Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна
278.54 Kb.
НазваНаціональний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна
Сторінка3/3
Дата конвертації15.03.2013
Розмір278.54 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
1. Процеси перекисного окиснення ліпідів у експериментальних тварин при отруєнні та дії природних антиоксидантів / Л.М. Малоштан, Н.П. Субота, П.П. Пашинський, А.Г. Кононенко // Вісник фармації. – 2007. - №1(49). – С. 73-75. (Особистий внесок: проведення експерименту, аналіз отриманих даних, підготовка статті).

2. Кононенко А.Г. Вплив сумарного водного екстракту листя кукурудзи на ексудативне запалення / А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан // Фармацевтичний часопис. – 2007. - №3(3). – С. 61-65. (Особистий внесок: проведення експерименту, аналіз отриманих даних, підготовка статті).

3. Вивчення флавоноїдного складу листків кукурудзи ендоспермального мутанту sugary-1 / М.Ф. Ткаченко, В.М. Ковальов, А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шуліка. м. Київ, - 2009. – Вип. 18. – Книга 3. – С. 497-502. (Особистий внесок: аналіз даних літератури, участь у проведені експерименту, аналізі отриманих даних, підготовці статті).

4. Вивчення гепатопротекторної активності екстракту листків кукурудзи в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту / А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан, М.Ф. Ткаченко, В.М. Ковальов // Запорізький медичний журнал. – 2009. – Т. 11, №5. – С. 115-117. (Особистий внесок: проведення експерименту, аналіз отриманих даних, підготовка статті).

5. Кононенко А.Г. Изучение антиоксидантних свойств суммарного водного экстракта листьев кукурузы на модели острого гепатита // А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан // Сборник трудов ІІ-й Международной научной конференции молодых ученых-медиков. В 3-х томах. – Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – Т.1. – С. 57-58.

6. Кононенко А.Г. Вивчення протизапальної активності сумарного водного екстракту листя кукурудзи на моделі формалінового набряку стопи у мишей / А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан // Сьогодення та майбутнє фармації: Тези доповідей Всеукраїнського конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації», 16-19 квітня 2008р. – м. Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 399.

7. Кононенко А.Г. Вивчення мембранопротекторних властивостей сумарного водного екстракту листя кукурудзи / А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан // Клінічна фармація в Україні: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, 6-7 листопада 2008р. – м. Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 33.

8. Кононенко А.Г. Вивчення гострої токсичності сумарного водного екстракту листя кукурудзи / А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, дослідження та апробації лікарських засобів: Матеріали XXVI науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 березня 2009р. – м. Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 50-51.

9. Кононенко А.Г. Вивчення впливу сумарного водного екстракту листя кукурудзи на шлунково-кишковий тракт / А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан, М.Ф. Ткаченко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 23-24 квітня 2009р. – м. Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 230.

10. Кононенко А.Г. Вивчення сумарної антиокислювальної активності водного екстракту листків кукурудзи на моделі спонтанного перекисного окиснення ліпідів / А.Г. Кононенко, Л.М. Малоштан // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: Матеріали XXVIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 лютого 2010р. – м. Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – С. 64-65.

11. Пат. №86502 Україна, МПК А61К 36/899, А61К 127/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з антиоксидантною та протизапальною дією / В.М. Ковальов, Л.М. Малоштан, Н.П. Субота, А.Г. Кононенко, М.Ф. Ткаченко (Україна). - № а 2007 08446; Заявл. 23.07.2007; Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8 – 5с. (Особистий внесок: приймав участь у патентному пошуку, в підготовці опису до патенту).

12. Інформаційний лист №252-2009 «Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листків кукурудзи для розробки лікарського засобу гепатопротекторної дії» / Л.М. Малоштан, А.Г. Кононенко, В.М. Ковальов, М.Ф. Ткаченко. – м. Київ, 2009. – 3с. (Особистий внесок: частина експериментальних досліджень, підготовка інформаційного листа до друку).


АНОТАЦІЯ

Кононенко А.Г. Вичення гепатопротекторної активності водного екстракту листків кукурудзи - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2010.

Дисертація присвячена вивченню фармакологічних властивостей водного екстракту листків кукурудзи. Встановлено, що в дозі 50 мг/кг досліджуваний екстракт чинить виразну антиоксидантну, антицитолітичну, мембранопротекторну, протизапальну, жовчогінну та гіполіпідемічну дії.

Доведена виражена гепатопротекторна активність водного екстракту листків кукурудзи на моделях гострого тетрахлорметанового, субхронічного алкогольного та хронічного тетрахлорметанового гепатиту. Досліджуваний екстракт в дозі 50 мг/кг чинить виразний гепатозахисний ефект, що віддзер­калюється стабілізацією мембран гепатоцитів, відновленні функції антиоксидантної системи, зменшенні проявів цитолітичного синдрому, нормалізації білоксинтезуючої, детоксикуючої та зовнішньосекреторної функції печінки.

Результати з вивчення гострої токсичності водного екстракту листків кукурудзи дозволили віднести його до класу практично нешкідливих сполук. Встановлено, що досліджуваний екстракт в дозі 50 мг/кг не чинить ульцерогенной дії та не впливає на рухову активність шлунково-кишкового тракту.

Ключові слова: водний екстракт листків кукурудзи, поліфенольні сполуки, гепатопротекторна активність, антиоксидантні властивості, перекисне окиснення ліпідів, гепатит.
АННОТАЦИЯ

Кононенко А.Г. Изучение гепатопротекторной активности водного экстракта листьев кукурузы - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.03.05 – фармакология. – Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2010.

Исследование посвящено изучению гепатопротекторной активности водного экстракта листьев кукурузы (ВЭЛК) и экспериментальному обоснованию его применения в терапии заболеваний гепатобилиарной системы.

Показано, что ВЭЛК проявляет выраженные антиокислительные свойства в системе in vitro и in vivo. При изучении антиоксидантных и антицитолитических свойств исследуемого экстракта на модели острого тетрахлорметанового гепатита была определена ее условноэффективная доза – 50мг/кг. Установлено, что по уровню выра­женности антиоксидантного и антицитолитического действия исследуемый экстракт превосходит препарат сравнения силибор.

Результаты исследования мембранопротекторных свойств ВЭЛК на модели спонтанного перекисного гемолиза мембран эритроцитов подтверждают его способность снижать продукты ПОЛ и гиперферментию АлАТ в условиях острого тетрахлор­метанового гепатита.

Изучение противовоспалительной активности ВЭЛК на моделях острого асептического воспаления свидетельствует о наличии антиэкссудативных свойств у исследуемой субстанции. На моделях каррагенинового отека антиэкссудативный эффект составлял 35,93%, формалинового – 39,45%, зимозанового – 44,24%. Показано, что по степени выраженности противовоспалительной активности на модели острого зимо­занового отека исследуемый экстракт превосходил препарат сравнения кверцетин в 1,8 раза и не уступал препарату сравнения диклофенаку натрию на модели формалинового отека. Противовоспалительный эффект ВЭЛК обусловлен наличием антиоксидантных, мембранопротекторных свойств, а также антилипооксигеназной активностью.

Результаты исследования влияния ВЭЛК на желчевыделительную функцию печени у интактных животных показали умеренное желчегонное действие последнего.

На модели экспериментальной гиперлипидемии показано гиполипидемическое действие исследуемого экстракта, что проявлялось положительными изменениями со стороны показателей, характеризующих липидный обмен (общие липиды, общий холестерин, триглицериды и липопротеиды низкой плотности) и оксидативный баланс.

В условиях экспериментальных патологий печени с острым, подострым и хроническим течением, вызванных введением тетрахлорметана и этанола, установлено, что исследуемый экстракт в дозе 50мг/кг оказывает выраженный гепатозащитный эффект, что проявляется стабилизацией мембран гепатоцитов, восстановлением функции антиоксидантной системы, уменшеннием проявлений цитолитического синдрома, нормализацией белоксинтезирующейї, детоксикующей и внешнесекреторной функции печени.

Установлено, что в условиях острого тетрахлорметанового, подострого алкогольного и хронического тетрахлорметанового гепатитов ВЭЛК по выраженности гепатопротекторного действия не уступает препарату сравнения силибору.

Полученные результаты подтверждены данными изучения морфофункционального состояния печени под действием ВЭЛК.

Результаты по изучению острой токсичности ВЭЛК при однократном внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении позволили отнести исследуемый экстракт к классу практически безвредных веществ. Установле­но, также, что исследуемый экстракт не оказывает ульцерогенного действия и не влияет на двигательную активность желудочно-кишечного тракта.

Полученные данные служат экспериментальным обоснованием тера­певтической эффективности водного экстракта листьев кукурузы при вос­палительных заболеваниях печени, в частности гепатитов.

Ключевые слова: водный экстракт листьев кукурузы, полифенольные соединения, гепатопротекторная активность, антиоксидантные свойства, перекисное окисление липидов, гепатит.
SUMMARY

Kononenko A.G. The study of hepatoprotective activity of the corn leaves aqueous extract - Manuscript.

Thesis for scientific degree of the candidate of pharmaceutical sciences in speciality 14.03.05 – pharmacology. – National university of pharmacy, Kharkiv, 2010.

Thesis deals with the pharmacological properties of aqueous extract of corn leaves. It has been determined that the investigated extract has a wide spectrum of pharmacologic activity in a dose of 50 mg/kg. It has been proved, that aqueous extract of corn leaves has maked antioxidantive, anticytolitic, membrane-stabiliging, anti-inflammatory, choleretic and hypoliposic actions.

Specific activity of aqueous extract of corn leaves has been studied on the acute, subchronic and chronic toxic hepatitises. It has been determined that aqueous extract of corn leaves in 50 mg/kg dose excert maked hepatoprotective properties. They stabilizer membranes of hepatocytes, normalize function of antioxidant system, proteins synthesis, detoxic function, inhibit the processes of lipids peroxide oxidation, decrease cytolyses process.

Studying the acute toxicity parameters of aqueous extract of corn leaves allowed to attribute the investigated substance to practically harmless substances class according to Sidorov K. K. classification. It has been determined, that investigated extract in 50 mg/kg dose hasn’t any ulcerogenic action.

Key words: aqueous extract of corn leaves, polyphenolic compounds, hepatoprotective activity, antioxidative properties, lipids peroxide oxidation, hepatitis.


1   2   3

Схожі:

Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
Розробка та валідація методик контролю якості екстемпоральних лікарських форм на основі
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
Цитокінзалежні механізми імунопротекторної дії адаптогенів рослинного походження в умовах експериментального стресу
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет барнатович світлана василівна
Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет алтухов олександрович
Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет напраснікова ганна сергіївна
Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «імуно-вірал з вітаміном с»
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
...
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconНаціональний фармацевтичний університет
...
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconАвторефераты профессионально, недорого. Міністерство охорони здоров’я національний фармацевтичний університет
Фітохімічне вивчення представників роду sambucus І розробка на їх основі лікарських засобів
Національний фармацевтичний університет кононенко алевтина геннадіївна iconМіністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка