Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета
386.79 Kb.
НазваКартка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета
Сторінка1/4
Дата конвертації10.08.2013
Розмір386.79 Kb.
ТипАнкета
Зміст
Анкета розроблена відповідно до основних технологічних етапів моделювання передового педагогічного досвіду за наступними парам
Прогнозовані результати
Прогнозовані результати
Стрижнем педагогіки є принципи індивідуального підходу, свободи у вихованні, дотриання особливостей режиму дня і ритму року.
Школа — простір життя дитини
Прогнозовані результати
На практиці технології використовуються в трьох варіантах, як
Суть технології
Типологія уроків
Навчальне завдання (за Г. Соколовою, В. Мирошниковою)
Прогнозовані результати
Методична мета — створення на уроці умов для прояву пізнавальної активності учнів.
Особливості уроку розвивального навчання
Уявлення про зміст загальних закономірностей
У кожному класі відповідно до вікових особливостей вихованців переважає один із методів пізнання дійсності
Прогнозовані результати
Сутність проблемного навчання складає ланцюг проблемних ситуацій
Етапи проблемного навчання (за В. Ягуповим)
Прогнозовані результати
Суть. Технологія за своєю суттю є поліваріантною.
...
Повний зміст
  1   2   3   4КАРТКА 1

Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду

Мета — створити умови для підтримки особистісно-професійного розвитку педагога в процесі вивчення та узагальнення його педагогічного досвіду.

Анкета розроблена відповідно до основних технологічних етапів моделювання передового педагогічного досвіду за наступними параметрами та критеріями:

актуальність — усвідомлення проблеми; мотивація діяльності, визначення мети; формування дослідницьких завдань;

теоретична база досвіду — збирання, систематизація теоретичного матеріалу; виокремлення професійно значимої інформації; рівень осмисленості теоретичної ідеї; розуміння сутності понять;

провідна ідея — визначення провідної ідеї досвіду; пошук оптимальних шляхів реалізації ідеї;

технологія досвіду — процес цілепокладання; рівень технологізації досвіду;

прогнозовані результати — прогнозування та визначення результативності досвіду; розроблення методичних рекомендацій; апробація результатів;

експертне оцінювання педагога — прогнозування ефективності, можливості поширення власного педагогічного досвіду.

Обробка та інтерпретація результатів анкетування здійснюється групою експертів та слугує підставою для повного експертного висновку про особистісно-професійний рівень носія передового педагогічного досвіду: творчий (R складає від 100 до 75 %), високий (від 50 до 74 %), середній (від 25 до 49 %), низький (нижче 24 %), — що визначається за формулою:

R=х 100%

Прогнозовані результати: оптимізація та технологізація процедури вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду; розвиток рефлексивно-прогностичного мислення педагога.

КАРТКА 2

Педагогіка М. Монтессорі. «Дім вільної дитини»

Автор-розробник— М. Монтессорі.

Суть. Основне завдання педагога, зазначала М. Монтессорі, полягає у наданні дитині засобів для саморозвитку, розкритті правил їх використання. Для цього необхідно створити предметно-просторове середовище, в якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та нахили. Діяльність дитини повинна бути вільною і самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби-матеріали, з якими вихованець працює спочатку наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім переходить до їх самостійного використання.

Характерною рисою технології є презентації (основні уроки) та індивідуальні уроки (уроки номенклатури). Презентації передбачають демонстрацію дитині правильного способу використання нового матеріалу з метою ознайомлення з основними його особливостями. Застосування матеріалу дає педагогу можливість більше дізнатися про дитину, її внутрішній розвиток. Презентації мають бути простими, лаконічними, об'єктивними і тривати від 0,5 до 2—3 хв.

Індивідуальні уроки мають на меті закріплення навичок роботи та ознайомлення з новими поняттями. Вони вирізняються триступеневою структурою:

асоціація сенсорного сприйняття предмета з його назвою (встановлення педагогом зв'язку між предметом або ознакою і його (її) назвою);

розпізнавання предмета чи ознаки, що-відповідає назві;

запам'ятовування слова, що відповідає предмету чи ознаці

У системі саморозвитку особистості виокремлюють такі ключові позиції: навколишнє підготовлене середовище і вправи для розвитку моторики, сенсорики, інтелекту; педагог, який створює, готує розви- вальне середовище. Отже, індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами з огляду на право вибору, природні потреби та вікові особливості дітей.

Прогнозовані результати: розвиток дрібної та великої моторики руки,сенсорики, логічного мислення, пам'яті; виховання само стійності та організованості дитини.

КАРТКА З

Вальдорфська педагогіка. «Вальдорфськнй дитячий садок»

Автор-розробник — Р. Штайнер.

Суть.Вальдорфська педагогіка — це педагогічна система, вибудувана на антропософських засадах розуміння розвитку людини як цілісної взаємодії тілесних, душевних і духовних чинників, спрямована на виховання духовно вільних особистостей.Основні педагогічні положення Р. Штайнера: поступальний індивідуальний розвиток дитини відповідно до її життєвих ритмів, нерозривний зв'язок із соціальним оточенням.

Стрижнем педагогіки є принципи індивідуального підходу, свободи у вихованні, дотриання особливостей режиму дня і ритму року. Основне завдання дитячого садка — догляд за органами чуття дитини. Дошкільний заклад функціонує як велика сім'я. Ігри й заняття постійно чергуються, створюючи сприятливі ритми самостійних і організованих занять. Вихованець вчиться відкривати існування власного внутрішнього світу, центром якого є сім'я — батьки та дитина.

Прогнозований результат: гармонійний духовний розвиток особистості дошкільника.


КАРТКА 4

Школа адаптивної педагогіки

Автори-розробники— Є. Ямбург, Б. Бройде.

Суть. Адаптивне навчання використовується з метою побудови індивідуальної траєкторії розвитку особистості школяра, зважаючи на його психофізичні особливості, здібності й нахили, забезпечення максимальної самореалізації.

Як зазначає Г. Селевко, адаптація дитини до школи реалізується через визнання учня суб'єктом навчання. Адаптація школи до дитини— через систему диференціації навчально-виховного процесу відповідно до рівнів розвитку школярів, що передбачає наявність різних рівнів і варіантів змісту й методів навчання. Учням забезпечується: добровільність і вільний вибір варіанта навчання; допомога в самовизначенні й розкритті власних нахилів і здібностей; можливість виправлення помилок, вибору потоку-траєкторії, перехідз одного рівня навчання на інший. У процесі контролю знань диференціація поглиблюється, переходить в індивідуалізацію.

Орієнтовною основою для побудови програм навчання є державний стандарт, який на практиці реалізується трьома навчальними потоками-траєкторіями:

базового стандарту (основна траєкторія: визначення й оптимізація змісту базового, регіонального та шкільного компонентів; засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до базового навчального плану і освітніх стандартів навчальних предметів);

передової (ліцейно-гімназійної) освіти (поглиблена траєкторія: виявлення найбільш здібних і обдарованих дітей, створення умов для їхнього розвитку; формування гімназійних таліцейних класів; якісна підготовка випускників до навчання у ВНЗ, самоосвіти і творчої праці; варіація змісту і методів навчання з метою адаптації до певної категорії дітей);

компенсуючого навчання (корекційно-розвивальна траєкторія: організація різних видів компенсуючого навчання; реалізація особистісно орієнтованого підходу, перехід від диференційованого до індивідуалізованого навчання; психолого-педагогічна допомога дітям, підтримка дітей з ознаками психогенної шкільної дезадаптації; утримання кожної «важкої» дитини у межах виховного впливу школи; варіація змісту і методів навчання з метою адаптації до певної категорії дітей).

Потоки-траєкторії вибудовуються за вертикаллю від першого до останнього класу загальноосвітньої школи відповідно до розроблених програм. Передбачається розподіл дітей у гомогенні класи, забезпечується можливість переходу з одного рівня навчання на інший, взаємодія і взаємодопомога сильних та слабких учнів, система компенсації відставання тощо.

Використовуються такі методики внутрішньопредметної диференціації: різні типи опор (плакати-приклади, опорні конспекти, узагальнювальні таблиці тощо); алгоритми розв'язування задач або виконання завдань (від аналогічного прикладу до логічної схеми); вказівки на тип задачі, закону, правила; підказки (натяк, асоціація), ідеї, хід думки; попередження про можливі помилки; поділ складно го матеріалу на частини. Традиційні методи навчання використовуються у поєднанні з найновішими досягненнями науки і передового педагогічного досвіду, які добре зарекомендували себе на практиці.

Прогнозовані результати: вільний вибір та самореалізація особистості школяра; формування позитивної Я-концепції; засвоєння всіма дітьми навчального матеріалу на рівні державного освітнього стандарту.
КАРТКА 5

Педагогіка життєтворчості. «Школа життєтворчості особистості»

Автор-розробник — І. Єрмаков.

Суть. Життєтворчість як спосіб самопрограмування й творчого здійснення особистістю свого життя є унікальним і винятковим надбанням людини, зазначає І. Єрмаков.

Основна проблема життєтворчості зосереджується на проблемі творення себе, побудові свого життя виходячи з власного розуміння його сенсу. Формуючи особистість учня як суб'єкта і проектувальника власного життя, школа життєтворчості особистості підтримує дитину, створює умови для опанування мистецтва розроблення й утілення власних життєвих проектів. Останні спрямовані на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоздатної особистості.

Школа — простір життя дитини, простір можливостей реалізації вітальних, духовних потреб та інтересів, культури життя і самовизначення; формування інноваційної потреби жити в умовах постійних змін, бути ініціатором змін і активної соціальної дії; пріоритет особистості, її замовлення на освіту; орієнтація на виховання вільної, конкурентоспроможної особистості, здатної до критичного мислення, розв'язання життєвих проблем, активної діяльності й презентації себе на ринку праці; освоєння стрижневих життєвих компетентностей, соціальних і життєвих ролей, підхід до знання як до інструменту, засобу розв'язання проблем; орієнтація на розв'язання конкретних проблем, які стоять перед суспільством, людиною; інноваційний тип навчання, побудований на активних та інтерактивних методах; учень — суб'єкт, партнер у навчально-виховному процесі; постановка, формулювання власних цілей і вибір способів їх досягнення; вихід на індивідуальну життєву траєкторію розвитку і саморозвитку, врахування інтересів і потреб дітей.

Утвердження соціального партнерства: режим випереджального, проектного розвитку; при цьому кожна школа має своє творче обличчя, розвивається як відкрита система. Різні типи інноваційних закладів освіти; гнучкі варіативні й авторські програми. Розгалужений шкільний компонент освіти; постійний інноваційний процес, який охоплює всі аспекти життя дитини й навчального закладу; ключові життєві компетентності, оволодіння технологіями життєтворчості, вміння використовувати знання як інструмент розв'язання життєвих проблем. Постійна діагностика і моніторинг рівня розвитку життєвої компетентності відповідно до сенситивних періодів життя дитини.

Прогнозовані результати: розвиток ключових компетентностей вихованців, формування проектної культури, нових способів мислення й діяльності.

КАРТКА 6

Інформаційно-комунікаційні технології

Суть. Інформаційними технологіями називають усі технології, які використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео). З появою комп'ютерів з'явився новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні» є об'єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактивного навчання — діалог у системі «користувач — комп'ютер».

На практиці технології використовуються в трьох варіантах, як:

• проникаюча (застосовується у процесі вивчення окремих тем, розділів для розв'язання окремих дидактичних завдань);

• основна (визначальна, значима у складі технологій програмного, дистанційного навчання тощо);

• монотехнологія (увесь процес навчання та управління, включно з усіма видами діагностики, моніторингу, спирається на використання комп'ютера).

Інформатизація навчально-виховного процесу передбачає широке використання у процесі вивчення різних предметів інформаційно орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп'ютерів та телекомунікаційних мереж. Сюди можна віднести інформатизацію системи управління навчальним закладом, створення баз даних та опрацювання інформації, участь у міжнародних проектах тощо. Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (програмоване навчання, експертні системи, мультимедіа, імітаційне моделювання, предметні комп'ютерні уроки) сприяє реалізації особистісно орієнтованого підходу до учнів, поетапному засвоєнню знань, умінь, навичок.

Прогнозовані результати: формування умінь працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей.


КАРТКА 7

Система розвивального навчання Д. Ельконіна — В. Давидова

Автори-розробники — Д. Ельконін, В. Давидов.

Мета розвивального навчання — формування теоретичної свідомості й мислення, узагальнених способів розумових дій; відтворення в навчальній діяльності логіки наукового пізнання; становлення дитини як суб'єкта різних видів і форм людської діяльності.

Суть технології: цілеспрямована навчальна діяльність як особлива форма активності, спрямована на розвиток суб'єктності, що передбачає процес самозміни дитини. її змістом виступають загальні способи дій щодо розв'язання різноманітних завдань.

Традиційно у школі знання подаються в готовому вигляді. Описувана ж технологія залучає дитину до процесу самостійної пошукової квазідослідницької діяльності, що свідомо сприймається нею як особиста мета. Цей процес відбувається не під керівництвом учителя, а за його безпосередньої участі. В умовах розвивального навчання цілеспрямована навчальна діяльність учнів організовується не від конкретного до загально-абстрактного, як у традиційній моделі, а навпаки. Учень виступає у ролі шукача нових знань.

Він відкриває для себе найзагальніші наукові поняття, у яких відображені закономірності, глибинні причинно-наслідкові зв'язки тощо, опановує поняття не за зовнішніми, а за внутрішніми їх ознаками, розкриває теоретичні образи — ознайомлюється із загальним, що поступово збагачується конкретними фактами, знаннями. В основі технології лежить принцип змістового узагальнення — загальні знання передують конкретним. Між ними — суб'єктний простір сходження дитини від загального до конкретного.

Процес навчання орієнтується на наукові, а не на емпіричні знання. Формується теоретичне мислення школярів, основою якого виступає пошуково-дослідницький метод. Важливо, щоб діти засвоїли загальний спосіб дії разом з учителем, попрацювали за алгоритмом, а потім поступово перейшли до самостійного виконання завдань.
  1   2   3   4

Схожі:

Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconКартка обліку передового педагогічного досвіду тема досвіду «Розвиток креативних здібностей учнів в процесі формування мовної та літературної компетенцій»
У якій формі узагальнено досвід опис досвіду, розробки уроків, дидактичні матеріали, творчі роботи учнів, брошура
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconАнотація Мета досвіду
Мета досвіду: системне використання різноманітних форм і методів навчально – виховного процесу в шкільному фізичному вихованні як...
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconМетодика досліджень стійкості рішень, отримуваних цільовим методом
Запропоновано спосіб вирішення задачі вибору методу експертного оцінювання для забезпечення стійких рішень при застосуванні конкретної...
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconОпис власного педагогічного досвіду
Характерними особливостями сьогодення є такі: полікультурний простір, процеси глобалізації, мінливі повсякчас умови життя, котрі...
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconСилка А. С. Формування гуманістичної спрямованості педагогічного спілкування майбутніх інженерів-педагогів на основі використання історико-педагогічного досвіду
Щодо вдосконалення комунікативної підготовки у вищій освіті, насамперед, у підготовці інженерно-педагогічних кадрів. Однак, поза...
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconРішення щодо власних вчинків; набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я; використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання...
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconМістечко «здоровий спосіб життя» мета
...
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconВивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогів закладу Вивчення перспективного педагогічного досвіду
Впровадження здоров'язбережувальних технологій у роботу з дітьми з мовними вадами
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconУманський районний відділ освіти Методичний кабінет 2011 рік Їх імена та досвід занесено до картотеки Передового педагогічного досвіду освітян
Тестові завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу до підручника
Картка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета iconТема Визначення актуального змісту життєвого досвіду (2 години)
Сформувати у студентів знання про елементи власного досвіду та вміння усвідомлювати ці елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка