Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук
2.44 Mb.
НазваМетодичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук
Сторінка14/24
Дата конвертації03.05.2013
Розмір2.44 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З МОДУЛЯ №1

 1. Предмет органічної хімії. Основні етапи її розвитку та місце серед фармакологічних дисциплін.

 2. Класифікація і джерела добування органічних сполук. Нафта і нафтопродукти.

 3. Види номенклатур в органічній хімії. Правила ІЮПАК.

 4. Кислотність та основність органічних сполук. Теорія Бренстеда

 5. Кислотність та основність органічних сполук. Теорія Льюїса.

 6. Фізичні та хімічні методи дослідження органічних речовин.

 7. Функціональний аналіз органічних речовин.

 8. Види гібридизації атомних орбіталей Карбону.

 9. Взамний вплив атомів в органічних сполуках. Індуктивний і мезомерний ефект.

 10. Ізомерія органічних сполук. Структурна ізомерія

 11. Ізомерія органічних сполук. Оптична ізомерія

 12. Ізомерія органічних сполук. Геметрична ізомерія

 13. Утворення хімічних зв’язків, їх типи. σ- і π-зв'язки.

 14. типи хімічних реакцій в органічній хімії.

 15. Механізми хімічних реакцій в органічній хімії.

 16. Номенклатура, будова, способи добування алканів. Медичні препарати.

 17. Алкани їх хімічні властивості. Медичні препарати.

 18. Номенклатура, будова, добування циклоалканів.

 19. Фізичні та хімічні властивості циклоалканів.

 20. Будова, номенклатура, ізомерія, способи добування алкенів.

 21. Алкени, їх фізичні та хімічні властивості. Застосування.

 22. Класифікація, будова, номенклатура алкадієнів. Особливості реакцій приєднання.

 23. Реакції полімеризації алкадієнів. Каучуки.

 24. Будова,ізомерія,номенклатура та способи добування алкінів.

 25. Реакції приєднання та заміщення алкінів (СН-кислотний характер). Ацетилен.

 26. Моноядерні арени, їх номенклатура та ізомерія. Фізичні та хімічні властивості бензену. Застосування.

 27. Хімічні властивості бензену. Реакції електрофільного заміщення (SЕ), їх механізм. Застосування.

 28. Гомологи бензену. Правила орієнтації у бензеновому ядрі. Вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників на реакційну здатність монопохідних бензену.

 29. Гомологи бензену. Правила орієнтації у бензеновому ядрі. Вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників на реакційну здатність дизаміщених похідних бензену.

 30. Конденсовані арени. Будова нафталіну. Хімічні властивості нафталіну, його одержання і застосування.

 31. Конденсовані арени. Правила орієнтації заміщення в нафталіновому ядрі.

 32. Конденсовані арени. Будова антрацену, фенантрену. Хімічні властивості, одержання і застосування.

 33. Неконденсовані арени: дифеніл, дифенілметан. Будова та номенклатура. Хімічні властивості. Реакції заміщення.

 34. Будова та номенклатура трифенілметану. Хімічні властивості. Реакції заміщення. Барвники. Індикатори.

 35. Номенклатура та ізомерія галогеналканів. Основні способи добування і застосування. Ідентифікація.

 36. Хімічні властивості галогеналканів (реакції заміщення, мехнізми).

 37. Хімічні властивості галогеналканів (реакції елімінування, взаємодія з металами і відновлення).

 38. Номенклатура дигалогеналканів. Основні способи добування і хімічні властивості.

 39. Номенклатура та ізомерія галогенаренів. Основні способи їх добування та застосування. Ідентифікація

 40. Галогенарени їх хімічні властивості. Ідентифікація.

 41. Будова, номенклатура та ізомерія ненасичених галогенопохідних. Хімічні властивості. Рухливість галогенів при sр2 та sр3-гібридизованому атомі Карбону.

 42. Номенклатура, ізомерія та способи добування нітросполук. Будова нітрогрупи.

 43. Хімічні властивості нітросполук аліфатичного ряду. Ідентифікація.

 44. Хімічні властивості нітросполук ароматичного ряду. Реакція Зініна. Ідентифікація.

 45. Аміни. Будова, номенклатура, ізомерія. Методи одержання аліфатичних амінів. Ідентифікація і застосування.

 46. Хімічні властивості аліфатичних амінів. Ідентифікація і застосування.

 47. Хімічні властивості ароматичних амінів. Анілін, сульфанілова кислота. Сульфаніламідні препарати.

 48. Діазосполуки. Реакція діазотування. Хімічні властивості діазосполук (реакції з виділенням азоту). Азобарвники.

 49. Діазосполуки. Реакція діазотування. Хімічні властивості діазосполук (реакції без виділення азоту). Азобарвники.

 50. Будова, класифікація, ізомерія та номенклатура одноатомних спиртів. Способи добування спиртів. Метанол. Етанол.

 51. Хімічні властивості одноатомних спиртів. Їх використання і ідентифікація.

 52. Багатоатомні спирти, їх будова, властивості, добування та застосування. Реакції ідентифікації багатоатомних спиртів. Гліцерин. Сорбіт.

 53. Будова, ізомерія та номенклатура етерів. Способи добування, хімічні властивості. Діетиловий етер.

 54. Будова, класифікація, номенклатура та способи добування фенолів. Порівняльна характеристика кислотних властивостей одно-, дво- і триатомних фенолів.

 55. Хімічні властивості фенолу. Реакції по гідроксильній групі та бензольному ядрі. Вплив фенольного гідроксилу на реакційну здатність бензольного ядра. Ідентифікація фенолів.

 56. Аміноспирти та амінофеноли. Добування, хімічні властивості. Фармпрепарати.

 57. Будова, класифікація і номенклатура і добування альдегідів та кетонів аліфатичного ряду.

 58. Будова, класифікація і номенклатура і добування альдегідів та кетонів ароматичного ряду.

 59. Хімічні властивості альдегідів та кетонів аліфатичного ряду. Реакції по карбонільній групі і по вуглеводневому радикалу. Реакції ідентифікації. Формалін. Оцтовий альдегід.

 60. Хімічні властивості альдегідів ароматичного ряду. Реакції по альдегідній групі та ядру. Бензальдегід.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

Написати тестові завдання за варіантом, запропонованим викладачем. Відповідати на питання викладача, які будуть задаватися студентам з вивчених тем.
Література

Основна:

 1. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко И.С. Органічна хімія в 3-х кн.- Харків, 1993, 7-15 с.

 2. Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. Органічна хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. – Львів: Центр Європи, 200. – 864.

 3. Рево А.Я., Зеленкова В.В. Малый практикум по органической химии: Учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Высш. Школа, 1980. – 175 с.

 4. Некрасов В.В. Руководство к малому практикуму по органической химии. Изд. 5-е, доп. М., «Химия», 1975. 328 с. 16 табл., 18 рис.Посібник до лабораторних та семінарських занять з органічної хімії. – Харків, 1991.

 5. Органічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Д. Бобівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко, - К; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005.- 544

 6. Конспект лекций.

 7. Українська державна фармакопея. К., 2001.

 8. Кононський О.І. Органічна хімія. Практикум: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 247 с.: іл.

 9. В.І. Кабачний, Л.К. Осіненко, А.Д. Грицак та ін. Фізична і колоїдна хімія, -Х., 1999р.

 10. В.В.Григор’єва, В.М.Самійленко, А.М.Сич. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

 11. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 496 с.

 12. Мороз А.С., Яворська Л.П., Луцевич Д.Д. та інш. Біофізична та колоїдна хімія. – Вінниця НОВА КНИГА, 2007. – 600 с.: Іл.

 13. Фармацевтична хімія. Підручник для студ. Вищ. Фармац. Навч. Закл. І фармац. Ф-тів вищ мед. Навч. Закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації . за заг. Ред. П.О. Безуглого. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2008.-560 с.

 14. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Київ – Вінниці, 2007. – 432 с. Іл.

Додаткова:

 1. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.:Высшая школа, 1990.

 2. Б.Н. Степаненко. Курс органической химии.-К., 1989.

 3. Лабораторные работы по органической хмии. Изд. 2-е . Под ред. О.Ф. Гинзбурга и А.А. Петрова. Учеб. Пособие для хим.-технологич. Специальностей вузов. М., «Высш. школа», 1969.

 4. Оборудование химических лабораторий: Справочник. – Л.: Химия, 1978. – 480с.

 5. А.В. Домбровський, В.М. Найдан. Органічна хімія.- К.: Вища школа, 1992.

 6. О.В. Стеценко, Р.П. Виноградова. Біоорганічна хімія. Навчальний посібник.-К.: Вища школа, 1992.

 7. В.М. Найдан. Органічна хімія. Малий лабораторний практикум.-К., 1994.

 8. Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков. Биоорганическая химия. – Москва, -"Медицина", 1991.

Методичні вказівки для студентів до практичних занять.
ЗАНЯТТЯ №18
Тема: Підсумковий контроль по модулю 1.
АКТУАЛЬНІСТЬ: Органічна хімія є однією із найважливіших дисциплін в системі вищої фармацевтичної освіти. Головним завданням курсу органічної хімії є опанування студентами теоретичних основ: будови, номенклатури, класифікації, ізомерії, властивостей найважливіших класів органічних сполук. Значна увага приділяється ідентифікації, фізичним і хімічним методам встановлення будови сполук, типам і механізмам хімічних реакцій, вивчення фармакопейних методів ідентифікації лікарських речовин і їх синтезу.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: перевірити ступінь засвоєння знань студентами із раніше вивчених тем.
ЗНАТИ: -пройдений матеріал з трьох змістовних модулів
ВМІТИ: -знати ізомерію і номенклатуру органічних сполук;

- написати реакції основних хімічних властивостей;

-знати і писати реакції ідентифікації.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
1. Підготовка і вивчення теоретичних питань, які виносяться на підготовку до підсумкового модульного контоль

2. Підготовка і вивчення тестовихих питань, які виносяться на підготовку до підсумкового модульного контоль.

3. Вивчення хімічних перетворень, що виносяться на модульний контроль.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Схожі:

Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconМетодичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук
Зомерії, ідентифікації необхідні для вивчення спеціальних дисциплін, особливо фармацевтичної хімії-хімії ліків. Органічних речовин...
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconМетодичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Вуглеводні. Насичені вуглеводні
Актуальність: Вуглеводні найпростіший клас органічних сполук, які складаються лише з атомів Карбону й Гідрогену. Знання даної теми...
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconТема уроку Дата Примітки Тема Теорія будови органічних сполук. (1 год ) 1 семестр 1
Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова. Розвиток і значення теорії будови...
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconVii. Перелік питань для підсумкового контролю. Модуль І змістовий модуль Основи будови органічних сполук
Визначення понять «кислота» і «основа» за теорією Бренстеда. Тип органічних кислот. Залежність кислотності органічних сполук від...
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconКласифікація органічних сполук
Мета вивчення: розглянути основні класи сполук в органічній хімії, валентний стан і гібридизацію атомних орбіта лей вуглецю; ознайомити...
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconСпільні і відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин
Мета: познайомитись з предметом вивчення органічної хімії, розмаїттям органічних сполук; розглянути подібні і відмінні ознаки органічних...
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconКалендарно-тематичний план
Модуль Номенклатура, класифікація, методи встановлення будови та очищення органічних сполук. Реакційна здатність вуглеводнів
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconКалендарно-тематичний план
Модуль Номенклатура, класифікація, методи встановлення будови та очищення органічних сполук. Реакційна здатність вуглеводнів
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconТематичний план самостійної роботи
Модуль Номенклатура, класифікація, методи встановлення будови та очищення органічних сполук. Реакційна здатність вуглеводнів
Методичні вказівки для студентів до практичних занять. Заняття №1 Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук iconУрокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова
Орми наукових знань, етапи формування і значения теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити учнів з теорією...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка