Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія»
67.36 Kb.
НазваПитання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія»
Дата конвертації18.05.2013
Розмір67.36 Kb.
ТипДокументы
Питання для підготовки до іспиту

з дисципліни «Філософія»


 1. Що таке філософія? її предмет і місце в системі сві­тоглядного знання. Основні функції філософії.

 2. Поняття і структура світогляду. Історичні типи сві­тогляду.

 3. Антична філософія: особливості, періодизація та зна­чення для формування європейської культури.

 4. Досократична філософія (Мілетська школа, Геракліт, піфагореїзм).

 5. Атомістичне трактування буття в античній філософії (Левкіп, Демокріт, Епікур).

 6. Філософія Сократа. Етичний раціоналізм Сократа.

 7. Філософія Платона. Вчення Платона про ідеї.

 1. Філософія Аристотеля: основні ідеї та їх вплив на світову філософію.

 2. Основні проблеми середньовічної християнської фі­лософії та основні етапи її розвитку. Суперечки про природу універсалій: реалізм і номіналізм.

 1. Філософське вчення Фоми Аквінського, його кон­цепція подвійної істини.

 2. Гуманістичний характер філософії епохи Відро­дження. Основні ідеї епохи Реформації.

 3. Особливості і головні риси філософії Нового часу.

 4. Ф.Бекон: засновник емпіризму. Проблема науково­го методу. Вчення про "ідолів".

 5. Механістичний матеріалізм Т. Гоббса, його вчення про людину і суспільство.

 6. Філософія Р.Декарта. Проблема наукового методу. Декарт про субстанції.

 7. Філософські погляди Б. Спінози і Г. Лейбніца.

 8. Дж.Локк - засновник сенсуалізму. Вчення про пер­винні і вторинні якості.

 9. Суб'єктивний ідеалізм Дж. Берклі і агностицизм Д. Юма.

19.Французький матеріалізм XVIIIст., його вчення про матерію, пізнання, людину і суспільство (К.А.Гельвецій, П.Гольбах, Ж.Ламетрі, Д.Дідро).

 1. Класична німецька філософія, її особливості і голо­вні риси,

 2. Теоретична і практична філософія І. Канта, його "коперніканський переворот" у теорії пізнання.

 3. Г.Гегель, його філософська система і метод.

 4. Філософія Л.Фейєрбаха, її антропологічний характер.

 5. Російська філософія XIX - початку XX ст. Головні риси і особливості.

 6. Філософія марксизму: основні ідеї та їх вплив на світову філософію й соціальну практику.

 7. Філософії XX століття: основні напрямки та загаль­на характеристика.

 8. "Філософія життя" і її різновиди (А. Бергсон, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер).

 9. Екзистенційна філософія та її основні ідеї.

 10. Характерні риси та особливості герменевтики.

 11. Фрейдизм і неофрейдизм (З.Фрейд, Е.Фромм, К.Юнг, А.Адлер, Г.Маркузе).

Зі. Позитивізм: характерні риси та основні етапи роз­витку.

 1. Сучасна релігійна філософія: основні напрямки та їх характеристика.

 2. Особливості та головні питання філософської куль­тури Київської Русі.

 3. Філософія українського Відродження та Просвітництва.

 4. Філософські погляди Г.С.Сковороди та його вплив на розвиток української філософії.

 5. Українська філософія XIX - XX століття.

 6. Філософський зміст категорії буття та його головні форми. Типи онтології.

 7. Формування та розвиток науково-філософського поняття матерії. Властивості та структура матерії.

 8. Рух як спосіб існування матерії та його форми. Простір і час.

 9. Поняття "світ" і "картина світу". Сучасні наукові моделі розвитку світу.

 10. Проблема свідомості у філософії. Головні концепції походження свідомості.

 1. Відображення та форми її еволюції. Свідомість як вища форма відображення.

 2. Біологічні та соціальні передумови походження свідомості. Сутність свідомості.

 3. Структура та функції свідомості. Самосвідомість.

 4. Рівні психічного життя людини: свідоме, несвідоме, підсвідоме.

 5. Діалектика: її історичні форми та особливості. Об'єктивна і суб'єктивна діалектика.

 6. Діалектичні принципи загального взаємозв’язку та розвитку.

 7. Основні закони діалектики та їх характеристика.

 8. Категорії діалектики та їх характеристика.

 9. Альтернативи діалектики та їх характерні риси.

 10. Пізнання як предмет філософського аналізу. Сутність та структура пізнавального процесу (суб’єкт, об’єкт, образ.

 1. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу. Поняття практики. Форми і рівні практичної діяльності. Функції практики.

 2. Єдність чуттєвого та раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні.

 3. Проблема істини, види істини. Істина і хибність (помилковість). Критерії істини.

 4. Наукове пізнання. Рівні і форми розвитку наукових знань.

 5. Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика.

 6. Поняття природи. Суспільство як частина природи. Взаємодія суспільства і природи.

 7. Філософія суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства.

 8. Суспільство як система та її структура. Типологія соціальних відносин. Класифікація суспільних законів.

 9. Концепції розвитку суспільства та форми соціальних процесів.

61. Проблема людини в історії філософської думки. Головні концепції сутності людини.

 1. Сутнісна характеристика людини. Взаємозв'язок біологічного, соціального та психічного в людині. Основні концепції сенсу життя людини.

 2. Зміст понять: людина, індивід, особистість. Істори­чні типи взаємовідносин людини і суспільства.

 3. Проблема свободи і відповідальності людини, їх взаємна обумовленість.

 4. Сутність і природа цінностей. Цінності та оцінки. Класифікація цінностей.

 5. Духовне життя суспільства: поняття, сутність, структура.

 6. Суспільна свідомість та її структура. Форми суспі­льної свідомості, критерії їх розрізнення і взаємодія.

 7. Культура як специфічна соціальна реальність. Куль­тура і цивілізація. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.

 8. Філософія історії. Сучасні концепції філософії історії.

 9. Зміст та спрямованість історичного процесу. Кри­терії прогресу.

 10. Предмет філософії права. Філософсько-правова ре­флексія.

 11. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції.

 12. Методологія права та її рівні: спеціально-юридич­ний, загальнонауковий, філософський. Типи праворозуміння як способи здійснення філософсько-правової рефлексії.

 13. Юридичний позитивізм як спосіб філософського осмислення права: світоглядні витоки, сутність, позитивні та негативні риси. Етапи розвитку.

 14. Правовий об'єктивізм: філософські витоки, основні форми, позитивні і негативні риси. Філософсько-правова кон­цепція марксизму.

 15. Природно-правове мислення: особливості та гума­ністичний смисл, переваги та недоліки. Типи класичних при­родно-правових концепцій.

 16. Виникнення античної філософії права і її характерні риси. Філософсько-правові погляди Сократа, Платона, Аристотеля, стоїків.

78. Філософія права середньовіччя (А. Аврелій, Ф. Аквінський) та епохи Відродження і Реформації (Н.Макіавеллі, Ж. Боден, М. Лютер).

79.Філософсько-правові погляди мислителів Новогочасу (Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк) та епохи Просвітництва(Ш.Л. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, К.-А. Гельвецій).

80.Філософія права І.Канта. Принцип суб'єктивності. Моральне обґрунтування права.

81.Гегелівська філософія права: світоглядно-методологічні основи, головні ідеї та сучасне значення. 82. Особливості сучасних концепцій природного права. Принцип інтерсуб'єктивності як методологічна основа, харак­терні риси, переваги та недоліки, основні течії.

83. Феноменологічні та екзистенційні концепції права. Правові ейдоси. Людське існування і право.

84.Герменевтичні концепції права. Інтерпретація пра­вових текстів.

85."Філософія серця" як світоглядно - методологічний фундамент національної філософії права (Г. Сковорода, П. Юркевич).

86.Філософсько-правові погляди українських політич­них мислителів XIX - початку XX ст. (М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський та ін.).

87.Філософсько-правові ідеї Б. Кістяківського: мето­дологія права, теорія соціальної правової держави, правосвідомість.

88.Основні ідеї російських філософів права (В. Соловйов, П. Новгородцев, Л. Петражицький та ін.).

89.Право як особлива реальність. Співвідношення сущого і належного в праві.

90.Природне і позитивне право як елементи правової реальності, їх смисл та співвідношення. Проблема сутності та існування права.

91.Багатогранність права. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя. Абстрактне і конкретне в праві.

92.Природа людини та антропологічне обґрунтування права.

 1. Філософський смисл та обґрунтування прав люди­ни. Значення прав людини в сучасному світі.

 2. Особистість і право. Особистість як суб'єкт права. Смисл правового гуманізму.

 3. Справедливість як головна правова цінність. Фор­мальна і змістовна справедливість.

 4. Ціннісні основи права. Свобода і право. Негативна і позитивна свобода. Свобода і рівність.

 5. Поняття правосвідомості. Форми і рівні правосві­домості. Аксіоми правосвідомості.

 6. Правовий менталітет та його види. Особливості українського правового менталітету.

 7. Інституційний вимір права. Влада і право. Поняття та види легітимації держави і права.

100.Поняття правового суспільства та умови його формування в Україні. Філософські проблеми правотворчості та правозастосування у посттоталітарному суспільстві.

Схожі:

Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconПитання для складання іспиту з дисципліни “Філософія”
Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconНавчально-методичний комплекс
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconФілософський факультет
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія” : 2009....
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія» 2012. 30 с
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconФілософський факультет
Онтологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія” : 2009....
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconНавчально-методичний комплекс
...
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconН. О. Гуторова Питання для підготовки до іспиту з дисципліни "Історія української культури" для студентів І курсу
Археологічні пам’ятки трипільської, черняхівської, зарубіжної культури первісного ладу
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconФілософський факультет
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconФілософський факультет
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Філософія» iconФілософський факультет
Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка