Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

1 податкова політика держави
1.44 Mb.
Назва1 податкова політика держави
Сторінка1/10
Дата конвертації17.03.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2827 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення та виконання практичних занять

з дисципліни «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності

8.030504 «Фінанси і кредит»

рівня підготовки «Магістр»

Суми

Видавництво СумДУ

2010
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 8.030504 «Фінанси і кредит» рівня підготовки «Магістр» / Укладачі: О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2010. ─ 124 с.


Кафедра фінансів

ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………….….....

4

ТЕМА 1 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ……………

5

ТЕМА 2 ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ……………………………………………


11

ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ………………………………..……


13

ТЕМА 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ

ПОДАТКІВ…………………………………………………….


17

ТЕМА 5 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ……………...

25

ТЕМА 6 АКЦИЗНИЙ ЗБІР……………………………………

40

ТЕМА 7 МИТО………………………………………………...

53

ТЕМА 8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ……

59

ТЕМА 9 ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ…….....

74

ТЕМА 10 ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ…………………………….....

91

ТЕМА 11 ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ……………………………………………………….


102

ТЕМА 12 ДЕРЖАВНЕ МИТО………………………………..

116ВСТУП
Метою даних методичних вказівок до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» є закріплення теоретичних знань із предмета та набуття практичних навичок при розрахунках окремих податків.

Студенту під час практичних занять необхідно досягти результатів у вирішенні таких завдань:

─ опануванні специфічної «податкової» термінології;

─ ознайомлення в достатньому обсязі із законодавчою базою сфери оподаткування, а саме:

─ законами, постановами уряду, інструктивними, нормативними та методичними матеріалами;

─ набуття навичок із розрахунку податків та вміння працювати з цифровим матеріалом;

─ умінь аналізувати та розбиратися у ситуаціях, пов’язаних із податковим контролем.

У запропонованих методичних вказівках надано стислу інформацію лише про одинадцять податків, що діють на поточний момент в Україні і які є загальнодержавними податками (зборами). Інформацію про інші загальнодержавні податки та про місцеві податки і збори надано у методичних вказівках до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент».

Наведені в даних методичних вказівках матеріали можуть бути корисними для студентів інших спеціальностей, аспірантів, наукових працівників, практичних працівників підприємств та організацій незалежно від форми власності.

Дисципліна «Податковий менеджмент» вивчається на базі та в комплексі з такими дисциплінами: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Бюджетна система», «Оподаткування підприємств», «Аудит», «Місцеві фінанси» та ін.

ТЕМА 1 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
НЕОБХІДНО ЗНАТИ: сутність, цілі та основні типи податкової політики.

НЕОБХІДНО ВМІТИ: визначати тип податкової систе­ми, виходячи з розміру ефективних податкових ставок.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: податкова політи­ка, цілі податкової політики, дискреційна податкова політика, не- дискреційна податкова політика, податкове навантаження.
1.1 Теоретичні положення

Податкова політика ─ це система спрямованих дій та певних економічних, правових і організаційно-контрольних урядових заходів для досягнення визначених завдань, що ставляться перед суспільством, за допомогою податкової системи країни. Зміст та цілі податкової політики можуть змінюва­тися залежно від об'єктивних та суб'єктивних факторів та обумовлені соціально-політичним ладом суспільства.

Серед цілей проведення податкової політики виділяють фіскальну (або її називають бюджетною) та економічну (тобто визначення оптимального розподілу податкового навантаження).

Виділяють такі типи бюджетно-податкової політики:

1) дискреційна фіскальна, яку можна поділити на таку:

─ стримуючу;

─ стимулюючу;

2) недискреційна фіскальна (політика «вмонтованих стабілізаторів»).

Дискреційною політика називається тоді, коли уряд свідомо вносить зміни до податкової системи і витрат бюдже­ту з метою впливу на реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), зайнятість, інфляцію. Таким чином, при проведенні дискреційної політики зміни у податковій системі залежать від рішень уряду. Дискреційна політика може бути стимулю­ючою і стримуючою.

Вважається, що стимулюючу політику доцільно проводити при економічному спаді. У сфері податків вона передбачає зменшення податко­вих вилучень з доходів громадян із метою збільшення сукуп­ного попиту.

Стримуюча бюджетно-податкова політика доцільна тоді, коли економіка знаходиться в стані надмірного підйому, і попит перевищує пропозицію. У такому випадку виникає інфляція попиту, і з'являється необхідність обмеження споживчих вит­рат населення. Це можна зробити або зменшуючи витрати бюд­жету, або збільшуючи податкові вилучення шляхом підвищен­ня ставок оподаткування чи раціоналізації податкових пільг.

Недискреційна бюджетно-податкова політика, або полі­тика «вмонтованих стабілізаторів», базується на теоретично­му припущенні, що податкова система сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл, тому що навіть без її зміни податкові вилучення збільшуються при зростанні ВВП і зменшуються при його спаді, тобто має місце стабілізуючий ефект. Найбільш високий цей ефект при прогресивній податковій системі, що передбачає збільшення податкових вилучень поряд зі збільшенням доходів. Понят­тя «податки ─ вмонтовані стабілізатори» ввів Дж. М. Кейнс.

Звичайно, держава не може дотримуватися тільки одного типу податкової політики. Необхідно поєднувати всі три її типи залежно від соціально-економічної ситуації та завдань, що ставляться перед суспільством.

Визначення оптимального розподілу податкового наван­таження (економічна мета) між різними групами платників податків пов'язано з великими труднощами обґрунтування припустимої подат­кової дискримінації окремих класів і податкових груп.

Відомі різні системи оподаткування: регресивна, про­порційна і прогресивна.

Система оподаткування є регресивною, якщо ефективні (економічні) податкові ставки (відношення сплаченої суми податку до поточного доходу) для платників із високою пла­тоспроможністю нижче, ніж для тих, у кого ця здатність низька. Система оподаткування є прогресивною, якщо ефек­тивні податкові ставки для платників із високою платоспро­можністю вище, ніж для тих, у кого така здатність низька. І нарешті, система оподаткування є пропорційною, якщо ефективні податкові ставки для всіх груп платників одна­кові. Таким чином, поводження ефективних податкових ста­вок визначає характер структури оподаткування.

Важливою характеристикою податкової політики держа­ви є рівень податкового навантаження на платника податків.

Податкове навантаження ─ це частина доходу фізичних і юридичних осіб, що централізовано стягується з фізичних і юридичних осіб та перерозподіляється через державний бюджет.

Для його виміру використовують кілька показників. По­даткове навантаження визначається на макрорівні та на мікрорівні.

Так, на макрорівні його визначає частка податкових над­ходжень до бюджету ВВП (формула 1):

(1)

де ПБ ─ податкові надходження до бюджету; ВВП ─ валовий внутрішній продукт.

За останніми дослідженнями, порівняно з іншими євро­пей-ськими країнами середній рівень податків в Україні ос­танніми роками не є надзвичайно високим і становить приблизно 30-35% ВВП, тоді як в європейських країнах цей показник сягає при-близно 40%. Але необхідно взяти до уваги, що тіньовий ВВП в Україні, за висновками експертів, у 6 разів перевищує середньо-європейський показник і становить 60% офіційного ВВП.

При характеристиці податкового навантаження на мікро­рівні (на рівні підприємства) можна використовувати такі показники:

- частку податкових виплат підприємства П2 у загальній
сумі прибутку (формула 2):

(2)

де ПВ ─ податкові виплати підприємства;

БП ─ балансовий прибуток підприємства;

- частку податкових виплат підприємства П3 в обсязі продажів (формула 3):

(3)

де Пр ─ обсяг продажів підприємства.
1.2 Приклади розв'язування задач

ЗАДАЧА 1

Зробити висновок про тип податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової ставки. Підтвердити вис­новок про тип податкової системи шляхом виявлення харак­теру перерозподілу доходів громадян після сплати податків.

Умова задачі

До оподаткування доходи групи платників із низькими до­ходами становили 80 000 тис. грн, доходи групи платників з високими доходами становлять 260 000 тис. грн. Сума спла­чених податків групою платників із низькими доходами ста­новить 9000 тис. грн, групою платників із високими дохода­ми ─ 21 000 тис. грн.

Розв'язання

1 Визначимо структуру доходів до сплати податків:─ для платників із низьким доходом;─ для платників із високим доходом.

2 Знайдемо ефективну податкову ставку:─ для платників із низьким доходом;─ для платників із високим доходом.

3 Дохід після сплати податків дорівнює:

Дн = 80000 - 9000 = 71000 (грн)

─ для платників із низьким доходом;

Дв = 260000 - 21000 = 239000 (грн)

─ для платників із висо­ким доходом.

4 Визначимо структуру доходів після сплати податків:─ для платників із низьким доходом;─ для платників із високим доходом.

Розрахунки записано в таблицю 1.1.

Група платни-ків податку залежно від доходу

Доходи платни-ків, тис.грн

Струк-тура доходу до сплати подат-ків, %

Сума сплаче-них подат-ків, тис.грн

Ефективна податкова ставка, %

Дохід після сплати подат-ків, тис.грн

Структура доходу після сплати подат-ків, %

З низьки-ми доходами

80000

23,53

9000

11,25

71000

22,90

З високи-ми доходами

260000

76,47

21000

8,08

239000

77,10

Разом

340000

100,00

30000
310000

100
Таблиця 1.1 - Визначення типу податкової системи держави
Висновок: у зв'язку з тим, що ефективна податкова став­ка у платників із низькими доходами (11,25%) вище ефектив­ної податкової ставки для платників із високими доходами (8,08%), податкова система є регресивною. Після сплати по­датків структура доходу розподілилася на користь платників із високими доходами.
ЗАДАЧА 2

Необхідно визначити податкове навантаження на макрорівні.

Умова задачі

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік стано­вить 250 млрд грош. од., податкові надходження до зведено­го бюджету становлять:

  • прямі податки (ПП) ─ 40 млрд грош. од.;

  • непрямі податки (НП) ─ 60 млрд грош. од.

Розв'язання

1 Визначимо розмір податкових надходжень до бюджету (ПБ):

ПБ = ПП + НП;

ПБ = 40 + 60 = 100 млрд грош. од.

2 Визначимо податкове навантаження на макрорівні
відповідно до формули (1):Висновок: податкове навантаження в державі становить 40%.
ЗАДАЧА З

Необхідно розрахувати податкове навантаження на мікро-рівні за різними методами.

Умова задачі

Податкові виплати (ПВ) підприємства за звітний рік ста­новлять:

  • з податку на прибуток ─ 3,5 тис. грн;

  • з податку на додану вартість ─ 0,9 тис. грн;

  • з податків та зборів, що входять до валових витрат, ─ 2,1 тис. грн;

  • з інших податків та зборів ─ 0,8 тис. грн.

Балансовий прибуток (БП) підприємства за звітний рік становить 18 тис. грн.

Обсяг продажів із ПДВ (Пр) становить 690 тис. грн.

Розв'язання

1 Визначимо суму податкових виплат підприємства за
звітний рік:

ПВ = 3,5 + 0,9 + 2,1 + 0,8 = 7,3 тис. грн.

2 Визначимо податкове навантаження:

- як частку податкових виплат у загальній сумі прибут­ку (за формулою 2):- як частку податкових виплат в обсязі продажів (за фор­мулою 3):Відповідь: податкове навантаження, визначене як частка податкових виплат у загальній сумі балансового прибутку підприємства, становить 41%, податкове навантаження, виз­начене як частка податкових виплат в обсязі продажів підприємства, становить 1 %.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

1 податкова політика держави iconПодаткова політика України: проблеми та перспективи
Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу...

1 податкова політика держави iconВсеукраїнський студентський архів
Податки І податкова політика (Бурченя О. П.) 221 податки І податкова політика (Бурченя О. П.) 273

1 податкова політика держави iconДержавна підтримка вітчизняного експорту як основа підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції
З боку держави. Інфляція, репресивна податкова політика, неефективне валютне регулювання, дефіцит державного бюджету, протекціоністські...

1 податкова політика держави iconЗовнішня політика держави: сутність, принципи реалізації. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики держави
Зовнішня політика – це частина міжнародних відносин, діяльність держави та інших політичних інститутів суспільства по здійсненню...

1 податкова політика держави iconЗовнішня політика та міжнародні відносини 14 Зовнішня політика держави та її типи
Кожна держава для оптимального здійснення своїх функцій мусить проводити певну політику за межами національних кордонів. Це об’єктивно...

1 податкова політика держави iconПодаткова система України
Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів І внесків до бюджету держави

1 податкова політика держави iconЛекція Сутність та види податків. Податкова система І податкова політика 5
Лекція Організація податкової служби І податкової роботи. Система інформаційного забезпечення 12

1 податкова політика держави iconВід якого давньогрецького слова походить поняття "політика"?
На якому рівні політика визначається, в основному, діяльністю держави, як основ­ного інституту організації життя громадян, розподілу...

1 податкова політика держави iconФіскальна політика держави Зміст Держава в системі макроекономічного регулювання
До основних функцій держави відносять політичну, соціальну, економічну та міжнародну функції

1 податкова політика держави icon1. Загальні поняття теорії захисту інформації
Теорія захисту інформації, несуперечність, повнота, розв'язність, політика безпеки, дискреційна політика безпеки, мандатна політика...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка