Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
0.63 Mb.
НазваМетодичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Сторінка4/5
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5


Результатом опрацювання творів, винесених на самостійне опрацювання, має стати написання рецензії на кожен твір (1-2 стор.), яка оцінюється двома балами.
6. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Знання з навчальної дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою.

1 модуль проводиться на 8 тижні ІХ семестру.

2 модуль – на 17 тижні ІХ семестру.

Для оцінювання знань використовуватимуться такі методи контролю:

усний контролю, письмовий контроль, модульні контрольні роботи, програмований контроль.

Форми контролю: поточний контроль, модульний контроль, підсумковий контроль.
Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Модульна контрольна робота – 0–10 балів.

Доповідь – 0–10 балів.

Доповідь за індивідуальним завданням – 0-10 балів.

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 10 балів(одна в семестр).

Іспит: 50 балів.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

А

90 – 100

5

Відмінно


В

81–89

4

Добре


С

71–80

D

61–70

3

Задовільно


Е

51-60


КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їхніх ідей і суть їхнього внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логічної відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки.


7. Тести для перевірки знань
1. Яка з означених нижче функцій науки є соціальною?


 1. культурно-світоглядна;

 2. метологічна;

 3. пізнавальна;

 4. орієнтувальна.


2. Здатність науки бути соціальною силою проявляється у вирішенні нею…

 1. глобальних проблем;

 2. проблеми пізнання істини;

 3. проблеми демаркації наукового та ненаукового знання;

 4. проблем національної безпеки.


3. Що з зазначеного нижче не є структурним елементом науки як соціального інституту?

 1. наукові школи;

 2. вчені зі знаннями;

 3. система наукової інформації;

 4. система буденного досвіду.


4. Наукова школа – це…

 1. угрупування, об’єднане дослідницькою програмою і стилем мислення, очолене видатним ученим;

 2. угрупування вчених, що працюють над однією проблемою;

 3. угрупування вчених, що працюють в одній країні;

 4. угрупування вчених, що працюють в одній установі.


5. До інстуціональних форм науки належить…

 1. наукова школа;

 2. окремий вчений;

 3. науковий заклад;

 4. науковий журнал.6. Яке визначення науки не пов’язане з визначенням аспектів її буття?

 1. наука - це пізнавальна діяльність;

 2. наука - соціальний інститут;

 3. наука - це культурний феномен;

 4. наука - це спосіб забезпечити собі засоби для існування.


7. Які види наукової раціональності знаєте?

 1. постнекласична;

 2. емпірична;

 3. вірогіднісна;

 4. антична.


8. Які філософські концепції розглядали проблемами наукового знання?

 1. позитивізм;

 2. філософія життя;

 3. екзистенціалізм;

 4. марксизм.


9. Інтерналізм - це…

 1. визнання внутрішньонаукових чинників єдиною причиною розвитку наукового пізнання;

 2. визнання як внутрішніх ,так і соціальних чинників причиною розвитку науки;

 3. визнання соціокультурних чинників основними в розвитку науки.


10. Представником екстерналізму є…

 1. Т. Кун;

 2. І. Лакатос;

 3. Поляні;

 4. П. Фойєрабенд.


11. Визначте функцію філософії щодо науки.

 1. повністю визначає розвиток науки;

 2. філософія виконує методологічну функцію по відношенню до науки;

 3. філософія не пов’язана з наукою;

 4. раніше між філософією та наукою був зв’язок- тепер він не потрібний


12. Окресліть структурний елемент засад наукового знання.

 1. культурна традиція;

 2. гіпотеза;

 3. факт;

 4. ідея.


13. Автором теорії методологічного анархізму є…

 1. П. Фойєрабенд;

 2. Т. Кун;

 3. К. Поппер;

 4. І. Лакатос.


14. Особливостями постнекласичної науки є …

 1. увага до впливу випадковості, людського чинника на події;

 2. увага до впливу соціальних чинників на розвиток науки;

 3. увага до впливу культурних чинників на розвиток науки;

 4. увага до впливу універсальних світових законів на розвиток подій.


15. Автором теорії наукової революції є…

 1. Т. Кун;

 2. К. Поппер;

 3. І. Лакатос;

 4. П. Фойєрабенд.


16. Філософія науки спрямована на…

 1. узгодження уявлень про реальність у різних науках та формування цілісної картини світу;

 2. дослідження механізму розвитку природознавства;

 3. встановлення універсальних законів отримання нового знання;

 4. підвищення ерудованості науковців.


17. Ідея можливості обґрунтування істинного знання емпірично розвивалася…

 1. позитивізмом;

 2. раціоналізмом;

 3. І. Кантом;

 4. К. Марксом.


18. Некласична наука спирається на …

 1. ідеї спрямованого розвитку та теорії ймовірностей;

 2. ідею щодо провідної ролі випадковості;

 3. ідею детермінізму;

 4. ідею фаталізму.


19. Визначте рису спільну для філософії та науки.

 1. спрямованість на пізнання загального в явищах;

 2. наявність емпіричного обґрунтування;

 3. світоглядна складова;

 4. намагання пізнати певну частину світу.


20. Визначте метод, який належить до загальнонаукових.

 1. аналітичний;

 2. діалектичний;

 3. феноменологічний;

 4. моделювання.


21. Визначте метод, який належить до філософських.

 1. компаративістський;

 2. діалектичний;

 3. історичний;

 4. системно-структурний.


22. Різниця між розумом та розсудком полягає у тому, що…

 1. розум – продуктивна частина мислення, а розсудок – репродуктивна;

 2. розсудок – продуктивна частина мислення, а розум – репродуктивна;

 3. розум може пізнавати лише явища, а розсудок – сутність.


23. До структури наукового пізнання крім теоретичного входить також…

 1. емпіричне;

 2. чуттєве;

 3. раціональне;

 4. ірраціональне.


24. Істини науки мають …

 1. абсолютний характер;

 2. відносний характер;

 3. абсолютно-відносний характер.


25. Історичний характер пізнання був відкритий ….

 1. Г. Гегелем;

 2. М. Шелером;

 3. Р. Декартом;

 4. Д. Локком.


26. Некласичний етап розвитку науки почався у

 1. 20 ст.;

 2. 18 ст.;

 3. 19 ст.;

 4. 21 ст.


27. Філософія біології вивчає…

 1. специфіку та структуру наукового знання про живі об’єкти;

 2. живі об’єкти;

 3. методологію вивчення живих об’єктів;

 4. філософські концепції, що розглядають проблему життя.


28. Критерієм істинності теорії є (виберіть правильну пару)

практична вигода – прагматизм;

співпадіння образу предмета у відчуттях і у свідомості – Арістотель;

загальнолюдська практика – Г’юм;

критерію істинності не існує – К. Маркс.
29. Основна функція наукової парадигми полягає у тому, щоб …

 1. формулювати основні закони філософії;

 2. визначати пріоритетні напрямки розвитку науки;

 3. забезпечити фахову підготовку науковців.

 4. формувати фундаментальні настанови та принципи осмислення світу.


30. До форм теоретичного пізнання належать…

 1. гіпотеза;

 2. відчуття;

 3. уявлення;

 4. споглядання.


31. До форм емпіричного пізнання належить…

 1. спостереження;

 2. припущення;

 3. інтуїція;

 4. медитація.


32.Синергетика – це…

 1. методологія, що розглядає об’єкти як відкриті нелінійні системи;

 2. методологія, що розглядає світ як незмінний;

 3. методологія, що розглядає світ як систему, яка розвивається;

 4. методологія, згідно якої все в світі знаходиться у всезагальному зв’язку.


33. Визначте елемент, який не належить до структури наукової картини світу.

 1. відчуття;

 2. теоретичне ядро;

 3. фундаментальні припущення;

 4. окремі теоретичні моделі.


34. Наукова картина світу – це…

 1. конкретно-історичне уявлення про світ. що обумовлює стиль та спосіб наукового мислення;

 2. уявлення про світ кожного окремого науковця;

 3. уявлення про про світ, які представлені в наукових школах;

 4. уявлення про світ усіх людей в певний історичний період.


35. Якому типу раціональності відповідає орієнтація на лінійну модель розвитку світу та принцип детермінізму?

 1. класичній;

 2. некласичній;

 3. постнекласичній.


36. Філософські засади науки- це…

 1. система філософських ідей та принципів, що лежать в основі наукової картини світу, ідеалів та норм пізнання;

 2. філософська теорія, яка є вираженням духу епохи;

 3. філософські ідеї, прихильниками і виразниками яких стають окремі вчені.


37. Ідеали наукового пізнання -це…

 1. регулятивні ідеї та принципи, що відображають уявлення про цінності наукової діяльності та її мету;

 2. абсолютна істина;

 3. образ дослідження, якого прагнуть досягнути науковці.


38. Визначте вид наукової революції.

 1. глобальна;

 2. локальна;

 3. інтегральна;

 4. міжнародна.


39.Фальсифікація – це…

 1. методологічний принцип визначення істинності тверджень за Поппером;

 2. визнання неправдивості тверджень;

 3. визначення неправдивості окремих аспектів теорії з метою обґрунтувати її істинність у цілому.


40. Веріфікація – це…

 1. перевірка теоретичних положень завдяки їхньому співставленню із емпіричними фактами;

 2. перевірка істинності тверджень завдяки їхньому співставленню із практикою;

 3. перевірка тверджень на істинність через співставлення їх із результатами діяльності;

 4. відмова від перевірки істинності тверджень.


41. Визначте, що не є формою ідеалів і норм наукового пізнання.

 1. пояснення та опис;

 2. доведення та обґрунтування;

 3. побудова та організація знань;

 4. розуміння.


42. Які з проблем можна розглядати як біоетичні?

 1. евтаназія;

 2. фізичне виховання дітей;

 3. догляд за людьми;

 4. одруження.


43. Етика науки – це…

 1. те саме , що і етика;

 2. наука про моральні основи наукової діяльності;

 3. принципи поведінки вченого в дослідницькій діяльності;

 4. принципи поведінки вченого на вулиці.


44. Соціальна відповідальність вченого полягає у тому…

 1. як будуть використані результати його наукових досліджень;

 2. як себе поводить у громадських місцях;

 3. як використовує фонди, що йому надали для дослідження.


45. Визначте структурний елемент наукової теорії.

ідеали і норми наукового пізнання;

відчуття;

спостереження;

факт.
46. Яка із зазначених функцій не є функцією наукової теорії?

 1. орієнтувальна;

 2. світоглядна;

 3. методологічна;

 4. пізнавальна.


47. Автором дедуктивної моделі побудови наукової теорії є…

 1. Р. Декарт;

 2. Б. Паскаль;

 3. Д. Локк;

 4. К. Поппер.


48. Предметом біоетики є…

 1. моральні принципи поведінки людини у медичній та біологічній сфері;

 2. поведінка живих істот;

 3. наявність моральних принципів у поведінці тварин;

 4. не відрізняється за предметом від етики.


49. Екзистенційний поворот у науці означає…

 1. включення у процес пізнання ціннісно-цільових структур людської діяльності;

 2. включення науки у контекст культури;

 3. розгляд неповторності людського буття як наукової проблеми.


50. Основною проблемою праці «Третя хвиля» є…

 1. особливості науки в інформаційному суспільстві;

 2. ненаукові форми пізнання;

 3. пошук закономірностей розвитку пізнання;

 4. дослідження філософії К. Поппера.51. Глобальний еволюціонізм – це…

 1. теорія, що намагається пояснити цілісний розвиток Всесвіту від елементів до людини;

 2. теорія Дарвіна;

 3. те саме, що і діалектика Гегеля;

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять
Внутрішньогосподарський контроль" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»
«Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка