Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
166.4 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата конвертації13.05.2013
Розмір166.4 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:
Голова приймальної комісії
___________________О.А.Мінаєв
“____”______________2012р.


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Спеціальність: 7.05040102, 8.05040102 Металургія кольорових металів

Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

Зміст програми

ВСТУП

Програма є основним документом, який охоплює усі спеціальні дисципліни, що вивчаються студентами з напрямку «металургія» за спеціальністю «металургія кольорових металів» у період бакалаврської підготовки. До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання металознавства кольорових металів та охорони праці і навколишнього середовища. У кінці програми наведено перелік літератури, що рекомендовано.

Програму призначено для фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю 7.090402, 8.090402 «Металургія кольорових металів».


 1. Теорія та технологія виробництва металів

1.1.Основи металургійних процесів

1.1.1 Теорія металургійних систем

Коротка історія розвитку наукових основ металургії. Промислова класифікація металів. Класифікація руд. Класифікація металургійних процесів. Головні реакції отримання металів у вільному вигляді

Основні поняття фізичної хімії. Рівновага хімічної реакції. Міра хімічної спорідненості. Вільна енергія. Хімічні потенціали. Термодинамічні параметри. Ідеальні і реальні розчини. Поняття активності. Зв'язок між зміною енергії Гіббса і умовою рівноваги хімічної реакції. Принцип Ле-Шателье. Кінетика хімічних реакцій і окремих стадій. Поняття лімітуючої стадії. Вплив температури на швидкість реакцій в кінетичній і дифузійній областях.

Основи теорії рафінування металів методами ліквації і фракційної перекристалізації. Методи ліквації, загальні поняття. Формули Стокса. Отримання силуміну із сплавів Al-Si. Лікваційнє рафінування: свинцю від міді, олова від заліза, цинку від заліза, цинку від свинцю. Методи перекристалізації, загальні поняття. Метод витягування. Зонна плавка.

Основи теорії випаровування, сублімації і рафінування металів дистиляцією. Тиск парів і процес випаровування. Термодинаміка процесів випаровування і сублімації. Швидкість випаровування. Витрата тепла на процеси випаровування і сублімації. Тиск парів, температура кипіння і склад пари розчинів. Тиск парів двокомпонентних

Основи теорії процесів конденсації. Підрахунок кількості парів по парціальному тиску. Втрати металів від звітрювання при переплавленнях. Дистиляційні методи розділення металів. Рафінування металів ректифікацією. Теорія особливих видів розгону.

Фізико-хімічні властивості шлаків. Функції шлаку в металургії. Склад шлаків. Хімічні сполуки. Плавкість шлаків і явище переохолодження. Діаграми стану подвійних окисних систем Спільні властивості трикутних діаграм. Діаграми стану потрійних окисних систем. Графічні методи розрахунку складів шлаків і шихт по потрійних діаграмах стану. Діаграми плавкості подвійних і потрійних сольових систем. В'язкість оксидних і сольових розплавів. Хімічна природа і будова шлакових розплавів. Поверхневі властивості. Промислові шлаки.
1.1.2 Теорія пірометалургій них процесів

Фазова рівновага в системах Me – O, Me – S. Стисла характеристика твердих оксидів і сульфідів. Фазові діаграми систем Fe – S, Cu – S, Fe – O, Cu – O.

Термодинаміка процесів дисоціації оксидів, сульфідів і галогенідів. Дисоціація сполук з утворенням конденсованих фаз постійного складу. Вплив агрегатних перетворень на процеси дисоціації сполук металів. Дисоціація оксидів і сульфідів, які утворюють розчини.

Рідкий стан речовини. Структура твердого тіла і рідини. Шлакові розплави кольорової металургії. Поверхневий натяг, густина, в’язкість шлакових розплавів. Елетропровідність шлакових фізично – хімічні Властивості сульфідних розплавів і штейнів. Застосування статистичної термодинаміки до рідких шлаків і штейнів. Активність компонентів.

Елементи хімічної кінетики. Кінетика гомогенних реакцій. Кінетика гетерогенних реакцій. Поняття про каталіз.

Механізм і кінетика дисоціації сполук.

Окислення та сульфідування металів. Кінетика і механізм окислювання металів. Основи окислювального рафінування металів.

Відновлювальні процеси. Термодинаміка газового відловлювання легких металів. Відновлення оксидів в системах з розчинами, у присутності твердого вуглецю. Металотермія. Відновлення оксидів із шлакових розплавів. Відновлення металів із сульфідів.

Окислення сульфідів і взаємодія сульфідів та оксидів

Кристалізаційні методи рафінування металів. Ліквацій не рафінування, спрямована кристалізація, зона плавка.
1.1.3 Теорія електрометалургійних процесів

Основні поняття і закони електролізу. Предмет і зміст електрохімії. Класифікація електрохімічних процесів. Причини виникнення спрямованого руху іонів. Залежність питомої електропровідності розчинів електролітів від вмісту розчиненої величини. Реакції на електродах. Закони Фарадея. Вихід за струмом. Електродні потенціали. Стрибок потенціалу на межі фаз. Подвійний електричний шар. Стандартний електродний потенціал. Абсолютний електродний потенціал. Водневий електрод порівняння. Електрохімічний ряд напруг. Електровід´ємні і електрододатні метали.

Явища поляризації. Електрохімічна кінетика, головні складові частини вчення про неї. Зсув електродних потенціалів. Визначення електродної поляризації. Види поляризації. Залежність потенціалів електрохімічних процесів від густини струму. Поняття про струм обміну. Рівняння Тафеля. Концентраційна поляризація. Швидкість електродного процесу. Теорія Нернста. Швидкість розряду іонів. Товща дифузійного шару. Гранична густина струму. Залежність катодного потенціалу від концентрації катіонів. Максимальна густина струму на аноді. Витрата електроенергії під час електролізу. Коефіцієнт використання електричної енергії під час електроекстракції.

Катодні процеси. Загальна характеристика катодних процесів. Стадії виділення металу із розчину. Основні катодні процеси в електрометалургії. Поляризаційні криві розряду катіонів. Механізм електрокристалізації металів. Вплив різних чинників на електрокристалізацію. Спільний розряд катіонів

Анодні процеси. Діаграма Пурбе. Анодні розчинення металів. Нерозчинні аноди. Процеси на таких анодах. Перенапруга виділення кисню. Поляризаційні криві виділення кисню і хлору.

Електроліз розплавлених електролітів. Загальна характеристика іонних розплавів. Умовний стандартний потенціал. Хлорна та натрієва шкали електродних потенціалів. Особливості систем електродних потенціалів в іонних розплавів. Анодний ефект, його природа і засоби подолання. Теорія іонно- електронної рідини (металеві та неметалеві розчини). Вихід по струму метала (Вс). Катодне і катодно- анодне рафінування металів. Управління електродними процесами в іонних розплавах.
1.1.4 Теорія гідрометалургійних процесів

Мета і задачі гідрометалургії. Стадії та операції гідрометалургійних процесів. Переваги та недоліки гідрометалургійних процесів.

Термодинаміка процесів вилуговування. Характеристика води як розчинника. Енергія гідратації іонів. Діаграми Пурбе та їх використання для оцінювання стабільних станів системи.

Теоретичні основи кінетики вилуговування. Загальне рівняння швидкості вилуговування. Стадії процесу, що його лімітують. та їх характеристики. Дифузійні та кінетична зони вилуговування. Розрахункові та експериментальні заходи визначення основних параметрів кінетики вилуговування (енергії активації та порядку процесу).

Екстракційні процеси витягання, концентрування та очищення металів. Принципова схема екстракційного процесу. Класифікація екстрагентів та їх характеристика. Екстракція нейтральними екстрагентами. Вплив кислотності матеріалу, що екстрагують, і основності екстрагенту на результати екстракції. Аніоно- та катіонообмінна екстракція. Кінетика процесів екстракції.

Іонообмінні процеси. Вплив будови іонітів на характер іонного обміну. Основні технологічні характеристики іонітів. Рівновага іонного обміну та його основні кількісні характеристики. Ізотерми іонного обміну. Кінетика іонного обміну.

Основи процесів виділення металів та їх сполук із водних розчинів. Виділення важкорозчинних сполук. Фактори, що впливають на розчинність солей. Осадження гідроксидів, основних солей і сульфідів. Старіння осадів.

Основи процесів кристалізації. Термодинаміка кристалізації із розчинів. Механізм і кінетика утворення та зростання кристалів. Очищення та розділення кристалізацією із розчинів.
1.2 Металургія чорних металів

1.2.1 Виробництво чавуну

Загальна характеристика залізних руд. Класифікація руд і їх родовищ. Корисні і шкідливі складові частини руд. Оцінка і вимоги до якості руд. Особливості збагачення залізних, марганцевих та інших комплексних руд. Методи збагачення, устаткування для збагачення.

Флюси чорної металургії. Призначення і класифікація флюсів. Способи підготовки флюсів до металургійного виробництва. Вимоги до якості флюсів.

Загальна характеристика і використання палива в металургійних процесах. Металургійний кокс. Оцінка якості коксу, його вплив на ефективність доменного процесу. Замінники коксу.

Способи підготовки сировини для доменної плавки. Технологічні схеми і устаткування процесів виробництва агломерату і окатишів. Структура і властивості окускованої сировини, їх вплив на металургійні процеси.

Загальна схема доменного виробництва. Конструкції доменних печей. Основні елементи доменної печі. Види і склади чавуну і сплавів які виплавляють у доменних печах.

Порядок завантаження шихтових матеріалів у доменну піч. Розподіл матеріалів на колошнику.

Рух шихтових матеріалів і газів у доменній печі. Розподіл шихтових матеріалів і газів по перетину доменної печі.

Розкладення шихтових матеріалів у доменній печі. Загальні закономірності відновлення оксидів заліза у доменній печі. Відновлення оксидів заліза оксидом вуглецю та воднем, відновлення оксидів заліза вуглецем. Порівняння прямого і непрямого відновлення. Відновлення оксидів марганцю, кремнію, фосфору та інших елементів. Ступінь відновлення елементів у доменній печі, чинники впливу. Насичення металу вуглецем, утворення чавуну. Утворення первинних, проміжних і кінцевих шлаків, їх склад та властивості. Десульфурація чавуну в печі та після випуску.

Фізико-хімічні процеси у фурменній зоні доменної печі. Технологічна і економічна характеристика нагріву дуття в доменній печі. Розподіл температур в доменній печі та теплообмінні процеси.

Характеристика продуктів доменної плавки. Техніко-економічні показники доменної плавки: питома продуктивність, інтенсивність плавки, собівартість чавуну. Вплив різних факторів на ефективність роботи доменної печі. Методи інтенсифікації доменного процесу.

Екологічні аспекти доменного виробництва.
1.2.2 Виробництво сталі

Класифікація сталеплавильних процесів. Подові та конвертерні процеси.

Методи підвищення якості та розливання сталей.

Класифікація сталей, їх властивості та призначення.

Шихтові матеріали сталеплавильного виробництва. Металева та неметалева частини шихти. Вимоги до складових металевої та неметалевої частини шихти.

Загальна характеристика реакцій окислення вуглецю, їх теплові ефекти та вплив на організацію процесу плавки. Механізм реакцій окислення кремнію та марганцю, поведінка кремнію та марганцю під час плавки у сталеплавильних агрегатах.

Сірка та фосфор в сталі, їх вплив на властивості металу. Основи технології десульфурації та дефосфорації сталі.

Гази в сталі та їх влив на властивості сталі. Основи технологій дегазації металу (вакуумування, продування інертними газами). Способи розкислення сталі: осаджуюче, екстракційне, вакуумно-вуглецеве.

Принципи киснево-конвертерного виробництва. Конструктивні особливості конверторів донного, верхнього і комбінованого дуття. Технології виробництва сталі у конверторах донного, верхнього і комбінованого дуття. Техніко-економічні показники конверторного виробництва.

Головні елементи конструкції та принцип теплової роботи мартенівської печі. Періоди мартенівської плавки. Різновиди технологій виробництва сталі у мартенівській печі. Вимоги до шихти і палива. Шляхи інтенсифікації мартенівського процесу. Екологічні аспекти мартенівського виробництва.

Сучасні способи позапічного рафінування сталі.

Основні способи розливання сталі. Обладнання для розливання сталі. Кристалізація та структура зливків киплячої, спокійної та напівспокійної сталі. Ліквація в сталевих зливках. Сутність процесів безперервного лиття заготовок.
1.2.3 Металургія електросталі і феросплавів.

Принципи електросталеплавильного процесу.

Загальна характеристика фізико-хімічних умов електроплавки. Характер і особливості фізико-хімічних процесів. Загальна характеристика фаз. Фазова та хімічна рівновага у сталеплавильній системі.

Шихтові матеріали для електросталеплавильного процесу, їх підготовка. Конструкція вакуумних дугових електропечей. Технологія плавки сталі в дугових печах. Окислювальний та відновлювальний періоди електроплавки. Особливості розкислення та легування електросталі.

Виплавлення сталі в індукційних печах.

Електрошлакове переплавлення, теоретичне обґрунтування і технологія.

Переваги і перспективи електросталеплавильного виробництва.

Феросплави. Призначення, хімічний склад та класифікація феросплавів. Сировина для одержання феросплавів. Способи одержання феросплавів.
1.3 Металургія кольорових металів

1.3.1 Виробництво легких металів
Класифікація та загальна характеристика легких кольорових металів
Металургія алюмінію. Види алюмінієвих руд, їхній склад і родовища Способи виробництва глинозему. Виробництво глинозему способом Байєра. Виробництво глинозему способом спікання Комплексна переробка нефелінів способом спікання. Електролітична виплавка алюмінію з кріоліто-глиноземних розплавів. Металургія вторинного алюмінію. Теоретичні основи переробки вторинної алюмінієвої сировини. Технологія плавки вторинної алюмінієвої сировини у двокамерній відбивній печі. Класифікація домішок у сировині. Вплив домішок на якість алюмінієвих сплавів. Рафінування алюмінієвих розплавів. Класифікація методів. Фізико-хімічні основи рафінування розплаву продувкою газами Рафінування алюмінієвих розплавів від металевих домішок
Металургія магнію. Магнієва сировина та її підготовка для одержання магнію електролізом Електролітична виплавка магнію. Металургія вторинного магнію. Класифікація та характеристика вторинної магнієвої Сировини. Переробка вторинної магнієвої сировини в печах з сольовим обігрівом. Комплексна переробка вторинної магнієвої сировини.
Металургія титану. Види титанових руд, їхній склад і родовища. Виробництво чистого тетрахлориду титану. Переробка тетрахлориду титану за допомогою магнію. Рафінуваня титану.
1.3.2 Виробництво важких металів

Металургія свинцю. Сировина для виробництва свинцю. Підготування шихти для відновлювальної плавки. Виплавка свинцю в шахтній печі. Реакційна плавка свинцю. Пірометалургій не та електролітичне рафінування свинцю.
Металургія міді. Сировина для виробництва міді та її підготовка до металургійної переробки. Окислювальний обпал мідних концентратів. Виплавка штейна в шахтних, відбивних та електричних печах. Конвертування мідних штейнів. Вогневе та електролітичне рафінування міді.
Металургія нікелю. Сировина для виробництва нікелю та її підготовка до металургійної переробки. Переробка окислених та сульфідних руд. Електролітичне рафінування нікелю. Гідрометалургія нікелю.


1.3.3 Виробництво рідкісних металів

Металургія вольфраму. Сировина для виробництва вольфраму. Первинна обробка вольфрамових концентратів. Вилучення вольфрамового ангідриду з розчинів вольфрамату натрію. Виробництво порошкового вольфраму та його переробка в компактний метал.
Металургія молібдену. Сировина для виробництва молібдену. Окислювальний обпал молібденових концентратів. Виробництво чистого триоксиду молібдену. Виробництво металевого молібдені та його рафінування.
Металургія ванадію. Сировина для виробництва ванадію. Вилучення ванадію з чавуну та металургійних шлаків. Обробка сировини з метою одержання водорозчинних сполук ванадію. Висаджування ванадатів кальці., заліза та амонію із розчинів. Відновлення ванадію із галогенідів. Виробництво ферованадію.
1.3.4 Виробництво благородних металів
Первинна металургія благородних металів.

Сімейство благородних металів. Вилучення золота і срібла амальгамацією. Теоретичні основи процесу. Засоби амальгамації, внутрішня і зовнішня. Обробка амальгами. Амальгамаційно-гравітаційний процес.

Цианування руд, що містять золото. Термодинаміка процеса цианування. Кінетика процесу цианування. Перколяційне цианування: чанове, кучне, підземне. Цианування агітацією.

Іонообмінна сорбція золота та срібла. Бесфільтраційна сорбція на смолах. Сорбція золота на активному вугіллі. Типи вугілля. Сорбційне вищелачування благородних металів.
Вторинна металургія благородних металів.

Типи і класифікація вторсировини благородних металів. Опробування і аналіз. Фізичні методи збагачення вторсировини. Металургійна переробка золото- і срібловміщуючої сировини.

Пірометалургійні способи переробки вторсировини. Гідрометалургійні способи переробки вторсировини. Вилучення металів автоклавними засобами. Проблеми екології в процесі переробки вторсировини. Вилучення дорогоцінних металів із єлектролитів та сточних вод. Вторинні МПГ з каталізаторів. Срібло з фоторозчинів. Срібло з фотоматеріалів.
2 Металознавство та термічна обробка металів

Атомно-кристалічна будова металів. Методи вивчення структури.

Кристалізація металів. Термодинамічні умови кристалізації. Критичний розмір зародків. Форми кристалів: рівноосна, ячеїста, дендритна. Будова відливків і зливків. Усадочні дефекти. Ліквація.

Пластична деформація, руйнування металів і сплавів. Зміни структури і властивостей сплавів під час деформації та нагріву.

Види деформації. Механізм пластичної деформації. Дислокаційна теорія пластичної деформації. Ковзання і двійникування. Механізм зміщення при деформації. Види руйнування. Наклеп. Структурні зміни при деформації. Структура і міцність. Вплив температури і швидкості навантаження. Відпуск, і рекристалізація в деформованих металах. Холодна, тепла і гаряча деформації.

Діаграми стану і кристалізація сплавів. Фази у сплавах. Діаграми стану сплавів і умови рівноваги фаз. Евтектична і перитектична кристалізація, типи структур.

Структурні зміни у закристалізованих металах і сплавах при охолоджені. Класифікація фазових перетворень. Поліморфні перетворення. Евтектоїдне і перитектоїдне перетворення.

Діаграми стану системи Fe-C і формування структури сталей і чавунів. Властивості і класифікація. Метастабільна і стабільна рівновага. Основні лінії і точки діаграми. Фази. Класифікація сплавів. Кристалізація сталей різного складу і формування структури. Структурні змінення та механізми перетворення при охолоджені заліза, доевтектоїдних, евтектоїдних і заевтектоїдних сталей.

Класифікація, маркування, властивості і використання вуглецевих сталей. Вплив домішок. Модифіковані сірі чавуни. Структура половинчастих, ковких чавунів. Леговані сталі.

Вплив легування на структуру і фазові перетворення. Класифікація легованих сталей за структурою, призначенням. Маркування сталей. Кольорові метали і сплави. Класифікація.

Структура і властивості титанових сплавів. Фізичні та механічні властивості. Корозійна стійкість. Взаємодія титану з легуючими елементами. Класифікація титану та його сплавів. Фазові перетворення у титані. Термічна обробка титану та його сплавів. Вплив домішок на структуру та механічні властивості. Титанові сплави, що деформуються: -, псевдо -, (), псевдо - та -сплави. Ливарні титанові сплави.

Структура і властивості алюмінійових сплавів. Властивості алюмінію, його взаємодія з легуючими елементами та домішками. Класифікація алюмінійових сплавів. Основи термічної обробки алюмінійових сплавів.

Структура і властивості мідних сплавів. Властивості міді. Класифікація сплавів на основі міді. Латуні. Бронзи: алюмінійові, берілійові, Синцові, кремністі, інші. Спеціальні мідні сплави.

3 Основи охорони праці

Загальні відомості та правові питання охорони праці.

Відображення питань охорони праці в основних законодавчих актах України. Державні, спеціальні, міжгалузеві та галузеві документи України з охорони праці. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці (ССБП).
Організаційні питання охорони праці.

Система управління охороною праці на підприємствах чорної металургії. Державний нагляд та громадський контроль щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законів, стандартів, норм та правил з охорони праці. Організація роботи по охороні праці на підприємстві. Виробничі травми, професійні захворювання, отруєння. Класифікація нещасних випадків. Причини виробничого травматизму на підприємствах. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Оздоровлення повітряного середовища та мікроклімату

виробничих приміщень.

Поняття про небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Види виробничих шкідливих та небезпечних факторів. Класи небезпеки шкідливих речовин. Основні джерела забруднення на промислових підприємствах. Заходи щодо оздоровленню у виробничих приміщеннях підприємств чорної металургії.
Вимоги фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

до підприємств чорної та кольорової металургії.

Санітарно-гігієнічна класифікація та основні характеристики промислового підприємства. Санітарно-захисні зони. Озеленювання території підприємства. Вимога охорони праці до улаштування виробничих будов та споруд. Види виробничого освітлення. Боротьба з шумом і вібрацією.
Захист від теплової дії працівників металургійних підприємств.

Характеристики теплового опромінювання та їх джерел. Дія теплового опромінювання на людину. Вимірники теплової енергії. Розрахунок опромінювання робочих місць. Нормування теплового опромінювання. Заходи по зменшенню теплового впливу.
Основи техніки безпеки на металургійних підприємствах.

Загальні вимога безпеки до технологічних процесів та виробничого устаткування. Основні вимога безпеки при експлуатації піднімально-транспортних механізмів та машин, посудин під тиском. Захист від електротравматизму, статичної електрики, удару блискавки.

Пожежна безпека та запобігання вибухів на металургійних підприємствах

Причини пожеж та вибухів. Класифікаційна оцінка пожежної та вибухової небезпеки виробничих приміщень. Пожежна профілактика на підприємствах. Принципи гасіння речовин, що горять. Вогнегасні речовини та засоби пожежегасіння. Первинні засоби пожежегасіння. Стаціонарне устаткування пожежегасіння. Технологічні вибухи. Причини вибухів газу, пари та пилу. Запобігання вибухів. Організація виробництва та праці в вибухонебезпечних приміщеннях.

Перелік рекомендованої літератури


 1. Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металургия чугуна. Киев: Вища школа 1988, 351 с.

 2. Базилевич С.В., Вегман Е.Ф. Агломерация. - М.: Металлургия, 1987, 369 с.

 3. Теорія металургійних процесів /В.Б.Охотський, О.Л.Костьолов, В.К.Сімонов та ін. — К.: ІЗМН, 1997. — 512с.

 4. Теория металлургических процессов /Рыжонков Д.И., Арсентьев П.П., Яковлев В.В. и др. — М., Металлургия, 1989.

 5. Кудрин В.А. Металлургия стали. Учебник для ВУЗов.-2-е изд.-М.:Металлургия, 1989.-560с.

 6. Розливання і кристалізація сталі, Баптизманський В.І., Рудой Л.С., Ісаєв Є.І.,Яковлєв Ю.М., Ковальов Г.М., Шевченко В.П. Київ, Вища школа, 1993. – 267 с.

 7. Николаев И.В., Москвитин В.И., Фомин Б.А. Металлургия легких металлов. – М.: Металлургия, 1997. – 432 с.

 8. Троицкий И.А., Железнов В.А. Металлургия алюминия. – М.: Металлургия, 1984. – 400 с.

 9. Галевский Г.В., Кулагин Н.М., Минцис М.Я. Металлургия вторичного алюминия. – Новосибирск: Наука, 1998. – 289 с.

 10. Технология вторичных цветных металлов / Худяков И.Ф., Дорошкевич А.П., Кляйн С.Э. и др. – М.: Металлургия, 1981. – 280 с.

 11. Никитина Л.С. Переработка отходов тугоплавких металлов (вольфрама,

молибдена, рения). М.:Цветметинформация, 1977.

 1. Крейн О.Е. Отходы рассеянных редких металлов. М.: Металлургия, 1985.

 2. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов/Учебник для студентов вузов. - М.: Металлургия, 1991.

 3. Гуляев А.П. Металоведение. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.

 4. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

 5. Металловедение и термическая обработка цветних металлов и сплавов. Учебник для ВУЗов. Колачев Б.А., Елагин В.И.,Ливанов В.А. – 3е изд., перераб. и доп.- М.:МИСИС, 1999.- 416 с

 6. Державний реєстр міжгалузевих i галузевих нормативних актiв про охорону працi (станом на 1 січня 2003 року). - Х.: Форт, 2003. – 192 с.

 7. Основи охорони праці /Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. і ін. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

 8. Охрана труда и жизнедеятельности /В.И. Николин, В.И. Крот, В.В. Зубков, В.А. Темнохуд – Донецк: ДонГТУ, 2000. – 334 с.

 9. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2004. - 318 с.


Голова фахової

атестаційної комісії

за спеціальністю

05040102 «Металургія

кольорових металів»

_______________________

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05050308, 05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка