Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
0.63 Mb.
НазваМетодичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Сторінка3/5
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Грехэм Л. Естествознание, философия и науки о
человеческом поведении в Советском Союзе
. Пер. с англ. — М. : Политиздат, 1991. — 480 с. / scepsis.ru/library/id_801.html.


 • Захидов С.Т. Генетический хаос. Могильная тишина или тишина колыбели. // http://spkurdyumov.narod.ru або http://spkurdyumov.narod.ru/Zachidov10.htm.
 • Панов. Е.Н. Есть ли альтруизм у бактерий? // http://www.goldentime.ru/hrs_text_043.htm.


 • Поликарпов В.С. Современная культура и генная инжинерия. – Ростов-на-Дону, 1991 // ihtik.lib.ru/ р. Философские науки № 7670.

 • Тищенко П.Д. Ген-Этика // Человек. – 1996. - № 6. - С. 67 // ihtik.lib.ru/ р. Биология № 3450.

 • Фролов И.Т, Пастушный С.А. Менделизм и философсие проблемы генетики. – М., 2008. – 288 с. infoknigi.ru›index.php?newsid=23805.

 • Фролов И.Т. Философия и история генетики. Поиски и дисуссии. – М., 2007 / twirpx.com›file/267304/.


  Контрольні питання:

   1. Що таке неоєвгеніка і які її перспективи?

   2. Яке значення для розвитку уявлень про людину має відкриття геному?

   3. Які нові морально-етичні проблеми постають перед людством у зв’язку з розвитком генетики?


  Тема 16. ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО

  Проблема відповідальності науки і вчених перед суспільством. Рівні етичної відповідальності. Негативні наслідки наукової творчості: за чи проти. Свобода та соціальна відповідальність вченого. Взаємозв’язок моральної, світоглядної і соціальної відповідальності вченого. Біоетика. Сциєнтизм і антисциєнтизм в оцінці майбутнього науки. Наука і освіта. Сциєнтистська модель освіти та її сучасна модернізація.
  Література:

  1. Агацци Э. Моральные измерения науки и техники. – М. : Московский философский фонд, 1998. – 344 с. // PlatonaNet.org.ua›…nauki_tekhniki…nauki…tekhniki…

  2. Аршинов В.И., Горохов В.Г., Чеклецов В.В. Наноэтика-конвергенция этических проблем соременных технологий или пролегомены к постчеловеческому будущему // Эпистемология и философия науки. – 2009. – № 2 // journal.iph.ras.ru›2009_2.pdf.

  3. Юдин Б.Г. Этика науки и ответственность учених // Философия и методология науки / под. ред. Купцова В. И. // lib.rus.ec›Книги›314832/read.

  4. Фролов И.Т. Этика науки. Проблемы и дискусии. – М. : Политиздат, 1986. – 399 с. // www-books-18.ru›53752-etika-nauki…i-diskussii.html.


  Контрольні питання:

  1. На вашу думку, чи існує суперечність між потребою прогресивного розвитку науки та моральними проблемами, що постають перед вченими?

  2. Як у процесі навчання формуються основні моральні принципи вченого.

  3. Нова наукова парадигма ХХI ст. і нові моральні виклики.


  3. Теми есе


  1. Світоглядні проблеми біології.

  2. Поняття «школа» в біологічній науці.

  3. Зв’язок освіти та наукових досліджень у сучасній науці.

  4. Постнекласична раціональність як основа сучасного біологічного знання.

  5. Зміни біологічного знання в контексті змін історичних форм раціональності.

  6. Специфіка експерименту в біології.

  7. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання в біологічні й науці.

  8. Принцип глобального еволюціонізму в сучасній науковій картині світу.

  9. Основні ідеї сучасної біологічної картини світу.

  10. Філософсько-методологічні проблеми сучасної генетики.

  11. Наукові революції в біології.

  12. Науково-технічний прогрес і майбутнє людства.

  13. Розвиток нових технологій у біологічній науці: куди він веде людство?

  14. Нова екофілософія і проблеми виживання людства.

  15. Відповідальність ученого у глобальному світі.

  16. Чи завжди істина корисна?

  17. Чи можуть бути корисними помилки?

  18. Дедуктивно-аксіоматична побудова теоретичного знання: за і проти.

  19. Проблема редукції у біології.

  20. Роль інтуїції у побудові наукової теорії.

  21. Наукова дискусія у біології.

  22. Специфіка методу спостереження у біології.

  23. Концепція віртуальних світів.

  24. Клонування: за чи проти.

  25. Генетично модифіковані продукти: за чи проти.


  4. ІндивідуальнІ навчально-дослідницькІ завдання
  1. Перспективи міждисциплінарного підходу в сучасній біології.

  2. Порівняння креаційного та еволюційного підходів до проблеми виникнення життя.

  3. Критерії істинності знання сучасної біологічної науки.

  4. Поняття коеволюції, його методологічне значення для вирішення сучасної екологічної проблеми.

  5. Механізм впливу філософських концепцій на розвиток наукових теорій.

  6. Обґрунтуйте або спростуйте твердження: Концепція НДП І. Лакатоша репрезентує постнекласичну парадигму розвитку науки.

  7. Порівняйте механізм розвитку наукового знання за І. Лакатошем, Т. Куном, Г. Башляром та П. Фейрабендом.

  8. Принципи використання синергетичної методології в біологічних науках.

  9. Принципи екологічної етики в різних соціокультурних та інтелектуальних контекстах.

  10. Світоглядно-етичні аспекти концепції благоговіння перед життям А. Швайцера, значення його поглядів для формування поняття екологічної відповідальності.

  11. Необхідність аналізу аксіологічного виміру новітніх біотехнологій.

  12. Основні риси сучасної біологічної картини світу.

  13. Філософсько – методологічне значення поняття «геном людини».

  14. Доведіть, що розвиток сучасного біологічного знання здійснюється на основі інтеграційно-диференційних процесів.
  5. Самостійна робота студента

  Підготовка до лекцій, опрацювання теми та оригінальних текстів до теми, підготовка словника термінів до теми, підготовка рефератів та есе
  з/п

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1.

  Наука як об’єкт філософського пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Вебер М. Наука как призвание и профессия // http://lib.ru/POLITOLOG/weber.txt/.

  2. Любищев А.А. Нужна ли философия для науки. Философия биологии: вчера, сегодня и завтра. – М. : ИНФРАН, 1996. – 306 с. // http://philosophy.ru/iphras/library/karpinsk/biophil.html.

  3. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техники. – Львів : Світ, 2006 – 152 с. // twirpx.com›file/58449/.

  4. Мельник В.П. Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 592 с.

  2

  2.

  Філософські засади наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. К., 1998. – 668 с. //izbornyk.org.uajruss/russ13.htm або // twirpx.comfile/465837/.

  2. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техники. – Львів : Світ, 2006 – 152 с. // twirpx.comfile/58449/.

  3. Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: Наука, 1999. – 462 с. // philsci.univ.kiev.ua›biblio/step-gl3.html або http://philosophy.ru/library/stepin/index.html.
  2

  3.

  Методологічні засади наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Никифоров А.Л. Философия науки: история, методология. – М., 1998. – С. 14-45 // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Nikiforov.html.

  2. Никифоров В. Логика и методология научного исследования // vnikiforov.comcontent/uploads/Lekcionnie-kursi або http://vnikiforov.com/wp-content/uploads/Lekcionnie-kursi-4.pdf.

  3. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техники. – Львів : Світ, 2006 – 152 с. // twirpx.com›file/58449/.
  2

  4.

  Структура наукового знання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Девятова С.В., Купцов В.И. Структура научного знания //Философия и методология науки / под. ред. Купцова В. И. // http://lib.rus.ec/b/314832.

  2. Некифоров В. Логика и методология научного исследования // vnikiforov.comcontent/uploads/Lekcionnie-kursi

  3. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. – М. : Контакт - Альфа, 1995 // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Step/index.php.
  3

  5.

  Проблема істини та її обґрунтування в науковому пізнанні. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Гадамер Г. Г. Що є істина? / Переклад М. А. Кондратьєвої за участю М. С. Плотникова // Логос. - 1991. - № 1. - С. 30-37.

  // ji.lviv.uaji-library/Vozniak/text-i-perekl/kn3.

  1. Гайдеггер М. О сущности истины.// philosophy.ru›library/heideg/verit.html.

  2. Касавин И.Т. Истина: вечная тема и современные вызовы // Эпистемология и философия науки. - М. : Канон+, 2009. Т. 20. - N 2. - С. 5-13.

  3. Чудинов Э. Природа научной истины. М.: Изд-во полит. литературы, 1977. – 306 с. // gumer.infobogoslov_Buks/Philosprir/index.php.
  2

  6.

  Ідеали, норми та засадничі принципи наукового пізнання.

  Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира и культура техногенной цивилизации. М. : ИФРАН, 1994. – 274 с.

  2. Юдин Б.Г. Нормы и ценности научного сообщества // Философия и методология науки / под. ред. Купцова В. И.) // lib.rus.ec›Книги›314832/read.
  2

  7.

  Динаміка наукового пізнанння. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Кун Т. Структура наукових революцій. Академ-Прес, 2001. 226 с.

  2. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. Гл. 9 Динамика научного познания.

  2

  8.

  1. Соціокультурні виміри наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Мамчур Е.А Социокультурный аспект науки. – М., 1998 // twirpx.comfile/411084/.

  2. Мамчур Е.А. Образы науки в современной культуре. – М., 2008 // twirpx.comfile/136586/.

  3. Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. М., 2007. – 439 с. // PlatonaNet.org.uaknigikasavin_filatovteologii

  4. Панищев А.Л. Наука в системе культуры и цивилизации // Успехи современного естествознания, 2006, – № 12. – С.37-40.

  2
  Підготовка до модульної контрольної роботи № 1. Тестування.

  1

  9.

  Наукова творчість як предмет філософського аналізу.

  Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Кедров Б.О. О творчестве в науке и технике. М. : Мол. гвардия, 1987. — 192 с. // http://www.twirpx.com/file/185150/ або ihtik.lib.ru/ р. Биология 2365.

  2. Майданов А.С. Методология научного творчества. – М. : Издательство: ЛКИ, 2008. – 512 с. // twirpx.com›file/355659.
  2

  10.

  Наука як система комунікацій. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Кашкин А.В. Введение в теорию коммуникации. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. – 175 с.

  2. Мирская Е. Коммуникации в науке // ecsocman.hse.rudata/2011/03/09/1214894482/10.pdf.

  2

  11.

  Актуальні проблеми природознавства ХХстоліття. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів : Літопис, 2004. 544 с.

  2. Капаций А. Цивилизация богов. Прогноз развития науки и техники в 21 столетии // transhumanism-russia.rucontent/view/555/94/.

  3. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. – Изд. 3-е. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 288 с.

  4. Летов О.В Философские аспекты развития нанотехнологий // Эпистемология и философия науки. – 2009. - № 2. journal.iph.ras.ru2009_2.pdf.


  2

  12.

  Філософія біології. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Рьюиз М. Философия биологии // http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc.


  2

  13.

  Еволюційна та креаційна моделі розвитку: філософсько-методологічний аспект. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:


  1. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. – М. : Академия, 2001. – 425 с.

  2. Кейлоу П. Принципы эволюции. М. : Мир, 1986. - 128 с. // ihtik.lib.ru/ р. Биология 2366.

  3. Пучков П.В. Эволюция или творение // evolution.powernet.rupolemics/evolutionism.htm.


  2

  14.

  Філософські проблеми екології. Формування ноосферного мислення. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

  1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М. : Наука, 1989. – 261 с.

  2. Вернадський В. Кілька слів про ноосферу // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 168–178.


  3

  15.

  Філософські проблеми генетики. Термінологічний словник. Есе. Конспект оригінальних текстів:

  1. Докинз Р. Эгоистический ген. – М., 2004 // ihtik.lib.ru/ р. Биология № 2149.

  2. Дубинин Н.П. Избранные труды. Т. 4. История и трагедия советской генетики. Философские проблемы генетики. М. : Наука, 2002. – 408 с. //books.iqbuy.ru.

  3. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. – Львів : Літопис, 2004. – 544 с.

  3. Тищенко П.Д. Ген-Этика // Человек. – 1996. - № 6. - С. 67 // ihtik.lib.ru/ р. Биология № 3450.

  4. Фролов И.Т, Пастушный С.А. Менделизм и философсие проблемы генетики. – М., 2008. – 288 с. infoknigi.ru›index.php?newsid=23805.

  5. Фролов И.Т. Философия и история генетики. Поиски и дисуссии. – М., 2007 / twirpx.com›file/267304/.

  2

  16.

  Проблема моральної відповідальності вченого. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: 1. Юдин Б.Г. Этика науки и ответственность учених // Философия и методология науки / под. ред. Купцова В. И. //lib.rus.ecКниги314832/read.

  2. Фролов И.Т. Этика науки. Проблемы и дискусии. М. : Политиздат, 1986. 399 с. // www-books-18.ru53752-etika-nauki…i-diskussii.html.

  3. Швейцер А. Культура и этика. Р. 14. Биологическая и социоэтика // http://psilb.org.ua/fooks/shveio/txt19.htm.


  2
  Підготовка до модульної контрольної роботи № 2. Тестування

  1
 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять
  Внутрішньогосподарський контроль" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»
  «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
  Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
  Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»
  Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
  Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
  Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
  Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
  Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
  Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  ua.convdocs.org


  База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
  звернутися до адміністрації
  ua.convdocs.org
  Реферати
  Автореферати
  Методички
  Документи
  Випадковий документ

  опубликовать
  Головна сторінка