Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України
65.84 Kb.
НазваЗакон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України
Дата конвертації22.08.2013
Розмір65.84 Kb.
ТипЗакон
Зміст
Список використаних джерел та літератури
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ І Склад злочину як єдина підстава кримінальної відповідальності. Поняття та класифікація складів злочинів………….…………………………………………..7

РОЗДІЛ ІІ Елементи складу злочину та їх органічна єдність. Об’єктивні ознаки злочину………………………………………………………..…………………….29

2.1. Об’єкт…………………………………………………………………………...30

2.2. Об’єктивна сторона……………………………………………………………38

РОЗДІЛ ІІІ Суб’єктивні елементи складу злочину………………………………46

3.1. Суб’єкт………………………………………………………………………….46

3.2. Суб’єктивна сторона…………………………………………………………..57

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...68

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………………..71

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р.

 2. Александров Ю.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К.: Юридична думка. – 2004. – 352 с.

 3. Бажанов М.И., Сташис В.В., Таций В.Я. Уголовное право Украины: Общая часть: учебник. – Харьков: Право. – 1998. – 400 с.

 4. Беленок В. Визначення поняття "об’єкт складу злочину" в теорії кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів. – 2006. – С. 3-5.

 5. Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину. – К.: Видавництво Київського університету. – 1964. – 189 с.

 6. Вереша Р.В. Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2005. – 464 с.

 7. Вереша Р.В. Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України) / Вісник академії адвокатури України. – № 3 (19). – 2010. – С. 73-82.

 8. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник. – К.: Ін Юре. – 2006. – 567 с.

 9. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Учеб. пособ. / П.С. Дагель. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1970. – 133 с.

 10. Жеребкин В.Е. Логическая структура состава преступления (текст лекции). – Х.: Харьк. юрид. ин-т. – 1974. – 28 с.

 11. Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс. – 2004. – 819 с.

 12. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Загальна частина: Курс лекцій. – К.: Атіка. – 2001. – 432 с.

 13. Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини: Монографія. – К.: Атіка. – 2004. – 216 с.

 14. Коржанський М.Й. Словник кримінально-правових термінів. – К.: ТОВ «Ґенеза». – 2000. – 200 с.

 15. Коржанський M.Й. Уголовне право України. Частина загальна. Курс лекцій. – К.: Наукова булема та укр. видавнича група. – 1996. – 437 с.

 16. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. — К: Видавничий Дім «Ін Юре». – 2001. — 684 с.

 17. Кримінальне право України: Заг. час.: Підручник для студ. вузів. / За ред. М.І. Бажанова. – Київ — Харків: Юрінком Інтер — Право. – 2002. — 416 с.

 18. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Заг. частина / За ред. Клименка В.А. – К.: Атіка. – 2003. – 288 с.

 19. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П.П., Шапченко С.Д. та ін./За ред. С.С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер. – 2004. – 592 с.

 20. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – Юридична думка. – 2004. – 352 с.

 21. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер. – 2005. – 480 с.

 22. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 3-є вид. – К.: Юрінком Інтер. – 2007. – 496 с.

 23. Кримінальне право України. Загальна і Особлива частина. Навчальний посібник / За заг. Редакцією В.М. Стратонова. – К.: Істина. – 2007. – 400 с.

 24. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М. – 1999. – 304 с.

 25. Кудрявцев В.Н. Обьективная сторона преступления. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры. – 1960. – 244 с.

 26. Кузнєцов В.О., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. Кримінальне право України. – Навч. посіб. – К.: Істина. – 2005. – 324 с.

 27. Курс кримінології. Загальна частина. Підручник: У 2-х кн.. / За заг. ред. Джужи О.М. – К.: Юрінком Інтер. – 2001. – 352 с.

 28. Лейленд П. Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство / пер. з англ. П. Таращук. – К.: Основи. – 1996. – 207 с.

 29. Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. – М. – 1957. – С. 21.

 30. Матвійчук В.К. Суб’єктивна сторона складу злочину / В.К. Матвійчук, С.А. Тарарухін. – К. – 1994. – 36 с.

 31. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К.: А. С. К. – 2001. – 352 с.

 32. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К: Юрінком Інтер. – 1998. – 512 с.

 33. Микитчик О.В. Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.12). – НАВСУ. – К. – 2002. – 16 с.

 34. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве / Р.И. Михеев. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. – 1983. – 300 с.

 35. Навроцький В.О. Проблеми кваліфікації злочинів. – Ж. – 1993. – 84 с.

 36. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5.04.2001 року. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон. – 2003. – 1104 с.

 37. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка. – 2005. – 1064 с.

 38. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка. – К.: Дакор. – 2008. – 1428 с.

 39. Одайник Б. Ознаки об’єктивної сторони ст. 298 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури. – 2009. – № 12. – С. 73-75.

 40. Орловська Н.А. Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав): автореф. дисерт. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – Одесса. – 2001. – 21 с.

 41. Осадчий В.І. Суб'єкт злочину: історичний аспект // Науковий вісник НАВСУ. – К. – 2000. – Вип. 2. – С. 207-215.

 42. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву: курс уголовного права: Общая часть. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры. – 1966. – 666 с.

 43. Савченко А.В. Моти і мотивація злочину. Монографія. – К.: Атіка. – 2002. – 144 с.

 44. Савченко А.В. Психолого-юридичний аналіз проблеми мотиву злочину // Право України. – 1998. – № 3. – С. 82-86.

 45. Скляров С. Проблемы определения вины в уголовном праве Росии // Уголовное право. – 2003. – № 2. – С. 71-74.

 46. Соловій Я.І. Межі кримінальної відповідальності: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАВСУ. – К. – 2004. – 222 с.

 47. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.М. Зав'ялов. Нац. акад. внутр. справ України. — К. – 2005. — 19 с.

 48. Строган А.Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності: Навчальний посібник / А.Ю. Строган. – Київ: Атака. – 2007. – 424 с.

 49. Строган А.Ю. Аспекти співвідношення злочину і складу злочину // Адвокат: загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України та ін. – Київ. – 2007. – № 8. – С. 23-25.

 50. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій \ А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф.Штанько – К.: вид. Паливода А.В. – 2005. – 640 с.

 51. Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть общая. Книга 1. Учение о преступлении. – СПб. – 1874. – 292 с.

 52. Таций В. Я. Предмет преступления // Известия вузов. Правоведение. – 1984. – № 4. – С. 51-57.

 53. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат. – 1957. – 363 с.

 54. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное пособие / под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. – М.: Омега-Л. – 2003. – 576 с.

 55. Уголовное право России. Учебник для вузов в 2-х томах. Том 1. Общая часть. / Под ред. Игнатов А.Н. и Красиков Ю.А. – М.: Из-во НОРМА. – 2000. — 639 с.

 56. Уголовное право. Общая и Особенная части. Под.ред. Кадникова Н.Г. – М.: Городець. – 2006. – 911 с.

 57. Уголовное право России. Общая часть. Под.ред. Рарога А.И. – 3-е изд., с изм. и доп. – М. Эксмо. – 2009. – 496 с.

 58. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. – К.: Атіка. – 2004. – 488 с.

 59. Хохлова І.В., Шем’яков О.П. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та відповідях): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 256 с.

 60. Энциклопедия уголовного права: Т. 4. Состав преступления. – СПб.: Изд. проф. В.Б. Малинина. – 2005. – 796 с.

Схожі:

Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconПро охорону наколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. 1991. №41. Ст. 546. Екологічні права громадян
Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. 1996.№30. С
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconТема основи земельного права поняття права власності на землю
Конституція (Основний Закон) України : Закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96-вр / Верховна Рада України // Відомості Верховної...
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconЗакон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. С
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. №30. – С
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconЗакон України "Про зайнятість населення" від 01 березня 1991 року. Закон України "Про оплату праці" від 24. 03. 95 р., №108/95-вр зі змінами І доповненнями Закон України "Про відпустки" від 15. 11. 96р
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconЗакон України від 7 червня 1996 р. N 236/96-вр вводиться в дію Постановою Верховної Ради України від 7 червня 1996 р. N 237/96-вр
У тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)" І "підприємницька діяльність" в усіх відмінках І числах замінено відповідно...
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconЗакон України від 16. 07. 99 р. №996-хіу "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні" (зі змінами І доповненнями). Закон України "Про систему оподаткування" від 25. 06. 91 р. №1251-хп у редакції Закону України від 18
Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconЗакон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Законами України від 17 грудня 1996 року n 607/96-вр, Голос України від 14. 01. 97 р., від 11 червня 1997 року n 331/97-вр, Голос...
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconЗаконодавством україни 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Робота виконана в Одеському державному університеті внутрішніх справ, мвс україни
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Закон України від 28 червня 1996 р. Александров Ю. В. Кримінальне право України iconБулгаков Анатолій Олексійович Козлов Єгор Андрійович Київ 2012 Зміст: Методи регулювання відносин в міжнародному приватному праві Про міжнародне приватне право: закон
Про міжнародне приватне право: Закон України: Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 23 червня 2005 р. Із змінами станом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка