Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор»
139.71 Kb.
НазваЕкономіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор»
Дата конвертації23.08.2013
Розмір139.71 Kb.
ТипДокументы
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності ДП «Новатор»
Загальновідомо, що у період ринкових перетворень успішний соціально-економічний розвиток будь-якої держави зумовлений ефективним функціонуванням вітчизняних суб’єктів господарювання, яке досягається завдяки інноваціям – одному із найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Результати досліджень свідчать, що найефективнішим засобом вирішення даної задачі може служити комплексне моделювання конкурентоспроможності промислового підприємства

Розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності ДП «Новатор» вимагає взаємопов’язаного здійснення робіт з його створення та удосконалення. Така розробка може бути здійснена при використанні методів системного моделювання та проектування.

В умовах прискорення процесів світової економічної глобалізації та інтелектуалізації виробництва новітні технологи стають тією матеріальною основою, яка визначає технічний рівень сучасного виробництва, форми його організації та управління, рівень конкурентоспроможності підприємства.

Здійснення успішного підприємництва неможливе без розробки і впровадження новацій в процеси виробництва, управління, планування господарської діяльності, тощо. Тому ефективність діяльності підприємства залежить від результатів впровадження науково-технічного прогресу у виробництво і на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки припадає найбільш відповідальна роль в інноваційному процесі.

Програмним документом інноваційної діяльності ДП «Новатор» є письмовий бізнес-план. Він розкриває мету, засоби та очікувані результати від реалізації інновацій. Обґрунтованість бізнес-плану щодо прибутковості вкладених інвестицій робить його привабливим для всіх учасників проекту.

Показниками ефективності інноваційного проекту є ефективність вкладених інвестицій (термін окупності, індекс прибутковості, норма рентабельності, чистий дисконтовий доход); ефективність виробничої діяльності (рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність продаж, коефіцієнт оборотності капіталу). Серед показників ефективності виробничої діяльності в перехідній економіці важливе значення має фінансова стійкість підприємства при реалізації інноваційних проектів. Її визначають: відношення заборгованості до суми активів, довгострокових позик до суми капіталів, індекс покриття процентів, коефіцієнт оборотності надходжень, індекс поточної ліквідності визначення точки беззбитковості.

З метою виявлення основних складових, що впливають на величину прибутку від експортної діяльності підприємства, проведемо кореляційний аналіз окремих фінансових показників діяльності підприємства. Щоб визначити дані залежності проведемо кореляційно-регресійний аналіз та побудуємо економіко-математичну модель.

Для побудови моделі обираємо значення прибутку від експортної діяльності підприємства як результативний показник і ряд таких незалежних змінних:

  • чисельність персоналу;

  • повна собівартість реалізованої продукції;

  • середньорічна вартість основних фондів;

  • дохід від реалізації продукції,;

  • вартість власного капіталу;

  • дебіторська заборгованість.

Вихідні дані для кореляційного аналізу наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для оцінки тісноти зв’язку між прибутком від експортних операцій та окремими статтями балансу підприємства

Рік

Прибуток від експортних операцій,тис. грн.

Чисельність персоналу, чол.

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

Вартість власного капіталу, тис. грн.

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

2002

19267,7

2612

90697

138962

94647

98219

3478

2003

16798,5

2723

86177

127575

96435

89948

2654

2004

15894,4

2698

101193

139874

99531

91667

2368

2005

18945,6

2571

71689

141278

95342

98894

2075

2006

20477,2

2157

98917

156786

98655

96875

2864

2007

21061,7

2042

82238

179778

106521

94558

2147

2008

37949,8

1888

104960

230415

121405

117839

7027

2009

35853

1724

106492

254932

128456

120409

7179


Для визначення взаємозв’язку між незалежними змінними необхідно провести дослідження показників балансу підприємства і дослідити їх на мультиколінеарність. У разі виявлення лінійної залежності між даними факторами отримана система рівнянь не буде відповідати умовам отримання однозначного розв’язку. Якщо на даному етапі побудови моделі ми виявимо мультиколінеарность, зможемо уникнути помилок специфікації моделі, адже вони знижують точність показників, на основі яких побудувати достовірну модель взаємозв’язку буде неможливо.

Отже, визначаємо тісноту зв’язку між отримуваним прибутком від експортних операцій та окремими статтями балансу підприємства. Для цього використаємо пакет Аналіз даних та застосовуємо інструмент "Корреляция". Результати дослідження показані у табл. 2.2.
Таблиця 2.2

Тіснота зв’язку між отримуваним прибутком від експортних операцій та окремими статтями балансу підприємства

Показники

Прибуток від експортних операцій,тис. грн.

Чисельність персоналу, чол.

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Дохід від реалізації продукції

Вартість власного капіталу, тис. грн.

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

Прибуток від експортних операцій,тис. грн.

1

 

 

 

 

 

 

Чисельність персоналу, чол.

-0,857198185

1

 

 

 

 

 

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн

0,594145419

-0,4978877

1

 

 

 

 

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

0,955337367

-0,9312026

0,596293

1

 

 

 

Дохід від реалізації продукції,

тис. грн

0,93904775

-0,8784083

0,635206

0,98622

1

 

 

Вартість власного капіталу,

тис. грн.

0,971655526

-0,800201

0,562452

0,92738

0,90053

1

 

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

0,957385331

-0,7340008

0,710919

0,89369

0,89986

0,95383

1З отриманих результатів (Табл. 1.2) ми визначили, що число на перетині показників Прибуток від експортних операцій та Вартість власного капіталу, показує найбільший кореляційний зв'язок 0,97, тобто більше 0,7. Але, оскільки показник Вартість власного капіталу тісно корелює із показником Середньорічна вартість основних фонді, тому ми виключаємо останній із подальшого моделювання через наявність мультиколінеарності та функціонального зв’язку між пояснювальними змінними.

Проведемо регресійний аналіз між показниками залежної та незалежної між собою змінними (Табл.1.3) з використанням режиму Регресія MS Excel.
Таблиця 1.3

Вихідні дані

Рік

Прибуток від експортних операцій,тис. грн.

Чисельність персоналу, чол.

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

Вартість власного капіталу, тис. грн.

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

2002

19267,7

2612

138962

94647

98219

3478

2003

16798,5

2723

127575

96435

89948

2654

2004

15894,4

2698

139874

99531

91667

2368

2005

18945,6

2571

141278

95342

98894

2075

2006

20477,2

2157

156786

98655

96875

2864

2007

21061,7

2042

179778

106521

94558

2147

2008

37949,8

1888

230415

121405

117839

7027

2009

35853

1724

254932

128456

120409

7179


Згенеровані результати регресійного аналізу по регресійній статистиці представлені у таблиці1.4.
Таблиця 1.4

Коефіцієнти тісноти зв’язку

Регресійна статистика

Множинний R

0,990381334

R-квадрат

0,980855187

Нормований R-квадрат

0,932993153

Стандартна помилка

2225,700669

Спостереження

8


Величина коефіцієнта множинної кореляції R характеризує якість отриманої моделі. Згідно отриманих результатів даний коефіцієнт становить 0,99, що свідчить про наявність у моделі високої кореляції. Значення R-квадрата, тобто коефіцієнта детермінації, свідчить про відповідність вихідних даних та регресійної моделі, оскільки його значення максимально наближається до 1 і становить 0,98. Таким чином, лінійна модель пояснює 98% варіації, що означає правильність вибору фактора (відстані). Лише 2% обумовлені іншими факторами, що впливають на прибуток від експортної діяльності, але не включені в лінійну модель регресії.

Таблиця 1.5

Показники достовірності моделі
df

SS

MS

F

Значення F

Регресія

5

507594913,3

101518982,7

20,49338713

0,047177

Залишок

2

9907486,937

4953743,469Разом

7

517502400,2


Високе значення коефіцієнта кореляції та детермінації свідчить, що дана залежність є достатньо закономірною. Показник значимість F свідчить, що результати оцінювання є достатньо достовірними. Варто звернути увагу на дисперсію та F-статистику, їх високе значення свідчить про варіацію залежної та незалежної змінної, тому рівняння регресії є значущим.
Таблиця 1.6

Таблиця коефіцієнтів
Коефіцієнти

Стандартна помилка

t-статистика

P-Значення

Ниржнє 95%

Верхнє 95%

Прибуток від експортних операцій

-31947,92501

64962,82401

-0,491787811

0,671546438

-311460,397

247564,5

Чисельність персоналу

-13,2255485

15,97573416

-0,827852314

0,494811715

-81,9635847

55,51249

Середньорічна вартість основних фондів

-0,283287173

0,50840616

-0,557206413

0,6334231

-2,47078233

1,904208

Дохід від реалізації продукції.

0,682840854

1,158676467

0,589328318

0,615344202

-4,30254161

5,668223

Вартість власного капіталу,

0,583332387

0,620324835

0,940366006

0,446296087

-2,08570996

3,252375

Дебіторська заборгованість

0,924242747

1,893525202

0,488106916

0,67374226

-7,22293863

9,071424


Отриманий кореляційно-регресійний аналіз прибутку від експортної діяльності дає змогу побудувати таку модель:

Y = -31948,427-13,225х1-0,283х2+0,682х3+0,583х4+0,924х5
де Y – прибуток від експортної діяльності;

Х1 – чисельність персоналу;

Х2 – середньорічна вартість основних фондів;

Х3 - дохід від реалізації продукції;

Х4 - вартість власного капіталу;

Х5 - Дебіторська заборгованість

Отже, можель є значущою. Критерії статистичної вірогідності і точності даних свідчать про рівень адекватності.
Таблиця 1.7

Таблиця залишків

Спостереження

Прогнозований Y

Залишки

Стандартні залишки

1

20434,97775

-1167,277752

-0,846757911

2

16051,678

746,8220041

0,541754042

3

16805,45527

-911,0552669

-0,660890909

4

18495,2108

450,3891985

0,326717969

5

20618,82382

-141,6238167

-0,102735692

6

20411,67018

649,9798205

0,471503508

7

35545,62814

2404,171861

1,7440164

8

37884,42605

-2031,406048

-1,473607407


Ми досліджували взаємозв’язок прибутку від експортної діяльності та вартістю власного капіталу. Дослідження показали достовірність і точнісь даних для побудови адекватної моделі для подальшого прогнозування діяльності підприємства.

Схожі:

Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
«Економіко-математичне моделювання». Розділ 1: «Математичне програмування» для студентів напряму підготовки 030502 – “Економічна...
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconПраця на здобуття премії Президента України для молодих учених економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості україни
Метою праці “Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України” є розробка економіко-математичних...
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconМатематичне моделювання динаміки та аеродинаміки транспортного засобу на надпровідних магнітах / Сохацький А. В. // Вісник Харк нац ун- та., – 2005. – №703. Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології
Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи керування", вип. С. 207-213: Ри
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 01. 05. 02 математичне моделювання та обчислювальні методи
Фізичне та математичне моделювання. Детерміновані, евристичні, імітаційні та ймовірносні моделі. Внутрішні та зовнішні збурення
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconЕкономіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів
Спеціальність 08. 00. 11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconІмітаційне моделювання іпс, що побудовані на основі архітектури клієнт/сервер / Альмхерат Ахмед Алі (Абдель Карім) // Вісник Харк нац ун-та., – 2005. – №703. Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології
Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи керування", вип. С. 5-12: Рис
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconМатематичне моделювання обігріву споруджень на базі ідентифікації розпаралелених енергопотоків / Слесаренко А. П., Сорока О. С. // Вісник Харк нац ун-ту., – 2011. – №987. Сер. «Математичне моделювання
Слесаренко А. П., Сорока О. С. // Вісник Харк нац ун-ту., – 2011. – №987. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології....
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconЕкономіко-математичне моделювання. Аналіз собівартості продукції
Предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, а метод — як вивчаємо, якими способами та з допомогою яких саме засобів
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconМатематичне моделювання переносу тепла в рідкому гелії при кінцевому розмірі нагрівача. / Нємченко К. Е., Рогов Ю. В., Рогова С. Ю. // Вісник Харк нац ун-ту., – 2010. – №925. Сер. «Математичне моделювання
Нємченко К. Е., Рогов Ю. В., Рогова С. Ю. // Вісник Харк нац ун-ту., – 2010. – №925. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні...
Економіко-математичне моделювання основних показників діяльності дп «Новатор» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка