Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я
0.75 Mb.
НазваРедакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я
Сторінка1/7
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Рекомендовано до друку вченою радою

Волинського національного університету імені Лесі Українки

(протокол № 5 від 30.12.2010 р.)

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету

імені Лесі Українки”

Коцан І. Я., доктор біологічних наук, професор.

Цьось А. В., доктор наук із фізичного виховання і спорту, професор.

Гаврилюк С. В., доктор історичних наук, професор.

Давидюк Г. Є., доктор фізико-математичних наук, професор.

Карлін М. І., доктор економічних наук, професор.

Мельник В. М., доктор технічних наук, професор.

Мірченко М. В., доктор філологічних наук, професор.

Смолюк І. О., доктор педагогічних наук, професор.

Редакційна колегія

Арцишевський Р. А.  – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України (Волин­ський національний університет імені Лесі Українки) (головний редактор);

Вірна Ж. П.  – доктор психологічних наук, професор (Волинський національний університет імені Лесі Українки);

Кашуба М. В.  – доктор філософських наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);

Князєв В. М.  – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України (Національна академія державного управління при Президентові України);

Кондратик Л. Й.  – доктор філософських наук, професор (Волинський національний університет імені Лесі Українки);

Крисаченко В. С.  – доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Та­раса Шевченка);

Левчук Л. Т.  – доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Пашук А. І.  – доктор філософських наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);

Кралюк П. М.  – доктор філософських наук, професор (Національний університет “Острозька академія”);

Возняк С. С.  – кандидат філософських наук, доцент (Волинський національний університет імені Лесі Українки) (відповідальний секретар).
Рецензенти

Загороднюк В. П.  – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут філософії імені Г. Сковороди НАН України);

Скотний В. Г.  – доктор філософських наук, професор (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Мельник В. П. – доктор філософських наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Журнал є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук (див. додатки до постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1).
Адреса редакції: 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Тел.: (0332) 72-83-87, 72-35-52. Факс: (0332) 72-35-52. Ел. адреса: lutsk.vezha@gmail.com

Редактори: І. В. Бурко, С. О. Горожанова. Коректори: Г. О. Дробот, О. А. Оліферович, В. П. Цюп’яшук. Технічний редактор М. Б. Філіпович. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14067-3038ПР від 21.05.2008 р. Засновник і видавець – Волинський національний університет ім. Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13). Підп. до друку 27.05.2010 р. Обсяг 13,5 обл.-вид. арк., 13,95 ум. друк. арк. Наклад 100 пр. Ціна за до­мовленістю. ВНУ ім. Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13). Друк – ВНУ ім. Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13). Свідоцтво Держ. комітету телебачення та радіомовлення України ДК № 3156 від 04.04.2008 р. Зам. 2538.

© Гончарова В. О. (обкладинка), 2010

© Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010
Науковий

вісник

Волинського

національного

університету

імені Лесі Українки

Журнал видається з 1996 року
№ 27 Філософські науки 2010

ЗМІСТ


РОЗДІЛ І. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

УДК 316.347 (=214.58) (477) Л. В. Афанасьєва – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 3

Етнонаціональна самобутність ромів в українському етнічному середовищі 3

УДК 175 О. П. Бойко – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” 6

Освітній простір та дозвіллєва сфера: точки перетину 6

УДК 316. 654: 323.2 (477) Я. О. Кондрашова – асистент кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 11

Громадська думка та влада 11

УДК 378.1(477) Г. І. Кутузова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки 14

Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти 14

УДК 101.1:316+930.1:1 Т. П. Ліщук-Торчинська – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Волинського національного університету імені Лесі Українки 17

Основні сенси нової епістемології філософії історії в межах наративного підходу 17

УДК 1.13:141.7 О. Ю. Сільвестрова – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, політології та права Луцького національного технічного університету 22

Метафізична історико-філософська традиція в характеристиці історичного процесу 22

РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

УДК 316.347 (=214.58) (477) Л. В. Афанасьєва – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 3

Етнонаціональна самобутність ромів в українському етнічному середовищі 3

УДК 175 О. П. Бойко – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” 6

Освітній простір та дозвіллєва сфера: точки перетину 6

УДК 316. 654: 323.2 (477) Я. О. Кондрашова – асистент кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 11

Громадська думка та влада 11

УДК 378.1(477) Г. І. Кутузова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки 14

Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти 14

УДК 101.1:316+930.1:1 Т. П. Ліщук-Торчинська – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Волинського національного університету імені Лесі Українки 17

Основні сенси нової епістемології філософії історії в межах наративного підходу 17

УДК 1.13:141.7 О. Ю. Сільвестрова – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, політології та права Луцького національного технічного університету 22

Метафізична історико-філософська традиція в характеристиці історичного процесу 22


РОЗДІЛ III. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРИ

УДК 316.347 (=214.58) (477) Л. В. Афанасьєва – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 3

Етнонаціональна самобутність ромів в українському етнічному середовищі 3

УДК 175 О. П. Бойко – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” 6

Освітній простір та дозвіллєва сфера: точки перетину 6

УДК 316. 654: 323.2 (477) Я. О. Кондрашова – асистент кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 11

Громадська думка та влада 11

УДК 378.1(477) Г. І. Кутузова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки 14

Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти 14

УДК 101.1:316+930.1:1 Т. П. Ліщук-Торчинська – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Волинського національного університету імені Лесі Українки 17

Основні сенси нової епістемології філософії історії в межах наративного підходу 17

УДК 1.13:141.7 О. Ю. Сільвестрова – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, політології та права Луцького національного технічного університету 22

Метафізична історико-філософська традиція в характеристиці історичного процесу 22


РОЗДІЛ IV. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

УДК 316.347 (=214.58) (477) Л. В. Афанасьєва – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 3

Етнонаціональна самобутність ромів в українському етнічному середовищі 3

УДК 175 О. П. Бойко – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” 6

Освітній простір та дозвіллєва сфера: точки перетину 6

УДК 316. 654: 323.2 (477) Я. О. Кондрашова – асистент кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 11

Громадська думка та влада 11

УДК 378.1(477) Г. І. Кутузова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки 14

Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти 14

УДК 101.1:316+930.1:1 Т. П. Ліщук-Торчинська – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Волинського національного університету імені Лесі Українки 17

Основні сенси нової епістемології філософії історії в межах наративного підходу 17

УДК 1.13:141.7 О. Ю. Сільвестрова – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, політології та права Луцького національного технічного університету 22

Метафізична історико-філософська традиція в характеристиці історичного процесу 22  1   2   3   4   5   6   7

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconПоложення Про Центр волонтерської діяльності „Довіра” Волинського національного університету імені Лесі Українки
Центр волонтерів „Довіра” є структурним підрозділом Волинського національного університету імені Лесі Українки, створений з числа...

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconПрограма VІ міжнародної науково-практичної конференції студентів І аспірантів Молода наука Волині
Коцан Ігор Ярославович, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор біологічних наук, професор, голова...

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconПлан роботи ректорату Волинського національного університету імені Лесі Українки
Нарада з питання підготовки видання “Виховна робота у Волинському національному університеті імені Лесі Українки”

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconЗатверджено
Лесі Українки. Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1012 від 13. 09. 2012 Східноєвропейський...

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconФестиваль науки
Волинського національного університету імені Лесі Українки (14–18 травня 2012 р.) : програма. – Луцьк : Волин нац ун-т ім. Лесі Українки,...

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconРегламент роботи
Коцан І. Я. – голова оргкомітету, професор, доктор біологічних наук, ректор Східноєвропейського національного університету імені...

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України волинський національний університет імені лесі українки затверджено Голова приймальної комісії Волинського національного університету ім. Лесі Українки
Прочитайте текст І виберіть один правильний варіант відповіді на кожне запитання

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі органічної та біологічної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства...

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconПлан роботи ректорату Волинського національного університету імені Лесі Українки

Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я iconСписок учасників круглого столу
Світлана Гаврилюк – проректор Волинського національного університету імені Лесі Українки

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка