Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов
151.03 Kb.
НазваТеоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов
Дата конвертації11.03.2013
Розмір151.03 Kb.
ТипДокументы
Теоретично-методологічні основи використання

інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов.

На сучасному етапі викладання іноземних мов комунікативний підхід остаточно зайняв домінуючу позицію, оскільки все більше й більше шкільних вчителів і викладачів усвідомлюють, що мови як засобу комунікації можно навчитись виключно в процесі комунікації.

Суть комунікативного підходу зводиться до інтерактивної природи спілкування, що передбачає обмін думками, почуттями та ідеями між співрозмовниками.

Комунікативна сутність мови змушує вчителів створювати можливості для інтерацкції в спільному класі.

За умови створення ситуацій, наближених до реальності, учні можуть застосовувати всі свої мовні навички й уміння для висловлення власних думок і почуттів. Навіть на елементарному рівні вони вчаться експлуатувати гнучкість мови. Більше того, інтерактивні та творчі завдання, за оцінкою як учителів, так і учнів, більше цікаві й захоплюючі.

Робота за новою програмою потребує від вчителів оволодіння комунікативною методикою навчання іноземних мов, яка розглядає навчальну діяльність на уроці, як діяльність спілкування. А це означає, що на уроках іноземної мови необхідно впроваджувати особистісно–орієнтоване спілкування, створювати позитивно емоціональну атмосферу, дати можливість кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості. Саме цьому сприяють технології інтерактивного навчання, суть яких полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. на уроках іноземної мови перевага надається інтерактивній технології кооперативного, колективно-групового навчання, технології інтуїтивного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань.

Кооперативна форма навчальної діяльності – це форма організації навчання у малих групах (підгрупах) слухачів, об’єднаних спільного метою.

За такої організації навчання викладач керує роботою кожного суб’єкта навчання опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Робота в парах застосовується і як окрема технологія навчання, і як підготовчий етап до роботи в групах, який допомагає розвинути в учнів інтерактивні вміння і навички.

Розглянемо декілька прикладів застосування кооперативно-інтерактивних технологій на занятті вчителів англійської мови підчас проведення курсової перепідготовки, спрямованих на опрацювання 4-х видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння і письма.

Читання у міні-групах.

Читання автентичних текстів є невід’ємною частиною будь-якого заняття. Тексти, що пропонуються для слухачів курсів іноземних мов рівня Intermediate, є досить великими за обсягом. Вміння за короткий термін отримувати необхідну інформацію з великого за обсягом тексту формується за допомогою переглядового читання (skimming). Для того щоб зробити процес читання цікавим і задіяти усіх слухачів, можна зробити це у вигляді гри.

Переглядове читання у міні-групах” („Group Text-Skimming”)

Практична мета: навчити слухачів отримувати необхідну інформацію з автентичного тексту, не читаючи його детально, та відтворювати його основний зміст.

Виховна мета: навчити слухачів співпрацювати з іншими для досягнення спільної мети.

Обладнання: примірник тексту і картки з реченнями для заповнення пропусків до нього для кожної команди.

 • Клас ділиться на окремі міні-групи складом 3-4 особи у кожній. Одна особа призначається секретарем команди.

 • Викладач прикріплює кожний примірник з автентичним текстом до різних частин дошки на відстані у 0,7м один від одного, таким чином забезпечуючи вільний доступ кожної з команд до власного примірника.

 • Кожний член команди отримує картку з реченням, яке містить варіанти відповідей до нього відповідно до тексту.

 • Після команди викладача, що сигналізує про початок гри, члени команди по одному (інші учасники залишаються на місцях) підходять до відповідного примірника тексту і шукають правильний варіант речення.

 • Повертаючись до команди, учасники повідомляють правильний варіант секретарю, який фіксує його у зошиті.

На вищезазначену процедуру відводиться певний час в залежності від обсягу тексту і кількості речень. Коли час, відведений на виконання цього завдання, спливає, викладач запрошує усіх слухачів зайняти свої місця.

 • На основі відповідей команда повинна написати повідомлення, що відтворює основний зміст тексту.

 • Слухачі читають свої повідомлення. Група, яка написала найбільш наближене до оригіналу повідомлення, є переможцем.

Картки з реченнями для заповнення пропусків до тексту:

Card 1.

The name of the little heroine was ____.

Sally / Kate / Ann

Card 2.

Ann Waxman was _____.

10 / 6 / 19

Card 3.

Ann’s parents were ____.

at home / out of town / in the cinema

Card 4.

The emergency happened – in the morning / at midnight / at noon

Card 5.

The emergency was flood / gas leak / fire

Card 6.

The cause of the emergency was ____.

an explosion / faulty electrical wiring, rain

Card 7.

Danny was ____.

the family dog / a fire-fighter /

Ann’s brother

Card 8.

Frank was _____.

a fire-fighter / Ann’s brother / the family dog

Card 9.

Frank was rescued by ____.

Ann / a fire-fighter / Ann and the dog


Card 10.

Ann is to receive ____for saving her brother

a medal / some money / a doll

Текст [Enterprise – Intermediate Coursebook. p. 49]

AMAZING RESCUER 10-year old girl, Ann Waxman, rescued her big brother from certain death last night when fire broke out in Manchester. Ann’s parents were out of town for the weekend when faulty electrical wiring caused the fire to start in the middle of the night. the young girl was awakened by the family dog. Danny, who was barking excitedly in the back garden. Ann smelled something burning and immediately ran through the smoke-filled house to wake her older brother Frank. When Frank would not wake up, Ann got some help from the family dog. Frank’s unconscious body was far too heavy for the little girl to move alone, but the clever girl brought the dog inside and tied the dog’s lead to Frank’s left ankle, and dog, pulled Frank to safety. The little heroine is guite modest about the whole thing. “I couldn’t have done it without Danny, our dog”, she said afterwards. “I’m just glad we’re all right”. Ann is to receive a medal for her bravery from Mayor Witticombe next week.

У випадку, коли текст є дуже великим за обсягом, його можна поділити на окремі частини, і кожна команда буде працювати над своєю частиною тексту за вищезазначеною схемою. Під час оголошення кожною командою повідомлення, учасники з інших міні-груп уважно слухають і роблять деякі нотатки. Далі командам надається кілька хвилин на відтворення послідовності розташування усіх прослуханих уривків у тексті. Учасники зачитають варіанти відповіді. Переможцем є група, версії якої співпали з оригіналом.

Аудіювання в парах

У різноманітнити прослуховування автентичного монологічного мовлення та змотивувати слухачів бути уважними можна за допомогою парної роботи над завданням. Проілюструємо, як це можна здійснити на базі підручника Enterprise – Intermediate Coursebook (Unit 4, p. 48, ex. 5), але творчо переробити завдання.

Учням пропонується прослухати фрагмент випуску новин, де йдеться про аварію на кораблі (“Shipwreck”).

Практична мета: навчити слухати автентичний текст з метою отримання потрібної інформації; розвивати навички монологічного і діалогічного мовлення.

Виховна мета: розвивати навички співпраці з партнером.

Обладнання: аудіокасета із записом тексту.

Викладач ознайомлює слухачів із запитаннями до аудіо тексту:

 1. What accident is described ?

 2. When did the accident happen ?

 3. Where did the accident happen ?

 4. How many of the crew members managed to swim ashore ?

 5. How many were rescued by the lifeboat team ?

 6. How many are still missing ?

 7. What caused the accident ?

 8. What action has been taken ?

  • Викладач ділить слухачів на пари. Одна особа з кожної пари (слухач „А”) переписує запитання 1-4; інша особа (слухач „Б”) запитання 5-8.

  • Звучить перша частина аудіотексту, яка містить відповіді на запитання 1-4.

  • Під час прослухування відповіді занотовує лише слухач „А”, в той час як слухач „Б” не бере участі у слуханні першої частини (навмисно затуляє свої вуха руками).

  • Звучить друга частина аудіозапису, яка містить відповіді на запитання 5-8. Під час прослуховування другої частини, навпаки слухач „Б” занотовує відповіді на запитання, в той час як слухач ”А” не бере участі у слуханні.

  • Слухачі переказують один одному отриману інформацію. Таким чином в результаті цієї роботи обидва слухачі матимуть відповіді на усі 8 запитань.

Рольова гра може стати завершальним продуктивним етапом роботи з аудіо записом. Викладач пропонує слухачам уявити, що вони знаходяться в радіостудії. Слухач „А” є журналістом, слухач „Б” – представником рятівної служби. Їм пропонується відтворити події слуханого інформаційного повідомлення шляхом розігрування подій у парах.

Синхронне говоріння

Для одночасного включення всіх учасників спілкування в активну роботу з різними партнерами можна використати прийом „карусель” (“Merry-go-round”). Цей прийом застосовують для досягнення різноманітних цілей, утому числі для практики в діалогічному та монологічному мовленні, для опрацювання граматичних структур тощо.

У наведеному нижче прикладі застосуємо прийом „карусель”: для практики у діалогічному мовленні та для опрацювання граматичної структури з модальним дієсловом should / shouldn’t.

Проілюструємо цю технологію на базі підручника Enterprise – Intermediate Coursebook. p. 49ю ех.12.

 1. Match the incidents with the survival techniques mentioned.

SURVIVAL TECHNIQUES: try not to move, cover nose and mouth with a damp cloth, light a fire, use mirror to reflect the sun’s rays, let off flares/ get rid of heavy clothes, stay close to the floor, keep head covered from the sun, keep warm, jump up and down to improve your blood circulation, go to the highest level of the building, use a whistle to signal your position, turn off electricity to prevent electrocution.

INCIDENTS:

fire

lost in the desert

trapped in debris

lost in snowy mountains flood


SURVIVAL TECHNIQUES:

cover nose and mouth with a damp cloth etc.

keep head covered from the sun etc.

jump up and down to improve your blood circulation

get rid of heavy clothes etc.

 1. Now word in pairs as in the example.

e.g. Student A: What should I do if got trapped in a fire ?

Student B: You should cover your nose and mouth with a damp cloth…

Для застосування прийому „карусель” слід розташувати стільці для слухачів у два кола: внутрішнє і зовнішнє.

 • Слухачі у внутрішньому колі сидять спиною до центру та обличчям до своїх співрозмовників, слухачі у зовнішньому колі сидять обличчям до центру. таким чином вони сидять один навпроти одного. Зовнішнє коло – нерухоме, а внутрішнє – рухливе.

 • За сигналом викладача учасники починають ставити запитання у перших парах, користуючись карткою-опорою за темою “Survival techniques – fire”.

 • За сигналом викладача перші пари припиняють роботу. Слухачі, які сидять у внутрішньому рухливому колі, пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером, утворюючи другі пари.

 • За сигналом викладача вони продовжують роботу в парах за темою “Survival techniques – fire”, але вже без картки-опори.

 • За сигналом викладача інші пари припиняють роботу. Слухачі, які сидять у внутрішньому рухливому колі, пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером, утворюючи треті пари.

Робота в парах продовжується за картками-опорами “Survival techniques – lost in the desert” і так далі. Мета – пройти все коло за вищезазначеною схемою, практикуючи усі теми “Survival techniques”.

Така технологія навчання діалогічного мовлення дає змогу слухачам засвоїти лексичні і граматичні структури шляхом багаторазового повторення та позбутися страху спілкування з новими людьми.

Писемне мовлення у міні-групах

Диктант у русі” („Move and Dictate”)

Диктант використовується для перевірки правопису слухачів. Традиційно викладач читає слухачам уривок з тексту чи диктує слова і словосполучення. Кооперативно-інтерактивні технології пропонують інший, ігровий, варіант диктанту - „Диктант у русі”. Він передбачає не лише індивідуальне занотовування слів, але й читання і диктовку речень один одному, встановлення порядку абзаців у тексті і подальшу перевірку правопису в міні-групах, - все це у формі гри.

Обладнання: один примірник тексту диктанту на окремому аркуші паперу для кожної команди.

 • Клас ділиться на міні-групи / команди по 4 особи у кожній.

 • Викладач прикріплює кожний примірник тексту диктанту до різних частин дошки на відстані у 0,7 м один від одного, таким чином забезпечуючи вільний доступ кожної з команд до власного примірника. Обсяг тексту не повинен перевищувати 10 – 15 простих речень.

 • Після команди викладач, що сигналізує початок гри, члени команди по одному (інші учасники залишаються на місцях) підходять до відповідного примірника тексту диктанту. Кожен слухач має прочитати одне речення і запам’ятати як мінімум – чотири слова, а як максимум – усе речення.

 • Повертаючись до команди, учасники диктують речення або слова, які вони запам’ятали, іншим членам команди, які фіксують їх у власних зошитах.

На вище зазначену процедуру відводиться певний час в залежності від обсягу тексту. Коли час, відведений на виконання цього завдання, спливає, викладач запрошує усіх слухачів зайняти свої місця.

 • Слухачі перевіряють кількість речень, читаючи Ії один одному.

 • Слухачі читають свої речення викладачу. Група, яка написала найбільшу кількість речень, є переможцем першого туру.

 • У своїх командах слухачі перевіряють правопис у реченнях і виправляють помилки.

 • Слухачі віддають свої зошити для перевірки команді суперників, яка перевіряє диктант своїх конкурентів, і виписує слова, в яких було зроблено помилки. Команда також має назвати правильний варіант правопису.

Слухачі читають свої звіти про результати перевірки. Команда, яка зробила найменшу кількість помилок, є переможцем другого туру.

Наведені приклади кооперативно-інтерактивних технологій застосовуються на занятті у поєднанні з іншими видами діяльності як рецептивними, так і продуктивними.

Що ж відбувається на інтерактивному уроці?

 1. Перш за все, багато роботи з автентичним матеріалом, особливо при аудіюванні, що включає і мовлення викладача, і аудіо- та відео матеріалом, а читання покладається на газети, журнали, листи, інструкції до різноманітних товарів.

 2. Інсценування або дискусії, після прослуховування; реагування на малюнки і предмети; сперечання щодо подій („блошині ринки”).

 3. Учні дивляться фільми і відеозаписи, де спілкуються носії мови і спостерігаються невербальні елементи комунікації і способи вираження емоцій, і як люди починають і підтримують емоційний та інформаційний обмін під час спілкування.

 4. Діалог культур має дуже важливе значення для використання мови в умовах реального світу. Музика, пісні, танці є дуже важливими складовими, тому що вони допомагають учням краще зрозуміти культурні цінності та ідеали представників інших культур.

 5. Під час читання існує теж інтерактивне спілкування між читачем і текстом – інтерпретація, розширення, обговорення альтернативних можливостей або висновків.

 6. При роботі над писемним мовленням ефективним застосовуються завдання, що мають практичну мету (оголошення, стаття, лист).

 7. Тестування орієнтується на опанування живою мовою, шляхом відбору таких текстів, які відтворюють реалії, в яких існує учень.

 8. Спілкування у мовному оточенні через залучення до учбового процесу аудіо плівок, пісень, газет, журналів, радіопрограм, карикатури, кореспонденції, Дуже вдало вчитель застосовує такі види діяльності, як написання інформаційного повідомлення про свій клас, школу, сім’., місто про те, як проводиться вільний час, з метою обміну з відповідною школою країни, мова якої вивчається.

Діяльність кабінету.

Основні риси та переваги інтерактивних технологій навчання. Інтерактивні технології дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). При тому, відсоток учнів, які засвоїли, достатньо високий (більше 50%). Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня. Значно підвищується роль особистості педагога, який сильніше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор.
На потязі останніх років проблема знайомства і використання інтерактивних технологій була однією з актуальних проблем у викладанні іноземних мов. Тому вона відображається в планах роботи ДОІППО, і відповідно, в планах роботи районних (міських) методичних кабінетів, а також шкіл і шкільних МО.

Зміст визначених завдань спонукає вчителів до творчих пошуків, аналізу досягнутого.

Багато уваги до цієї проблеми надається підчас проведення курсової перепідготовки. Слід підкреслити, що вчителі іноземних мов області працюють за новими планами підвищення кваліфікації вчителів, які спрямовані на формування комунікативної компетенції, на використання новіших технологій, в тому числі, інтерактивних технологій. Я брала участь в багаторічному (2003-2005) проекті по розвитку і оновленню методів вчителів іноземних мов.

Цей довгостроковий проект був розпочатий Міністерством Освіти і Науки України при підтримки та фінансуванні посольства Франції. Основна мета цього проекту – допомогти методистам удосконалити роботу з вчителями іноземних мов під час проведення курсової перепідготовки. Робота над проектом передбачає слідуючи етапи стажування в Києві (3- тижні), у Франції (Кан) на протязі 4 тижнів, а також розробка і проведення регіональних тижневих семінарів (40 годин).

Результатом цього проекту став “Guide fоrmateur” (programmе pоlurianunel de formation continue des propesseurs de frangais 2003-2005), який зібрав матеріали з досвіду проведених регіональних семінарів, методичні поради, а також серію уроків, які включали інтерактивні форми роботи.

Організаційні етапи роботи з вчителями області спадається з слідуючи постійно діючих форм роботи: самоосвіта, МО, постійно діючи семінари і семінари-практикуми, а також епізодичних (індивідуальна допомога, консультації, проблемні семінари, науково-практичні конференції).

Через всі ці організаційні форми є можливість впроваджувати будь які нові провідні ідеї, інновації тощо.

В нашій області також є така цікава форма роботи, як вивчити результативності курсової перепідготовки. Під час вивчання методисти відвідують уроки, знайомляться як вчителі використовують знання, набуте під час перепідготовки, в своїй роботі, роблять діагностування , а також ефективність курсової перепідготовки. Тема, яка зв’язана з використанням інтерактивних технологій, дуже цікавить вчителів області, о скільки дає значні результати в навчанні іноземних мов.

Під час проведення обласних (міських, районних) семінарів кращі вчителі обмінюються наробками, досвітом, демонструють уроки.

В кінці року після знайомства та рецензування, кращі наробки вчителів області заносяться до каталогу „Педагогічні перлини освіти Дніпропетровщини”.
Висновки.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні у учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Звичайно без запровадження нових технологій навчання іноземних мов належного результату досягти неможливо.

Ми повинні переорієнтувати навчально-виховний процес з авторитарного на партнерський, тобто на співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

Навчання іноземній мові мусить бути переважно діяльнішим, а не інформативним, оскільки діти успішніше вивчають мови через дії – мовленнєві і немовлиннєві – та їх інтеграцію, через реальні спроби спілкування чи виконувати реальні та реалістичні завдання з допомогою спілкування. Для учнів навчання у формі практичної діяльності складає основну долю їх справжніх знань.

Комунікативний підхід у значній мірі направлений на учня. Його ціль полягає в тому, щоб зацікавити учнів у вивченні мови через накопичення та розширення їх знань та досвіду.

Тому для досягнення цих цілей необхідно використовувати активні форми роботи, інтерактивні методи навчання цих заходів:

  • сформувати знання й уміння з методики викладання іноземних мов;

  • розкрити сутність методів, принципів і практики комунікативної методики навчання іноземній мові4

  • удосконалити практику володіння іноземно. мовою.

Кабінет іноземних мов має також постійний і активний вплив на зміст і дієвість методичної роботи в районах і школах області по впровадженню нових методичних технологій, які дають змогу вчителеві працювати за новими формами роботи.

Звичайно, технологій інтерактивного навчання на рівні прийомів дуже багато, головна їх суть – залучити всіх учнів до процесу навчання. Позитив цих технік, за висновком авторів журналу „Учитель”, „в создании комфортних русловий обучения. таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает более продуктивным сам процесс обучения”

Оволодіння цими методиками допомагають і публікації в пресі. а також бажання самого вчителя. Ці техніки дають змогу учням само реалізуватися і само розвиватися. Спробувавши хоч раз одну із таких технік, учитель неодмінно побачить результат. Але треба відмітити, що розроблена й описана технологія – це одна, а реалізація її на уроці – зовсім інше, адже несе відбиток особисті, мельтальності, інтелекту конкретного вчителя.

Тому багато зусиль приділяє кабінетом іноземних мов, щоб залучити вчителів до цієї роботи.

З цією метою велика робота проводиться під час курсової перепідготовки та під час проведення обласних семінарів.

Алуєва Марія Андріївна, зав.лабораторії іноземних мов ДОІППО. ж-л «Нива знань».

Список використаної літератури.

1. Монографії:

О. Пометун, Л. Пироженко. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – к., 2005

Р. Фальтус. Приготуватися до роботи в групах. – Варшава, 1994

Н.М. Чорна. Дидактические имитационно-моделирующие игры в современной школе и педагогике США.

Л.С. Выгодский. Воображение и творчество в детском возрасте. М. ,1991г.

А. Гін „Конструктор уроку” Київ „Наука”, 2003

О.Л. Вишневський. „Діяльність учнів на уроці іноземної мови”. – Київ „Радянська школа”, 1989

И.А. Зимняя. „Психология обучения иностранным языкам в школе”. – М., „Просвещение”, 1991

В.В. Шоган „Технология личностно ориентированного урока”. Ростов „Учитель”, 2003.

Грицюк Л. К. , Завадська Л. А. Ігри та розваги у навчальному процесі з учнями. – Луцьк, 1998. – С 2 – 6.

Пометук О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. посібн. – К : Видавництво а.С.К. – 2004 -192с.

Гин А. Приемы педагогической техники. Пособие для учителей. 4-е издание. – м.: Вита. – 2002. – 88с

Складова частина журналу

Ніколаєва С.Ю. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах. // Біб. ж-лу „Іноземні мови”, вин. 2, 1996 – 97с.

Ніколаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови // Іноз. мови 1995 №№ 3-4- с. 5-10

Ніколаєва С.Ю. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування // Біб. ж-лу „Іноземні мови”, вин. 3, 1997 – 96с.

Кравченко М.В. Ефективні прийоми навчання / М.В. Кравченко// Англійська мова та література. – к, 2005- № 1-3-с5-17

Ткачук Г.Д. Некоторые трудности обучения групповому общению на уроках французского языка и пути их преодоления/ Г.Д. Ткачук// Иностранные языки в школе – М, 2004-№ 7-с.46-49

Интерактивное обучение: новые подходы //Відкритий урок –К, 2002- №5-6

Чернова Г.М. Уроки коммуникативной грамматики. Иностранные языки в школе – М., 2004. - №1 – с89-95

Колективний автор

Guide du formateur/

programme pluriannuel de formation continue des professeurs de fransais. 2003-2005 Republigue Fransaise. CIEP., 2005

Впровадження нових технологій та наукових розробок у викладанні іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах України:

Збірник статей. – Запоріжжя:

„Прем’єр”, 2002-102с.

Схожі:

Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconВикористання інтерактивних технологій у навчанні іноземних мов
За умови використання інтерактивних технологій на уроці підвищується результативність навчання, стимулюється вивчення мови, розумова...
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconПолтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Про вивчення іноземних мов у 2010-2011 н р. (Методичні рекомендації)
Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Особливо актуальним на сьогодні є...
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconВолощенко А. Досвід використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов у немовному внз
Досвід використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов у немовному внз
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconЧеркаська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки державний навчальний заклад «корсунь-шевченківський професійний ліцей» використання інтерактивних технологій при вивченні будови автомобіля
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconВикористання інтерактивних технологій на уроках математики Сімак Тетяна Василівна
Розв'язанню цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики. Саме вони ефективніше, ніж...
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2011/2012 н р
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconІнтерактивні технології як об’єкт навчання педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти
У статті аналізуються питання застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі школи, розглядаються шляхи підготовки...
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconРобоча програма курсу "Методика викладання іноземних мов"
Завдання курсу “Методика викладання іноземних мов”: ознайомити студентів з головними компонентами теорії сучасного навчання іноземних...
Теоретично-методологічні основи використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов iconФормування мовних компетенцій інженерів-педагогів при використанні рольових ігор у вивченні іноземних мов

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка