Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування
0.53 Mb.
НазваПрактичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування
Сторінка4/5
Дата конвертації10.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

Організація роботи депутатських груп та фракцій
Крім індивідуальних, існують і колективні форми діяльності депутатів місцевих рад.

Важливе значення у роботі місцевих рад відіграють депутатські об’єднання: депутатські групи і депутатські фракції. Загальні принципи формування та діяльності депутатських груп і фракцій регулюються ст.ст. 25-28 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Більш детально порядок формування та діяльності депутатських об'єднань фракцій визначається в регламентах представницьких органів місцевого самоврядування.

Принципи функціонування депутатських груп та фракцій не повинні суперечити засадам депутатської діяльності.

Депутат ради може входити до складу тільки однієї депутатської групи (фракції). Голова ради та його заступник не можуть входити до складу жодного депутатського об'єднання.

Керівники депутатських груп і фракцій обираються на їх засіданнях. Вони складають розклад засідань, забезпечують відвідання засідань і сесій ради членами об’єднання, стежать за тим, щоб члени були поінформовані і голосували відповідно до лінії фракції чи групи, представляють об’єднання у відносинах з органами публічної влади, засобами масової інформації і громадянами.

Для координації дій депутатських груп, вирішення спірних питань, які можуть виникнути при здійсненні ними своєї діяльності, рада може утворювати узгоджувальну раду, до складу якої входять уповноважені представники депутатських груп.

Узгоджувальна рада може збиратися на свої засідання за власною ініціативою, за пропозицією голови ради чи його заступника, або, у разі необхідності, за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради.

Рішення узгоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

Депутатські групи
Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть об'єднуватися в депутатські групи.

Депутатська група - це об’єднання депутатів, засноване на їхній взаємній згоді за ознакою єдності територій їх виборчих округів, спільності проблем, які вони вирішують, чи за іншими ознаками, для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах.

У відповідності до ст. 26 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутатська група може бути сформована у будь-який час протягом строку повноважень відповідної місцевої ради цього скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, що виявили бажання увійти до її складу. Для реєстрації депутатська група в сільській, селищній раді повинна складатися не менше ніж із трьох депутатів; в районній, міській, районній в місті, обласній, Київській і Севастопольській міський раді - не менше ніж із п’яти депутатів. Депутати місцевої ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група вважається зареєстрованою з моменту прийняття рішення про її створення на пленарному засіданні ради. Група створюється на зборах депутатів за їх ініціативою. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх депутатів і не є обов'язковими для депутатів, які входять до складу групи.

Створена група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про утворення депутатської групи із вказівкою її назви, персонального складу і партійної приналежності членів групи і депутатів, що уповноважені представляти групу.

Інформація про зареєстровані депутатські групи ради доводиться до відома депутатів головою ради на пленарному засіданні і публікується в засобах масової інформації.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідної місцевої ради. Діяльність депутатської групи може бути припинена: у випадку вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено законом; у випадку прийняття депутатами місцевої ради, що входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи; після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу, чи строку повноважень відповідної місцевої ради.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутатів ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

До повноважень депутатської групи належать: попередній розгляд проектів актів, які виносяться на розгляд ради; узагальнення по ним пропозицій; надання допомоги депутатам у проведенні звітів, прийомі виборців, розгляді звернень громадян; сприяння зв'язкам депутатів з органами самоорганізації населення та об'єднаннями громадян, з керівниками підприємств, організацій, установ; організація проведення загальних зборів громадян, місцевих ініціатив територіальної громади, громадських слухань тощо.

Керівник депутатської групи або особа, яка його заміщує, має право висловлювати думку групи на пленарному засіданні, в органах ради, виступати від імені групи з заявами, зверненнями, брати участь в погоджувальних нарадах тощо.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутатів ради, передбачених Законом про статус депутатів місцевих рад. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою. Рада сприяє роботі зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Депутатські фракції
Відносно новим явищем у внутрішній організації представницьких органів місцевого самоврядування є депутатські фракції. Традиційно депутати місцевих рад об’єднувалися в депутатські групи за територіальним або за цільовим принципом. В об’єднанні депутатів у фракції присутні політичні мотиви. Останнім часом вони істотно впливають на нормотворчу діяльність представницького органу місцевого самоврядування.

Депутатська фракція - це об’єднання депутатів ради, яке засноване на єдності поглядів і партійному членстві. У відповідності до п. 1 ст. 26 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” чисельність депутатської фракції в сільській, селищній раді повинна складати не менше ніж три депутати; в районній, міській, районній в місті, обласній, Київській і Севастопольській міських радах - не менше ніж п’ять депутатів. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати місцевої ради, які підтримують її політичну спрямованість.

Депутат місцевої ради може входити до складу тільки однієї фракції. У відповідності до п. 2 ст. 27 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” створення депутатської фракції, на відміну від створення депутатської групи, має заявний характер. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводитися до відома депутатів місцевої ради головуючим на пленарному засіданні ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на відповідного сільського, селищного, міського голову, голову районної в місті, районної, обласної ради.

Кількість депутатських фракцій теж суттєво відрізняється в різних радах, але цей факт залежить вже не від волевиявлення депутатів, а від волевиявлення виборців. Оскільки залежно від того, яка кількість партій (блоків) подолала виборчий бар’єр, така кількість фракцій і буде утворена в раді.

Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутатів до неї, виходу або виключення з неї визначаються рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради, та Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначеному даним Законом.

Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом місцевої ради.

Кожна депутатська фракція реєструється, для чого на ім'я голови ради надсилається письмове повідомлення про створення депутатської фракції, підписане персонально депутатами із зазначенням назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної приналежності членів фракції, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

Реєстрація здійснюється шляхом оприлюднення головою ради на пленарному засіданні документів, зазначених у Регламенті. Список членів депутатської фракції після реєстрації поширюється серед депутатів. Про зміни у складі депутатської фракції)її уповноважений представник письмово повідомляє голову ради.

У разі, коли склад депутатської фракції стає меншим від установленої кількості, вона на черговому пленарному засіданні оголошується головою ради розформованою, якщо за час, що минув до пленарного засідання, кількісний склад не стане відповідати встановленій кількості.

Повноваження фракції аналогічні до повноважень депутатської групи, визначаються в Положеннях про депутатські фракції (там, де вони створюються), з урахуванням особливостей, які пов'язані з об'єднанням у фракціях депутатів на основі їх партійної належності.

Депутатські групи та фракції мають право:

на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

здійснювати інші права, передбачені законодавством України.
1   2   3   4   5

Схожі:

Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconТема Вибори депутатів і голів місцевих рад
Конституційні основи проведення виборів депутатів та голів органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних...
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconМісцеве самоврядування в україні посібник для депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
Місцеве самоврядування в Україні. Посібник / Укладач Б. А. Руснак. – Чернівці, 2009. 309 с
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconПрограма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності Семінар №3 Практичні аспекти роботи
Участь органів місцевого самоврядування у програмах міжнародної технічної допомоги
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconІнформація щодо учасника
Програма організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад Полтавської...
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconЗакон „Про статус депутатів місцевих рад потребує суттєвих змін з огляду на те, що він базований на мажоритарній виборчій системі і не регулює особливостей статусу депутатів місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою
Щоправда, одразу слід відмітити, що Закон „Про статус депутатів місцевих рад” потребує суттєвих змін з огляду на те, що він базований...
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconЗакону України «Про статус депутатів місцевих рад»
Славутицької міської ради Почепа В.І. щодо порушення громадського порядку відвідувачами літнього майданчика магазину «Айнур», керуючись...
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconРішення 27. 09. 06 Охтирка Про затвердження «Порядку та умов безоплатного проїзду депутатів районної ради»
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постанови Кабінету Міністрів України №1738 від 16. 11. 02 року «Про порядок та...
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconЗаконукраїн и про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів визначає засади, особливості та порядок підготовки і проведення...
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування iconРішення 24 лютого 2012 року №11 Про затвердження Положення про районну Спартакіаду серед збірних команд посадових
Україні, з метою залучення працівників органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Бердянського району до занять фізичною...
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Поняття і суть місцевого самоврядування icon80500 м. Буськ, вул. Львівська, 2; тел. 2-13-64; 2-32-57
Відповідно до ст. 34, 140 Конституції України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п ч. 1 ст. 11 Закону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка