Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом
318.65 Kb.
НазваКласифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом
Сторінка1/2
Дата конвертації23.05.2013
Розмір318.65 Kb.
ТипДокументы
  1   2
Тема: Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом

Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ), за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом приміщення поділяються на три категорії:

 • без підвищеної небезпеки;

 • з підвищеною небезпекою;

 • особливо небезпечні.

1. Приміщення без підвищеної небезпеки – це приміщення, де відсутні умови, що створюють підвищену чи особливу небезпеку.

2. Приміщення з підвищеною небезпекою – це приміщення, що характеризується наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:

 • підвищена вологість (відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 % або пара та конденсуючи волога у вигляді дрібних крапель) або струмопровідний пил (технологічний, атмосферний пил, що потрапляє всередину агрегатів, технологічного обладнання, осідає на проводах, струмопровідних частинах і погіршує умови охолодження та ізоляції, але не викликає небезпеки аварії);

 • струмопровідна підлога (металева, залізобетонна);

 • висока температура повітря (+35 °С);

 • можливість одночасного доступу працівника до з’єднаних з землею металоконструкцій, обладнання з одного боку, та до металевих корпусів електрообладнання – з іншого.

3. Особливо небезпечні приміщення – це приміщення, що характеризуються наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:

 • відносна вологість повітря постійно тримається близько 100 % (стеля, підлога, стіни покриті вологою);

 • хімічно активне середовище (у приміщенні є агресивні пари, гази, рідини, які діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроустаткування);

 • одночасно дві й більше умов підвищеної небезпеки.

З наведеного вбачається, що класифікація приміщень за небезпекою електротравмування враховує тільки особливості цих приміщень, стан їх середовища і не враховує електротехнічних параметрів електроустановок.
ЗАВДАННЯ:

Законспектувати в робочий зошит навчальний матеріал з теми уроку.
Тема: Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами
До електротехнічного персоналу належать особи, які зайняті на обслуговуванні, ремонті та експлуатації електроустановок. Електричний персонал умовно поділяють на такі групи:

 • адміністративно-технічний персонал (начальники служб, цехів, майстри);

 • оперативний персонал (черговий персонал, який безпосередньо обслуговує електроустановки);

 • ремонтний персонал (працівники, котрі займаються експлуатаційно-ремонтним обслуговуванням та необхідною наладкою електрообладнання);

 • оперативно-ремонтний персонал (ремонтний персонал, спеціально навчений і підготовлений для оперативного обслуговування електроустаткування, де відсутній черговий персонал).


Роботи з електрикою та електрифікованими машинами належать до робіт з підвищеною небезпекою.

Перелік таких робіт затверджено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. Перелік складено від­повідно до Закону України «Про охорону праці». Він чинний на всіх підприємствах незалежно від форм власності та видів діяльності.

До Переліку ввійшли електрозварювальні, підземні на шахтах та рудниках, верхолазні та на висоті, такелажні та стропальні роботи, роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів, вантажно-роз­вантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, з охорони колективної і приватної власності, всі види робіт з радіоактивними речовинами тощо. Усього до переліку за­несено 137 видів робіт.

На підприємстві Перелік робіт підвищеної небезпеки уточнюється і доповнюється з урахуванням специфіки ви­робництва, місцевих умов, а також згідно з діючими галузе­вими правилами.

Усі ці роботи мають виконувати професійно навчені осо­би, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці й мають задовільний результат.
До роботи з електрикою допускаються особи, які:

 • пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок» з присвоєнням відповідної групи (1-5);

 • пройшли медичний огляд.

Особи, які допускаються до роботи з електрикою, проходять медичний огляд при влаштуванні на роботу і періодично, один раз на два роки, при обслуговуванні діючих електроустановок.

Роботи на електроустановках проводяться за нарядом-допуском або розпорядженням.

Наряд-допуск – це письмове розпорядження на виконання роботи, викладене на спеціальному бланку, де визначений зміст, місце, час початку і закінчення роботи, необхідні заходи безпеки, склад бригади і особи, які відповідають за безпечне виконання роботи.

Розпорядження – це усне завдання на безпечне виконання роботи.

Виконання перелічених робіт підвищеної небезпеки без оформлення наряду не дозволяється. Видавати наряд мають право керівник підприємства, головний інженер, заступники керівника підприємства. Особа, яка видає наряд, несе відпові­дальність за необхідність і можливість виконання робіт підви­щеної небезпеки, повноту вказаних у наряді заходів безпеки, достатню кваліфікації особи, призначеної відповідальним ро­біт, та за достатність кваліфікації робітників, які залучаються до роботи. Відповідальний за виконання робіт несе відпові­дальність за керівництво роботами, проведення цільового інст­руктажу з охорони праці, додержання працюючими вимог з охорони праці та заходів, передбачених нарядом. Він повинен весь час бути на місці виконання робіт та здійснювати керів­ництво цими роботами. Особа, яка здійснює допуск до вико­нання робіт підвищеної небезпеки, несе відповідальність за своєчасне відключення енергоносіїв на дільниці виконання робіт та надання роз'яснень відповідальному виконавцеві робіт про те, яке обладнання, комунікації та інші пристрої перебува­ють під напругою, мають високу температуру, тиск тощо.

Наряд видається на одного відповідального виконавця ро­біт і на одну бригаду. Після закінчення роботи наряд закрива­ється і повертається особі, яка його видала. Примірник закри­того наряду зберігається на підприємстві протягом року.
Для безпечного виконання роботи здійснюються такі організаційні заходи:

 • видання наряду або розпорядження;

 • призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

 • підготовка робочого місця та допуск до роботи; нагляд під час роботи;

 • оформлення перерви в роботі та її закінчення.

До початку роботи виконуються технічні заходи щодо підготовки робочого місця: необхідні відімкнення, вивішування плакатів безпеки, перевірка відсутності напруги на струмопровідних частинах, встановлення заземлення, огородження робочого місця.

До роботи під напругою не допускаються особи, молодші 18 років. Учні, студенти, які проходять виробничу практику або навчання і не досягли 18-річного віку, працюють з електрикою під постійним наглядом кваліфікованого працівника обмежений час, що визначений навчальним планом.
ЗАВДАННЯ:

 1. Законспектувати в робочий зошит навчальний матеріал з теми уроку.

 2. Скласти список робіт з підвищеною небезпекою, які відносяться до вашої професії.(назва підприємства, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

_____________________________

«____» _______________ 20 _ р.


НАРЯД-ДОПУСК

на проведення робіт підвищеної небезпеки

від «____» ___________________ 20___ р.
І. НАРЯД

1. Відповідальному виконавцю робіт з бригадою в складі _____________ чоловік провести наступні роботи:

_____________________________________________________________________________________

(назва робіт, місце їх проведення)

2. Необхідно для виконання робіт:

матеріали ___________________________________________________________________________

інструменти _________________________________________________________________________

захисні засоби _______________________________________________________________________

3. При підготовці і виконанні робіт забезпечити наступні заходи безпеки:

_____________________________________________________________________________________

(перераховуються основні заходи та засоби по забезпеченню безпеки праці)

4. Особливі умови ____________________________________________________________________

5. Початок робіт в _______ год. _______ хв. _____________________ 20 ___ р.

Закінчення робіт в _______ год. _______ хв. _____________________ 20 ___ р.

Режим роботи ________________________________________________________________________

(одно-, дво-, трьохзмінний)

6. Відповідальним керівником робіт призначається

_____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

7. Наряд-допуск видав _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

8. Наряд-допуск прийняв:

Відповідальний керівник робіт __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

9. Заходи щодо забезпечення безпеки праці і порядок їх робіт погоджені:

Відповідальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці)

_____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

* * *

II. ДОПУСК

10. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці у відповідності з інструкціями

_____________________________________________________________________________________

(назва інструкцій або короткий зміст інструктажу)

Провели:

Відповідальний керівник робіт __________________________________________________________

(дата, підпис)

Відповідальна особа діючого підприємства (дільниці, цеху)

11. Інструктаж проведений з членами бригади:

Прізвище, ім’я, по батькові

Професія,

Розряд

Дата

Підпис особи, з якою проведено інструктаж

12. Робоче місце і умови праці перевірені.

Заходи безпеки, вказані в наряді-допуску, забезпечені.

Дозволяю приступити до робіт

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали представника даного підприємства,

котрий допускає до роботи, дата і підпис)

Відповідальний керівник робіт __________________________________________________________

(дата і підпис)

Відповідальний виконавець робіт _______________________________________________________

(дата і підпис)

13. Роботи розпочаті о ______ год. ______ хв. ___________________________ 20 __ р.

Відповідальний керівник робіт __________________________________________________________

(дата і підпис)

14. Роботи закінчені, робочі місця перевірені

(матеріали, інструменти, пристрої і т. ін. прибрані)

Наряд закритий о ______ год. _______ хв. _______________________________ 20 __ р.

Відповідальний виконавець робіт _______________________________________________________

(дата і підпис)

Відповідальна особа діючого підприємства _______________________________________________

(дата і підпис)


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26 січня 2005 р. N 15

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2005 р. за N 232/10512


ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

 1. Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.

 2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.

 3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

 4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

 5. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи.

 6. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.

 7. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.

 8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

 9. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

 10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

 11. Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння.

 12. Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.

 13. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

 14. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.

 15. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

 16. Виконання газонебезпечних робіт.

 17. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів.

 18. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

 19. Роботи, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.

 20. Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об'єктів, а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття.

 21. Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів.

 22. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.

 23. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

 24. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

 25. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

 26. Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості.

 27. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

 28. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах.

 29. Роботи, пов'язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.

 30. Роботи, пов'язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів.

 31. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів.

 32. Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.

 33. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.

 34. Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємствах.

 35. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.

 36. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

 37. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

 38. Роботи по дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції приміщень.

 39. Роботи з використанням інертних газів.

 40. Роботи, пов'язані з виробництвом скла та скловиробів.

 41. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

 42. Нанесення лако-фарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

 43. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.

 44. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.

 45. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирьоххлористим вуглецем.

 46. Вулканізаційні роботи.

 47. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

 48. Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів.

 49. Гасіння вапна.

 50. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

 51. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.

 52. Роботи по виробництву феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуговування устаткування по їх виробництву.

 53. Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття.

 54. Роботи з окислюючими речовинами.

 55. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

 56. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, турбоформовочних станів та пічного зварювання труб.

 57. Роботи, пов'язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.

 58. Гранулювання доменного шлаку.

 59. Роботи, пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.

 60. Робота з піскоструминними апаратами.

 61. Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і напилення.

 62. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варочних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів.

 63. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.

 64. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.

 65. Підземні роботи на шахтах та рудниках.

 66. Підземна геологорозвідка.

 67. Сейсморозвідка.

 68. Геолого-маркшейдерські роботи.

 69. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

 70. Дегазаційні роботи.

 71. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.

 72. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.

 73. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

 74. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах.

 75. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

 76. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.

 77. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.

 78. Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, топливних споруд, сигналізації та зв'язку.

 79. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

 80. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

 81. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

 82. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

 83. Штучне заморожування грунтів та водопониження.

 84. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

 85. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар'єрів.

 86. Забивання свай.

 87. Цементація та хімічне закріплення грунтів та фундаментів.

 88. Укладка великогабаритних труб у траншеї.

 89. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

 90. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.

 91. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

 92. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).

 93. Водолазні роботи.

 94. Роботи по обслуговуванню барокамер.

 95. Роботи верхолазні та на висоті.

 96. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті.

 97. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.

 98. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

 99. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

 100. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

 101. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.

 102. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

 103. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.

 104. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

 105. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач.

 106. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.

 107. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.

 108. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установка.

 109. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

 110. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.

 111. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах.

 112. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден.

 113. Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу.

 114. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

 115. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.

 116. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів.

 117. Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів.

 118. Проведення робіт в склосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах-зерновозах.

 119. Роботи по обслуговуванню і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна.

 120. Роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді.

 121. Роботи по оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків.

 122. Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

 123. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

 124. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на територіях, забруднених (5 - 10 кі/км2) цезієм 134, 137.

 125. Роботи по ліквідації лісових пожеж.

 126. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

 127. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

 128. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

 129. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і селеві роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.

 130. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

 131. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

 132. Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

 133. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах.

 134. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних дробинах.

 135. Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз.

 136. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.

 137. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

 138. Скелелазні роботи.

На підприємствах на основі Переліку, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

  1   2

Схожі:

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconЧинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом, поділяються на три групи: електричного характеру, неелектричного...
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconКод роботи Дата
Чи залежить від індивідуальних особливостей організму людини ураження електричним струмом?
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconПерелік питань 1-го модульного контролюй дисципліни «основи охорони праці»
Чинники, що впливають на результат ураження людини електричним струмом: сила і частота струму
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconДо уваги покупців
Щоб уникнути нещасних випадків від ураження електричним струмом при користуванні аапт й з метою неправильної експлуатації, що приводить...
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconБезпека при поводженні з електрикою
При користуванні побутовими електроприладами, щоб уникнути ураження електричним струмом, необхідно дотримуватися таких елементарних...
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом icon3 Складові мікроклімату виробничих приміщень та їх вплив на працівника
Мікроклімат виробничих приміщень умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням...
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconПравила користування побутовими електроприладами
Важкість ураження електричним струмом визначається схемою включення людини в ланцюг. Найбільш небезпечним є дотикання людини до двох...
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconІнструкція з охорони праці №
До роботи з електроінструментом І ручними електричними машинами класу І в приміщеннях з підвищенною небезпекою поразки електричним...
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconПостійний електричний струм Усякий впорядкований рух електричних зарядів ми називаємо електричним струмом
...
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом iconУрок №. Практичний
Омсп тема. 5-1 Опіки. Класифікація опіків. Перша допомога, профілактика больового шоку. Тепловий та сонячні удари. Обмороження. Допомога...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка