Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент»
0.8 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент»
Сторінка1/9
Дата конвертації17.03.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації

для студентів спеціальності 8.18010018 – «Адміністративний менеджмент»

Рекомендовано вченою радою факультету соціології і права


Київ

НТУУ «КПІ»

2011

«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ.магістрантів факультету соціології і права / Уклад.: О.А. Коваль. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 54 с.
Навчальне видання

«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи»

Методичні рекомендації

до вивчення самостійної роботи

для студентів магістрантів

факультету соціології і права

спеціальність –адміністративний менеджмент
Укладач: Олена Аркадіївна Коваль, канд.філос.н., доц. каф.філософії

Відповідальний редактор Б.В. Новіков, д-р філос. наук, проф.

Рецензент: П.В. Круш, к. екон. Н., проф. кафедри економіки та підприємництва НТУУ «КПІ»

В роботі подані рекомендації щодо написання і оформлення кваліфікаційних робіт магістра та автореферату, викладені основні етапи їх підготовки до захисту, розглянуті питання наукового керівництва магістерськими дисертаціями, надано приблизну тематику магістерських досліджень. Розширено можливості для самостійної роботи студентів і виконання ними наукового дослідження за темою, розробки структури магістерської дисертації, оформлення наукового апарату, оформлення додатків малюнків та таблиць, написання та оформлення автореферату. Посібник вміщує необхідні додатки з оформлення роботи.

Для магістрів спеціальності адміністративний менеджмент факультету соціології і права, можуть використовуватись в навчальному процесі інших факультетів і спеціальностей, а також у системі магістерської підготовки інших навчальних закладів.
ЗМІСТ

Загальні положення 4

Тематика магістерських досліджень ………… 7

Організація виконання магістерської дисертації. 16

Вимоги до змісту та обсягу магістерської дисертації………………………… 21

Вимоги до структури магістерської дисертації………………………………… 22

Вимоги до оформлення бібліографічного апарату …….………………………. 25

Вимоги до оформлення тексту магістерської дисертації……………………. 26

Загальні вимоги до автореферату………………………………………………… 28

Список літератури 30

Додатки ………………………………………………………………………………31
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

На факультеті соціології і права здійснюється магістерська підготовка за спеціальністю 8.18010018 - “Адміністративний менеджмент”(специфічні категорії), як на основі бакалаврату „Соціологія” так і на основі диплому бакалавра з будь-якої іншої спеціальності(термін навчання -1,5 роки). Випускаюча – кафедра філософії. Друга вища освіта за цією спеціальністю здійснюється кафедрою філософії через ІПО на базі диплому спеціаліста (магістра) з будь-якої іншої спеціальності

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійну програму, яка орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи у державних адміністративних установах, державних та недержавних закладах, що здійснюють управління в соціальній та інших сферах. Випускники - магістри - мають право вступати до аспірантури кафедри філософії та інших кафедр Університету, займати вакансії асистентських посад на кафедрах філософії, соціології, політології та соціальної роботи, психології і педагогіки, економіки, вакансії співробітників Центру соціологічних досліджень та інших підрозділів ФС та університету.

За час навчання на факультеті соціології і права за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" студент оволодіває базою теоретичних знань у галузі управління, а також набуває практичних навичок під час проходження науково-дослідницької практики на VІ курсі. Впродовж навчання на V та VI курсах студенти готують кваліфікаційну роботу (магістерську дисертацію) на здобуття кваліфікаційного рівня - магістр адміністративного менеджменту.

1.1. Основними формами навчальної роботи у магістратурі є:

 • оглядові проблемні лекції;

 • індивідуальні навчальні заняття та консультації наукового керівника;

 • науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться на кафедрі та її підрозділах;

 • самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської роботи;

 • участь у студентських Днях науки, у роботі Наукового товариства студентів та аспірантів;

 • участь у наукових конференціях;

 • публікація наукових статей та тез виступів на наукових конференціях;

 • науково-дослідницька практика;1.2.Формами звітності магістрантів про виконання навчального плану є:

 • складання іспитів і заліків;

 • звіт з науково-дослідницької практики;

 • підготовка і захист рефератів ї звітів про виконання наукових досліджень;

 • публікація тез доповідей на студентських Днях науки та наукових конференціях, а також публікацій наукових статей;

 • наукові статті за темою;

 • захист магістерської дисертації.


1.3. Науковий керівник надає постійну допомогу студентам з усіх питань підготовки дипломної роботи:

 • у остаточному формулюванні теми, розробці її концепції, методики проведення дослідження;

 • у відборі та опрацюванні необхідної літератури, довідкових та архівних матеріалів, інших джерел з теми магістерського дослідження;

 • у розробці індивідуального плану-графіку на весь період підготовки магістерської дисертації, а також затверджує та контролює його виконання;

 • у складанні плану дослідження, виборі об'єкт та предмету дослідження;

 • у формуванні Завдання ( див. Додаток №2).1.4. До функцій наукового керівника належать:

 • аналіз та контроль організації самостійної роботи студента,

 • проведення систематичних консультацій;

 • керівництво наково-дослідницькою практикою;

 • написання письмового відгуку на дипломну роботу;

 • допомога студентові в підготовці до її захисту.


1.5. Консультантами з окремих розділів дипломної роботи магістра можуть призначатися професори, доценти, науковці, викладачі університету та інших учбових закладів освіти III - IV різня акредитації, висококваліфіковані фахівці центральних та місцевих державних органів. Консультанти перевіряють відповідну частину виконаної студентом роботи і підписують її.

1.6. Підготовка і захист кваліфікаційної роботи магістра є завершальним етапом навчального процесу і виконується кожним магістрантом самостійно. В роботі на основі проведених досліджень формулюються та обґрунтовуються наукові положення, сутність яких можна було б кваліфікувати як нову ідею або теоретичне обґрунтування проблеми, що має управлінське, соціально-політичне та економічне значення. Підготовка магістерської дисертації має визначити вміння випускника:

 • аналізувати і правильно оцінювати процеси, що відбуваються в суспільстві:

 • використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання та практичні навички для вирішення конкретних проблем управління;

 • критично аналізувати літературні та наукові джерела;

 • застосовувати сучасні методики наукових досліджень;

 • узагальнювати статистичні та інші фактичні матеріали;

 • пропонувати оптимальні рішення в конкретних управлінських ситуаціях;

 • розробляти соціальні проекти;

 • робити висновки, що мають теоретичне і практичне значення;

 • вносити пропозиції та розробляти практичні рекомендації.

Таким чином, написання магістерської дисертації є своєрідним підсумком, творчим звітом магістранта про теоретичні та практичні знання, вміння і навики, які він отримує за період навчання.

У зв’язку з тим завданням магістерської дисертації є:

 • систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань з фундаментальних і спеціальних соціологічних, економічних, управлінських, загально технічних, гуманітарних, природничих та інших дисциплін;

 • застосування отриманих знань для розв'язання певних завдань у конкретних соціально економічних, наукових, технічних та інших умовах з урахуванням специфіки діяльності суб'єктів господарювання та соціального управління;

 • розвиток навиків самостійної роботи та оволодіння методикою досліджень і експериментів, пов'язаних з метою та завданням дипломної роботи, у якій розглядаються конкретні проблеми управління

 • набуття досвіду з аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду з їх прилюдного захисту.

Магістерська дисертація повинна мати практичне значення для соціальних систем(наприклад для організацій, за даними яких вона виконується). У роботах науково-дослідницького чи методологічного спрямування повинні знайти відображення науково обґрунтовані рекомендації щодо їх прикладного використання. Дисертація має враховувати сучасні тенденції розвитку науки та техніки, має бути спрямованою на усвідомлення сучасних змін у суспільному житті (соціальної структури суспільства, форм господарювання, ринкової інфраструктури, тощо). Розробка заходів і рекомендацій має здійснюватись на підставі вивчення сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури, досвіду організацій усіх форм власності, законодавчих актів України тощо. У процесі виконання магістерської роботи необхідно використовувати сучасний математичний апарат, методи статистичного аналізу, інформаційного моделювання тощо. Окремі завдання доцільно виконувати за допомогою комп'ютерної техніки. Дипломна робота повинна мати комплексний характер і бути логічно завершеною працею.

1.7. Магістерська дисертація є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту ураховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації освітньо-професійної програми магістра.

1.8. За всі відомості, викладені в дисертаційній роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо магістрант - автор дипломної роботи.

1.9. Оформлення магістерської дисертації повинно відповідати вимогам до звітів про НДР (ДСТУ 3008 – 95 Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).

1.10. Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень, подаватися за допомогою світло-проекційних та комп'ютерних засобів (РР). Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

2. Тематика магістерських досліджень за спеціальністю – „Адміністративний менеджмент”

Тематика магістерських дисертацій розробляється кафедрою філософії за 12 основними напрямами. Вона орієнтована на розробку найбільш важливих і актуальних проблем адміністративного менеджменту. Тематика магістерських досліджень щорічно оновлюється та затверджується на засіданні кафедри філософії у вересні.

Основні напрями наукових досліджень та зразки тем атестаційних робіт кваліфікаційного рівня «магістр», за спеціальністю 8.18010018

«адміністративний менеджмент»:
1. Соціальні аспекти управління сталим розвитком


1

Теоретичні основи та основні напрямки впровадження концепції сталого розвитку в управлінні соціальними системами

2

Концепція сталого розвитку як методологічна основа соціальної політики стабілізації держави

3

Роль експертів та спеціалістів у впровадженні моделі сталого розвитку суспільства

4

Роль наукового знання в управлінні соціально-політичними процесами

5

Морально-етичні аспекти сталого розвитку суспільства

6

Антикризове державне управління в контексті концепції сталого розвитку

7

Формування системи антикризового державного управління як фактор забезпечення стійкого розвитку України

8

Соціальний вимір сталого розвитку регіонів України

9

Стратегічні процеси в Україні в контексті концепції сталого розвитку

10

Соціальна складова індексу сталого розвитку регіонів України

11

Державне регулювання екологічної сфери як фактор забезпечення сталого розвитку України

12

Державне регулювання охорони природи та природокористування в контексті концепції сталого розвитку.

13

Освітній потенціал держави як фактор сталого розвитку  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Вовк Р. Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення...
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050201 “Технології машинобудування” / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ регіональний менеджмент для студентів спеціальності 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Регіональний менеджмент” // Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко,...
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять та виконання
«Менеджмент організацій і адміністрування» та спеціальності 180. 100. 18 – "Адміністративний менеджмент"
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «податковий менеджмент»
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки До оформлення та виконання магістерської випускної роботи для студентів напряму 050103 – “Програмна інженерія”
Методичні вказівки містять рекомендації до виконання та оформлення магістерської випускної роботи згідно вимог діючих стандартів....
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Могильний Г. А., Тихонов Ю. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 050103 “Програмна...
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальностей: 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні вказівки до написання дипломних робіт для бакалаврів та спеціалістів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,...
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент» iconМетодичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності "Управління проектами" 000003
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003 / Укл. Бушуєв С. Д., Казарєзов...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка