Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент»
110.34 Kb.
НазваТема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент»
Дата конвертації22.10.2012
Розмір110.34 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Базові поняття
II. Перевірка домашнього завдання
IV. Вивчення нового матеріалу
V. Узагальнення та систематизація знань учнів
VI. Домашнє завдання
VII. Підбиття підсумків уроку
Додатковий матеріал до уроку
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі.

Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» і «проста речови­на»; сформувати уявлення про процес корозії й способи захисту виробів від неї, а також уміння характеризувати хімічні властивості речовин за допомогою хімічних ре­акцій.

Обладнання: ПеріодичнасистемахімічнихелементівД.1. Менделєєва-матеріали: вогнетривка плитка, нагрівний прилад, скляна паличка;' порошки заліза та сірки, пластинки заліза й цинку, мід­ний дріт, дистильована вода; розчини натрій хлориду натрій гідроксиду.

Базові поняття залізо, горіння, реакція сполучення, корозія, чавун та терміни: сталь.

Тип уроку: комбінований.

Методи та прийоми: пояснювально-ілюстративні: розповідь, демонстрації; словесні: доповіді учнів, колективне обговорення, бесі­да; репродуктивні; частково-пошукові: самостійна ро­бота.
Хід уроку
I. Організаційний етап

Перевіряється готовність учнів до уроку, налаштування на робо­чий настрій.

II. Перевірка домашнього завдання

Бесіда за питаннями домашнього завдання

Проводиться перевірна робота.

Варіант 1

 1. Які оксиди утворюються при горінні кальцію, сірки та фос­фору в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви ок­сидам.

 1. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н6 + O2 = .... .

 1. У якому з оксидів масова частка Оксигену більша: у ферум(П) оксиді чи ферум(Ш) оксиді? Відповідь підтвердьте розра­хунками.

 2. На підставі яких властивостей ґрунтується застосування кис­ню в промисловості?

Варіант 2

 1. Які оксиди утворюються при горінні цинку, натрію та вугілля в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви оксидам.

 1. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н2 + O2 = ... .

3. Визначте масу Оксигену в кальцій оксиді масою 128 г.
4. У чому полягає біологічна роль кисню й Оксигену?

III. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель називає тему уроку, просить сформулювати мету уроку, яка записується на дошці.

Бесіда

— Дайте визначення хімічному елементу.

 • На які дві групи поділяють прості речовини?

 • За якими ознаками можна відрізнити метали від неметалів?

 • Які властивості речовин називаються хімічними?

 • До якого типу простих речовин належить залізо?

— Як ви вважаєте, чи є залізо хімічно активною речовиною? Від­повідь поясніть.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Ферум. Залізо

Розповідь учителя, бесіда

Сьогодні ми з вдми познайомимося ще з одним хімічним елементом Ферумом (металічним елементом). Ферум утворює просту речовину

залізо, яке використовується людиною вже кілька тисячоліть. А деякі сполуки Феруму мають особливе значення для життя на планеті.

— Яку інформацію можна отримати про елемент Ферум, вихо­дячи з його положення в Періодичній системі? Зробіть записи в зо­шитах. (Яким символом позначається, де розташований у таблиці, який має порядковий номер і відносну атомну масу — металічний елемент.)

(Учитель звертає увагу учнів на те, що в хімічних сполуках Ферум виявляє валентність II або III. Ферум є активним елементом, у хіміч­них реакціях виявляє в основному властивості металів.)

2. Хімічні властивості заліза.

Розповідь учителя з демонстрацією

Залізо відносно активно вступає в хімічні взаємодії. Оскільки за­лізо є одним із характерних представників металів, то воно переважно вступає в реакції з неметалами.

Залізо активно взаємодіє з киснем навіть за звичайних умов. Якщо залишити шматочок заліза на повітрі, то з часом металічний блиск блякне через те, що поверхня заліза вкривається продуктом його взаємодії з киснем.

У разі нагрівання заліза на повітрі його поверхня вкривається за­лізною окалиною:

3Fe + 2O2 → Fe3O4;

Демонстрація: горіння заліза у чистому кисні. Щоб спалити за­лізо в кисні, потрібно розжарену залізну пружинку помістити в посу­дину, заповнену чистим киснем: залізо спалахне, розкидаючи яскраві іскри.

Залізо також взаємодіє з хлором. Залізний дріт дуже активно зго­ряє, якщо його помістити в посудину, наповнену хлором. У цьому ви­падку утворюється ферум(III) хлорид:

2Fe + 3Сl2 → 2FeCl3.

Демонстрація: взаємодія заліза з сіркою. Змішаємо порошко­подібне залізо та сірку й насиплемо їх на залізний лист у вигляді гірки. Якщо нагрівати цю суміш, то почнеться дуже бурхлива взаємо­дія, яка супроводжується розкиданням продуктів реакції і нагадує виверження вулкана. У результаті цієї реакції утворюється ферум(ІІ) сульфід:

Fe + S → FeS.

Залізо здатне реагувати з водою. За звичайних умов реакція взає­модії заліза з водою не відбувається. Але якщо через розжарені ошур­ки пропускати перегріту водяну пару, то залізо перетворюється на за­лізну окалину й виділяється водень:

3Fe + 4Н2O → Fe3O4 + 4Н2.

За допомогою реакції заліза з водою А. Лавуазье вперше довів, що вода є складною речовиною, яка складається з атомів Оксигену та Гідрогену. У XIX ст. цю реакцію використовували для добування водню. З її допомогою брати Монгольф'є змогли добути достатню кіль­кість водню для наповнення першої в історії повітряної кулі.

3. Корозія заліза.

Розповідь учителя

За звичайних умов залізо також може вступати в хімічні реакції з речовинами, що містяться в навколишньому середовищі,— киснем і водою. Ця реакція призводить до появи на поверхні металевих ви­робів рудих плям — іржі. Уі хімії цей процес називають корозією.

Корозія — це хімічний процес руйнування металів під дією нав­колишнього середовища.

Чому ж відбуваються процеси корозії? Причина корозії заліза полягає в його високій хімічній активності. Атомам Феруму «вигід­ніше» існувати у вигляді сполук, ніж у вигляді простої речовини. За­лізо, як і інші метали, в земній корі існує у вигляді оксидів. Перехід від металу до оксиду -— енергетично вигідний процес, оксиди — більш стійкі сполуки, ніж метали. Для того щоб провести зворотний про­цес і «витягти» метал із руди, необхідно витратити багато енергії. Не дивно, що залізо виявляє тенденцію знову перетворюватися на ок­сид — іржавіє.

Схематично реакцію корозії заліза можна описати таким рівнян­ням:

4Fe + 6Н2O + 3O2 → 4Fe(OH)3.

Іржа є сумішшю речовин, якій важко приписати певну формулу. Приблизно склад іржі відбивається формулою Fe(OH)3.

Корозія — надзвичайно руйнівний процес. Поява іржі на повер­хні металу — це тільки початкові симптоми руйнування, надалі ко­розія проникає всередину виробу. Іржа більш крихка, ніж залізо, і проіржавілий залізний предмет вже не може витримувати те на­вантаження, на яке розрахований. Це призводить до появи тріщин і руйнування всього виробу. Наприклад, якщо проіржавіє одна з паль моста, то через це може завалитися вся будова.

Залізо піддається корозії у вологому повітрі. Дуже сильно при­скорює процес корозії контакт металів із солоною водою. З цієї при­чини нафтові вежі та кораблі іржавіють у морській воді швидше, ніж у прісній.

Зупинити корозію неможливо, але її можна сповільнити. Існує багато способів захисту металів від корозії, але основним прийомом є запобігання контакту заліза з повітрям.

Для цього металеві вироби фарбують, покривають лаком або вкри­вають шаром мастила. У більшості випадків цього достатньо, щоб метал не руйнувався протягом декількох десятків або навіть сотень років. Дуже розповсюдженим є використання нержавіючих сплавів. Досить часто сталеві вироби, які використовують у побуті (кухонний посуд, ложки, виделки, ножі, баки пральної машини та інші), виготовлені з нержавіючої сталі, яка не вимагає додаткового захисту. Нержавію­ча сталь дорога, і її використання не завжди економічно виправдане, як і використання захисних шарів мастил і фарб. Тому часто залізо по­кривають тонким шаром іншого металу — більш стійкішого до корозії (цинку, нікелю, хрому, олова). Так, залізо вкрите оловом (луджене залізо), особливо часто використовується при виготовленні консервів.

V. Узагальнення та систематизація знань учнів

Завдання

 1. Чому більшість залізних предметів, які перебувають на повітрі, не мають металічного блиску?

 2. Складіть рівняння хімічних реакцій утворення ферум(II) окси­ду та ферум(III) оксиду із заліза й кисню.

 3. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій:

а) Fe + O2 → Fe3O4;

б) Fe + Br2 → FeBr3;

в) Fe + HCl → FeCl2 + H2↑;

г) Fe2O3 + Al → A12O3 + Fe.

 1. У результаті прожарювання на повітрі заліза масою 1,68 г утворилася залізна окалина масою 2,32 г. Яка маса кисню була необхідна для цієї реакції? Складіть рівняння цієї реакції.

 2. Визначте масову, частку Феруму в його природних сполуках: FeCO3 — сидерит (залізний шпат); FeS2 — пірит (сульфатний колчедан).

VI. Домашнє завдання

 1. Опрацювати § 15 підручника.

 2. Виконати завдання № 1, 2 (усно), 3, 4 (письмово) на с 104 під­ручника.

З. Корозія завдає колосальної шкоди людській, цивілізації. Щорічно вона знищує мільйони тонн заліза. Обміркувати мож­ливість відновлення заліза після корозії і запропонувати пра­вила поводження із залізними виробами або їхніми відходами для зменшення втрат заліза. (Це завдання можна використати для створення проекту «Друге життя заліза».)

VII. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів проаналізувати досягнуті результати.

— Чи на всі питання, що ставилися на початку уроку, отримані відповіді?

Учитель пропонує скласти сенкен за темою «Залізо» (див. додат­ковий матеріал до уроку № 8).

Додатковий матеріал до уроку

Особливості взаємодії заліза з киснем

Залізо може активно згоряти навіть на повітрі. Це можливо, якщо залізо перетворене на дуже дрібний порошок, який називають пірофорним залізом. Якщо такий порошок потрапляє в повітря, він яскра­во спалахує навіть за кімнатної температури. Механічно подрібнити залізо до такої4 міри неможливо, для цього використовують хімічні методи.

Реакція взаємодії заліза з киснем використовується для різання металів. Для цього певну ділянку залізної деталі спочатку нагріва­ють за допомогою киснево-газового пальника. Потім направляють на нагріте місце струмінь чистого кисню. Залізо вступає в хімічну реак­цію з киснем і перетворюється на окалину. Так можна розрізати дуже товсті залізні деталі.

Варіант 1

 1. Які оксиди утворюються при горінні кальцію, сірки та фос­фору в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви ок­сидам.

 2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н6 + O2 = .... .

 3. У якому з оксидів масова частка Оксигену більша: у ферум(П) оксиді чи ферум(Ш) оксиді? Відповідь підтвердьте розра­хунками.

 4. На підставі яких властивостей ґрунтується застосування кис­ню в промисловості?


Варіант 2

 1. Які оксиди утворюються при горінні цинку, натрію та вугілля в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви оксидам.

2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н2 + O2 = ... .

3. Визначте масу Оксигену в кальцій оксиді масою 128 г.
4. У чому полягає біологічна роль кисню й Оксигену?
Варіант 1

 1. Які оксиди утворюються при горінні кальцію, сірки та фос­фору в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви ок­сидам.

 2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н6 + O2 = .... .

 3. У якому з оксидів масова частка Оксигену більша: у ферум(П) оксиді чи ферум(Ш) оксиді? Відповідь підтвердьте розра­хунками.

 4. На підставі яких властивостей ґрунтується застосування кис­ню в промисловості?


Варіант 2

 1. Які оксиди утворюються при горінні цинку, натрію та вугілля в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви оксидам.

2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н2 + O2 = ... .

3. Визначте масу Оксигену в кальцій оксиді масою 128 г.
4. У чому полягає біологічна роль кисню й Оксигену?
Варіант 1

 1. Які оксиди утворюються при горінні кальцію, сірки та фос­фору в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви ок­сидам.

 2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н6 + O2 = .... .

 3. У якому з оксидів масова частка Оксигену більша: у ферум(П) оксиді чи ферум(Ш) оксиді? Відповідь підтвердьте розра­хунками.

 4. На підставі яких властивостей ґрунтується застосування кис­ню в промисловості?


Варіант 2

1. Які оксиди утворюються при горінні цинку, натрію та вугілля в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви оксидам.

2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н2 + O2 = ... .

3. Визначте масу Оксигену в кальцій оксиді масою 128 г.
4. У чому полягає біологічна роль кисню й Оксигену?
Варіант 1

 1. Які оксиди утворюються при горінні кальцію, сірки та фос­фору в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви ок­сидам.

 2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н6 + O2 = .... .

 3. У якому з оксидів масова частка Оксигену більша: у ферум(П) оксиді чи ферум(Ш) оксиді? Відповідь підтвердьте розра­хунками.

 4. На підставі яких властивостей ґрунтується застосування кис­ню в промисловості?


Варіант 2

1. Які оксиди утворюються при горінні цинку, натрію та вугілля в кисні? Запишіть рівняння реакцій, дайте назви оксидам.

2. Напишіть рівняння горіння складної речовини: С2Н2 + O2 = ... .

3. Визначте масу Оксигену в кальцій оксиді масою 128 г.
4. У чому полягає біологічна роль кисню й Оксигену?

Схожі:

Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconФерум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза
Феруму та заліза; ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями заліза на прикладі його хімічних властивостей розширити...
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconКонкурсу «Кращий урок 2009 року»
«Метали. Поширеність Феруму в природі. Залізо. Фі­зичні властивості заліза і його застосування»
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconУрок на тему : Ферум. Залізо. Сполуки Феруму (ІІ) І Феруму (ІІІ) Мета
Мета: поглибити І узагальнити знання учнів про метали побічних підгруп на прикладі Феруму, ознайомити із триадами елементів у VIII...
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconДефіцит заліза у вагітних
Організм може відновити запаси заліза на протязі 4-5 років. Якщо жінка народжує раніше цього терміну, у неї неминуче розвивається...
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconРозділ: Медицина Дефіцит заліза у вагітних
Організм може відновити запаси заліза на протязі 4-5 років. Якщо жінка народжує раніше цього терміну, у неї неминуче розвивається...
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconІнструкція для медичного застосування препарату табекс® (tabex®) Склад лікарського засобу
Е 171), макрогол 3350, тальк, оксид заліза жовтий (Е 172), оксид заліза червоний (Е 172), оксид заліза чорний (Е 172))
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconТема. Розв’язування вправ з теми «Початкові хімічні поняття: валентність, хімічні формули та хімічні рівняння». ( урок-подорож) мета
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про валентність, хімічні формули та хімічні рівняння; продовжити формувати вміння...
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconЕлектричний струм в різних середовищах
У процесі електролізу з водяного розчину хлориду заліза виділилося 560г заліза. Який заряд пройшов через електролітичну ванну? (k=...
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconФізіологічна роль заліза в організмі
Гем є комплексною сполукою пігменту протопорфірину з іоном двовалентного заліза, що формує небілкову частину молекули гемоглобіну....
Тема. Ферум. Залізо. Хімічні властивості заліза. Корозія заліза в природі. Мета: ознайомити з властивостями елемента Феруму та про­стої речовини заліза; продовжити формувати навички розрізняти поняття «хімічний елемент» iconЗалізо «СпЛ» FerroZine. Колориметричний
У слабкому кислому середовищі залізо дисоціює на комплекс трансферина з залізом. Звіль-нене залізо відновлюється до двовалентного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка