Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Карієс зубів у дітей
0.81 Mb.
НазваКарієс зубів у дітей
Сторінка1/8
Дата конвертації01.05.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8
1. Карієс тимчасових, постійних зубів у дітей. Закономірності клінічних проявів і перебігу у дітей різного віку. Діагностика, диференціальна діагностика
2. Лікування карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей. Загальне лікування карієсу зубів у дітей. Тактика дитячого – стоматолога. Планування. Засоби та методи
3. Помилки в діагностиці та лікуванні карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей їх запобігання та усунення
Карієс зубів у дітей
Карієс зубів (caries dentis) — це патологічний процес, що розви­вається після прорізування зубів і характеризується демінералізацією та руйнуванням твердих тканин зубів з наступним утворенням дефек­ту у вигляді каріозної порожнини. Згідно з номенклатурою ВООЗ для оцінки ураженості зубів карієсом використовують три основних по­казники: поширеність, інтенсивність і приріст інтенсивності карієсу.
Класифікація. У дитячій стоматології послуговуються загальноприйнятою класифікацією карієсу, яка характеризує уражен­ня зубів за характером перебігу, глибиною та локалізацією.
І. За локалізацією: фісурний (caries fissuralis); апроксимальний
(caries aproxsimalis); пришийковий (caries cervicalis); поєднаної
локалізації (щічної, губної, язикової поверхонь).
II. За глибиною ураження: початковий (caries incipiens); поверх­невий (caries superficialis); середній (caries media); глибокий (caries profunda).
III. За характером клінічного перебігу: гострий (caries acuta);
хронічний (caries chronica).
IV. За послідовністю виникнення: первинний (caries primaria);
вторинний, або рецидивуючий (caries secundaria, seu recidiva). Поряд з характеристикою каріозного ураження в одному окре­мо взятому зубі запропоновано (Т.Ф.Виноградова, 1978) оцінювати активність каріозного процесу в організмі в цілому. При цьому автор виділяє три ступеня активності хвороби: І — компенсований карієс;
II — субкомпенсований, III — декомпенсований
Розподіл дітей на групи відповідно до ступеня активності карі­озного процесу має важливе значення в організації стоматологічного
обслуговування дитячого населення, зокрема під час проведення са­наційних і профілактичних заходів. Слід враховувати, що глибина карієсу у дітей є умовною величиною, яка залежить не тільки від розмірів каріозної порожнини, а й від об'єму пультової камери. Чим "молодший" зуб, тим більший об'єм його пультової камери і тим по­рівняно глибшим є карієс.
Малюнок 28. Поперечний розріз осередка початкового карієсу (saL. M. Silverstone, 1981).
а — поверхневий шар; б— тіло ураження; в — темна зона; г — зона гіпермінералізованої емалі.
А — вигляд у поляризаційному мікроскопі; Б — схематичне зображення патоморфологічних зон в емалі.
Патологічна морфологія карієсу зубів. У стадії білої плями, або початкового карієсу, при поляризаційній мікроскопії виявляється осередок ураження емалі у вигляді трикутника, основа якого повернена до зовнішньої поверхні емалі (С.М. Studevant, 1995; мал. 28). У ньому розрізняють чотири зони: 1-ша — поверхнева зона, 2-га — тіло ураження, 3-тя — темна зона, 4-та — прозора зона.
Прозора зона розташована найглибше. Це зона гіпермінералізованої емалі. У ній пори і пустоти розташовані вздовж емалевих призм. Об'єм пор у прозорій зоні становить 1%, що в 10 разів вище, ніж в інтактній емалі.
Темна зона називається так тому, що не пропускає поляризова­не світло. У ній є велика кількість найдрібніших мікропросторів, за­повнених повітрям або газоподібними речовинами, що і с причиною поглинання поляризованого світла. Об'єм пор у темній зоні стано­вить від 2 до 4%. Відзначається втрата кристалічної структури емалі. Ширина темної зони залежить від інтенсивності процесів ремінералізації, при цьому вона може збільшуватися.
Тіло ураження — найбільша за об'ємом зона з ознаками явної де-мінералізації. Об'єм пор становить від 5% на периферії до 25% у центрі зони. У ній можуть містититись бактерії, тому що розмір мікропрос­торів в емалі достатній для проникнення їх углиб. Розчинення емалі відбувається вздовж ліній Ретціуса, оскільки простори вздовж них відносно мало мінералізовані.
Поверхнева зона майже не уражена карієсом. Об'єм пор у ній не­великий порівняно з тілом ураження (менше 1/2), а мікрорентгенологічно вона не відрізняється від неушкодженої емалі.
Поверхня інтактної емалі гіпермінералізована внаслідок пос­тійного контакту зі слиною, а підвищений вміст іону фтору в поверх­невому шарі емалі робить її більш стійкою до каріозного ушкоджен­ня порівняно з розташованими глибше шарами. Проте прогресуван­ня каріозного процесу призводить до утворення в поверхневому шарі емалі конусоподібних дефектів, крізь які бактерії можуть надходити усередину емалі.
Численні електронно-мікроскопічні дослідження емалі на різних етапах розвитку каріозної плями виявили порушення орієнтації кри­сталів гідроксіапатиту, зміну їх форми та розміру, утворення нетипо­вих для нормальної емалі кристалів.
Клініка, діагностика і диференційна діагностика карієсу тимчасових зубів
Клініка. У дітей різного віку карієс має певні особливості перебігу. Анатомо-гістологічні особливості будови тимчасових зубів, особливості морфології і функціональної активності пульпи на різних етапах їх розвитку, а також стан загальної реактивності дитячого організму накладають відбиток на перебіг карієсу. Клінічні спосте­реження свідчать про те, що перебіг карієсу в тимчасових зубах тісно пов'язаний із стадією розвитку зуба.
Карієс тимчасових зубів на стадії формування кореня
Передумовою розвитку раннього карієсу тимчасових зубів у дітей 1-3 років є порушення процесів структуроутворення твердих тканин тимчасових зубів. Воно може виникнути внаслідок хроніч­них загальносоматичних захворювань матері до вагітності, тяжких порушень обміну речовин в організмі матері в період вагітності (ток­сикози 1-ї та 2-ї половини). Раннє ураження зубів та їх швидке руй­нування часто спостерігаються в недоношених дітей, а також у тих, хто перехворів у перші місяці життя на інфекційні та інші хвороби (рахіт, диспепсія).
Особливістю клініки карієсу тимчасових зубів на стадії форму­вання кореня є гострий і надзвичайно гострий перебіг. Каріозні ура­ження локалізуються переважно у пришийковій ділянці верхніх різців та в борознах перших і других тимчасових молярів. Карієс швидко прогресує, поширюючись по площині, і охоплює стійкі до карієсу по­верхні зуба (вестибулярну в різцях, горбки в молярах). Відзначаєть­ся також швидке руйнування дентину тимчасового зуба внаслідок його слабкої мінералізації і відсутності захисних реакцій з боку мор­фологічно і функціонально незрілої пульпи.
Характерною рисою раннього карієсу є множинність ураження тимчасових зубів і симетричне розташування каріозних дефектів.
Незважаючи на активний перебіг каріозного процесу, він, як правило, не супроводжується суб'єктивними відчуттями. Це значно ускладнює диференційну діагностику різних стадій карієсу між собою.
Карієс тимчасових зубів на стадії сформованого кореня
Гострий початковий карієс — це швидкоплинна стадія карієсу тимчасових зубів, тому в клініці діагностується дуже рідко. Каріозні плями розташовані в місцях типової локалізації карієсу, тобто у фісурах, на апроксимальних поверхнях різців і молярів та у пришийковій ділянці. Проте клінічно каріозні плями виявляються найчастіше на вестибулярній поверхні тимчасових різців, тому і ці ділянки добре доступні для огляду. Каріозна пляма, як правило, вкрита товстим шаром зубного нальоту, суб'єктивні дані відсутні, об'єктивно — при видаленні нальоту і висушуванні поверхні видно ділянку емалі біло­го кольору, яка втратила природний блиск. Гострий початковий карієс може набути хронічного перебігу або ж перейти в гострий поверхне­вий карієс.
Поверхневий карієс частіше має гострий перебіг і с наслідком го­строго початкового карієсу. Заглиблення карієсу в емаль супровод­жується виникненням каріозного дефекту, який проте не перетинає емалево-дентинного сполучення. Локалізація гострого поверхнево­го карієсу відповідає локалізації каріозних плям. Дефекти емалі доб­ре помітні при клінічному обстеженні і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. При зондуванні визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Скарги, як правило, відсутні. Діти старшого віку можуть скаржитись на дію хімічних подразників (кисле, солодке).
Хронічний перебіг поверхневого карієсу тимчасових зубів на стадії сформованого кореня зустрічається рідко. Характеризується відсутністю суб'єктивних відчуттів. Виявляється під час клінічного огляду дитини. Каріозний дефект має вигляд темно-коричневої пля­ми з дефектом емалі, зондування не спричиняє болісних відчуттів.
Середній карієс. Гострий середній карієс тимчасових зубів — одна з найпоширеніших клінічних форм карієсу на етапі сформованого кореня. Дитина може скаржитися на затримку їжі між зубами, чут­ливість у разі дії хімічних і термічних подразників. Іноді скарги мо­жуть бути відсутні. Під час об'єктивного обстеження виявляється каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором. Підриті краї емалі мають матовий білий колір. Дентин, що виповнює каріозну порож­нину, світло-жовтого або жовтого кольору, м'який, знімається пластами за допомогою екскаватора. На апроксимальній поверхні карієс може охоплювати всю поверхню при незначній глибині. При обла­муванні тонких країв емалі каріозна порожнина може мати й широ­кий вхідний отвір. Зондування дна і стінок каріозної порожнини, як правило, безболісне. Слід пам'ятати, що дані зондування в таких ви­падках не завжди об'єктивні, що зумовлено психоемоційним станом дитини під час лікування.
Хронічний середній карієс локалізується переважно на апроксимальних поверхнях, рідше - на жувальних та пришийковій. Клінічний перебіг цієї форми карієсу в тимчасових зубах безсимптомний. Скарги можуть бути на наявність каріозної порожнини або затримку їжі між зубами. Каріозна порожнина має широкий вхідний отвір, її стінки і дно вкриті щільним пігментованим дентином. Зон­дування стінок і дна безболісне.
Іноді у соматичне здорових дітей виявляються значні площинні дефекти твердих тканин (так званий площинний карієс) з щільним, блискучим, гладеньким при зондуванні дентином. Вони розташовані на жувальній поверхні тимчасових молярів. Цей стан можна розці­нити як призупинений карієс (стаціонарний карієс). Він може ви­никнути внаслідок поліпшення загального соматичного здоров'я ди­тини і змін карієсогенної ситуації в ротовій порожнині.
Глибокий карієс на стадії сформованого кореня тимчасового зуба частіше має гострий перебіг. Суб'єктивно діти можуть скаржитися на больові відчуття внаслідок дії механічних або термічних подраз­ників.
Під час об'єктивного обстеження слід ретельно оглянути при­чинний зуб, звернути увагу на інтенсивність карієсу, а також визна­чити з анамнезу стан загально-соматичного здоров'я дитини. Каріоз­на порожнина при гострому глибокому карієсі локалізується у ме­жах припульпарного дентину. Її глибина в тимчасових зубах менша, ніж у постійних, що пояснюється анатомо-топографічними особли­востями будови тимчасових зубів.

Слід взяти до уваги і локалізацію каріозної порожнини. При розташуванні каріозної порожнини на апроксимальній поверхні, де шар твердих тканин досить тонкий і відстань до пульпи незначна, розвиток ускладнень карієсу відбувається швидше. Тому гострий пе­ребіг карієсу з розташуванням каріозної порожнини на апроксимальній поверхні тимчасового зуба частіше є ознакою ускладненого карієсу.
У разі активного перебігу карієсу в тимчасових зубах не встигає вироблятися замісний (репаративний) дентин з боку пульпи, недо­статньо виражене захисне склерозування в самому дентині. Дентинні канальні залишаються широкими, відростки одонтобластів швидко руйнуються, канальці заповнюються змішаною бактеріальною фло­рою, тому незворотні зміни в пульпі тимчасових зубів можуть спос­терігатися при клінічно неглибоких каріозних порожнинах. Саме тому діагноз гострого глибокого карієсу тимчасових зубів слід вста­новлювати дуже обережно, після проведення ретельної диференційної діагностики його з ускладненнями.
Хронічний перебіг глибокого карієсу в тимчасових зубах у дітей на стадії сформованого кореня зустрічається не часто. Його можна діагностувати у соматичне здорових дітей із незначною інтенсивні­стю каріозного процесу. Хронічний карієс характеризується по­вільним прогресуванням, утворенням щільного, склерозованого дентину внаслідок активізації захисної функції морфологічно зрілої пульпи. Суб'єктивні скарги при такому перебігу карієсу відсутні. Об­'єктивно в зубі виявляється каріозна порожнина з широким вхідним отвором. Каріозний дентин щільний, має темно-коричневий або чор­ний колір, екскаватором знімається важко, при зондуванні зонд не затримується і легко ковзає по поверхні.
Поряд з гострим і хронічним перебігом карієсу в тимчасових зубах у клініці зустрічаються так звані проміжні форми між класич­ними ознаками гострого і хронічного карієсу. При цьому спостеріга­ються помірно виражена декальцинація і пігментація дентину карі­озних порожнин. Дентин має жовтувато-коричневе забарвлення, але його консистенція не є твердою, як у разі хронічного перебігу.
Карієс тимчасових зубів на стадії резорбції кореня
На стадії резорбції кореня тимчасових зубів карієс зустрічаєть­ся не часто. У клініці переважно діагностуються ускладнення карієсу у вигляді хронічних форм пульпіту та періодонтиту. Проте у соматично здорових дітей каріозний процес у тимчасових зубах може мати бою та з його ускладненнями, що особливо часто виявляються у разі множинного перебігу захворювання.
Карієс тимчасових зубів на етапі формування кореня характе­ризується швидким переходом неускладненого в ускладнений. Це зумовлено анатомічними особливостями будови дентину і пульпи в тимчасових зубах у цей період: широкі дентинні канальні, тонкий шар недостатньо мінералізованого дентину над пульпою, значний об'єм порожнини зуба, роги пульпи, що розташовані близько до емалево-дентинного сполучення. Морфологічно і функціонально незріла пуль­па на етапі формування тимчасового зуба неспроможна утворювати склерозований (прозорий) та замісний (репаративний) дентин, які стримують прогресування каріозного процесу.
У фронтальних тимчасових зубах верхньої шелепи, а іноді й у молярах карієс може розпочинатися у пришийковій ділянці. Згодом він поширюється циркулярне, охоплюючи весь зуб. Така форма ка­рієсу дістала назву циркулярної. Розпочавшись на будь-якій ділянці біля шийки зуба, часто у вигляді крейдоподібної плями, карієс швид­ко охоплює всю шийку, а потім і всю коронку тимчасового зуба. Ура­ження твердих тканин досить неглибоке, але швидко поширюється по площині, уражуючи весь шар емалі, який легко відламується. По­чаткова локалізація такого процесу відзначається переважно на губній поверхні, в окремих випадках — на язиковій. Процес може обмежи­тися однією поверхнею тимчасового зуба, але досить часто він поши­рюється на апроксимальні поверхні, що призводить до відлому ко­ронки зуба. У щелепі залишаються лише корені тимчасових зубів, пульпа при такому перебігу карієсу, як правило, некротизується. Не­рідко дітей цього віку батьки приводять до стоматолога тоді, коли вже сформувався періодонтит у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи з норицями на яснах, грануляціями або виділенням гною з них (мал. 6 - див. кольорову вклейку).
Карієс тимчасових молярів у дітей раннього віку (2-3 роки ) характеризується гострим перебігом, локалізується у борознах і по­ширюється за межі емалево-дентинного сполучення, тобто за глиби­ною ураження переважає середній і глибокий карієс. Каріозна порож­нина світла, краї емалі стоншені, легко відламуються, дентин каріоз­ної порожнини світлий, вологий, знімається пластами, і весь процес не має тенденції до обмеження.
і типовий хронічний перебіг. За глибиною ураження переважає се­редній та глибокий карієс, досить рідко спостерігається поверхневий карієс у вигляді пігментованої плями, яка локалізується на вестибу­лярній поверхні тимчасових іклів. За локалізацією переважає апроксимальний карієс. За даними Т.Ф. Виноградової (1988), локалізація карієсу на апроксимальних поверхнях тимчасових молярів і верхніх різців спостерігається майже у 60% випадків, тоді як у пришийковій ділянці він виявляється лише в 5% хворих.
Гострий перебіг карієсу тимчасових зубів на стадії резорбції ко­реня діагностується рідко і, як правило, у дітей із загальними сома­тичними захворюваннями та зниженою імунною реактивністю. При цьому скарги надію подразників відсутні.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Карієс зубів у дітей iconКарієс та його профілактика
Карієс зубів (Caries dentis) це патологічний процес, що виявляється після прорезиванія зубів, при якому відбувається демінералізация...
Карієс зубів у дітей iconМетодична вказівка для студентів до практичного заняття №17
Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей: клініка, діагностика, лікування”
Карієс зубів у дітей iconБудова і функції зубів. Гігієна зубів. 9 клас Мета
Мета: ознайомити учнів з будовою зубів їх видами та функціями; розвивати вміння виявляти причини хвороб зубів та робити висновки...
Карієс зубів у дітей iconЗа даними статистики які групи зубів у дітей травмуються частіше?
Період реабілітації дитини з травматичним ушкодженням зубів поділяють на стільки етапів? За (Т. Ф. Виноградова, 1987)
Карієс зубів у дітей iconНекаріозні ураження зубів
Некаріозні ураження твердих тканин зубів у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Профілактика. Тактика...
Карієс зубів у дітей iconЕтіологія і патогенез пульпіту у дітей
Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу у дітей різного віку. Діагностика, диференціальна...
Карієс зубів у дітей iconРентгенодіагностика захворювань тимчасових і постійних зубів; аномалій розвитку, форми, числа прорізання, розміщення зубів. Рентгенодіагностика периодонтиту, пародонтозу. Рентгенодіагностика хронічного остеомієліту щелеп у дітей і дорослих
Оризонтальної пластинки тднебшних кіcток I піднебінних відростюв eepxnix щелеп, що з'єднуються між собою за допомогою серединного...
Карієс зубів у дітей iconОсобливості щелепно-лицьових травм у дітей
Переломи і вивихи зубів у дітей зустрічаються частіше, ніж у дорослих, оскільки діти дуже рухливі і необережні. Ушкоджуються головним...
Карієс зубів у дітей iconМолочні зуби теж варто лікувати
Формування зубів і щелеп малюка відбувається ще в утробі матері. Велике значення для здоров’я зубів має й навколишнє середовище,...
Карієс зубів у дітей iconЧому важлива гігієна зубів
Мета: надати учням відомості, необхідні для зміцнення здоров’я зубів,розповісти про деякі причини карієсу; навчити дотримуватись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка