Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Правове регулювання
3.1 Mb.
НазваПравове регулювання
Сторінка1/19
Віхров Олександр Петрович
Дата конвертації22.10.2012
Розмір3.1 Mb.
ТипКурс лекцій
Зміст
Автор:Віхров Олександр Петрович, кандидат юридичних наук, доцентРецензенти
ISBN 966-533-197-3 © О. Віхров, 2003 р.
Відносин у галузях торгівлі та побутового обслуговування . 177
У гірничодобувній промисловості
2. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції
3. Особливості правового регулювання господарських відносин
У нафтогазовому комплексі
1. Загальні засади правового регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі
2. Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

ВІХРОВ О.П.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

КУРС ЛЕКЦІЙ

Рекомендовано для використання

у навчальному процесі Вченою радою Чернігівського державного інституту економіки і управління

10 січня 2003 р. Протокол № 1

Чернігів


2003

ББК 67.9 (4 УКР) 403


В 54
Віхров О.П.

Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки:

Курс лекцій. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2003. – 207 с.

ISBN 966-533-197-3
^ Автор:

Віхров Олександр Петрович, кандидат юридичних наук, доцент

Рецензенти:

Самойленко Володимир Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент

Кирилюк Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент


Курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” охоплює навчальний матеріал третьої (спеціальної) частини курсу “Господарське (або “підприємницьке” чи “комерційне”) право”. Він призначений для поглибленого вивчення названого курсу студентами спеціальності “Правознавство”, зокрема господарсько-правової спеціалізації, студентами економічних та управлінських спеціальностей, а також для усіх тих, хто цікавиться особливостями правового регулювання господарських відносин у гірничодобувній та нафтогазовій промисловості, в електроенергетиці, в аграрній сфері та харчовій промисловості, у галузях будівництва, зв‘язку, торгівлі, побутового обслуговування. До курсу лекцій включений перелік основних законодавчих та підзаконних нормативних актів, що регулюють відносини у зазначених галузях економіки.


^ ISBN 966-533-197-3 © О. Віхров, 2003 р.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………………… 5


Розділ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ……………………………………… 7
1. Загальні засади правового регулювання гірничих відносин ………………….… 7

2. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції …………….…. 12

3. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній

промисловості ………………………………………………………………………… 16
Розділ 2.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ ……………………………………………… 24
1. Загальні засади правового регулювання господарських відносин

у нафтогазовому комплексі ………………………………………………………….. . 24

2. Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами ……………………. 29

3. Порядок забезпечення галузей національної економіки та населення

природним газом ………………………………………………………………………. 34
Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ …………………………………………………………… 42
1. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці …………………. 42

2. Правове регулювання ринку електричної і теплової енергії ……………………. 47

3. Договори про постачання електричної і теплової енергії …………………….…. 55
Розділ 4.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ………………………………………………….. 60
1. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів

і продовольчої сировини ………………………………………………………………. 60

2. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки

харчових продуктів і продовольчої сировини ……………………………………….. 66

3. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв,

тютюнових виробів ……………………………………………………………………. 73

4. Державне регулювання виробництва і реалізації цукру ………………………….. 76
Розділ 5 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ

ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ ……………………………………………………. 79
1. Організаційно-правові засади господарської діяльності в аграрній сфері ……… 79

2. Особливості забезпечення суб‘єктів господарювання аграрної сфери

засобами виробництва ………………………………………………………………… 86

3. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції ……………………... 91

4. Правові засади регулювання ринку зерна ………………………………………… 97

5. Правове регулювання заставних закупок зерна та інтервенційних операцій … 106
Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ

БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………………………………………… 113
1. Загальна характеристика законодавства про будівельну діяльність …………... 113

2. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності …………………………….. 117 3. Правовий статус суб‘єктів господарювання, які здійснюють

будівельну діяльність ………………………………………………………………… 124

4. Підрядні контракти у будівельній діяльності ……………………………………. 131

5. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність ……. 140
Розділ 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

У ГАЛУЗІ ЗВ‘ЯЗКУ …………………………………………………………………. 149
1. Загальні правові засади господарської діяльності у галузі зв‘язку ……………. 149

2. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання послуг

поштового зв'язку ……………………………………………………………………. 154

3. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання послуг

електричного зв'язку …………………………………………………………………. 161

4. Правовi засади управлiння i використання радiочастотного ресурсу …………. 169
Розділ 8. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ

^ ВІДНОСИН У ГАЛУЗЯХ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ . 177

1. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного

обслуговування населення …………………………………………………………... 177

2. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі

побутового обслуговування …………………………………………………………. 183

3. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів ………………………... 187

4. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг ……………………………………… 191
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ………………………………………………….. 197

ПЕРЕДМОВА
Здійснення господарської діяльності регулюється загальними нормами господарського законодавства, що містяться у Господарському, Цивільному, інших кодексах України, в законах України “Про підприємництво”, “Про підпрємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про власність” тощо, у численних підзаконних нормативних актах. Разом з тим правовідносини в окремих галузях економіки, що мають особливе народногосподарське, екологічне, соціальне або інше значення чи певну специфіку, додатково регулюються окремими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. До цих галузей належать такі cтратегічні галузі паливно-енергетичного комплексу як електроенергетика, нафтогазова та вугільна промисловість, харчова промисловість з підвищеними вимогами щодо забезпечення якості та безпеки її продукції, аграрна сфера, яка має виключне значення для продовольчого та сировинного забезпечення потреб суспільства, розгалужена і багатоскладова сфера будівельної діяльності тощо.

Ознайомлення з особливостями регулювання господарських відносин у цих галузях є необхідним для використання у практичній діяльності майбутніх фахівців – юристів-господарників, економістів, менеджерів та інших. Вивчення відповідних спеціальних нормативних актів у їх співвідношенні та динаміці розширить межі фахової підготовки студентів і сприятиме формуванню методологічних та методичних навичок застосування загального і спеціального законодавства у конкретних ситуаціях реальної економіки.

Курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” охоплює навчальний матеріал третьої (спеціальної) частини курсу “Господарське право” (або “підприємницьке” чи “комерційне” право за різними назвами у навчальних планах різних спеціальностей). Автор виходить з того, що студенти переходять до вивчення цієї частини курсу після засвоєння матеріалу першої (загальної) та другої (правового регулювання функціональних видів господарської діяльності) частин господарського права. Навчальний матеріал цих частин з меншою чи більшою повнотою представлений у підручниках та навчальних посібниках з господарського (підприємницького, комерційного) права, і з цієї причини не наводиться у даному курсі лекцій. До цього ж курсу включено навчальний матеріал, що, як правило, відсутній у зазначених підручниках та навчальних посібниках, і тому цей курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” в певній мірі може розглядатися як їх продовження.

Курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” не претентує на повне охоплення відповідного законодавства з причини його великого обсягу. Він має на меті ознайомлення студентів з основними нормативними актами в межах відведених для цього навчальних годин. Курс лекцій призначений для поглибленого вивчення курсу господарського (підприємницького, комерційного) права студентами спеціальності “Правознавство”, зокрема господарсько-правової спеціалізації, студентами економічних та управлінських спеціальностей, а також для усіх тих, хто цікавиться особливостями правового регулювання господарських відносин у паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах, у галузях будівництва, зв‘язку та деяких інших галузях економіки.

Розділ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

^ У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
1. Загальні засади правового регулювання гірничих відносин
Гірничими відносинами згідно з Гірничим законом України від 06.10.1999 (Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 50. - Ст. 433, з наступними змінами) є відносини, пов'язані з використанням та охороною надр. Гірничі відносини виникають у галузі геології і розвідки надр, у гірничодобувній, зокрема вугільній, гірничо-металургійній та деяких інших галузях промисловості. Правове регулювання вказаних відносин з урахуванням специфіки цих галузей здійснюється Кодексом України про надра, названим Гірничим законом України, законами України від 18.11.1997 “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” та від 19.11.1997 “Про видобування і переробку уранових руд”, іншими законодавчими та підзаконними нормативними актами.

Кодекс України про надра, прийнятий Верховною Радою України 27.07.1994 (Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. - Ст. 340), регулюючи гірничі відносини має на меті, зокрема, забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва. Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Кодекс закріплює компетенцію органів держави і місцевого самоврядування у сфері регулювання гірничих відносин, визначає порядок надання надр у користування, права та обов‘язки користувачів, підстави і порядок припинення права користування надрами, вирішує питання охорони надр, встановлює відповідальність за порушення законодавства про надра та порядок розгляду спорів з питань користування надрами.

Гірничий закон України визначає правові та організаційні засади проведення гірничих робіт - від проектування і будівництва гірничих підприємств до введення їх в експлуатацію, безпосередньої експлуатації, реконструкції та технічного переоснащення, впродовж до припинення діяльності. Закон закріплює основи державної політики в гірничодобувній промисловості, закладає засади регулювання відносин власності у галузі, встановлює відповідальність за порушення гірничого законодавства, а також регулює ряд інших відповідних відносин.

Державне регулювання гірничої справи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів, міністерства та інші органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законодавством. Державне управління у сфері гірничих відносин здійснюють органи виконавчої влади - Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів) – щодо галузі геології і розвідки надр, Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго) – щодо вугільної, нафтової та газової промисловості, Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики) – щодо гірничометалургійної та деяких інших галузей тощо. Компетенція кожного з названих міністерств у сфері гірничих відносин має свою специфіку, обумовлену завданнями, що перед ними ставляться, та функціями, що виконуються.

Мінекоресурсів, зокрема, забезпечує реалізацію державної політики у сфері раціонального використання надр, належне функціонування державної геологічної служби. Воно виступає державним замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції, виконує функції єдиного замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, а також інші повноваження та функції, передбачені законодавством. Зокрема, Мінекоресурсів наділене широкими контрольними повноваженнями. Воно має право обстежувати підприємства, установи, організації та об'єкти незалежно від форми власності, обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому порядку їх діяльність або вносити до Кабінету Міністрів України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм і правил охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів тощо. Воно має право давати обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень, а також застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств та організацій за порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування шкоди і втрат, завданих унаслідок такого порушення. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України затверджене указом Президента України від 29.05.2000 № 724.

У складі Мінекоресурсів діє і підпорядковується йому Державна геологічна служба (Держгеолслужба) - урядовий орган державного управління. Положення про Державну геологічну службу затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 № 439. У межах своїх повноважень Держгеолслужба бере участь у реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр, забезпечує розвиток мінерально-сировинної бази, охорону і раціональне використання надр, пошук і розвідку родовищ корисних копалин, здійснює контроль за дотриманням користувачами надр незалежно від форми власності і підпорядкування вимог законодавства про надра, встановлених стандартів, норм та правил щодо геологічного вивчення і використання надр. Держгеолслужба виконує в межах, визначених Мінекоресурсів, функції з управління майном геологічних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та бере участь у підготовці пропозицій щодо реорганізації підприємств, установ та організацій геологічної галузі.

Держгеолслужба видає ліцензії на пошук (розвідку) корисних копалин та спеціальні дозволи на інші види користування надрами, здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності умов виданих їм ліцензій та спеціальних дозволів. Вона має право анулювати зазначені ліцензії та дозволи і зупиняти роботу видобувних підприємств у випадках, передбачених законом.

Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною здійснюють органи державного геологічного контролю, державного гірничого нагляду, інші органи держави і місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції. Вказані органи наділені необхідними повноваженнями.

Так, Держгеолслужба як орган державного геологічного контролю згідно з Кодексом України про надра та названим Положенням про цю службу має право:

  • припиняти всі види робіт з геологічного вивчення надр, які проводяться з порушенням стандартів, норм і правил, що може призвести до виснаження родовищ, істотного зниження ефективності робіт або заподіяння значних збитків;

  • зупиняти діяльність підприємств і організацій, що займаються геологічним вивченням надр без спеціальних дозволів чи ліцензій або з порушенням умов, передбачених ними;

  • давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення недоліків і порушень під час геологічного вивчення надр.

До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері гірничих відносин відповідно до їх компетенції належать: погодження місць розташування на відповідній території гірничих підприємств виходячи з інтересів територіальної громади, участь у розробці комплексних планів розвитку гірничодобувної промисловості на цій території, вжиття заходів до відшкодування збитків, заподіяних гірничими підприємствами іншим підприємствам, організаціям, громадянам та довкіллю, створення, реорганізація та ліквідація або консервація гірничих підприємств комунальної власності та інші.

Суб`єктами основної (первинної) ланки господарювання у сфері гірничих відносин виступають гірничі підприємства. Гірничий закон України визначає правовий статус гірничого підприємства як цілісного технічно та організаційно відокремленого майнового комплексу засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій. До таких підприємств Закон відносить шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо.

Гірничі підприємства можуть перебувати у різних формах власності, якщо інше не передбачено законами України. Приватизація підприємств гірничодобувної промисловості здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію. Перелік гірничих підприємств державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою. У разі приватизації підприємств гірничодобувної промисловості Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна приймає рішення про закріплення в державній власності пакета акцій акціонерних товариств, створених на базі таких підприємств. Не підлягає приватизації майно державних галузевих і регіональних гірничорятувальних служб, а також майно державних наукових установ із безпеки робіт гірничої промисловості.

Припинення діяльності гірничих підприємств здійснюється у формах ліквідації, реорганізації або консервації у випадках і порядку, передбачених Кодексом України про надра, законом “Про підприємства в Україні” та Гірничим законом України. Ліквідація або консервація гірничого підприємства здійснюється за проектом, затвердженим його власником (керівником) та погодженим в установленому порядку. Питання правонаступництва при цьому вирішуються Кабінетом Міністрів.

Гірничі роботи проводяться за спеціальним дозволом (ліцензією) на користування надрами, який видається згідно із законодавством. Крім цього гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати акт про надання гірничого відводу, технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку, геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Суб`єктом господарювання з особливим статусом у галузі геології і розвідки надр є Національна акціонерна компанія “Надра України” (НАК “Надра України”), яка створена відповідно до указу Президента України від 14.06.2000 № 802 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр”. Метою стврення Компанії є підвищення ефективності управління підприємствами галузі, забезпечення потреб країни в нарощуванні мінерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності. Засновником Компанії та її акціонером (до прийняття рішення про приватизацію майна Компанії) є держава в особі Кабінету Міністрів України. Статут НАК “Надра України” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1460 (із наступними змінами).

За своїм юридичним статусом НАК “Надра України” є відкритим акціонерним товариством з правами юридичної особи і діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, укладає договори (контракти), несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і партнерами.

Компанія організовує і проводить пошукові та геологорозвідувальні роботи в Україні та поза її межами, здійснює переробку окремих видів корисних копалин, сприяє залученню інвестицій у розвиток галузі, забезпечує поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави, вивчення геологічного середовища. Компанія організовує виробництво необхідних для галузі геології і розвідки надр обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них, здійснює лізингові операції для забезпечення підприємств галузі засобами виробництва, надає їм фінансову, організаційну та інжинірингову підтримку, маркетингові, консультаційні та посередницькі послуги, виконує науково-дослідні, проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи тощо. Компанія бере участь у роботі, пов'язаній з організацією, укладанням та виконанням угод про розподіл продукції.

Компанія виступає виконавцем державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин від імені підприємств, установ та організацій, які входять до її складу. Компанія має право на одержання коштів державного бюджету для виконання договорів у межах вказаного державного замовлення.

Для виконання поставлених завдань НАК “Надра України” утворює філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами. Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Компанією. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються головою правління Компанії. Компанія координує діяльність підприємств та організацій, які входять до її складу, регулює їх інвестиційну політику.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Правове регулювання icon„Правове регулювання земельних юрисдикційних правовідносин в Україні”
Правове регулювання земельних юрисдикційних правовідносин в Україні” не відповідає вимогам, що ставляться до проектів дисертаційних...

Правове регулювання iconРобочий час: поняття та правове регулювання
Виходячи з цього є важливим саме правове регулювання робочого часу, оскільки у всі часи було помічено, що роботодавець хоче бачити...

Правове регулювання icon7: Правове регулювання державних витрат
Правове значення кошторису витрат бюджетної установи, порядок його розробки та затвердження

Правове регулювання iconСкороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 особливості правового регулювання в європейському союзі

Правове регулювання icon14. механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...

Правове регулювання iconГладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров я населення в Україні
Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров я населення в Україні. – К.: Хрінком Інтер, 2007. – 720 с

Правове регулювання iconКонспект лекцій. Правове регулювання діяльності тнк (транснац-х корпорацій)
Міжн-пр регулювання д-сті тнк сьогодні ще далеке від бажаного, хоча вже є міжн-правові документи, які використовуються

Правове регулювання iconРоботи: «Правове регулювання іпотеки землі: історичний досвід та проблеми сучасності»
Тема роботи: «Правове регулювання іпотеки землі: історичний досвід та проблеми сучасності»

Правове регулювання iconСемінару
Менеджмент організацій”, „Правове забезпечення” та „Державне управління та регулювання”

Правове регулювання iconЗакон України
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка