Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого
474.89 Kb.
НазваМетодичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого
Сторінка5/5
Дата конвертації05.03.2013
Розмір474.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

5. Перелік тем для самостійного (поглибленого) опрацювання

 1. Актуальні проблеми сучасної геронтології.

 2. Ставлення до старіння в різних культурах

 3. Дискримінація за віком.

 4. Бідність і старіння.

 5. Вдівство.

 6. Формальні та неформальні системи підтримки у процесі старіння.

 7. Матеріальний достаток як фактор патологічного і здорового старіння.

 8. Знущання над особами похилого віку.

 9. Вплив алкоголю та ліків на процес старіння.

 10. Пенсійне забезпечення.

 11. Соціальна робота з родичами людей похилого віку.

 12. Етичні питання практики соціальної роботи з людьми похилого віку.

 13. Смерть і процес вмирання.

 14. Соціальна робота з людьми похилого віку в госпісах.

 15. Сучасні технології соціальної роботи з літніми людьми і особами похилого віку.

 16. Самогубство серед людей похилого віку.

 17. Особливості соціальної адаптації людей похилого віку.

 18. Втрати похилого віку: втрати здоров’я, незалежності, друзів.

 19. Психологія особистості в старечому віці

 20. Проблеми залежності і догляду в похилому віці.

 21. Духовність і старіння.

 22. Фізичні проблеми спілкування в старечому віці

 23. Наснаження в роботі з людьми похилого віку.

 24. Вихід на пенсію: зміна статусу.

 25. Соціальна політика щодо людей похилого віку в Україні.

 26. Використання залишкової працездатності пенсіонерів за віком.

 27. Творчість людей “третього” віку.

 28. Зарубіжний досвід соціальної роботи із клієнтами геронтологічної групи.

 29. Правовий захист літніх і перестарілих людей.

 30. Гендерні аспекти "третього" віку.

 31. Специфіка ціннісно-нормативних систем людей похилого віку.

 32. Проблема узалежнення у середовищі людей похилого віку


6. Запитання на залік
1. Які п”ять визначників хорошого здоров”я?

 1. Наведіть приклади формальних та неформальних систем підтримки і поясніть різницю між ними.

 2. Які біологічні, психологічні та соціальні фактори узалежнення?

 3. Якими ліками найчастіше зловживають люди похилого віку і чому?

 4. Опишіть деякі проблеми догляду за людьми похилого віку в сім”ї.

 5. Як змінилося ставлення до старших людей в Україні та їх ролі за минуле століття?

 6. Проблема бідності серед людей похилого віку в Україні.

 7. Як оточення впливає на процес старіння і на поведінку старших людей?

 8. Наведіть декілька прикладів вікової дискримінації.

 9. Наведіть приклад того, як хвороба впливає на самооцінку людини.

 10. Позитивні та негативні наслідки праці в похилому віці.

 11. Проблеми і бар”єри, що виникають в роботі з людьми похилого віку.

 12. Подібності і відмінності у роботі з людьми похилого віку в лікарнях, будинках перестарілих та вдома.

 13. Деякі етичні проблеми, що виникають у роботі з людьми похилого віку.

 14. Деякі особливості роботи з вмираючими.

 15. Геронтологія як наука.

 16. Феномен старіння.

 17. Історичні аспекти становлення соціальної геронтології.

 18. Календарний і біологічний вік.

 19. Фактори впливу на тривалість життя.

 20. Основні прояви старіння населення.

 21. Еволюція ставлення суспільства до людей похилого віку.

 22. Вікова класифікація пізнього періоду життя людини.

 23. Особливості сучасної демографічної ситуації в світі та в Україні

 24. Вікові зміни фізичних параметрів організму і психіки у людей літного та похилого віку.

 25. Особистість у похилому віці (деформація структури особистості, новоутворення, механізми адаптації та компенсації).

 26. Соціально-психологічні особливості старіння (соціально-психологічні проблеми літніх людей, творчість у похилому віці, проблема самотності )

 27. Побутовий травматизм серед старих людей.

 28. Сенсорні порушення в старечому віці.

 29. Соматичні захворювання, що найчастіше турбують людей похилого віку (захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, центральної нервової та сечовидільної ситем, шлунково-кишкового тракту).

 30. Суть медико-соціальної допомоги літнім людям.

 31. Особливості організації та її види за кордоном (США, Канада, Швеція, Великобританія, Росія ін.).

 32. Історичні аспекти виникнення медико-соціальної допомоги в Україні та на західноукраїнських землях.

 33. Сучасний стан медико-соціальної допомоги людям похилого віку в Україні, регіоні.

 34. Історичний аналіз виникнення і формування соціальної допомоги людям похилого віку.

 35. Соціальна робота і права людини.

 36. Соціальна політика в Україні щодо літніх людей.

 37. Проблема бідності в старечому віці.

 38. Пенсійна реформа в Україні.

 39. Морально-етичні аспекти соціальної роботи в геріатрії.

 40. Особливості догляду за немічними престарілими людьми.


7. Список рекомендованої літератури і джерел

 1. Азбука харчування. Лікувальне харчування: Довідник / За ред. Г.І.Столмакової, І.О.Мартинюка. – Львів: Світ, 1991. – 208 с.

 2. Айриян А.П. Социальные аспекты геронтологии / А.П.Айриян. – Ереван.: Айастан, 1989. – 189 с.

 3. Александрова М.Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1974. – 135 с.

 4. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет: Учеб.пособие. – М.: Приор, 1998. – 271 с.

 5. Ананьева Г. "В старцах – мудрость, а в долголетии – разум": [о проблемах методико-социальной помощи пожилым] // Социальная защита. – 1998. - №8. – С.34-39.

 6. Анцыферова Л.И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или холодной зимы // Психологический журнал. Том 15. – 1994. - №3. – С.99-105.

 7. Арнольд из Виллановы Салернский кодекс здоровья написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом: Пер.с латин. и примеч. Ю.Ф.Шульца. (Вступ.стат.В.И.Терновского и Ю.Ф.Шульца.) - М.: Медицина, 1970. - 112 с.

 8. Барден І., Фогель А., Водрашке Г. Домашня опіка хворих і немічних. Великий довідник видавництва “ТРІАС”.- Друк “Стрім”, 2000. - 315 с.

 9. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – Гл.1. Гендерные различия и социализация. – С.29-82.

 10. Бовуар де С. Старость // Социальная геронтология: современные исследования: Сб.ст./ РАН ИНИОН. – М., 1994. – С.17-40.

 11. Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. - К.: Фенікс, 2001. - 288 с.

 12. Возрастная психология: личность от молодости до старости. – М.: Ноосфера, 1999. – 270 с.

 13. Все по уходу за больными в больнице и дома / Под.ред. Ю.П.Никитина – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 704 с.

 14. Гериатрия : Учебное пособие / Под ред. Д.Ф.Чеботарева. - М.: Медицина, 1990. - 240 с.

 15. Глінка Є. Коли медицина вже безсила... // Дзеркало тижня. - №48 (453). - Субота, 26 липня-1 серпня 2003 року.

 16. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов и пожилых. – М., 1995.

 17. Елютина М.Э. Социальная геронтология: Учеб.пособие для студентов, аспирантов, преподавателей соц.-гуманитар.специальностей / М.Э.Елютина, Э.Е.Чеканова; Сарат.гос.ун-т. – Саратов: СГТУ, 2001. – 168 с.

 18. Здоров'я – моя цінність: Метод.матеріали до тренінгу / Автор-упоряд.: О.М.Петрик; За заг.ред. І.Д.Звєрєвої. – К.:Наук.світ, 2005. – 53 с.:іл.

 19. Клос Л.Є. Деякі особливості професійної підготовки соціальних працівників для роботи з людьми похилого віку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.224. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.62-66.

 20. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. - 288 с.

 21. Краснова О. Осторожно, вы работаете с пожилыми // Вестник благотворительности. - 1999. - №5-6. - С.47-48.

 22. Курляк І.Є. Соціальна педагогіка (соціальна антропогогіка): Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" вищих навчальних закладів. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – 112 с.

 23. Ларионова Т. Социальное обслуживание пожилых – дело творческое // Социальное обеспечение. – 1999. №9. – С.23-25.

 24. Майерс Д. Социальная психология / Пер.с англ. – СПб.: Питер, 1996. Гл.6. Пол, гены и культура. – С.225-267.

 25. Максимова С.Г. Социально-психологическая адаптпция: особенности формирования у лиц пожилого возраста. – Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 1999. – 147 с.

 26. Медведева Г.П. Введение в социальную геронтологию. – М.-Воронеж: МОДЭК, 2000. – 96 с.

 27. Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя: Метод. матеріали для тренера / Упоряд.: В.В.Лях, Т.Л.Лях. – / Під заг. Ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової/ – К., 2001. - 50 с.

 28. Основы геронтологии: Учеб. для студ. высш. учебн. заведений. - М.:ВЛАДОС, 1999. - 160 с.

 29. Основы ухода в домашних условиях: Учеб. пособие. М.: Издательство "Мосби", 1997. - 411 с.

 30. Понятовская О. Взгляд в следующий век: [о научно-практической конференции "Пожилые люди: взгляд в ХХI век"]// Социальная защита. – 1999. - №5. – С.18-22.

 31. Райн Б. Формирование здорового образа жизни: возможности волонтерского движения: (Рабочие материалы семинара) / Междунар. Федерация социал. Работников, Христиан. Дет. Фонд, Укр. Ассоциация социал. Педагогов и специалистов по социал. Работе. - Ялта, 6-12 июля 2001 г. - 30 с.

 32. Реформування пенсійної реформи в Україні. - К., 2000. - Випуски 1-4.

 33. Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. - М., Прогресс, 1981.

 34. Соціальний захист. Пенсійна реформа в Україні: Спеціальний випуск. – 1998. - №8. - 111 с.

 35. Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Науково-методична збірка. - К.: Граффіті груп. - 2003. - 121 с.

 36. Социальная геронтология: Словарь-справочник: Учебно-справочное пособие для студентов вузов по специальности "Социальная работа". / Авт.-сост. Н.Ф.Басов. - М., 2000. - 242 с.

 37. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия “Учебники, учебные пособия”. - г. Ростов н/Д: “Феникс ”, 2000. – 576 с.

 38. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв.ред. д.и.н., проф.Е.И.Холостова, д.и.н., проф.А.С.Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2002. 427 с.

 39. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.

 40. Теория социальной работы: Учеб. пособие / М.В.Ромм, Е.В.Андриенко, Л.А.Осьмук, И.А.Скалабан и др.; Под ред. М.В.Ромма. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. Ч.П. – 112 с.

 41. Технологии социальной работы с пожилыми людьми: Учеб.пособие для сотрудников учреждений социального обслуживания населения / Сост. С.А.Шахова, О.В.Джигкаева, Н.Б.Соловьева. – Иваново, 2003. – 270 с.

 42. Уход за престарелыми людьми на дому: Пособие для патронажных работников / Ред.-сот. Э.В.Карюхин. – М.: Подкова, 1999. - 149 с.

 43. Фролькис В.В Старение и функциональная специфика клеток // Вестн. АМН СССР, 1984, №3.

 44. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе / Социально-технологический институт. - М., 1999. - 198 с.

 45. Штернберг Э.Я. Геронтологическая психиатрия. - М.: Медицина, 1977. - 214с.

 46. Щукина Н.П. Методологические аспекты изучения взаимопомощи пожилых людей. / Социально-технологический институт. – М., 1999. - 60 с.

 47. Як оформити пенсію? / Уклад. Т.Гребнєва. – К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 1999. - 35 с.

 48. Чайковська В. Геріатрична допомога населенню України // Соціальна політика і соціальна робота. - 2003. - №1 (24). - С. 89-99.

 49. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология : Учебное пособие для вузов. – М.: Гуманит. издат. центр «Владос», 1999. – 224 с.

 50. Coleman, D. (1999). Harm Reduction. Pragmatism or ResignationB.C. Medical Journal. - 41(9). Р.426-432.

 51. Featherstone, M., Hepworth, M. Images of Aging. In Encyclopaedia of Gerontology. (1996) Age, Aging and the Aged. Ed. James E. Birren. Р.743.

 52. Fishbein, D.H., Pease, S.W. The Dynamics of Drug Abuse. -Toronto, Alan & Bacon. - 1996. – 186 р.

 53. Kadushin, G., Egan, M. Ethical dilemmas in home health care: a Social Work perspective. Health and Social Work. - 2001 - 26(3). - Р.136.

 54. Quinn, M.J. Elder abuse and neglect. / The encyclopedia of Aging. New York: Springer Publishing Co. - 1987.- Р.202-204.

 55. Безруков В. Мораль та етика в геронтології // Web:www.visnyk-nanu.kiev.ua

 56. Васильчиков В.М. Организация нестационарного и стационарного социального обслуживания пожилых людей Российской Федерации // Web:www.dobroedelo.ru

 57. Венский международный план по проблемам старения. Утвержден Всемирной ассамблеей по проблемам старения, Вена, 26 июля – 6 августа 1982 (A/CONF. 113/31, глава VI). // Web:www.dobroedelo.ru/vrc/pravo

 58. Возрастные закономерности и психологические особенности старости // Web:www.bolshe.ru

 59. Геронтологическая помощь на дому. Краткий обзор литературы (11.2003-03.2004) / Сост.Карюхин Э.В. – М.: РОФ помощи престарелым "Доброе дело", 2002. // Web:www.dobroedelo.ru/vrc/review

 60. Дворецкий Л.И. Основы социальной геронтологии // Web:www.dobroedelo.ru

 61. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого Віку в Україні" (06.02.2003) // Web:www. nau.kiev.ua

 62. Закон України "Про пенсійне забезпечення" (05.06.2003) // Web:www. nau.kiev.ua

 63. Исаева Н.М., Ардова Е.И., Автономова А.С., Карюхин Э.В. Учебная программа для некоммерческих организаций / Под ред.Карюхина Э.В. – М.: Региональный общественный фонд помощи престарелым "Доброе дело", 2005 // Web:www.dobroedelo.ru/vrc/materials

 64. Каменченко П.В. Основы геронтопсихиатрии // Web:www.dobroedelo.ru

 65. Карюхин Э.В. Геронтологические НКО: от моделей ухода к становлению сектора. - Пособие по социальной геронтологии для персонала геронтологический НКО. – М.: РОФ помощи престарелым "Доброе дело", 2002. // Web:www.dobroedelo.ru/vrc/materials

 66. Коваленко Т.В. Особенности фармакотерапии у пациентов пожилого и старческого возраста // Web:www.dobroedelo.ru

 67. Международная стратегия действий по проблемам старения на 2002 г. // Web:www.dobroedelo.ru/vrc/pravo

 68. Нефедова Г.А. Первая медицинская помощь // Web:www.dobroedelo.ru

 69. Организация медико-социальной работы с пожилыми и старыми людьми / Сборник материалов. Сост. Иванов Д., Карюхин Э. // Web: www. dobroedelo.ru/vrc/book

 70. "Положення про спеціальний будинок-інтернат для престарілих та інвалідів" (Затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 2 березня 1990 р. №49) // Web:www.nau.kiev.ua

 71. "Принципы Организации Объединенных Наций в отношенеии пожилых людей" (приняты 16 декабря 1991 г. Резолюцией 46/91 на 74-ом пленарном заседании 46-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Web: www. dobroedelo.ru/vrc/pravo

 72. Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів праці (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2001 №549) // Web:www.nau.kiev.ua

 73. Хартия пожилых людей. Принята Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (постановление №11-15 от 15 июня 1998 года) // Web:www.dobroedelo.ru/vrc/pravo
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації розроблені на основі практичного досвіду роботи «Школи для родичів»
Методичні рекомендації «Роль сім’ї у відновленні людини з проблемою психічного здоров’я» / За загальною редакцією кандидата медичних...

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчальних закладів
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України “Про видавничу справу”, “Про вищу освіту” та Указу Президента України...

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації до виконання магістерської роботи №
Методичні рекомендації розроблені з метою організації ефективної роботи студентів-магістрантів в процесі написання випускної магістерської...

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconРекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії та переліку Питань для підготовки до І
Задачі, що стосуються питань, включених до програми для молодших класів, можуть входити до комплекту задач І для старших класів

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни "Менеджмент у підприємництві", навчального...

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання Напряму 030601 «Менеджмент»
Методичні рекомендації розроблені викладачем Аграрного коледжу управління І права пдаа міщенко Валентиною Валеріївною

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»
Методичні рекомендації розроблені викладачем Аграрного коледжу управління І права пдаа міщенко Валентиною Валеріївною

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодика виховної роботи у військових підрозділах Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Методичні рекомендації із зазначених питань розроблені на основі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу та командирів...

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції (далі Методичні рекомендації) розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції (далі – Методичні рекомендації)...

Методичні рекомендації укладені згідно робочої програми, розроблені з урахуванням досвіду з підготовки фахівців соціальної роботи в Україні та за кордоном, адаптованого iconМетодичні рекомендації розроблені авторським колективом фахівців у складі
Про затвердження Методичних рекомендацій "Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури"

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка