Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Київський національний економічний університет
343.69 Kb.
НазваКиївський національний економічний університет
Сторінка1/2
Дата конвертації26.02.2013
Розмір343.69 Kb.
ТипДокументы
  1   2


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет маркетингу

Кафедра політології та соціології
Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

_______________ А.М. Колот

“___”______________2006 р.


Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

поточного та підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ”

Укладачі: професор, кандидат історичних наук Білоус В.С., старший викладач, кандидат політичних наук Бульбенюк С.С.
Декан факультету

__________________ Кардаш В.Я.

“____”________________2006 р.

Завідувач кафедри

________________ Брегеда А.Ю.

“____”________________2006 р.

Київ 2006Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “ПОЛІТОЛОГІЯ”
ТЕМА 1.


 1. Політологія як наука. Предмет політології.

 2. Категорії та закономірності політології як закономірності.

 3. Система методів політологічного пізнання.

 4. Місце політології в системі суспільно-гуманітарних наук.

 5. Основні завдання та функції політології.

 6. У який історичний період політична наука оформилась як самостійна наукова дисципліна? Які існували причини для цього?

 7. Зростання ролі і значення науки про політику на сучасному етапі.

 8. Значення політології для формування політичної свідомості і культури студентів.

 9. Основні етапи розвитку політичної науки.

 10. Теоретичний та прикладний аспекти сучасної політичної науки.ТЕМА 2. Політика як суспільне явище.


 1. Яка історія визначення поняття та категорії “політика”, її сутнісних ознак?

 2. “Політичне життя суспільства” як загальна систематизуючи політологічна категорія.

 3. Основні види та напрямки політики.

 4. Які причини виникнення політики в суспільстві?

 5. Які функції політика виконує в суспільстві? Виділіть, на ваш погляд, найбільш важливі функції та аргументуйте свій вибір.

 6. Політика як наука і мистецтво.

 7. Взаємозв’язок політики і економіки як механізмів регуляції суспільного життя.

 8. Коли виникла національна проблема, які причини її появи та основні форми її розв’язання?

 9. Що є спільне, а що – відмінне в поняттях “етнос”, “національність”, “нація”?

 10. Соціальна політика. Формування середнього класу – необхідна умова соціального розвитку України.

 11. Політична діяльність та її основні форми.

 12. Активна та пасивна політична позиція особи.

 13. Права людини як критерій гуманізму в політиці.

 14. Конституція України про політичні права та свободи людини і громадянина і практика їх реалізації.

 15. Міжнародна політика. Україна в системі сучасних міжнародних відносин.

 16. Особа як об’єкт і суб’єкт політики.

 17. Формування громадянина в умовах становлення української державності (актуальні проблеми та перспективи).

 18. Політична участь та її основні форми. Фактори, що визначають види політичної участі.

 19. Політичне відчуження та його прояви.

 20. Різні типи особистостей по відношенню до політики.

 21. Які соціальні верстви українського суспільства демонструють високу політичну активність? А які найменшу? Як ви думаєте: чому?

 22. Політичний менеджмент.

 23. Політичний маркетинг.


ТЕМА 3. Влада.


 1. Поняття, природа та риси політичної влади.

 2. Коли і чому виникла влада?

 3. Політична влада та її функції.

 4. Основні концепції влади.

 5. Теорія розподілу влади, її сутність та значення.

 6. Чи можливо звести владу до одного тільки насильства? Якщо ні, то чому?

 7. Що означає легітимність політичної влади? Типи легітимності.

 8. Криза легітимності влади та проблеми її розв’язання.

 9. Сучасні джерела легітимності політичної влади.

 10. Централізація та децентралізація влади.

 11. Які існують шляхи досягнення влади?

 12. Суб’єкти і носії політичної влади.

 13. Політична еліта як суб’єкт політичної влади.

 14. Політична еліта в Україні: особливості формування.

 15. Політична опозиція та контреліта як суб’єкти політичної влади.

 16. Групи тиску як суб’єкт політичної влади.

 17. Політична влада в сучасній Україні, її характеристика та особливості. Особиста думка.

 18. Розкрийте зміст форм політичної влади: охлократія, тимократія, мерітократія.

 19. Розкрийте зміст форм політичної влади: демократія, аристократія, технократія, теократія.

 20. Влада і власність, їх єдність і взаємообумовленість.


ТЕМА 4. Політична система.


 1. Поняття і структура політичної системи.

 2. Політична система та її функції.

 3. Типологія політичних систем. Які основні типи політичної системи вирізняють у сучасній західній політичній науці?

 4. Політична система України, її особливості та структура.

 5. Поняття держави, її характерні риси та атрибути.

 6. Чому держава є базовим інститутом політичної системи?

 7. Основні теорії походження держави.

 8. Функції держави та структура держаної влади. Які форми держави були характерні для Радянського Союзу?

 9. Правова держава та її основні ознаки.

 10. Соціальна держава. Які передумови необхідні для формування соціальної держави?

 11. Форми державного правління.

 12. Форми державного устрою.

 13. Типологічні ознаки сучасної української держави.

 14. Поняття громадянського суспільства, його основні ознаки.

 15. Умови формування і функціонування громадянського суспільства.

 16. Становлення громадянського суспільства в Україні.

 17. Головні інститути громадянського суспільства.


ТЕМА 5. Політичні режими.


 1. Дайте визначення політичного режиму. Які існують типи політичних режимів? Чим вони розрізняються між собою?

 2. Демократія: сутність, її види та форми, гарантії.

 3. Демократичний політичний режим.

 4. Визначте спільні риси й відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів.

 5. Чи є неминучим встановлення авторитарного режиму у процесі модернізації тоталітарного суспільства?

 6. Чим відрізняється сучасна демократія від античної?

 7. Тоталітаризм як історичний і політичний феномен. Ознаки тоталітарного політичного режиму.

 8. Які існують соціальні, політичні і духовні витоки тоталітаризму?

 9. Поясність, що таке “тотальність” у державі?

 10. Чому тоталітарне суспільство називають закритим?

 11. Умови та напрямки трансформації недемократичних політичних режимів в демократичні.

 12. Особливості сучасного політичного режиму в Україні. Труднощі посткомуністичної трансформації.


ТЕМА 6. Політичні партії.


 1. Партія як політичний інститут, визначення та еволюція політичних партій.

 2. Основні ознаки та функції політичних партій.

 3. Критерії класифікації політичних партій. Типи політичних партій.

 4. Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу.

 5. Соціальні, економічні та інші основи багатопартійності.

 6. Сутність і типи партійних систем. Основні фактори їх формування.

 7. Чим відрізняються політичні партії від громадянських організацій, а останні від громадянських рухів?

 8. Опозиція і її роль в політичному житті.

 9. У чому полягає відмінність між правлячими і опозиційними партіями?

 10. Політичні партії правої та правоцентристської орієнтації в Україні.

 11. Політичні партії центристської спрямованості в Україні.

 12. Політичні партії лівої орієнтації в Україні.

 13. Поняття та типи груп тиску.

 14. Функції і методи груп тиску.

 15. Політична практика лобізму. Дайте оцінку (особиста думка).


ТЕМА 7. Політична культура та політична соціалізація.


 1. Поняття політичної культури та її основні тлумачення.

 2. Структура політичної культури.

 3. Типи політичних культур (за Г. Алмондом та С. Вербою).

 4. Різні типи особистостей за критерієм політичної культури.

 5. Політичні субкультури. Молодіжна субкультура.

 6. Політична культура як чинник модернізації суспільства.

 7. Політична культура і національні культурні традиції.

 8. Політична соціалізація особи: сутність, фактори, механізми.

 9. Політична культура в сучасній Україні: традиції та інновації.

 10. Функції політичної культури.

 11. Політичні міфи та стереотипи.

 12. Зробіть порівняльний аналіз політичних культур: Захід-Схід-Україна.


ТЕМА 8. Політичне лідерство.


 1. Політичне лідерство та його обґрунтування в політології.

 2. Теорії політичного лідерства.

 3. Сутність і типологія політичних лідерів.

 4. Принципи висування політичних лідерів в демократичному суспільстві.

 5. Якими рисами, на ваш погляд, повинен бути наділений сучасний політичний лідер?

 6. Критерії оцінки популярності та ефективності діяльності політичних лідерів в сучасній Україні (особиста думка).

 7. Сутність політичного лідерства та його функції.

 8. Які фактори найбільше впливають на характер політичного лідерства?

 9. Чи поділяєте ви точку зору, відповідно якій часи великих політичних лідерів пройшли? Обґрунтуйте своє бачення.

 10. Розрізніть поняття “вождь”, “вожак”, “політичний лідер”. Культ особи.


ТЕМА 9. Політична свідомість і ідеологія.


 1. Політична ідеологія – поняття і функції.

 2. Політична свідомість: поняття, структура, функції.

 3. Масова політична свідомість. Особливості масової політичної свідомості в Україні.

 4. Роль громадської думки в політиці.

 5. Роль і місце засобів масової інформації у формуванні громадської думки.

 6. Функції суспільно-політичних доктрин в суспільстві.

 7. Чим відрізняється структура цінностей класичного лібералізму від структури цінностей неолібералізму?

 8. Порівняйте структуру цінностей класичного консерватизму і неоконсерватизму.

 9. Як ви думаєте, чим можна пояснити велику популярність консервативних ідей на Заході?

 10. Соціалізм як політична доктрина.

 11. Охарактеризуйте основні цінності в соціал-демократичній політичній ідеології. Який вплив має соціал-демократія на соціальні і політичні процеси в сучасному світі?

 12. Правий і лівий політичний екстремізм.

 13. Фашизм та неофашизм. В чому, на ваш погляд, полягає “живучість” фашистської ідеології?

 14. Основні риси ідеології анархізму. Чому ніколи в жодній країні анархісти не були при владі?

 15. Роль політико-ідеологічних доктрин для України. Яка ідеологія потрібна Україні? (Ваша думка)


ТЕМА 10. Історія політичних вчень.


 1. Яке значення мали політичні ідеї для розвитку суспільства?

 2. Чи є ідеї Платона (“Ідеальна держава”) підґрунтям тоталітаризму?

 3. Які політичні погляди Аристотеля є актуальними і сьогодні?

 4. Чому в епоху Середньовіччя суспільно-політична думка перебувала під величезним впливом церкви?

 5. Політичні погляди Н. Макіавеллі. “Макіавеллізм” як політична доктрина.

 6. Співвідношення політики і моралі в творах Н. Макіавеллі.

 7. Основні ідеї просвітників та їх значення.

 8. Основні політичні ідеї Т. Гоббса. Їх актуальність.

 9. Значення політичних ідей Дж. Локка для розвитку демократичних правових держав світу.

 10. Вчення Ш. Монтеск’є про розподіл влади. Актуальність його для сучасної України.

 11. Формування радикально-демократичного напрямку політичної думки Нового часу.

 12. Політико-правові вчення в Німеччині у XVIII-XIXст.

 13. Основні віхи політичної думки кінця ХІХ-поч.ХХст. (О. Конт, Е. Дюркгейм, В. Парето, Г. Моска).

 14. Політичні погляди М. Вебера.

 15. Ранні пам’ятки політичної думки Київської держави (ХІ-ХVст.).

 16. Особливості політичної думки в Україні в XVI-XVIIIст.

 17. Політична думка в Україні кінця ХІХ-поч.ХХст.

 18. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні.

 19. Політичні погляди М. Грушевського.


НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни „Політологія” для студентів всіх спеціальностей при підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК)Види самостійної

роботи

Планові терміни

виконання

Форми контролю та звітності

Макси-

мальна кількість

балів

Денна форма навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях

  1. Підготовка до семінарських занять.

План семінарських занять:

1е семінарське заняття: Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства.

 1. Роль та місце політичних відносин у суспільстві.

 2. Предмет, категорії, закономірності та методи політології.

 3. Політична наука та її функції.


2е семінарське заняття: Політична діяльність і влада.

 1. Політична діяльність у суспільстві та її основні види.

 2. Зміст поняття влади, її основні типи, роди та види.


3е семінарське заняття: Історія світової політичної думки.

  1. Історія політичної думки стародавнього світу, середньовіччя та відродження.

2. Політична думка нового та новітнього часу в Європі і США.

 1. Розвиток політичної думки в Україні.


4е семінарське заняття: Сучасні ідейно-політичні течії.

  1. Роль і місце лібералізму й консерватизму в політичному житті суспільства.

  2. Марксистська концепція соціалістичного ладу.

  3. Соціал-демократична доктрина суспільного устрою.


5е семінарське заняття: Політична система суспільства.

1. Політична система суспільства: структура, сутність. Особливості політичної системи сучасної України.

2. Роль держави в суспільстві, її типи і форми.

3. Партії, громадські організації та рухи в політичному житті. Будова партійної системи в Україні.

6е семінарське заняття: Економічна і соціальна політика.

  1. Зміст і функції економічної політики, її основні типи.

  2. Механізм політичного регулювання економічних процесів у сучасній Україні.

  3. Зміст і сутність соціальної політики.


7е семінарське заняття: Політика та етнонаціональні відносини.

 1. Суть національної політики держави та її основні напрямки.

 2. Націоналізм та національний патріотизм як явища суспільно-політичного життя. Особливості українського націоналізму.


8е семінарське заняття: Світовий політичний процес.

 1. Міжнародні відносини та міжнародна політика.

 2. Проблема глобалістики та сучасне політичне мислення.

 3. Україна в сучасному геополітичному просторі.Протягом

семестру

Активна

участь в се-

мінарських

заняттях


10

За виконання модульних (контрольних) завдань

  1. Підготовка до модульних контрольних робіт

Перший модуль включає питання, що містяться в програмі 1, 2, 3, 4 і 5 тем курсу. Другий модуль складається з другої половини курсу, тобто з 6 по 10 тему включно.

Орієнтована тематика модульних запитань:

 1. Умови виникнення політології як окремої науки. Визначте найголовніші з них, на Вашу думку.

 2. Які категорії політології Ви вважаєте основними і чому? Розкрийте їх зміст.

 3. Чим, на Вашу думку, відрізняються підходи до політики як до науки та як до мистецтва?

 4. Як співвідносяться сфери впливу політики й економіки?

 5. Чи можлива моральна політика? Чому?

 6. Що з суспільно-політичних теорій Платона та Аристотеля можна використати сьогодні?

 7. Чим були зумовлені особливості політичної думки епохи Середньовіччя?

 8. Чому Н. Макіавеллі вважають засновником політології як науки?

 9. Які ідеї доби Просвітництва стали фундаментом сучасної демокраії і чому?

 10. Які ідеї політичної теорії М.Вебера є актуальними і тепер?

 11. Чому за часів СРСР політологія як наука була заборонена?

 12. Хто є носіями політичної влади? Для чого потрібна опозиція?

 13. Що є демократія як політичний режим і суспільний ідеал для Вас?

 14. Чи можна вважати авторитаризм єдиною альтернативою політичного розвитку для країн Сходу? Обгрунтуйте свою відповідь.

 15. Чи можливе відродження у майбутньому тоталітарних режимів, які могли б конкурувати з розвинутими демократіями? Обгрунтуйте свою відповідь.

 16. Порівняйте роль і місце держави та громадянського суспільства.

 17. Чи можна назвати сучасну Україну правовою та соціальною державою? Обгрунтуйте свою відповідь.

 18. Які з ідейно-політичних течій відіграбть сьогодні провідну роль і чому? Яку з них можна назвати ідеологією ХХІ століття?

 19. Чи потрібна ідеологія в Україні? Якщо так, то якою вона має бути, на Вашу думку?

 20. Як Ви вважаєте, чи можливе втілення ідей анархізму на практиці і чому?

 21. На Вашу думку, чи можна порівнювати ідеологію і практику комунізму та фашизму? Обгрунтуйте свою відповідь.

 22. Чи можливе відродження ідей фашизму в сучасному світі і чому?

Перший модуль проводи-

ться на

4-му семінар-

ському

занятті.

Другий

модуль --

на 6-му або 7-му

(на роз-

суд викла-

дача) за-

нятті.

Перевірка правильно-

сті виконання модульних

контроль-

них робіт

5 за 1 мо-

дуль

5 х 2 = 10

За виконання завдань для самостійного опрацювання

  1. Виконання домашніх завдань

Студентам пропонується підготувати письмові творчі роботи з наступної проблематики:

 • Необхідність вивчення політології в сучасній Україні;

 • Дати 10 визначень політики та власні коментарі до кожного з них;

 • Основні проблеми розвитку політичної влади в сучасній Україні;

 • Порівняльна характеристика політичної системи України та політичної системи будь-якої іншої країни світу (на вибір студента);

 • Які з ідейно-політичних течій відіграють найбільшу роль в сучасній Україні і чому;

 • Політичний портрет діючого політичного лідера відповідно до теорій М. Вебера, М. Херманн, К. Ходжкінстона та інших вчених;

 • Проблеми демократизації сучасної України.

Для того, щоб отримати 5 балів, студенти мають написати 5 робіт та представити їх на розгляд викладача відповідно на тому семінарському занятті, тема якого висвітлена у тій чи іншій роботі.

Протягом

семестру

Перевірка правильно-

сті виконання

завдань, з врахуван-

ням самостій-

ності, творчості,

інновацій-

ності.

5

  1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

Орієнтована тематика рефератів (есе):

Тема 1. Політологія як наука.

 1. Політологія як система знань про політику.

 2. Основні етапи розвитку політології.

 3. Політологія в системі гуманітарної освіти.

 4. Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шляхи розвитку і перспективи.

Тема 2. Політика як суспільне явище.

 1. Роль моральних мотивів у політиці.

 2. Взаємозв’язок політики та економіки як механізмів регуляції суспільного життя.

 3. політична діяльність та її основні форми.

Тема 3. Влада.

 1. Концепція поділу влади: сучасний етап осмислення.

 2. Влада і власність, їх єдність і взаємообумовленість.

 3. Політична влада в сучасній Україні, їх характеристика та особливості.

 4. Джерела легітимності політичної влади.

Тема 4. Політична система.

 1. Структура і функції політичної системи.

 2. Особливості політичної системи України.

 3. Громадянське суспільство: сутність, структура, чинники становлення і розвитку.

Тема 5. Політичні режими.

 1. Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного політичних режимів.

 2. Демократія як політичний режим.

 3. Особливості сучасного політичного режиму України.

 4. Сучасні концепції демократії: сутність і зміст.

Тема 6. Політичні партії.

 1. Походження і формування партії (історичний аспект).

 2. Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу.

 3. Опозиція та її роль в політичному житті.

 4. Лобізм в політичному житті України.

Тема 7. Політична культура та політична соціалізація.

 1. Політична культура та її роль у політичному житті суспільства.

 2. Політична соціалізація особи: сутність, фактори, механізми.

 3. Подолання тоталітарних тенденцій у розвитку політичної культури України.

 4. Норми та етика політичної поведінки.

 5. Міфи та стереотипи в політичній культурі.

Тема 8. Політичне лідерство.

 1. Політичне лідерство та його обгрунтування в політології.

 2. Соціальнівимоги до політичного лідера.

 3. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення.

 4. Харизма та її роль в політиці.

Тема 9. Політична свідомість і ідеологія.

 1. Сучасний лібералізм: традиції та новації.

 2. Особливості розвитку неоконсерватизму в сучасному світі.

 3. Соціалізм як політична доктрина.

 4. Фашизм і неофашизм в сучасному світі.

 5. Сучасна соціал-демократія й Україна.

Тема 10. Історія політичних вчень.

 1. Н Макіавеллі – засновник світської політичної науки.

 2. Просвітництво: сутність та причини виникнення.

 3. Розвиток політичних ідей в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Протягом семестру

Обговорен-

ня (захист)

матеріалів реферату (есе) під час ІКР

5

  1. Пошук, підбір та огляд літературних джерел з політології за заданою тематикою:

 1. Античні мислителі про форми державного правління. Теорії ідеальної держави.

 2. Розвиток ідеї суспільного договору: від Ж. Бодена та Гуго Гроція до теорій епохи Просвітництва.

 3. Українська суспільно-політична думка ХІХ століття.

 4. Українська суспільно-політична думка наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.

 5. Політичні теорії доби визвольних змагань в Україні.

 6. Суспільно-політична думка України в екзилі.

 7. Становлення української політології наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

 8. Сучасні західні політологічні теорії.

 9. Кратологія: наука про владу.

 10. Політичні режими сучасності: порівняльний аналіз.

 11. Політологічна теорія держави.

 12. Сучасна західна конфліктологія.

 13. Політичне прогнозування та футурологія.

 14. Теорія постіндустріального суспільства.

 15. Стан сучасної партології.

 16. Політичні партії сучасної України: стан та переспективи розвитку.

 17. Теорії політичного лідерства: еволюція ідей.

 18. Перспективи розвитку політичного лідерства у ХХІ столітті.

 19. Порівняльна характеристика теорій еліт.

 20. Теорія політичної культури.

 21. Політичні субкультури сучасної України.

 22. Проблема політичної соціалізації.

 23. Політичні міфи і стереотипи.

 24. Теорія політичної свідомості.

 25. Сучасні ідейно-політичні течії: порівняльна характеристика.

 26. Масова політична свідомість в сучасній Україні: проблеми розвитку і трансформації.

 27. Посттоталітарний розвиток України.

 28. Теорія громадянського суспільства: історичний екскурс.

 29. Теорія соціальної держави в західній політології.

 30. Еволюція ідеї правової держави.
Протягом семестру

Розгляд підготов-

лених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

35

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

Орієнтований перелік літературних джерел з політології:

 1. Політологія: Підручник / За ред. І.С. Дзюбко.—К.: Вища школа, 2001.

 2. Політологія: Підручник.—К.: Альтпрес, 2002.

 3. Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. посібник.—К.: КНЕУ, 1998.

 4. Ильин М.В. Политика как предмет изучения, состав политологии и методы основных политологических дисциплин.- М., 1994.

 5. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Избран. произведения.—М., 1990.

 6. Рікер П. Етика і політика // Філософська і соціологічна думка.—1995.-- № 5-6.

 7. Рикер П. Герменевтика, етика, политика. –М., 1995.

 8. Пойченко А.М. Політика: теорія і технологія діяльності.—К., 1994.

 9. Федоров Н.С. Политика как социальный феномен и предмет политической науки // Вестник МГУ. Серия 18.—1995.-- № 3.

 10. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996.

 11. Пушкарева Г.В. Власть как социальный институт // Социально-политический журнал.—1996.-- № 2.

 12. Философия власти / Под ред. В.В. Ильина.—М., 1993.

 13. Вебер м. Избранные произведения. – М., 1990.

 14. Энтин Л.М. Разделение властей. Опыт современных государств.—М., 1995.

 15. Білоус А. Політико-правові системи: Світ і Україна.—К., 1997.

 16. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку.—К., 2000.

 17. Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учеб. пособие. – М., 1994.

 18. Арото А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и возрождение // Полис.—1995. -- № 3.

 19. Бутенко А.П. От тоталитаризма к демократии // Социально-политический журнал.—1996.-- № 1-3.

 20. Лобер В.А. Демократия: от зарождения идеи к современности. – М., 1991.

 21. Андерсон Р. Тоталитаризм: концепция или идеология? // Полис.—1993.-- № 3.

 22. Джилас М. Лицо тоталитаризма.—М., 1992.

 23. Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. – М., 1996.

 24. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика.—М, 1995.

 25. Абетка українського політика: Довідник.—К., 1998.

 26. Політичні партії України.—К., 2004.

 27. Пуфлер Є. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. – К., 1997.

 28. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократиии // Полис.—1992.-- № 4.

 29. Попович М.В. Національна культура і культура націй.—К., 1994.

 30. Кресіна І. Політична культура в Україні.—К., 2000.

 31. Современная политическая мифология, создание и механизмы функционирования.—М., 1996.

 32. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлещему анализу.—М., 1992.

 33. Бебик В. Еліта, елітарність, лідерство // Віче.—1993.-- № 7.

 34. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідерство.—Л., 1995.

 35. Голобуцький О., Кулик В Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності, добробуту.—К., 1995.

 36. Жмир В.Ф. На шляху до себе. Історія становлення української національної свідомості // Філософська і соціологічна думка.—1991.-- № 2.

 37. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст.—К., 1993.

 38. Сирота Н.М. Современные политические идеологии.—СПб, 1995.

 39. Социал-демократия в конце 80-х гг. – М., 1990.

 40. Сергиенко П. Массовое политическое сознание. Проблемы формирования и развития. – К., 1991.

 41. История политических и правовых учений. / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2005.

 42. История политических и правовых учений / Под ред. О. Лейста.—М., 1999.

 43. История политических и правовых учений / Сост. Г. Демиденко. – Х., 1999.

 44. Кирилюк Ф.М. Історія політології. – К., 2001.

 45. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій.—К., 1996.

 46. Українська політологія: витоки та еволюція. / За ред. Ф. Кирилюка.—К., 1995.

 47. Українська державність у ХХ ст.—К., 1996.

Протягом семестру

Обговорен-

ня результатів

проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

5

2.2. Формування аналітичних звітів (із побудовою таблиць, інших графічних коментарів) та участь в науково-теоретичних і науково-практичних конференціях за заданою тематикою:

 1. Розвиток політичної науки в Україні.

 2. Політична система сучасної України.

 3. Партійна система сучасної України.

 4. Політична культура в сучасній Україні.

 5. Фактори, які сприяють формуванню громадської думки в сучасній Україні.

 6. Типологічні риси сучасної української держави.

 7. Групи тиску і лобізм в сучасній Україні.

 8. Етно-національні відносини в Україні.

 9. Україна в системі міжнародних відносин.

 10. Етапи демократизації сучасної України.

Протягом семестру

Обговорен-

ня результатів

проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

40

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни “ПОЛІТОЛОГІЯ”

Іспит з дисципліни “Політологія” проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.

Іспит проводиться за завданнями, визначеній в повній відповідальності з програмою дисципліни, яка доводиться до студентів на початку навчального семестру.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з навчальним проведенням у традиційну 4-бальну систему, при цьому, максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає відповідно 40 і 60 балів. Результат поточної успішності відраховується при загальному (підсумковому) оцінюванні знань студентів.
Об'єктом оцінювання знань студентів в процесі поточного контролю є:

1. Систематичність, активність та змістовність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни.

2. Рівень виконання модульних завдань.

3. Самостійна робота студентів.
1. Систематичність, активність та змістовність роботи студента протягом семестру, оцінюється:

А) виступи на семінарах – 5 балів;

Б) реферати – 5 балів;

В) участь у студентській науковій конференції – 5 балів;

Г) використання на семінарі новітньої оригінальної літератури – 5 балів.
2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу “Політологія” передбачається виконання 2-х модульних завдань. Оцінка модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 20 балів із 40, якими оцінюється вся робота студентів, винесена на поточний контроль.
Перше модульне завдання містить питання предмету політології, як науки, історії і становлення й розвитку в тому числі: політична думка стародавнього світу, середньовіччя, епохи відродження, нового та новітнього часу і розвиток політичної думки в Україні. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою: 0; 5; 10 балів.
Друге модульне завдання складається з тестових вправ за тематикою сучасний політичних течій, а також сутності і функціонування політичної системи суспільства та її елементів, що представляють найважливішу частину курсу “Політологія”.

Студент проходить тестування по темі: “Сучасні політичні течії”, а також по темах, в яких вивчається політична система та її елементи: держава, політичні партії та рухи, політичні відносини, політичні правові норми, політична свідомість та політична культура. Результати тестування зводяться у загальну оцінку 0 або 10 балів. Загальну оцінку 10 балів студент отримає за умови успішного виконання всіх тестових вправ.
У випадку не здачі хоча б одного з тестів, студент отримує загальну оцінку 0 балів.

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.

Студенти, які беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі з проблем політології, представляють свої роботи на конференціях та конкурсах мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності, яких не набрали 40 балів.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали від 0 до 40 балів вносять до залікової відомості без переведення їх у 4-х бальну систему.

Контроль знань у формі іспиту здійснюється на основі виконання студентом екзаменаційних завдань. Екзаменаційний білет містить 6 рівноцінних питань і складається таким чином, щоб він охоплював всю програму курсу. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за такою шкалою: 10, 5, 0 балів. Якщо студент на іспиті набирає менше 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту, а загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

85-10

5 (відмінно)

B

80

4 (добре)

C

65-75

D

60

3(задовільно)

E

50-55

FX

20-45

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-15

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни “Політологія” використовуються наступні критерії:

- відмінному рівню (10 балів) відповідає теоретично правильна і вичерпна відповідь на приставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмою дисципліни; уміння використовувати знання для аналізу політичного життя суспільства та аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, закономірностей, випадковостей, політичних явищ і процесів.

- задовільному рівню (5 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу дисципліни “Політологія”, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання рекомендованої літератури.

- незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 1. Місце політології в системі суспільно-гуманітарних наук.

 2. Чи є ідея Платона (“Ідеальна держава”) підґрунтям тоталітаризму?

 3. Поняття, природа та риси політичної влади.

 4. Типологія політичних систем. Які основні типи політичної системи вирізняють у сучасній західній політичній науці?

 5. Політичне лідерство та його обґрунтування в політології.

 6. Політико-правові вчення в Німеччині у XVIII-XIXст.


Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

Кожен студент заочної форми навчання повинен підготувати реферат (тематика рефератів та список літератури додається), який подається на кафедру в установлені деканатом терміни. Важливим критерієм оцінки реферату є самостійність автора у висновках та вміння поєднати теоретичний матеріал з проблемами сучасного українського суспільства.

Реферат складається із плану; вступу, 2-3 питання; висновки (заключення); список літератури. Відповідь на кожне питання мусить мати:

 1. короткий зміст першоджерел (наукові роботи, державні документи);

 2. теорія питання (визначення категорій, принципів, закономірностей, випадковостей);

 3. соціальна практика (як теорія використовується в життєдіяльності);

 4. висновки.

Необхідні посилання на першоджерела під текстом на кожній сторінці, або загальний список в кінці реферата або розділа.

Реферати оцінюються від 0 до 40 балів:

 • у 40 балів оцінюється реферат, який повністю відповідає вимогам, що ставляться до такого виду письмових робіт, а саме: обґрунтована актуальність проблеми, що досліджується; демонструється вільний виклад проблеми; поєднано теоретичний матеріал з проблемами сучасного суспільства; є висновки (як по кожному питанню так і взагальний); автор демонструє глибоке розуміння матеріалу, що використовується;

 • у 30 балів оцінюється реферат, який в основному відповідає вимогам, що ставляться до такого виду робіт, але є окремі неточності, недостатньо прослідковується зв’язок теоретичного матеріалу з практикою, відсутня власна оцінка проблеми тощо;

 • у 20 балів оцінюється реферат, у якому поверхнево висвітлена проблема, відсутні висновки, немає розуміння зв’язку теорії з практикою, не простежується самостійність в аналізі досліджуваної проблеми;

 • до 15 балів оцінюється реферат у якому наявна невідповідність питань плану їх змісту, відсутній теоретичний аналіз проблеми, немає ніяких висновків, повністю відсутне самостійне тлумачення проблеми.


Теми рефератів із дисципліни “Політологія”

(заочна форма навчання)

  1   2

Схожі:

Київський національний економічний університет iconКиївський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» медвідь тетяна анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» дороніна ірина ігорівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Київський національний економічний університет icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» баторшина аділя фатехівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» баранов андрій леонідович
Робота виконана на кафедрі страхування двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Київський національний економічний університет icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрченко володимирович
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconПравила прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра до державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ректор двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» вергуненко михайло в’ячеславович
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» тимків ірина валеріївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка