Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
0.63 Mb.
НазваМетодичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Сторінка5/5
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
християнський еволюціонізм.


52. Вислів: “ чини так, щоб наслідки твоїх дій були у згоді з неперервністю праведного життя на Землі, приймай відповідальність за все, що стається перед майбутніми поколіннями” є вираженням…

 1. категоричного імперативу Канта;

 2. етики відповідальності Йонаса;

 3. етики благоговіння перед життям Швайцера;

 4. марксизму.


53. Коеволюція – це …

 1. біологічна еволюція;

 2. взаємопо’язана еволюція біосфери і суспільства;

 3. суспільний прогресс;

 4. духовний розвиток особи.


54. Гіпотеко-дедуктивна теорія – це…

 1. аксіоматична теорія;

 2. поєднання гіпотетичних теоретичних тверджень та їхньої емпіричної перевірки;

 3. сукупність емпіричних фактів;

 4. теорія, що пройшла верифікацію.


55. Соціальна екологія – це…

 1. міждисциплінарна дисципліна;

 2. монодисципліна;

 3. поєднання біології та фізики;

 4. поєдння біології та філософії.


56. Генетичний апгрейд – це…

 1. позбавлення людства від біологічної (генетичної) обмеженості завдяки біологічному конструюванню людини;

 2. клонування людини;

 3. наявність генетичних аномалій;

 4. прийом ліків для покращення адаптації до середовища.


57. Предметом еволюційної генетики є …

 1. генетичні аспекти видоутворення;

 2. генні мутації;

 3. генетичні трансформації в процесі еволюції.


58. Предметом соціальної екології є …

 1. дослідження принципів організації людською діяльності з врахуванням екологічних законів;

 2. дослідження процесу еволюції форм живої матерії;

 3. відстеження впливу кліматичних, сейсмологічних чинників на форми живого;

 4. дослідження правильної організації соціального оточення людини.


59. Евгеніка-це…

 1. наука про соціальне управління еволюцією людини;

 2. покращення генофонду певних видів тарин;

 3. селекція рослин;

 4. методика знищення недієздатних людей.


60. Трансгуманізм – це…

 1. керована трансформація біо-соціальних якостей людини;

 2. звернення до духовного світу людини;

 3. фізичне вдосконалення людини;

 4. стихійні зміни біологічних якостей людини.


61. Визначте вид часу який не належить до біологічного.

 1. вік особи;

 2. вік виду (поколінь);

 3. час зміни форм життя;

 4. фізичний час.


62. Призначення біологічного годинника полягає у тому, щоб…

 1. вимірювати часові зміни біологічних процесів у живих істот;

 2. дозволяти особі вчасно прокинутися;

 3. забезпечувати пристосування до середовища;

 4. забезпечувати еволюційні зміни в популяціях.


63. Визначте, що з нижче зазначеного не є рівнем організації живої матерії?

 1. молекулярно-генетичний рівень;

 2. клітинний рівень;

 3. популяційно-видовий рівень;

 4. квантовий рівень.


64. Яке із зазначених тверджень свідчить про світоглядну спрямованість біології?

 1. життя – це частина еволюції Всесвіту;

 2. в основі еволюції лежить природний добір;

 3. клітина є складним системним утворенням;

 4. до складу гену входить ДНК.


65. Яка із наведених теорій належить до некласичної біології?

 1. синтетична теорія еволюції;

 2. трансформізм;

 3. креаціонізм.


66. В основі синтетичної теорії еволюції лежить…

 1. перехід від організмоцентризму до популяційного стилю мислення;

 2. ідея креаціонізму;

 3. ідея боротьби за існування.


67. Ноосфера –це…

 1. сфера взаємодії людини та природи, де розумна людська діяльність стає визначальним чинником;

 2. тотожна антропосфері;

 3. тотожна біосфері;

 4. тотожна сфері неживої природи.68. За Вернадським, стадія, що передує ноосфері називається…

 1. атмосфера;

 2. біосфера;

 3. літосфера;

 4. техносфера.


69. Автором праці «Наукова думка як планетарне явище» є…

 1. Р. Декарт;

 2. В. Вернадський;

 3. А. Бергсон;

 4. Тейяр де Шарден.


70. За Вернадським, розум та воля людини як суспільної істоти…

 1. не впливає на реальні об’єкти та процеси;

 2. є геологічним та планетарним явищем, здатним кардинально змінювати світ;

 3. діють на світ лише в межах буденних потреб.


71. Фізичний та біологічний час…

 1. співпадають;

 2. не співпадають;

 3. різняться на годину;

 4. різняться на дві години.


72. Виберіть правильне визначення: «Віртуальна реальність – це…»

 1. уявна реальність, не пов’язана з дійсністю;

 2. досконала модель реальних об’єктів;

 3. ігровий інтерактивний комп’ютерний простір;

 4. штучно створена комп’ютерна модель реальності, якій не відповідають реальні об’єкти.


73. Віртуалізація науки – це…

 1. маніпуляція винятково з моделями при дослідженні реальних об’єктів та процесів;

 2. використання комп’ютерів для наукових досліджень;

 3. дослідження науковцями проблем, що не мають зв’язку з реальністю;

 4. формалізація наукового пошуку.


74. Чи поняття наукової спільноти та наукової організації співпадають?

 1. не співпадають;

 2. співпадають;

 3. співпадають частково.


75. Наукова спільнота – це…

 1. група дослідників, що працюють в одній сфері чи над однією проблемою та об’єднанні однією науковою парадигмою;

 2. група вчених, що працюють в одній науковій установі;

 3. група дослідників, що живуть в одному будинку;

 4. усі, вчені, що живуть у певній країні.


76. Чи пов’язана ідея креаціонізму з телеологією?

 1. так;

 2. ні;

 3. частково пов’язана.


77. Представником трансформізму був…

 1. Ж Бюфон;

 2. Ж. Ламарк;

 3. К. Лінней;

 4. Ч. Дарвін.


78. Трансформізм ґрунтувався на ідеї…

 1. перетворення одних органічних форм в інші під впливом середовища;

 2. незмінності видів;

 3. перехід одних органічних форм в інші внаслідок пристосування до середовища;

 4. перехід одних органічних форм у інші в результаті боротьби за існування.


79. Автором праці “Філософія зоології” був …

 1. Ч. Дарвін;

 2. Ж. Ламарк;

 3. К. Лінней;

 4. Ж. Бюффон.


80. Автром праці “Філософія ботаніки” був…

 1. К. Лінней;

 2. Ч. Дарвін;

 3. І. Пригожин.


81. Яку концепцію походження життя підтримував О. Опарін?

 1. біогенну;

 2. абіогенну;

 3. панспермії;

 4. креаціоністську.


82. Виберіть назву одного з етапів розвитку наукового пізнання.

 1. постнекласичний;

 2. постмодерний;

 3. постінформаційний;

 4. постіндустрійний.


83. Наукова раціональність полягає у …

 1. здатності мислення працювати з ідеальними об’єктами та відображенні їх у понятійно-концептуальній формі;

 2. здатності людини обмірковувати свої рішення;

 3. здатності людини прораховувати наслідки своїх вчинків;

 4. здатності мислити логічно.


84. Яка праця була математичним еталоном науковості?

 1. ”Початки” Евкліда;

 2. “Міркування про метод” Декарта;

 3. “Досліди про людське розуміння” Берклі;

 4. “Монадологія” Ляйбніца.


85. На яких засадах ґрунтується методологія сучасної науки?

 1. на фізичних еталонах науковості;

 2. на математичних еталонах науковості;

 3. на принципі гіпотетичності.


86. Виберіть прізвище науковця, який запровадив термін ”генетика”.

 1. В. Бетсон;

 2. Г. Мендель;

 3. В. Докучаєв;

 4. О. Серебровський.


87. Предметом екологічної генетики є …

 1. взаємовпливи генетичних процесів та екологічних відносин;

 2. дослідження механізмів спадковості;

 3. -дослідження сучасної екологічної ситуації;

 4. дослідження впливу зовнішніх чинників на спадковість.


88. Яка із зазначених функцій не пов’язана з функціонуванням науки?

 1. освітня;

 2. технологічна;

 3. експертна;

 4. естетична.


89. Виберіть поняття , яке є центральним у методології І. Лакатоса.

 1. науково-дослідницька програма;

 2. наукова революція;

 3. наукова спільнота;

 4. особистісне знання.


90. Виберіть поняття, яке є центральним для методології Т. Куна.

 1. парадигма;

 2. дослідницька программа;

 3. верифікація;

 4. фальсифікація.


91. Бімолекулярна революції пов’язана з…

 1. дослідженням спадковості людини;

 2. розвитком інформаційних технологій;

 3. розвитком нанотехнологій;

 4. дослідженням можливості життя у Всесвіті.


92. Поняття фальсифікаціонізму введене…

 1. Л. Вітгенштайном;

 2. Т. Куном;

 3. К. Поппером;

 4. І. Лакатосом.


93. Яка із зазначених характеристик є основною для індустріальних цивілізацій?

 1. прискорення перебігу соціальних подій;

 2. високий рівень життя;

 3. формування нової системи цінностей, в якій пріоритетними є інновації;

 4. просторова визначеність життя замінюється часовою.


94. Яка із зазначених характеристик є основною для традиційних цивілізацій?

 1. низький рівень життя;

 2. інноваційна діяльність не заохочується;

 3. повільний темп суспільного прогрессу.


95. Суть наукової революції за Куном полягає у …

 1. зміні світогляду;

 2. зміні влади;

 3. зміні парадигми;

 4. зміні наукового напрямку.


96. Дослідницька програма за Лакатосом складається з…

 1. фундаментальних теорій;

 2. гіпотез;

 3. апріорно прийнятих фундаментальних припущень і гіпотез;

 4. парадигм.


97. Науковий напрямок ґрунтується на…

 1. систематичному застосуванні певного методу;

 2. авторитеті людини, що його очолює;

 3. фундаментальній теорії;

 4. науковому товаристві.


98. Наукова традиція – це….

 1. фундаментальна теорія, що визнається науковою спільнотою як основа для подальшого розвитку науки;

 2. догматичні теорії, що перешкоджають науковому прогресу;

 3. будь-яка теорія, що визнається науковою спільнотою як істина.


99. Центральним принципом класичної науки вважається….

 1. усунення суб’єкта пізнання з пізнавального процесу для досягнення об’єктивної істини;

 2. математизація знань;

 3. введення експерименту;

 4. спирання на формально-логічні закони.


100. Центральним принципом постнекласичної науки вважається принцип…

 1. антропний;

 2. детермінізму;

 3. індетермінізму;

 4. верифікації.


101. Визначте один із основних принципів некласичної науки…

 1. формально-логічний характер методологічного обґрунтування знань;

 2. антропний принцип;

 3. залежність картини світу від цілеспрямованої діяльності суб’єкту;

 4. детермінізму.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять
Внутрішньогосподарський контроль" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»
«Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова для студентів
Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова” для студентів...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт"
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисипліни “Планування міст І транспорт” (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до лекційних занять і самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка