалеві (нерудні) і паливні. Будова та склад родовищ корисних копалин. Площі розповсюдження корисних копалин – провінції, області, басейни, райони, поля, родовища, тіла та поклади. Морфологія тіл корисних копалин і елементи їх залягання. Генетична класифікація родовищ корисних копалин. Принципи, що покладені в основу класифікації родовищ корисних копалин. Підрозділ родовищ на серії, групи, класи і формації. Сучасні генетичні класифікації родовищ корисних копалин.

2

Родовища магматичного генезису. Геологія, мінеральний склад, структурно-морфологічні особливості. Генетичний зв'язок зруденіння з магматичними інтрузивними утвореннями. Кристалізаційні (ранньо- та піздньомагматичні) і лікваційні (глибинна та коматеїтова моделі) магматичні родовища. Приклади родовищ.

3

Родовища карбонатитового і пегматитового генезису. Геологія, будова і мінеральний склад рудних тіл. Зв'язок з магматичними і метасоматичними породами. Гіпотези утворення. Приклади родовищ.

4

Родовища лужних метасоматитів. Геологія, будова і мінеральний склад рудних покладів. Зв'язок з магматичними і метасоматичними породами. Роль лужного і кислотного метасоматозу в утворенні альбітитових і грейзенових родовищ. Практичне значення альбітитів по видобутку з них мінералів ніобію, танталу, цирконію, літію, рідкісних земель та деяких розсіяних і радіоактивних елементів. Приклади родовищ.

5

Родовища скарнового генезису. Геологія, будова і мінеральний склад скарнових покладів. Гіпотези їх утворення: інфільтраційно-дифузійна Д.С.Коржинського і полістадійна П.П.Пилипенка. Класифікація скарнових родовищ за складом вихідних порід та за видами головних корисних копалин з ними пов'язаних. Промислове значення. Приклади родовищ.


Продовження таблиці 3.3

1

2

6

Родовища гідротермального і колчеданного генезису. Джерела і ізотопна характеристика води в гідротермальних розчинах. Джерела мінеральної речовини, мантійний, магматичний, рудно-регенераційний; модель рециклінга. Підрозділ гідротермальних родовищ. Морфологія рудних тіл. Структурно-текстурні особливості руд. Причина та способи відкладення зруденіння. Приклади родовищ. Геологія, мінеральний склад, структурно-морфологічні особливості колчеданних родовищ. Характерні мінеральні парагенезиси і типомофорні мінерали, текстурно-структурні особливості руд.

7

Залишкові та інфільтраційні родовища кори вивітрювання. Сучасні та древні кори вивітрювання. Площові, лінійні та приконтактові кори вивітрювання. Фізико-хімічні умови утворення. Родовища залишкових, перевідкладених та перетворених кір вивітрювання ультраосновних порід (силікатних нікелевих, залізних руд, магнезиту, тальку), основних та лужних порід (бокситів), кислих порід (каолінів, бокситів), залізистих кварцитів (багатих залізних руд). Приклади родовищ. Геологічні, фізико-хімічні і гідрогеологічні умови формування. інфільтраційних родовищ урану, ванадію, міді, заліза, сірки, гіпсу та інших корисних копалин. Приклади родовищ.

8

Родовища розсипищ. Геологічні, фізико-хімічні і гідрогеологічні умови утворення розсипних родовищ. Класифікація розсипів. Варіації мінерального складу. Приклади родовищ.

9

Осадові теригенні, хемогенні і біохімічні родовища. Геологічні, фізико-хімічні і фізико-географічні умови утворення, класифікація осадових родовищ. Стадії осадового процесу: седиментація, діагенез і епігенез. Систематика механічних (брили, валуни, галька, гравій, щебінь, пісок, алеврит та глини) і хімічних (залізорудні, марганцеві, алюмінієві) родовищ. Головні мінералого-літологічні (склад, текстура, структура) риси. Систематика біохімічних (карбонатні породи, діатоміти, сірка, фосфорити, каустобіоліти) родовищ. Геологічні, фізико-хімічні і фізико-географічні умови утворення. Головні мінералого-літологічні (склад, текстура, структура) риси.

10

Родовища регіонального і контактового метаморфізму. Геологічні та фізико-хімічні умови формування метаморфічних і метаморфізованих родовищ корисних копалин. Зміни під дією метаморфізму мінерального складу, текстур і структур, форми рудних тіл. Регіонально-метаморфізовані родовища заліза, марганцю, золота і урану. Регіонально-метаморфічні родовища неметалічних корисних копалин (слюди, гранульований кварц, мармур та ін). Приклади родовищ. Контактово-метаморфічні родовища графіта, корунда, наждаку, будівельного та декоративного каменю. Приклади родовищ.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка