Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
51.43 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата конвертації23.02.2013
Розмір51.43 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

Затверджено:
Голова приймальної комісії
___________________О.А.Мінаєв
“____”___­­­­_____________2012р.ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Спеціальність: 7.04010601, 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

Донецьк, ДонНТУ - 2012 р.

ВСТУП
Програма фахових випробувань передбачає перевірку знань по комплексу основних дисциплін, які вивчаються в вищому навчальному закладі за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

До цих дисциплін відносяться такі: «Загальна екологія та неоекологія», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Моніторинг довкілля», «Екологія міських систем», «Екологічна безпека».

Загальна екологія та неоекологія

Екологія як наука. Геккелєвське визначення екології. Предмет та об’єкти її дослідження. Поняття про екологічну систему. Структурно-функціональна характеристика екосистеми. Трофічна класифікація організмів. Трофічні ланцюги і трофічні мережі. Правило 10 %. Трофічна піраміда: її суть т форми її відображення. Енергетична класифікація екосистем. Універсальні ознаки природної екосистеми. Наземні екосистеми Землі. Поняття біогеоценозу, ландшафту, біому. Привести приклади.

Аутекологія – наука про взаємодії організму (особі) та оточуючого середовища. Поняття толерантності. Поняття про екологічну нішу виду, життєві форми. Правило конкурентного виключення. Поняття популяції. Структурні та функціональні характеристики популяцій. Експоненціальний та логістичний ріст чисельності популяції. Поняття про багатовидове угрупування – біоценоз. Структурна та функціональна характеристика біоценозу. Поняття про біогеоценоз як елементарну природну екосистему (по В.М.Сукачову).

Глобальні екологічні проблеми людства. Ієрархічний ряд глобальних екологічних проблем. Неухильний зріст чисельності людства як первопричина глобальних екологічних проблем. Надмірна експлуатація природних ресурсів як глобальна екологічна проблема. Класифікація природних ресурсів по ознаку вичерпаності/невичерпаності. Антропогенна трансформація природних екосистем як глобальна екологічна проблема. Головна екологічна задача людства. Антропогенне забруднення природних середовищ Землі як глобальна екологічна проблема. Види антропогенного забруднення. Загальні принципи та підходи щодо рішення глобальних екологічних проблем. Спеціальні засоби екологічної стабілізації стану довкілля: назвати та коротко розкрити їх суть.

Законодавча база України в області охорони довкілля. Структура управління і контроль в області охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Територіальні форми охорони природи як основний засіб охорони навколишнього природного середовища та підтримки її стабільного стану. Природно-заповідний фонд (ПЗФ)України – поняття, категорії об’єктів, їх призначення.
моніторинг ДОВКІЛЛЯ
Особливості складу об'єктів навколишнього середовища. Базові етапи аналізу складових довкілля. Аналіз повітря: відбір проб повітря, особливості аналізу забруднюючих речовин. Відбір проб, підготовка до аналізу та аналіз ґрунтів, твердих відходів та біоматеріалів. Особливості визначення забруднення природної води. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища. Моніторинг атмосферного повітря. Моніторинг поверхневих вод. Моніторинг стану ґрунтів.

Нормування антропогенного навантаження

на навколишнє середовище
ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (загальні принципи встановлення, максимально разова і середньодобова). ГДК хімічних речовин у водному середовищі, лімітуючи ознаки шкідливості, категорії водокористування.

ГДК речовин у ґрунті. Нормативи ГДВ забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря (загальні положення, нормативна документація).

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин. Початкові дані для розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин. Санітарно-захисні зони підприємств. Державний облік підприємств, що забруднюють атмосферне повітря. Встановлення нормативів ГДС (загальні положення; нормативна документація).
ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ
Причини, джерела і шляхи урбанізації та їх наслідки на різних етапах. Характеристика міста, як урбогеосоціосистеми, її структура. Властивості міських систем. Порівняльний аналіз позитивних і негативних рис міста і села. Особливості міського рослинного світу. Характеристика і необхідність комплексної зеленої зони.

Екологічні проблеми України, шляхи їх вирішення. Загальна характеристика водопостачання. Класифікація систем водопостачання. Природні джерела водопостачання і вимоги до них. Фізико-хімічні основи процесів очищення стічних вод. Принципова схема фільтрувальної станції і її основні споруди. Принципова схема станції очищення побутових стічних вод.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Екологічна небезпека, умови, фактори та чинники її формування. Риск як кількісна оцінка виникнення, класифікація рівнів. Екологічні ситуації, їх характеристика та аналіз. Класифікація надзвичайних ситуацій природного й антропогенного походження. Ліквідація наслідків. Характеристика небезпеки, сформованої біологічними, хімічними та ландшафтотрансформуючими чинниками.

Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням та деградацією ґрунтів. Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням поверхневих і підземних вод. Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням атмосферного повітря. Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана з підтопленням земель. Законодавча база.

Національна система законодавства в сфері екологічної безпеки. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екобезпеки.

Перелік рекомендованої літератури


  1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 с.

  2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

  3. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с.

  4. Запольський А.К."Водопостачання, водовідведення та якість води". - Київ: Вища школа, 2005. – 420 с.

  5. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

  6. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище. Навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Вид. 2–е доп. і перероб. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006 р.

  7. Шмандий В.М. Управление техногенной безопасностью урбосистемы на стадии образования и поступления отходов в окружающую среду. – Х.: ХДПУ, 2001. – 152 с.Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри “Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища”

Протокол № 4 від 22.12.2012 р.

Голова фахової комісії

за спеціальністю,

д. т. н., проф. В.К.Костенко

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05050308, 05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка