Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
0.63 Mb.
НазваМетодичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Сторінка2/5
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5


Контрольні питання:

  1. Що таке нанотехнології та які проблеми викликає їхня використання у біологічних науках?

  2. Які нові можливості в генетиці відкриваються на сучасному етапі розвитку науки?

  3. Як впливає віртуалізація пізнавального процесу на розвиток біологічних наук?


Тема 12. фІЛОСОФІЯ БІОЛОГІЇ

Предмет філософії біології. Філософія біології та біологічні науки.

Поняття життя як проблема філософських та біологічних наук. Онтологічний аспект дослідження проблеми життя. Методологічний аспект дослідження проблеми життя. Аксіологічний спект дослідження проблеми життя. Праксиологічний аспект дослідження проблеми життя. Еволюційний, функціональний та організаційний підхід до дослідження живого.

Поняття еволюції в філософії та біології. Поняття універсального еволюціонізму. Еволюціонізм як парадигма мислення науковця ХХI століття.

Проектування та конструювання біооб’єктів як проблема філософії біології.

Поняття синергії. Синергетика як феномен постнекласичної науки. Синергетика як наука та методологічна парадигма. Синергетика і процеси розвитку складних систем. Основні принципи синергетики в біологічних науках.
Література:

 1. Глобальный эволюционизм (философский анализ) – М., 1994 // ihtik.lib.ru/ р. Биология № 1990 або http://philosophy.ru/iphras/library/karpinsk/glob_ev.html.

 2. Карпов Я.С. Концепції сучасного природознавства. – К. : ЦНЛ, 2004. – 496 с. // pidruchniki.ws.

 3. Меркулов П. Эволюционая эпистемология и философия биологии // ihtik/lib/ru // разд Биология 2692.

 4. Олескин А.В. Неклассическая биология. Уровни биоса и биофилософия // Биофилософия. – М., 1997 // philosophy.ru/iphras/library/wbiof0.html.

 5. Рьюиз М. Философия биологии. – М. : Прогресс, 1977 // http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc.

 6. Силин А.А Живое в концепции информационных отображений . Сб. Ин-та философии РАН. – М. , 1997 //    philosophy.ru/iphras/library/wbiof0.html.

 7. Синергетика // Новейший философский словарь // gumer.info›bogoslov_Buks/Philos/New_Dict/707.php.

 8. Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве / под ред. Копцик В.А. – М. : Прогресс-Традиция, 2002.

 9. Томсон М. Философия науки. Пер. с англ. А. Гарькавого. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 304 с. // www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/tomp.../07.php

 10. Философия биологии // Энциклопедия эпистемологии и философии науки // epistemology_of_science.academic.ru/.

 11. Философия биологии: вчера, сегодня и завтра (Памяти Регины Семеновны Карпинской) – М., 1996. – 306 с. // philosophy.ru/iphras/library/karpinsk/biophil.html.

 12. Шаталов А.Т., Ю.В.Олейников К проблеме становлення биофилософии // Биофилософия. – М., 1997 // philosophy.ru/iphras/library/wbiof0.html.


Контрольні питання:

  1. Означте предмет та дисциплінарний статус філософії біології.

  2. Прослідкуйте еволюцію поняття «життя» у процесі розвитку біологічних наук.

  3. Що таке синергетика і яке методологічне значення мають її ідеї для розвитку біологічних наук?


Тема 13. Еволюційна і креаційна парадигми наукових теорій. Рівні організації живої матерії

Філософська аспекти проблеми часу. Поняття часу в сучасному природознавстві. Специфіка біологічного часу. Особливості часу в макро- та мікросистемах. Час як форма фіксації розвитку.

Ідея креаціонізму та формування парадигми креаціонізму в філософії та теології.

Ідея еволюціонізму в розвитку біологічної науки. Діалектична та метафізична методологія в розвитку біології.

Проблема походження життя: основні концепції та підходив біології та філософії.

Проблема походження видів.

Вчення В. Вернадського про біосферу. Рівні організації живої матерії.

Сучасні дискусії еволюціоністів та креаціоністів. Християнський еволюціонізм. Тейяр де Шарден.
Література:

 1. Акуленко Н.М., Пучков П.В. Наука, Библия и моррисианство // evolution.powernet.ru›polemics/evolutionism.htm або   http://evolution.atheism.ru/polemics/M8.htm.

 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М. : Наука, 1989. – 261 с.

 3. Вернадський В. Кілька слів про ноосферу // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 168–178.

 4. Грэхэм Л. Естествознание, философия и науки о
  человеческом поведении в Советском Союзе. Пер. с англ. — М. : Политиздат, 1991. — 480 с. / scepsis.ru/library/id_801.html.

 5. Дзеверин И.И. Стереотипы в дисуссиях об эволюции // evolution.powernet.ru›polemics/evolutionism.htm або   http://evolution.atheism.ru/polemics/M.htm.

 6. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. – М. : Академия, 2001. – 425 с.

 7. Кейлоу П. Принципы эволюции. – М. : Мир, 1986. - 128 с. // ihtik.lib.ru/ р. Биология № 2366.

 8. Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1986. – 135 с. // р. Биология № 2455.

 9. Курашов В.И. Креационизм и эволюционизм: методологичесий анализ протистояния. – Казань : Отечество, 2010 // kds.eparhia.ru›www/script/creation_or_evolution…

 10. Мамчур Е.А. Глобальный эволюционизм: аргументы «за» и «против» // Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы. – М. : ИФ РАН, 2006.

 11. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие // ihtik.lib.ru/ р. Философские науки № 2888.

 12. Пучков П.В. Эволюция или творение? // evolution.powernet.ru›polemics/evolutionism.htm або http://evolution.atheism.ru/polemics/M5.htm.

 13. Садохин А. Концепции стременного естествознания. 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 447 с. //gumer.info›bibliotek_Buks/Science/sadoh/11.php.

 14. Харун Яхья. Крах теории эволюции. – М. : Культура Паблишинг, 2002. – 186 с. // ihtik.lib.ru/ р. Биология 3585.

 15. Эволюционизм или креационизм // evolution.powernet.ru›polemics/evolutionism.htm.


Контрольні питання:

  1. Проаналізуйте «за» та «проти» еволюційної та креаційної концепції.

  2. Що таке глобальний еволюціонізм і яке методологічне значення він має для розвитку природничих наук?

  3. Означте основні методологічні принципи біологічної науки при вивченні проблеми походження життя та розвитку видів.


Тема 14. Філософські проблеми екології. формування ноосферного мислення

Екологія як наукова дисципліна. Міждисциплінарний характер екологічних знань. Структура екологічного знання. Місце екології в системі біологічних знань.

Поняття екологічної катастрофи. Екологічні катастрофи в історії Землі. Природні та антропогенні екологічні катастрофи. Специфіка сучасної екологічної кризи. Глобальний характер екологічних проблем.

Біоекологія: основні проблеми та завдання. Філософський зміст концепції В. Вернадського про біосферу та ноосферу. Біорізноманіття та його збереження.

Соціоекологія та її принципи. Екосистемологія, геосоціосистемологія та інвайронментологія – новітні галузі на стику природничих і суспільних наук. Екологічна освіта. Глобальна екологія. Місце і роль концепції ноосфери в світогляді сучасного природодослідника. Поняття коеволюції людини і природи. Концепція коеволюції Н. Моісеєва.

Екоетика як універсальна етика людської життєдіяльності і засада екологічної культури. Нормативний характер екоетики та її принципи: самоцінність природи; відповідальність людини перед природою; обов’язок перед майбутніми поколіннями. Етика відповідальності Г. Йонаса. Урбоекологія.

Екологія людини.

Література:

 1. Бойко І. Біоетика. – Львів: Вид-во Укр. католицького університету, 2008. // theologia.ucu.edu.ua›knygy/76-igor-bojko-bioetyka.

 2. Введение в биоэтику / Под ред. Юдина Б.Г. – М. : Прогресс-Традиция, 1998. – 384 с.

 3. Вернадський В. Кілька слів про ноосферу // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 168–178.

 4. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів: “ПОЛЛІ”, 1997. – С. 216.

 5. Печчеи А. Человеческие качества. – М. : «Прогресс», 1980. — 302 с. // igrunov.ru›cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/.

 6. Рьюз М. Философия биологии. – М. : «Прогресс», 1977. - 320 с. // http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc.

 7. Тищенко П.Д. Феномен биоэтики // Вопросы философии. – 1992. - № 3. //http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc.

 8. Швейцер А. Культура и этика. Биологическая и социоэтика. – М. : Прогресс, 1973. // http://psilb.org.ua/fooks/shveio/txt19.htm.

 9. Шульга Е. Н. Генезис идеи коэволюции // Биофилософия. – М., 1997 // philosophy.ru/iphras/library/wbiof0.html.


Контрольні питання:

  1. На яких принципах базується екоетика?

  2. Які проблеми постають при дослідженні екології людини?

  3. Що таке коеволюція і які шляхи досягнення коеволюційного характеру взаємодії природи та суспільства?


Тема 15. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ

Генетика як наука. Місце генетики в системі біологічних наук. Історія становлення генетики. Молекулярно-генетичний підхід в біології.

Генетика та еволюція. Соціально-філософські аспекти розвитку генетики. Історія і трагедія генетики в СРСР. Т. Лисенко і М. Дубінін.

Дискусія стосовно взаємодії соціального та біологічного. Антропогенетика. Евгеніка та неоевгеніка як ідеологізовані галузі дослідження спадковості. Екологічна неоевгеніка. Неоевгеніка та генна інженерія. Біомеханічний напрям неоевгеніки. Соціальна неоегеніка.

Геном людини: філософські та етичні проблеми. Проблеми та перспективи розвитку генетики в контексті розвитку суспільства.

Література:

 1. Беляев Д.К. О некоторых философских проблемах генетики // elib.org.ua›philosophy/ua_show_archives.php або http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/5_99/09_belyaev.htm.

 2. Бледнов І.Ф. Філософия антропогенетики // Гуманітарний журнал. - 2011 – № 3 –4. – С. 44-56 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gumj/2011_3-4/Blednov.pdf.

 3. Докинз Р. Эгоистический ген. – М.: Мир, 1993 // http://lib.aldebaran.ru/author/dokinz_richard/dokinz_richard_yegoistichnyi_gen / або http://groh.ru/gro/dawkins/dawkins.html.

 4. Докинз Р. Расширенный фенотип: длинная рука гена. – М. : Астрель, Corpus, 2010. – 512 с. // elementy.ru›Библиотека›430568.

 5. Дубинин Н.П. Избранные труды. Т. 4. История и трагедия советской генетики. Философские проблемы генетики. – М. : Наука, 2002. – 408 с. //books.iqbuy.ru.

 6. Гершензон С.М., Бужиевская Т.И. Евгеника: 100 лет спустя // Человек. – 1996. – № 1 / http://www.webcitation.org/69MP8zmiU або http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VIVOVOCO.HTM.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять
Внутрішньогосподарський контроль" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»
«Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка