Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань»
70.78 Kb.
НазваПояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань»
Дата конвертації23.02.2013
Розмір70.78 Kb.
ТипПояснювальна записка
АВТОРСЬКА ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ

АБО СПЕЦКУРСУ

« ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ »

ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ
Автор Нєчаєва Юлія Львівна

Харків 2010


Пояснювальна записка
Програма факультативу « Основи екологічних знань» призначена для учнів 10-11 класів та розрахована на 34 години (1 година на тиждень). Раціонально використовувати її як програму спецкурсу в класах хіміко-біологічного профілю навчання.

У зв’язку з загостренням екологічних проблем перед сучасною педагогічною наукою і практикою постали невідкладні завдання щодо забезпечення підготовки молодого покоління, здатного вивести людство зі стану екологічної кризи, у якій воно опинилося через незнання або ігнорування законів взаємовідносин людини і природи, споживацьке ставлення до неї. Школа покликана дати учням основи екологічних знань, сформувати екологічний стиль мислення, навчити правил екологічно доцільної поведінки, тобто виховувати екологічну культуру особистості. Саме тому провідну роль повинна відігравати екологічна освіта.

Програма містить розділи: «Екологічні фактори та їх вплив на живі організми», «Поняття про екосистеми», «Вчення про біосферу», «Екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання»

Мета факультативу( або спецкурсу) – поглибити екологічні знання учнів, сформувати екологічний стан мислення, навчити правил екологічної культури.

Завдання курсу полягає у:

 • вивченні екологічних факторів та їх впливу на живі організми;

 • вивченні форм взаємовідносин між організмами;

 • аналізуванні структури біогеоценозів та агроценозів;

 • ознайомленні учнів з глобальними екологічними проблемами, їх причинами та наслідками;

 • ознайомленні учнів з основними видами та джерелами забруднення довкілля України, природоохоронними заходами;

 • формуванні системних знань, навчанні учнів самостійно мислити, замислюватись над сучасними екологічними проблемами, шукати шляхи їхнього розв’язання.

Заняття проводяться у формі семінарів, обговорень із доповідями, рефератами, у формі практичних робіт, екскурсій.

Розділ 1.

Екологічні фактори та їх вплив на живі організми

Тема 1. Абіотичні фактори. ( 6 годин).
Предмет, завдання та методи екології. Структура сучасної екології.

Поняття про екологічні фактори. Абіотичні фактори. Світло та температура. Екологічні групи рослин і тварин по відношенню до світла та температури. Фотоперіодизм. Вологість та її вплив на живі організми. Екологічні групи рослин і тварин по відношенню до води. Екологічні групи гідро біонтів. Поняття про обмежувальні фактори. Межі витривалості.

Учень називає:

 • методи сучасної екології;

 • екологічні фактори;

знає та пояснює терміни:

 • біоекологія;

 • аутекологія;

 • синекологія;

 • соціоекологія;

 • глобальна екологія;

наводить приклади екологічних груп рослин і тварин по відношенню до абіотичних факторів;

аналізує:

 • вплив вологості, світла, температури на живі організми;

 • пристосування організмів до водного середовища та перепадів температури.


Тема 2. Біотичні фактори (6 годин).
Поняття про симбіоз. Обов’язковий та факультативний симбіоз. Міжвидові взаємовідносини.

Паразитизм. Обов’язкові та факультативні паразити. Поняття та життєвий цикл зі зміною хазяїв.

Коменсалізм та його форми. Мутуалізм. Хижацтво.

Внутрішньо видові взаємовідносини. Конкуренція та канібалізм.

Турбота про нащадків. Нейтральні взаємовідносини.

Учень називає:

 • основні форми взаємовідносин між різними видами;

 • форми внутрішньовидових взаємовідносин;

наводить приклади біотичних факторів;

аналізує:

 • значення взаємовідносин;

 • ступінь гостроти антагоністичних взаємовідносин.Розділ 2.

Поняття про екосистеми.
Тема 1. Структура біогеоценозів (4 години).
Поняття про біоценоз. Фітоценоз та зооценоз.

Поняття про біогеоценоз. Структура біогеоценозу. Абіотична та біотична частина біогеоценозу. Трофічні рівні. Поняття про ланцюги живлення. Властивості біогеоценозів.

Колообіг речовин та енергії.

Учень називає та характеризує поняття:

 • біоценоз, фітоценоз, зооценоз;

 • біогеоценоз;

 • продуценти, консументи та редуценти;

аналізує структуру біогеоценозу;

наводить приклади трофічних зв’язків.
Тема 2. Вивчення структури місцевих біогеоценозів( 6 годин ).
Вивчення структури біогеоценозу листяного лісу.

Практична робота №1. Складання ланцюгів живлення листяного лісу.

Вивчення структури біогеоценозу прісної водойми.

Практична робота №2. Складання ланцюгів живлення прісної водойми.

Вивчення структури соснового бору.

Практична робота №3. Складання ланцюгів живлення соснового бору.

Природні та штучні біогеоценози.

Екскурсія. Вивчення структури агроценозу (поле, сад, город ).

Правило екологічної піраміди.

Практична робота №4. Розв’язання задач на правило екологічної піраміди чисел, маси та енергії.

Учень аналізує поняття біогеоценоз та агроценоз;

вміє будувати ланцюги живлення місцевих біогеоценозів;

порівнює взаємозв’язки в природній та штучній екосистемі;

розв’язує задачі на правило екологічної піраміди.
Розділ 3.

Вчення про біосферу ( 4 години ).
Біосфера та її межі. Властивості та функції живої речовини. « Розтікання біомаси».

Вчення В. І. Вернадського про ноосферу.

Біомаса поверхні суші та грунтів. Біомаса Світового океану.

Учень знає:

 • межі біосфери;

 • геосфери Землі;

аналізує:

 • властивості та функції живої речовини;

 • фактори, що обмежують « розтікання біомаси»

дає характеристику:

 • біомаси поверхні суші та грунтів;

 • біомаси Світового океану.


Розділ 4.

Екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання.
Тема 1. Глобальні екологічні проблеми ( 5 годин ).
Екологічні проблеми атмосфери. Озонові діри. Кислотні дощі. Смог. Парниковий ефект. Тютюновий дим. Джерела та наслідки забруднень атмосфери.

Екологічні проблеми Світового океану. Проблеми Чорного та Азовського морів.

Забруднення грунтів. Шумове та радіо магнітне забруднення.

Зменшення видового різноманіття.

Учень знає і наводить:

 • причини екологічних проблем;

 • наслідки екологічних проблем;

аналізує екологічні проблеми своєї країни та регіону;

пропонує заходи по запобіганню та розв’язанню екологічних проблем.

Тема 2. Природоохоронні заходи ( 3 години ).
Просвітницька робота з охорони природи. Міжнародні та

Українські природоохоронні організації.

Практична робота №5 Оформлення природоохоронного плакату.

Червона книга МСОП. Рослини Червоної книги України.

Екскурсія до ботанічного саду.

Тварини Червоної книги України.

Екскурсія до музею природи ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Заповідні території України.

Економічні природоохоронні заходи.

Технологічні природоохоронні заходи.

Учень знає та показує на карті заповідники України;

наводить приклади:

 • рослин Червоної Книги України;

 • тварин Червоної книги України;

аналізує ефективність заходів з охорони природи;

пропонує просвітницькі та технологічні заходи з охорони природи.

Список використаних літературних джерел.


 1. В. А. Алексеев. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль,

« Академия развития», 1998г.

 1. Г.О. Білявський. Основи екологічних знань. Київ, «Либідь», 1995р.

 2. Л.Б. Василенко. Екологія. Навчально – методичний посібник. Харків, «Скорпіон», 2009р.

 3. В. Городинская. Природа. Человек. Закон. Москва, «Юридическая література», 1990г.

 4. Н. Грин, У. Стаут, Д.Тейлор. Биология. Москва, «Мир», 1990г.

 5. В.В. Грицайчук. Основи екології. Харків, ХНПУ

ім. Г.С. Сковороди, 1994р.

 1. І. Лаптєв. Надії зеленого дому. Київ, «Веселка», 2003р.

 2. С.Н. Погорелова. Природа Харківщіни. Харків, «Ранок», 2003р.

 3. Редкие и исчезающие растения и животные Украины. Справочник. Киев, «Наукова думка», 1998г.

 4. Екологічні права громадян. Інформаційне агентство

«Ехо – Восток», Київ, 2007р.

 1. О.К. Ющенко. Заповідники України. Київ, «Радянська школа»,

1989р.

Схожі:

Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПрограма гуртка «основи екологічних знань»
Програма гуртка передбачає ознайомлення з основами екологічних знань і природоохоронною діяльністю людини. Ця сукупність знань може...
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПрограма спецкурсу за вибором /факультативу для основної школи (35 год., 1 години на тиждень) пояснювальна записка
Адже велика історія розпочинається з історії малої: історії свого роду, села чи міста, історії землі, де ми народилися, живемо, і,...
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПояснювальна записка Програма гуртка «Основи інформаційних технологій»
...
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПояснювальна записка щодо проведення творчого конкурсу для абітурієнтів
«Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності»
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПояснювальна записка інтегрований предмет «Основи здоров’я»
«Основи здоров’я» передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді і відповідальної поведінки
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconТехнологія плетіння спицями (Автор Б. Кузнецова) Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програма модуля передбачає за­кріплення знань про...
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техно­логії. 10-11 класи"
Програмою варіативного модуля" Основи об'ємного комп'ютерного моделювання" передбачено ознайомлення учнів з комп'ютерним об'єм­ним...
Пояснювальна записка Програма факультативу «Основи екологічних знань» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою пояснювальна записка
Такі уміння стануть навичками лише за умови належних знань лексичної та граматичної систем української мови, їх особливостей у порівнянні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка