Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів
56.47 Kb.
НазваУроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів
Дата конвертації23.10.2012
Розмір56.47 Kb.
ТипУрок
Зміст
Види деградації ґрунтів
Геологічна ерозія
Водна ерозія
Вітрова ерозія
Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.м. Вітенко. – К.: ґенеза, 2010. - 240 с. : іл..
( для групи № 28)

Тема уроку: Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів за ступенем стійкості до антропогенних чинників. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи. Категорія деградована геосистема.

План уроку

  1. Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів.

  2. Типологія компонентів за ступенем стійкості до антропогенних чинників. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи.

  3. Наслідки деградації природних компонентів.

Характеристика деградації (опорний конспект)

Деградація природи — це процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища.

Упродовж багатьох років багатства надр, ресурси біосфери спожива­лись і витрачались у максимально можливих обсягах. Людство вступило у XX століття під гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий підхід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища земної кулі. Найчіткіше вона почала проступати як явище, що охопило всю пла­нету, з початку 1970-х років. Розвиток деградаційних процесів на планеті передрікався давно (І століття до н. є. — Цицерон, X ст. — Ібн Сіна (Аві-ценна)). Особливо численними стали застереження про деградацію природи планети у другій половині XX століття, коли окремі локальні екологічні лиха почали переростати в глобальну екологічну кризу. Понад чверть сто­ліття тому, 1972 року, Римський клуб опублікував тривожний прогноз роз­витку людської цивілізації «Межі зростання», виконаний групою фахівців під керівництвом Д. Медоуза, який передрікав небезпечну деградацію при­родного середовища, У другій половині XX століття чимало інших відомих учених висловлювали стурбованість із приводу зростаючої загрози людству з боку наслідків стихійного науково-технічного прогресу. Однак усі ці засте­реження отримали мало заходів у відповідь — екологічна криза природного середовища посилювалась.

Сучасна екологічна криза має якісно іншу природу порівняно з усіма по­передніми кризами. Це перша криза, що охопила всю планету і яка повністю спричинена не природними процесами, а діяльністю людства.

Темпи зміни параметрів біосфери, породжені цією екологічною кризою, ви­явились у сотні й тисячі разів вищими за темпи природної еволюції. Розпоча­лася загальна глобальна деградація природного середовища проживання, яка проявляється у двох типах: порівняно невеликих за потужністю, але які діють упродовж тривалого часу; разових катастрофічних, які виникають у разі аварій і небезпечні не лише за потужністю, а й за раптовістю й різкістю дії.

На фоні загальної деградації природного середовища створюються переду­мови для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних ката­строф. Під надзвичайними екологічними ситуаціями розуміють виникнення раптових природних лих чи техногенних аварій, що супроводжуються велики­ми економічними збитками. Тривалий стан надзвичайної екологічної ситуації спричинює виникнення екологічної катастрофи. Моделями особливо великих екологічних катастроф стали Чорнобильська, Аральська екологічна криза, ві­йни в Ірані та Іраці.

Головна небезпека для людства полягає не в окремих екологічних ката­строфах, якими б трагічними не були їхні наслідки, а в поступовій деградації природного середовища під впливом, здавалося б, малопомітних результатів виробничої діяльності. Вони спричинюють такі глобальні явища, як глобальне потепління, руйнування озонового шару, кислотні дощі, забруднення всіх гео­сфер планети, деградацію лісів, накопичення і неконтрольоване переміщення токсичних речовин і відходів, спустелювання, ерозію ґрунтів, зменшення біо­логічної різноманітності.

«Деградація земель» означає зниження чи втрату біологічної і економічної продуктивності і складної структури орних земель, що зволожуються дощем, зрошуваних орних земель чи пасовищ, лісів і лісистих ділянок у посушливих, напівзасушливих і сухих субгумідних районах у результаті землекористування чи дії одного чи кількох процесів, у тому числі пов'язаних з діяльністю людини і структурами розселення, таких, як:

  1. вітрова чи водна ерозія ґрунтів;

  2. погіршення фізичних, хімічних і біологічних чи економічних властивостей ґрунтів; та

  3. довготермінова втрата природного рослинного покриву.

До деградованих земель відносяться:

  • земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо;

  • земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та інші[3].
^

Види деградації ґрунтів


При всіх способах землекористування найбільшої шкоди сільському господарству завдає ерозія ґрунтів. Неправильне землекористування посилює дію еродувальних факторів. Ерозія ґрунтів відбувається на всіх континентах світу.

Залежно від характеру й тривалості процесів руйнування верхніх шарів ґрунту та материнської породи розрізняють геологічну ерозію і ерозію прискорену. Остання часто посилюється в зв'язку з господарською діяльністю людини.

^ Геологічна ерозі ─ це природний процес, який відбувається протягом геологічних епох і завдяки якому сформувався сучасний характер земної поверхні. Головні фактори, що зумовлюють геологічну ерозію і опади, вітер, крутизна схилу, температурні коливання, фізичні властивості порід, часткове підняття земної кори і землетруси. В наших широтах ця ерозія не є небезпечною для сільського чи лісового господарства, бо швидкість процесу руйнування ґрунту дорівнює швидкості процесу ґрунтоутворення. Більш небезпечний цей вид ерозії в пустелях, де відсутній рослинний покрив, і ніщо не може перешкодити вітру, який зносить верхні шари ґрунту.

Шкоди народному господарству завдає водна та вітрова ерозія.

^ Водна ерозі буває внаслідок змивання й вимивання частин ґрунту опадами, талими та проточними водами. Вона залежить від кількості й інтенсивності опадів, рельєфу, властивостей ґрунту, рослинного покриву.

Небезпека водної ерозії полягає не лише в зниженні родючості орного горизонту, а й замулюванні річок, ставків, водойм, заплавних земель. Цей вид ерозії поширений на схилах, переважно розораних, і найбільш небезпечний у гірських ландшафтах, в яких знищений лісовий покрив.

Дуже небезпечна яружна ерозія. Ліквідувати її можна лише залісненням та будівництвом спеціальних гідротехнічних споруд. Значних успіхів у боротьбі з яружною ерозією досягла Ржищівська гідролісомеліоративна станція в Київській області, яка застосувала комплекс агротехнічних, гідротехнічних і лісомеліоративних заходів: захисні лісонасадження, спорудження водорегулювальних і водозатримувальних валів, донних загат. Завдяки застосуванню науково обґрунтованої системи захисних заходів вдалося припинити дальше розмивання багатьох ярів і зберегти таким чином великі площі орних земель.

При річковій ерозії внаслідок швидкої течії води зноситься ґрунт з дна річок і незакріплених берегів. Щоб запобігти цьому, треба оберігати лісові насадження в прирусловій смузі, закріплювати береги за допомогою спеціальних гідротехнічних прийомів.

^ Вітрова ерозі поширена там, де немає перешкод сильним вітрам, і де відсутній природний рослинний покрив, що захищає поверхневі шари ґрунту, розораного на великих площах. Локальна вітрова ерозія спостерігається і на безструктурних піщаних ґрунтах. Особливо небезпечні піски біля озер та на узбережжях морів, де часто дмуть сильні вітри.

Причиною вітрової ерозії, крім несприятливих кліматичних умов, є руйнування зернистої структури ґрунту внаслідок неправильного обробітку та відсутності надійного його захисту. Надмірне випасання худоби в посушливих степах, яке призводить до знищення дернини, теж може спричинити вітрову ерозію.

Залежно від швидкості вітер видуває різної величини дрібнозем (іноді діаметром до 1 мм) і переносить його на значну відстань. При інтенсивній вітровій ерозії виникають так звані чорні бурі, під час яких у повітря піднімаються мільйони тонн ґрунту. Чорні бурі катастрофічне знижують родючість ґрунту не тільки в тих місцях, де вони виникають, а й завдають шкоди сільському господарству в тих районах, де відкладаються пилові маси.

Домашнє завдання

Екологія: підруч. для 10кл. загально освіт. навч. закл.:профіл. рівень /

^ Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.м. Вітенко. – К.: ґенеза, 2010. - 240 с. : іл..

Вивчити § 26, опорний конспект

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconУрок практична робота №3 Цілі уроку
Цілі уроку: ознайомити учнів із наслідками деградації при­родних компонентів; розвивати вміння викорис­товувати знання попередніх...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconДеградації біорізноманіття
Цілі уроку: ознайомити учнів з категорією «біорізноманіття», розглянути генетичне, видове й екосистемне біо­різноманіття, причини...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconДо антропогенних забруднень
Цілі уроку: ознайомити учнів із видами забруднень та їх впли­вом на компоненти природи й живі організми, проаналізувати стійкість...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconУроку
Африки; поглибити систему знань учнів про взаємозв'язки природних компонентів у складі природних зон; сформувати в учнів уміння складати...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів icon«Антропогенна деградація біосфери та проблеми екології»
Актуальність теми. Екологічна ситуація, яка склалася у світі наприкінці ХХ століття, спонукала все цивілізоване людство усвідомити,...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconУроку: Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних. Поняття моделі даних, основні моделі даних Навчальна мета уроку: засвоїти поняття бд, скбд;
Тема уроку: Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних. Поняття моделі даних, основні...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconМішані ліси Осіпчук Людмила Михайлівна, Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7, вчитель географії
Фічне положення, особливості природи, взаємозв’язок природних компонентів, екологічний стан природної зони «Мішані ліси»; удосконалити...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconПриродні зони Природно-територіальні комплекси
Отже, жоден з природних компонентів не існує відособлений, а тільки в тісній взаємодії з іншими компонентами. В результаті тривалої...

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconУроку: комбінований. Основні поняття
Основні поняття, що вводяться вперше: реакції йонного обміну, умови перебігу реакції до кінця, повні та скорочені йонні рівняння

Уроку Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів iconЗатверджую
Завдання І структура сучасної екології. Еволюція взаємовідносин людини й природи. Причини розвитку глобальної екологічної кризи....

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка