Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна
278.54 Kb.
НазваНаціональний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна
Сторінка1/3
Дата конвертації15.03.2013
Розмір278.54 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОНОНЕНКО АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА


УДК: 615.322:615.276:615.451.16
ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ

ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ ЛИСТКІВ КУКУРУДЗИ
14.03.05 – фармакологія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі біології, фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України, м. Харків
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

МАЛОШТАН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Національний фармацевтичний університет

МОЗ України, м. Харків,

завідувач кафедри біології,

фізіології та анатомії людини
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

РИЖЕНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Національний фармацевтичний університет

МОЗ України, м. Харків,

професор кафедри фармакології
кандидат фармацевтичних наук, доцент

СИРОВА ГАННА ОЛЕГІВНА

Харківський національний медичний університет,

МОЗ України, м. Харків,

завідувач кафедри медичної та біоорганічної хімії
Захист дисертації відбудеться “ 17 червня 2010 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий “ 14 травня 2010 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор фармацевтичних наук, професор В.А. Георгіянц

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Згідно даних МОЗ України за останні 20 років у всьому світі простежується чітка тенденція до росту чисельності захворювань печінки, що обумовлюють високу смертність населення. Сьогодні у світі кількість хворих з різноманітною гепатобіліарною патологією перевищує 2 млрд. людей. Тільки в країнах СНД щорічно реєструється від 500 тис. до 1 млн. людей, що страждають тим чи іншим захворюванням печінки. В Україні за останні 10 років відзначається суттєве підвищення чисельності людей з захворюваннями гепатобіліарної системи (ГБС), серед яких на першому місці знаходяться інфекційні гепатити, а друге місце посідають токсичні ураження печінки (Ткач С.М., 2009).

Ріст захворюваності населення пов’язують з несприятливою екологічною ситуа­цією, неправильним харчуванням, а також токсичними, лікарськими та алергічними ураженнями органів травлення. Порушення функції ГБС можуть розвиватися під дією чинників інфекційної природи, токсичних речовин екзогенного та ендогенного походження, радіації, гіпоксії, при розладах системної та реґіонарної гемодинаміки (Подымова С.Д., 2005; Ивашкин В.Т., 2007; Байкова И.Е., 2009).

Незважаючи на значні успіхи у вивченні патогенезу гепатитів проблема їх лікування до тепер остаточно не вирішена.

На даний час для фармакотерапії та профілактики захворювань ГБС вико­ристовують різні групи лікарських препаратів: антиоксиданти, жовчогінні, вітамінні препарати, стероїдні та нестероїдні анаболічні засоби, імуномодулятори, протизапальні препарати стероїдної та нестероїдної природи, дезінтоксикаційні, індуктори ферментних систем, замісники живлення, препарати, які покращують обмін речовин, тощо (Харченко Н.В., 2001; Подымова С.Д., 2004).

Патогенетично обґрунтованим у фармакотерапії гепатитів є використання так званих гепатопротекторів, що підвищують резистентність гепатоцитів до патологічних впливів, посилюють їх детоксикуючу функцію та сприяють відновленню порушених функцій. Дія гепатопротекторів спрямована на відновлення гомеостазу в печінці, нормалізацію її функціональної активності та стимуляцію процесів регенерації (Бабак О.Я., 2008; Буеверов А.О., 2009; Звягинцева Т.Д., 2009).

В той же час лікарські препарати з групи гепатопротекторів не позбавлені побічної дії. Так, критичний аналіз з точки зору доказової медицини свідчить, що більшість уявлень відносно ефективності та безпеки відомих гепатопротекторів застарілі. Будь-якого ідеального гепатопротектора до теперішнього часу не існує ( Ткач С.М., 2009).

Враховуючи тенденцію хвороб печінки до хронізації та труднощі у виборі препаратів при тяжких порушеннях функції органу, адекватну фармакологічну корекцію патологічного процесу можуть забезпечити лише препарати, які поряд з вираженим терапевтичним ефектом не виявляли б негативного впливу на печінку та організм в цілому при тривалому вживанні.

Усім цим вимогам відповідають фітопрепарати, важливими особливостями яких є широкий діапазон терапевтичних доз, здатність активно впливати на уражені мембранно-клітинні структури і метаболічні процеси, висока біодоступність, м'яка дія на організм і фізіологічна корекція порушених функцій, низькі токсичність та алергенність і у багатьох випадках - ціна. Враховуючи вищезазначене, актуальним є використання для створення вітчизняного гепатопротектора листків кукурудзи, які містять поліфенольні сполуки, амінокислоти та інші біологічно активні речовини (БАР), що забезпечують гепатопротекторну дію.

Зв’язок роботи з науковими роботами, планами, темами. Робота виконана у рамках науково-дослідної програми Національного фармацевтичного університету з проблеми МОЗ України “Фармакологічне дослід­ження біологічно активних речовин та лікарських засобів синтетичного та рослинного походження та їх застосування в медичній практиці” (№ державної реєстрації 0103U000478).

Мета та завдання дослідження. Метою даного дослідження стало експериментальне обґрунтування можливості застосування водного екстракту листків кукурудзи як гепатопротектора при токсичних ураженнях печінки.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

1.Вивчити антиоксидантні властивості водного екстракту листків кукурудзи в системах in vitro та in vivo.

2. Дослідити мембранопротекторні властивості водного екстракту листків кукурудзи.

3. Вивчити протизапальні властивості водного екстракту листків кукурудзи на моделях гострого ексудативного запалення, викликаного різними флогогенами: кара­геніном, формаліном та зимозаном.

4. Вивчити жовчогінну та гіполіпідемічну дію водного екстракту листків куку­рудзи.

5. З’ясувати ефективність водного екстракту листків кукурудзи на експери­ментальних моделях ураження печінки: гострого тетрахлорметанового, субхронічного етанолового та хронічного тетрахлорметанового гепатитів.

6. Вивчити гостру токсичність, можливу ульцерогенну дію та вплив на моторику шлунково-кишкового тракту водного екстракту листків кукурудзи.

Об’єкт дослідження – фармакологічна активність водного екстракту листків кукурудзи (ВЕЛК).

Предмет дослідження – гепатопротекторна активність ВЕЛК при ураженнях печінки.

Методи дослідження. В ході виконання дисертаційної роботи були використані фармакологічні, біохімічні, токсикологічні, гістологічні та статистичні методи дослідження.

Наукова новизна. Вперше проведений комплекс фармакологічних досліджень ВЕЛК, за результатами яких встановлено наявність у нього вираженої антиоксидантної, мембраностабілізуючої, протизапальної, жовчогінної, гіполіпідемічної, гепатопротек­торної активності.

Показано, що в умовах експериментального ураження печінки з різним характером перебігу (гострим, субхронічним, хронічним) ВЕЛК виявляє виразну гепатозахисну дію, що характеризується пригніченням процесів вільнорадикального окиснення, обмеженням цитолізу, поліпшенням функціо­нального стану печінки та перевищує за цими показниками препарат порівняння силібор. Фармакологічні дослідження підтверджені гістологічними даними, щодо впливу досліджуваного екстракту на стан печінки.

Встановлено, що ВЕЛК відноситься до класу практично нешкідливих речовин і не чинить негативного впливу на функцію шлунково-кишкового тракту.

Наукова новизна роботи підтверджена патентом на винахід №86502 від 27.04.2009р «Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з антиоксидантною та протизапальною дією»

Практичне значення роботи. Отримані дані дозволяють пропонувати ВЕЛК в якості потенційного гепатопротекторного засобу та можуть бути використані при експе­риментальному обґрунтуванні ефективності застосування препаратів на його основі для лікування та профілактики захворювань ГБС з холестатичними ускладненнями.

За результатами експериментальних досліджень виданий інформаційний лист «Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листків кукурудзи для розробки лікарського засобу гепатопротекторної дії» № 252 -2009.

Матеріали досліджень впроваджені в навчальний процес у вищих навчальних закладах України III та IV рівня акредитації: Луганському державному медичному університеті на кафедрі фармакології, Буковинському державному медичному універ­ситеті на кафедрі фармакології та використовуються у науково-дослідній роботі в Інституті проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України в лабо­раторії експериментальної фармакології та токсикології.

Особистий внесок здобувача. Разом з науковим керівником визначені мета та завдання роботи, розроблені методичні підходи до вивчення гепатопротекторної дії ВЕЛК. Здобувачем особисто проведено патентно-інфор­маційний пошук, аналіз даних літератури, експериментальні дослідження, статистична обробка, аналіз та систематизація отриманих результатів, сформульовані висновки дисертаційної роботи, оформлені таблиці та рисунки, підготовлені до друку наукові праці.

Апробація роботи. Матеріали роботи викладалися та обговорювалися на: ІІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених-медиків (Росія, м. Курськ, 2008), Всеукраїнському конгресі «Сьогодення та майбутнє фармації» (м. Харків, 2008), VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів «Клінічна фармація в Україні» (м. Харків, 2008), XXVI науково-практичній конференції з міжнародною участю «Ліки - людині. Сучасні проблеми створення, дослідження та апробації лікарських засобів» (м. Харків, 2009).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць: 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 6 тез доповідей, 1 інформаційний лист, отримано 1 патент на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 3-х розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення експериментальних даних, загальних висновків та переліку використаної літератури. Робота викладена на 149 сторінках друкованого тексту, має 15 рисунків, 23 таблиці. В роботі використано 278 джерел літератури, з них 188 – кирилицею та 90 – латини­цею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом експериментальних досліджень став висушений ВЕЛК, отриманий на кафедрі фармакогнозії під керівництвом професора Ковальова В.М. До складу екстракту входить комплекс біологічно активних речовин, представлений, головним чином, поліфенолами, а також моно- та полісахаридами, амінокислотами, білками, сапонінами та органічними кислотами.

У дослідах використано 360 стандартизованих тварин: 297 нелінійних білих щурів, 64 нелінійних білих мишей, які вирощувались у віварії ЦНДЛ НФаУ та утримувались в однакових умовах на збалансованому харчуванні згідно з санітарно-гігієнічними нормами та вимогами GLP. Всі експериментальні дослідження виконували у повній відповідності з «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985).

Експериментальне вивчення ВЕЛК як гепатопротекторного засобу було проведено згідно з методичними рекомендаціями Державного фармакологічного центру МОЗ України (2001) та включало три етапи досліджень:

- вивчення фармакологічної активності ВЕЛК (антиоксидантної, мембраностабілізуючої, протизапальної, жовчогінної, гіполіпідемічної);

- вивчення гепатопротекторної дії ВЕЛК на моделях токсичних гепатитів з гострим, субхронічним та хронічним перебігом;

- вивчення токсикологічних властивостей ВЕЛК.

На етапі скринінгових досліджень проведено вивчення антиокислювальних власти­востей ВЕЛК в системі in vitro в концентраціях 0,5мг/г, 1мг/г та 2мг/г тканини печінки на моделі спонтанного перекисного окиснення ліпідів ( Владимиров Ю.А., Арчаков А.И., 1972).

З метою визначення умовноефективної дози ВЕЛК проведені скринінгові дослід­ження антиоксидантної та антицитолітичної активності екстракту в системі in vivo в дозах 25мг/кг, 50мг/кг та 100мг/кг на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту у щурів (Стефанов О.В., 2001).

Для підтвердження мембранопротекторної дії досліджуваного екстракту вивчали його вплив на процес спонтанної перекисної деструкції мембран еритроцитів за методом F.C. Jager (Вороніна Л.М. зі співавт., 1996) в порівнянні з силібором в дозі 25 мг/кг (ЕД30).

Протизапальну активність ВЕЛК досліджували на моделях гострого карагенінового та зимозанового набряків у щурів, а також на моделі гострого формалінового набряку у мишей. В якості референс-препаратів використовували диклофенак натрію в дозі 8мг/кг та кверцетин в дозі 50мг/кг (Доклінічні дослідження лікарських засобів, 2001).

Жовчогінну дію ВЕЛК вивчали на інтактних щурах за методикою Н.П. Скакуна та А.М. Олійник (Доклінічні дослідження лікарських засобів, 2001) в порівнянні з жовчогінним засобом рослинного походження фламіном в дозі 500 мг/кг за наступними показниками: швидкість секреції жовчі (ШСЖ), вмістом жовчних кислот (ЖК) та холестеролу, значенням холато-холестеринового коефіцієнту (ХХК).

На моделі експериментальної гіперліпідемії у щурів визначили наявність гіполіпідемічної дії у ВЕЛК (Хабриев Р.У., 2005). В якості референс-препаратів викори­стовували силібор в дозі 25 мг/кг та α-токоферол в дозі 50 мг/кг.

Гепатопротекторну активність ВЕЛК в дозі 50мг/кг вивчали на моделях гострого та хронічного гепатитів, викликаних тетрахлорметаном та на моделі субхронічного гепатиту, викликаного етанолом (Стефанов О.В., 2001). Препаратом порівняння був обраний силібор в дозі 25мг/кг.

В умовах уражень печінки, індукованих токсичними агентами, визначали масовий коефіцієнт печінки (МКП), оцінювали інтенсивність вільнорадикального окиснення за рівнем ТБК-реактантів, дієнових кон’югатів (ДК) (Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 1977); стан антиоксидантної системи (АОС) за вмістом відновленого глутатіону (GSH) (Beutler E.D. еt al., 1963) та активністю каталази у гомогенатах печінки (Королюк М.А., 1988). Активність метаболічних процесів у печінці визначали за рівнем глікогену за методом Прохорової С.А. (1995). У сироватці крові визначали показники функціонального стану печінки: активність аланінамінотрансферази (АлАТ), лужної фосфатази (ЛФ), гама-глутамілтрансферази (γ-ГТП), вміст загального білка, сечовини, рівень загальних ліпідів, вміст холестеролу за допомогою діагностичних наборів виробництва «Lachema» (Чехія). Зовнішньосекреторну функцію печінки оцінювали за ШСЖ (Доклінічні дослідження лікарських засобів, 2001) та вмістом холатів і холестеролу в жовчі експериментальних тварин (В.П. Мірошниченко зі співавт., 1978).

Гістологічне вивчення зразків тканини печінки на моделі хронічного тетрахлор­метанового гепатиту у щурів виконане за загальноприйнятими методиками світлової мікроскопії (Г.А. Меркулов, 1969, В.В. Соколовский, 1971).

Вивчення гострої токсичності з розрахунком середньосмертельних доз (ЛД50) при внутрішньошлунковому та внутрішньоочеревинному введенні проводили за методом Пастушенко Т.В. зі співавт. (1978) на мишах та щурах. Клас токсичності визначали за класифікацією Сидорова К.К. (1973).

Вплив ВЕЛК на стан слизової оболонки шлунка вивчали за методом Андрєєвої Н.І. та Шарової С.Д. (1978). Вплив досліджуваного екстракту на рухову активність шлунково-кишкового тракту вивчали методом Sticknay I.S. et al. (1951).

Статистичну обробку результатів проводили методами параметричної та непара­метричної статистики (Іванов Ю.И., Погорелюк Р.Н., 1990; Лапач С.М. зі співавт., 2001) за допомогою стандартного пакету програм «Statistica 6.0».
  1   2   3

Схожі:

Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
Розробка та валідація методик контролю якості екстемпоральних лікарських форм на основі
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
Цитокінзалежні механізми імунопротекторної дії адаптогенів рослинного походження в умовах експериментального стресу
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет барнатович світлана василівна
Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет алтухов олександрович
Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет напраснікова ганна сергіївна
Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «імуно-вірал з вітаміном с»
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
...
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
...
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconАвторефераты профессионально, недорого. Міністерство охорони здоров’я національний фармацевтичний університет
Фітохімічне вивчення представників роду sambucus І розробка на їх основі лікарських засобів
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconМіністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка